Words containing the diphthong /aʊ/ (500)

Showing only 500 items. 816 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

61.27%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
out /aʊt/
about /əˈbaʊt/
how /haʊ/
house /haʊs/
power /ˈpaʊə(ɹ)/
/ˈpaʊ.ə(ɹ)/
council /ˈkaʊn.səl/
south /saʊθ/
around /əˈɹaʊnd/
town /taʊn/
/tʰaʊ̯n/
amount /əˈmaʊnt/
account /ə.ˈkaʊnt/
throughout /θɹuːˈʷaʊt/
county /ˈkaʊnti/
allow /əˈlaʊ/
hour /ˈaʊə(ɹ)/
/ˈhaʊə(ɹ)/
doubt /daʊt/
mouth /maʊθ/
powerful /ˈpaʊɚfʊl/
pound /paʊnd/
output /ˈaʊtpʊt/
crown /kɹaʊn/
ourselves /aʊɚˈsɛlvz/
/ɑɹˈsɛlvz/
somehow /ˈsʌmhaʊ/
brown /bɹaʊn/
household /ˈhaʊshəʊld/
mountain /ˈmaʊntɪn/
foundation /faʊnˈdeɪʃən/
/faʊ̯nˈdeɪ̯ʃn̩/
outcome /ˈaʊtkʌm/
tower /ˈtaʊ.ə(ɹ)/
proud /pɹaʊd/
round /ˈɹaʊnd/
outer /ˈaʊtɚ/
announcement /ʌˈnaʊs.mɛnt/
undoubtedly /ʌnˈdaʊtɪdli/
allowance /əˈlaʊəns/
count /kaʊnt/
cloud /klaʊd/
boundary /ˈbaʊndɹi/
mouse /maʊs/
ours /ˈaʊɚz/
/ɑɹz/
counter /ˈkaʊntɚ/
/ˈkʰaʊ̯ɾ̃ɚ/
nowadays /ˈnaʊ.ə.deɪz/
loud /laʊd/
shower /ˈʃaʊ.ə(ɹ)/
profound /pɹəˈfaʊnd/
outline /ˈaʊtlaɪn/
lounge /laʊndʒ/
cow /kaʊ̯/
down /daʊn/
powder /ˈpaʊ.də(ɹ)/
bowel /ˈbaʊ.əl/
founder /ˈfaʊndɚ/
sound /saʊnd/
doubtful /ˈdaʊtfəl/
accountability /ə.ˌkaʊn.tə.ˈbɪl.ət.i/
outlook /ˈaʊtlʊk/
owl /aʊl/
/ˈaʊ.wl̩/
compound /ˈkɒmpaʊnd/
announce /ʌˈnaʊns/
mount /maʊnt/
outdoor /ˌaʊtˈdɔː/
flour /ˈflaʊə/
counsel /ˈkaʊn.səl/
outset /ˈaʊtsɛt/
greenhouse /ˈɡɹiːnˌhaʊs/
loudly /ˈlaʊdli/
aloud /əˈlaʊd/
accountant /ə.ˈkaʊn.tənt/
accountancy /ə.ˈkaʊnt.ən.si/
towel /taʊl/
/taʊ.əl/
outfit /ˈaʊtfɪt/
gown /ɡaʊn/
counterpart /ˈkaʊntəˌpɑːt/
brow /bɹaʊ/
lb /paʊnd/
thou /ðaʊ/
trout /tɹaʊt/
playground /ˈpleɪɡɹaʊnd/
fountain /ˈfaʊn.tn̩/
accountable /ʌˈkaʊntəbl̩/
foul /faʊl/
outrage /ˈaʊt.ɹeɪd͡ʒ/
drought /dɹaʊt/
housewife /ˈhaʊs.waɪf/
spouse /spaʊs/
noun /naʊn/
proudly /ˈpɹaʊdli/
outrageous /aʊtˈɹeɪdʒəs/
sour /ˈsaʊ(ə)ɹ/
outsider /ˌaʊtˈsaɪdəɹ/
outlet /ˈaʊtlɛt/
/ˈaʊtlɪt/
outside /aʊtˈsaɪd/
paramount /ˈpa.ɹə.maʊnt/
endowment /ɪnˈdaʊmənt/
outing /ˈaʊtɪŋ/
without /wɪθˈaʊt/
/wɪðˈaʊt/
countess /ˈkaʊntɨs/
outward /ˈaʊt.wɚd/
blouse /blaʊs/
/blaʊz/
couch /kaʊtʃ/
mound /maʊnd/
wow /waʊ̯/
anyhow /ˈɛn.i.haʊ/
/ˈæn.i.haʊ/
shout /ʃaʊt/
frown /fɹaʊn/
arousal /əˈɹaʊzəl/
voucher /ˈvaʊtʃə(ɹ)/
vowel /ˈvaʊ.əl̩/
eyebrow /ˈaɪˌbɹaʊ/
bout /ˈbaʊt/
auguste /ˈaʊɡʊst/
viscount /ˈvaɪkaʊnt/
surround /səˈɹaʊnd/
stout /staʊt/
drown /dɹaʊn/
clown /klaʊn/
bounce /baʊns/
brownie /ˈbɹaʊni/
ounce /aʊns/
coward /ˈkaʊəd/
pouch /paʊt͡ʃ/
cowboy /ˈkaʊˌbɔɪ/
downhill /ˌdaʊnˈhɪl/
arouse /əˈɹaʊz/
frau /fɹaʊ/
plough /plaʊ/
lighthouse /ˈlaɪthaʊs/
foreground /ˈfɔː(ɹ)ˌɡɹaʊnd/
trouser /ˈtɹaʊzə/
outright /aʊtˈɹaɪt/
township /ˈtaʊnʃɪp/
scout /skaʊt/
pronounce /pɹəˈnaʊns/
undoubted /ʌnˈdaʊtɪd/
prowess /ˈpɹaʊəs/
outcry /ˈaʊtkɹaɪ/
abound /əˈbaʊnd/
cloudy /ˈklaʊdi/
hound /haʊnd/
know-how /ˈnəʊ.haʊ/
hourly /ˈaʊ̯əli/
ow /ˈaʊ/
mountainous /ˈmaʊntɪnəs/
nowt /naʊt/
/nɒʊt/
pronoun /ˈpɹəʊnaʊn/
devout /dɪˈvaʊt/
playhouse /ˈpleɪhaʊs/
grouse /ɡɹaʊs/
discount /dɪsˈkaʊnt/
bounty /ˈbaʊnti/
greyhound /ˈɡɹeɪhaʊnd/
foundry /faʊndɹi/
blackout /ˈblækaʊt/
clout /klaʊt/
vow /vaʊ/
soundly /ˈsaʊnd.lɪ/
gunpowder /ˈɡʌnˌpaʊdə/
browse /bɹaʊz/
lookout /ˈlʊkaʊt/
shroud /ʃɹaʊd/
mouthpiece /ˈmaʊθˌpiːs/
countenance /ˈkaʊn.tɪ.nəns/
/ˈkaʊn.tən.əns/
wildfowl /ˈwaɪldfaʊl/
denounce /diˈnaʊns/
/dəˈnaʊns/
dowry /ˈdaʊəɹi/
owt /aʊt/
/ɒʊt/
drowsy /ˈdɹaʊzi/
knockout /ˈnɒkaʊt/
cowardice /ˈkaʊədɪs/
cowardly /ˈkaʊədli/
dowd /daʊd/
bower /baʊ.əɹ/
/baʊəɹ/
fowl /faʊl/
outwith /aʊtwɪð/
/aʊtwɪθ/
outcrop /ˈaʊt.kɹɑp/
loudspeaker /laʊdˈspiːkə/
woodhouse /ˈwʊd.haʊs/
countdown /ˈkaʊntˌdaʊn/
sow /saʊ/
howl /haʊl/
downpour /daʊn.pɔː(ɹ)/
ouch /ˈaʊtʃ/
householder /ˈhaʊshoʊldə(ɹ)/
penthouse /ˈpɛnthaʊs/
crouch /kɹaʊt͡ʃ/
bouncer /ˈbaʊnsə(ɹ)/
oust /aʊst/
roundabout /ˈɹaʊndəˌbaʊt/
/country=us/
crowd /kɹaʊd/
growl /ɡɹaʊl/
bough /baʊ/
counterfeit /ˈkaʊn.tɚˌfɪt/
snout /snaʊt/
unsound /ˌʌnˈsaʊnd/
devour /dɪˈvaʊ(w)ə(ɹ)/
scowl /skaʊl/
trowel /ˈtɹaʊ.əl/
battleground /ˈbætəlˌɡɹaʊnd/
outreach /ˈaʊtɹiːtʃ/
downwind /ˌdaʊnˈwɪnd/
boathouse /ˈboʊtˌhaʊs/
touchdown /ˈtʌtʃdaʊn/
cowslip /ˈkaʊ.slɪp/
downright /ˈdaʊnˌɹaɪt/
ploughman /ˈplaʊ.mən/
spout /spaʊt/
outpost /ˈaʊtˌpoʊst/
endow /ɪnˈdaʊ/
flounder /ˈflaʊndɚ/
workout /ˈwəːk.aʊt/
dowager /ˈdaʊədʒə/
downside /ˈdaʊnˌsaɪd/
renown /ɹɪˈnaʊn/
fallout /ˈfɔːlaʊt/
confound /kənˈfaʊnd/
cauliflower /ˈkɒl.i.flaʊ.ə/
/ˈkɒl.ɪ.flaʊ.ə/
sunflower /ˈsʌnˌflaʊəɹ/
vouch /ˈvaʊtʃ/
mountaineer /ˌmaʊn.tɪnˈɪə̯(ɹ)/
prow /pɹaʊ/
announcer /əˈnaʊnsə/
willpower /ˈwɪlˌpaʊɚ/
grout /ɡɹaʊt/
dowdy /ˈdaʊdi/
/ˈdoudē/
gow /ɡaʊ/
dower /ˈdaʊ.əɹ/
brownish /ˈbɹaʊnɪʃ/
espouse /ɪˈspaʊz/
cornflour /ˈkɔːn.flaʊə/
horsepower /ˈhɔɹsˌpaʊɚ/
powdery /ˈpaʊdəɹi/
thousandth /ˈθaʊzəntθ/
flout /flaʊt/
lout /laʊt/
chow /tʃaʊ/
outermost /ˈaʊtɚmoʊst/
tout /taʊt/
cowl /kaʊl/
let-down /ˈlɛtdaʊn/
outwit /aʊtˈwɪt/
expound /ɪkˈspaʊnd/
gout /ɡaʊt/
roundel /ˈɹaʊn.dəl/
washout /ˈwɒʃaʊt/
overpower /əʊvəˈpaʊə/
downy /ˈdaʊni/
tau /taʊ/
/tɔː/
cut-out /ˈkʌt.aʊt/
rouse /ˈɹaʊz/
time-out /ˈtaɪm.aʊt/
surmount /səˈmaʊnt/
louse /laʊs/
glasshouse /ˈɡlɑːshaʊs/
outrun /ˈaʊtɹʌn/
scoundrel /ˈskaʊ̯ndɹəl/
outdo /aʊtˈdu/
bountiful /ˈbaʊntɪfʌl/
dowel /ˈdaʊəl/
jowl /dʒaʊl/
outbid /aʊtˈbɪd/
outlast /ˌaʊtˈlɑːst/
cower /ˈkaʊɚ/
outlive /aʊtˈlɪv/
wheelhouse /ˈʍiːlˌhaʊs/
merry-go-round /ˈmɛ.ɹi.ɡoʊ.ɹaʊnd/
/ˈmɛ.ɹi.ɡə.ɹaʊnd/
flowerpot /ˈflaʊɚˌpɑt/
douse /daʊs/
nous /naʊs/
foulness /ˈfaʊəl.nəs/
/ˈfaʊl̩.nəs/
dormouse /ˈdɔɹmaʊs/
mousetrap /ˈmaʊsˌtɹæp/
disallow /dɪsəˈlaʊ/
cowrie /kaʊɹi/
downer /ˈdaʊnə/
ciao /tʃaʊ/
browser /ˈbɹaʊzə(ɹ)/
sandgrouse /ˈsændˌɡɹaʊs/
sprout /spɹaʊt/
doughty /ˈdaʊ.ti/
readout /ˈɹiːdaʊt/
counterfactual /ˌkaʊntɚˈfæktʃuəl/
houseboat /ˈhaʊsˌboʊt/
well-rounded /ˌwɛlˈɹaʊndɪd/
gouge /ɡaʊdʒ/
chihuahua /tʃɪ.waʊ(w).ə/
redoubt /ɹɪˈdaʊt/
disavowal /dɪsəˈvaʊ(ə)ɫ/
outgrow /ˌaʊtˈɡɹəʊ/
houseman /ˈhaʊsmən/
prowl /pɹaʊl/
hidebound /ˈhaɪd.baʊnd/
pout /paʊt/
disavow /dɪsəˈvaʊ/
bloodhound /ˈblʌdhaʊnd/
downsize /ˈdaʊnsaɪz/
hideout /ˈhaɪdˌaʊt/
bakehouse /ˈbeɪkhaʊs/
cornflower /ˈkɔɹnˌflaʊɚ/
floury /ˈflaʊɹi/
rout /ɹaʊt/
resoundingly /ɹɪˈzaʊndɪŋli/
outbuilding /ˈaʊtˌbɪl.dɪŋ/
ouster /aʊstə/
weltanschauung /ˈvɛltɑːnˌʃaʊʊŋ/
housewifery /ˈhaʊswɪfəɹi/
cloudburst /ˈklaʊdˌbɝst/
howitzer /ˈhaʊ.ɪts.ə(ɹ)/
resound /ˌɹiːˈsaʊnd/
clownish /ˈklaʊnɪʃ/
browbeat /ˈbɹaʊ.biːt/
gouda /ˈɡaʊdə/
/ˈxaʊdə/
/ˈɡuːdə/
plowman /ˈplaʊ.mən/
layabout /ˈleɪəˌbaʊt/
shootout /ˈʃuːtaʊt/
gouger /ˈɡaʊdʒ.ə/
countable /ˈkaʊntəbəl/
/ˈkʰaʊntəbl̩/
kowtow /ˌkaʊˈtaʊ/
ballgown /ˈbɔːl.ɡaʊn/
owlish /ˈaʊlɪʃ/
about-face /əˈbaʊtˌfeɪs/
joust /dʒaʊst/
gaucho /ˈɡaʊtʃoʊ/
houseroom /ˈhaʊsɹuːm/
impound /ɪmˈpaʊ̯nd/
gauleiter /ˈɡaʊlaɪtə/
flounce /flaʊns/
woodlouse /ˈwʊd.ˌlaʊs/
outsource /ˈaʊtˌsɔɹs/
countermand /ˌkaʊntəˈmɑːnd/
southpaw /ˈsaʊθˌpɔː/
sauerkraut /ˈsaʊɚˌkɹaʊt/
remount /ɹiːˈmaʊnt/
paramountcy /ˈpaɹəmaʊn(t)si/
hourglass /ˈaʊəɡlɑːs/
outlawry /ˈaʊtlɔːɹi/
howdah /ˈhaʊdə/
chowder /ˈtʃaʊdɚ/
mahout /məˈhaʊt/
/məˈhuːt/
howzat /ˈhaʊˌzat/
growler /ˈɡɹaʊlə/
trow /tɹaʊ/
vouchsafe /ˌvaʊtʃˈseɪf/
redound /ɹɪˈdaʊnd/
/ɹəˈdaʊnd/
southside /ˈsaʊθˌsaɪd/
lights-out /laɪts.aʊt/
download /ˈdaʊnˌləʊd/
pounce /paʊns/
foul-up /ˈfaʊl ʌp/
groundbreaking /ˈɡɹaʊndbɹeɪkɪŋ/
howdy /ˈhaʊdi/
downgrade /ˈdaʊnˌɡɹeɪd/
outro /ˈaʊ.tɹoʊ/
flophouse /ˈflɒphaʊs/
grouchy /ˈɡɹaʊtʃi/
outgun /ˌaʊtˈɡʌn/
dhow /daʊ/
roundworm /ˈɹaʊndˌwɝm/
treehouse /ˈtɹiːˌhaʊs/
abouts /əˈbaʊts/
accountably /ə.ˈkaʊn.tə.bli/
peafowl /ˈpiːˌfaʊl/
dowitcher /ˈdaʊ.ɪtʃə(ɹ)/
carouse /kəˈɹaʊz/
gaur /ɡaʊə/
mountebank /ˈmaʊntəˌbæŋk/
auslese /aʊsˈleɪzə/
outliner /ˈaʊtlʌɪnə/
gowk /ɡaʊk/
aboveground /əˈbʌvˌɡɹaʊnd/
smokehouse /ˈsmoʊkˌhaʊs/
powertrain /ˈpaʊɚˌtɹeɪn/
grouch /ɡɹaʊtʃ/
countability /kaʊnt.əˈbɪ.lɪ.ti/
cofounder /kəʊˈfaʊndə(ɹ)/
frowsy /ˈfɹaʊzi/
towelette /taʊ.ˈlɛt/
/taʊ.ə.ˈlɛt/
knout /naʊt/
pronouncedly /pɹəˈnaʊnsɪdli/
timeout /ˈtaɪm.aʊt/
cloud-cuckoo-land /klaʊdˈkʊkuːlænd/
trounce /tɹaʊns/
avow /əˈvaʊ/
gillyflower /ˈdʒɪl.ɪˌflaʊə/
soursop /ˈsaʊəɹˌsɒp/
houndstooth /ˈhaʊndstuːθ/
disempower /dɪsɪmˈpaʊ(w)ə(ɹ)/
counterpose /ˌkaʊn.tə.ˈpəʊz/
fowling /ˈfaʊlɪŋ/
drowse /dɹaʊz/
towhee /ˈtaʊhiː/
ablaut /ˈɑbˌlaʊt/
/ˈɑpˌlaʊt/
/ˈæbˌlaʊt/
cathouse /ˈkathaʊs/
blowout /ˈbloʊaʊt/
aboutness /əˈbaʊt.nəs/
godown /ˈɡodaʊn/
dumbfound /ˌdʌmˈfaʊnd/
/ˈdʌm.faʊnd/
deflower /dɪˈflaʊə(ɹ)/
lockdown /ˈlɒkˌdaʊn/
cowbell /ˈkaʊˌbɛl/
cowlick /ˈkaʊˌlɪk/
owling /ˈaʊ.lɪŋ/
outskirt /ˈaʊtskɝt/
misdoubt /mɪsˈdaʊt/
lour /ˈlaʊə/
/ˈlaʊ.ə/
pickelhaube /ˈpɪk(ə)lhaʊbə/
caoutchouc /ˈkaʊtʃʊk/
/ˈkaʊtʃuk/
counter-magic /ˈkaʊntəˌmadʒɪk/
blousy /ˈblaʊsi/
/ˈblaʊzi/
whacked-out /ˌwækt ˈaʊ̯t/
frowzy /ˈfɹaʊzi/
sourdough /ˈsaʊɚdoʊ/
carousal /kəˈɹaʊzəl/
bowdlerize /ˈbaʊd.lə.ˌɹaɪz/
sough /saʊ/
/sʌf/
sleepout /ˈsliːpaʊt/
rouncy /ˈɹaʊnsi/
qinghaosu /ˌtʃɪŋhaʊˈsuː/
countervail /ˈkaʊntəveɪl/
crowdie /ˈkɹaʊdi/
power-political /ˌpaʊəpəˈlɪtɪkl̩/
houseleek /ˈhaʊsliːk/
wowser /ˈwaʊzə(ɹ)/
grounder /ˈɡɹaʊndə(ɹ)/
housetop /ˈhaʊsˌtɑp/
throw out /ˈθɹəʊ ˌaʊt/
thousandfold /ˈθaʊzəndfəʊld/
Stow /ˈstaʊ/
tousle /ˈtaʊ.zəl/
outtake /ˈaʊtˌteɪk/
outride /ˈaʊtɹaɪd/
Stourbridge /ˈstaʊərbrɪdʒ/
towkay /ˈtaʊkeɪ/
Townshend /ˈtaʊnzənd/
Stroud /stɹaʊd/
thousand /ˈθaʊz(ə)nd/
outta /ˈaʊtə/
tantamount /ˈtæn.təˌmaʊnt/
Strauss /stɹaʊs/
Tao /daʊ/
/taʊ/
tawny owl /ˈtɔːni aʊl/
tear out /teɪɹ aʊt/
Thao /θaʊ/
outsiderness /ˌaʊtˈsʌɪdənəs/
undownable /ʌnˈdaʊn.ə.bəl/
think about /θɪŋk ə.ˈbaʊt/
tao /daʊ/
/taʊ/
São Paulo /ˌsaʊ ˈpaʊ.loʊ/
throw the baby out with the bathwater /θɹəʊ ðə ˈbeɪbi aʊt wɪð ðə bɑːθˈwɔːtə(ɹ)/
outpour /ˈaʊ̯tpɔː(ɹ)/
outgo /aʊtˈɡəʊ/
work out /ˌwəːk ˈaʊt/
workaround /ˈwɜː(ɹ)k.əɹaʊnd/
woundy /ˈwaʊndɪ/
wow-wow /ˈwaʊwaʊ/
wowzer /ˈwaʊzə(ɹ)/
xinyao /ˈsinjaʊ/
outkill /aʊtˈkɪl/
yowie /ˈjaʊwi/
yowzah /ˈjaʊ.zə/
Zhao /ʒaʊ/
/zaʊ/
zowie /ˈzaʊɪ/
wind down /waɪnddaʊn/
whorehound /ˈhɔːhaʊnd/
whataboutery /wɒtəˈbaʊtəɹi/
/wʌt./
Towson /ˈtaʊsən/
umlaut /ˈʊm.laʊt/
/ˈʌm.laʊt/
outmetal /aʊtˈmɛtəl/
unallowed /ʌnəˈlaʊd/
unblouse /ʌnˈblaʊs/
/ʌnˈblaʊz/
uncountability /ˌʌn.kaʊnt.əˈbɪ.lɪ.ti/
under a cloud /ˈʌn.dɚ ə klaʊd/
outmatch /ˌaʊtˈmætʃ/
undergrounder /ˌʌn.dəˈɡɹaʊn.də/
unhoused /ʌnˈhaʊzd/
weatherbound /ˈwɛðəbaʊnd/
web browser /wɛb.bɹaʊ.zə(ɹ)/
chute house /ʃuːt haʊs/
power chord /ˈpaʊə(ɹ) ˈkɔɹd/
roun /ɹaʊn/
spousal /ˈspaʊzəl/
roundelay /ˌɹaʊndɪˈleɪ/
Samhain /ˈsaʊ.wɛn/
/ˈsaʊ.wɪn/
Saudi Arabia /ˌsaʊdiː əˈɹeɪbi.ə/
Schopenhauerian /ˌʃəʊpənhaʊˈɪːɹɪən/
seam allowance /ˈsiːm əˌlaʊ.ənts/
shouse /ʃaʊs/
shroudie /ˈʃɹaʊdi/
shy bairns get nowt /ʃaɪ bɛəns ɡɛt naʊt/
Skagit County /skæ.dʒɪt kaʊnti/
postnoun /posnaʊn/
posedown /ˈpəʊz.daʊn/
rencounter /ɹɛnˈkaʊntə/
power plant /paʊɚ plænt/
/paʊ.̩̩ɚ plænt/
powersharing /ˈpaʊəʃɛəɹɪŋ/
powldoody /paʊlˈduːdi/
Powys /ˈpaʊɪs/
Powell /paʊl/
/pəʊl/
pricklouse /ˈpɹɪklaʊs/
powdered sugar /ˈpaʊ.dəd ˈʃʊɡ.ə/
proud as a peacock /pɹaʊd əz ə ˈpiːkɒk/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (3)

  • #1 sir, you have entered au and əʊ same example
    Written by: hi aj on 16/05/2020
  • #2 add əʊ example word also like go,no, home
    Written by: hi aj on 16/05/2020
  • #3 I love the list but you can do better than this
    Written by: Gods will on 27/06/2022

Write a comment about this list