Words containing the diphthong /aɪ/ (500)

Showing only 500 items. 4,145 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

12.06%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
by /baɪ/
time /taɪm/
life /laɪf/
why /ʍaɪ/
/waɪ/
find /faɪnd/
quite /kwaɪt/
high /haɪ/
night /naɪt/
right /ˈɹaɪt/
like /laɪk/
side /saɪd/
child /t͡ʃaɪld/
society /səˈsaɪ.ə.ti/
line /laɪn/
likely /ˈlaɪkli/
kind /kaɪnd/
provide /pɹəˈvaɪd/
idea /aɪˈdɪə/
mind /maɪnd/
sometimes /ˈsʌmtaɪmz/
try /tɹaɪ/
/tɹaɪ/
/t͡ʃɹaɪ/
white /waɪt/
behind /bɪˈhaɪnd/
/bəˈhaɪnd/
price /pɹaɪs/
private /ˈpɹaɪvɪt/
type /taɪp/
wife /waɪf/
financial /faɪˈnænʃəl/
/fɪˈnænʃəl/
light /laɪt/
environment /ɪnˈvaɪɹə(n)mɪnt/
/ɪnˈvaɪɚ(n)mɪnt/
fire /ˈfaɪ.ə(ɹ)/
/ˈfaɪə(ɹ)/
finally /ˈfaɪ.nəl.i/
size /saɪz/
nice /naɪs/
fine /faɪn/
buy /baɪ/
myself /maɪˈsɛlf/
prime /pɹaɪ̯m/
design /dɪˈzaɪn/
wide /waɪd/
write /ɹaɪt/
style /staɪl/
science /ˈsaɪəns/
advice /ədˈvaɪs/
site /saɪt/
title /ˈtaɪtl̩/
eye /aɪ/
highly /ˈhaɪli/
variety /vəˈɹaɪ.ə.ti/
otherwise /ˈʌð.ə(ɹ)ˌwaɪz/
slightly /ˈslaɪtli/
primary /ˈpɹaɪməɹi/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
library /ˈlaɪbɹəɹi/
apply /əˈplaɪ/
crime /kɹaɪm/
require /ɹɪˈkwaɪə/
entirely /ɪnˈtaɪəli/
tonight /təˈnait/
decide /dɪˈsaɪd/
island /ˈaɪ̯lənd/
trial /ˈtɹaɪəl/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
sight /saɪt/
exercise /ˈɛk.sə.saɪz/
twice /twaɪs/
wine /waɪn/
while /ʍaɪl/
crisis /ˈkɹaɪsɪs/
smile /ˈsmaɪl/
quiet /ˈkwaɪ.ət/
scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/
whilst /waɪlst/
/hwaɪlst/
sign /saɪn/
widely /ˈwaɪdli/
unlikely /ʌnˈlaɪkli/
violence /ˈvaɪələns/
file /faɪl/
beside /biːˈsaɪd/
/bɪˈsaɪd/
driver /ˈdɹaɪ.və(ɹ)/
tiny /ˈtaɪni/
bright /bɹaɪt/
silence /ˈsaɪləns/
die /daɪ/
vital /ˈvaɪtəl/
wild /waɪld/
flight /flaɪt/
identify /aɪˈdɛn.tɪ.faɪ/
sky /skaɪ/
entire /ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
guide /ɡaɪd/
ideal /aɪˈdɪəl/
/aɪˈdiː.əl/
minor /maɪnə/
drive /dɹaɪv/
surprise /səˈpɹaɪz/
mine /maɪn/
iron /ˈaɪən/
mike /ˈmaɪk/
describe /dəˈskɹaɪb/
/dɪsˈkɹaɪb/
lie /laɪ̯/
decline /dɪˈklaɪn/
diet /ˈdaɪət/
alive /əˈlaɪv/
alright /ɔːlˈɹaɪt/
ice /aɪs/
identity /aɪˈdentəti/
liability /laɪəˈbɪlɪti/
countryside /ˈkʌn.tɹiˌsaɪd/
fight /faɪt/
quietly /ˈkwaɪ.ɪt.li/
guy /ɡaɪ/
aside /əˈsaɪd/
item /ˈaɪtəm/
height /haɪt/
writer /ˈɹaɪtə/
empire /ˈɛmpaɪə/
/ˈɛmpaɪ.ə/
licence /ˈlaɪsəns/
silent /ˈsaɪlənt/
inquiry /ɪnˈkwaɪəɹi/
/ɪŋ./
precisely /pɹɪˈsaɪsli/
minority /maɪˈnɒɹ.ɪ.ti/
/mɪˈnɒɹ.ɪ.ti/
retirement /ˈɹəˈtaɪ.ə(ɹ).mənt/
priority /pɹaɪˈɒɹɪti/
arrival /əˈɹaɪ.vəl/
rise /ɹaɪz/
arise /əˈɹaɪz/
nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/
guidance /ˈɡaɪdəns/
cycle /ˈsaɪkəl/
mile /maɪ̯l/
pilot /ˈpaɪlət/
survival /sɚˈvaɪvəl/
alliance /əˈlaɪ.əns/
prize /pɹaɪz/
spite /spaɪt/
precise /pɹɪˈsaɪs/
device /dəˈvaɪs/
slight /slaɪt/
arrive /əˈɹaɪv/
climate /ˈklaɪmɪt/
childhood /ˈtʃaɪldhʊd/
final /ˈfaɪ.nəl/
psychological /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl/
violent /ˈvaɪ(ə)lənt/
pride /pɹaɪd/
buyer /ˈbaɪ.ə(ɹ)/
rely /ɹɪˈlaɪ/
supply /səˈplaɪ/
thereby /ðɛɹˈbaɪ/
psychology /saɪˈkɑlədʒi/
anxiety /ˌæŋ(ɡ)ˈzaɪ.ə.ti/
knife /naɪf/
blind /blaɪnd/
excitement /ɪkˈsaɪtmənt/
define /dɪˈfaɪn/
tight /taɪt/
liable /ˈlaɪ̯əbəl/
/ˈlaɪ̯əbɫ̩/
/ˈlaɪ̯əbəɫ/
profile /ˈpɹəʊfaɪl/
reliable /ɹɪˈlaɪəbəl/
deny /dɪˈnaɪ/
realize /ˈɹi.ə.laɪz/
hide /haɪd/
wire /waɪə(ɹ)/
desirable /dɪˈzaɪ(j)əɹəbəɫ/
ideology /aɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
/ɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
recognize /ˈɹɛkəɡnaɪz/
justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/
advise /ədˈvaɪz/
scientist /ˈsaɪən.tɪst/
wildlife /ˈwaɪldlaɪf/
wright /ɹaɪt/
acquire /əˈkwaɪɹ/
biological /ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
diary /ˈdaɪəɹi/
bible /ˈbaɪbəl/
whereby /wɛə(ɹ)ˈbaɪ/
satisfy /ˈsætɪsfaɪ/
wise /waɪz/
lightly /ˈlaɪtli/
isolation /ˌaɪsəˈleɪʃən/
tie /taɪ/
lifetime /ˈlaɪftaɪm/
bike /baɪk/
directive /daɪˈɹɛk.tɪv/
enquiry /ɛnˈkwaɪ.ɹi/
suicide /ˈsuːɪˌsaɪd/
/ˈsjuːɪˌsaɪd/
diagnosis /daɪəɡˈnəʊsɪs/
delight /dəˈlaɪt/
/dɪˈlaɪt/
tide /taɪd/
strike /stɹaɪk/
remind /ɹəˈmaɪnd/
/ɹɪˈmaɪnd/
dialogue /ˈdaɪəlɒɡ/
triumph /ˈtɹaɪʲʌmf/
hierarchy /ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
rice /ɹaɪs/
satellite /ˈsætəlaɪt/
hypothesis /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/
tightly /ˈtaɪtli/
combine /kəmˈbaɪn/
hostile /ˈhɒstaɪl/
/ˈhɒstəl/
ride /ɹaɪd/
dimension /daɪˈmɛnʃən/
compromise /ˈkɒmpɹəˌmaɪz/
dynamic /daɪˈnæ.mɪk/
tribunal /tɹaɪˈbjunəl/
/tɹəˈbjunəl/
indirect /ˌɪndaɪˈɹɛkt/
/ˌɪndɪˈɹɛkt/
cry /kɹaɪ̯/
pile /paɪl/
fibre /ˈfaɪ.bə(ɹ)/
mild /ˈmaɪld/
adviser /ædˈvaɪz.ɚ/
climb /klaɪm/
/kˡlaɪm/
virus /ˈvaɪɹəs/
imply /ɪmˈplaɪ/
worthwhile /wɜː(ɹ)θˈwaɪl/
lively /ˈlaɪvli/
comply /kəmˈplaɪ/
fortnight /ˈfɔːt.naɪt/
insight /ˈɪnsaɪt/
dioxide /daɪˈɒksaɪd/
diversity /daɪˈvɜː(ɹ)sɪti/
/dɪˈvɜː(ɹ)sɪti/
nightmare /ˈnaɪt.mɛə/
outline /ˈaʊtlaɪn/
isle /aɪ̯l/
supplier /səˈplaɪə/
bias /ˈbaɪəs/
meantime /ˈmiːntaɪm/
migration /maɪˈɡɹeɪʃ(ə)n/
diverse /daɪˈvɜːs/
horizon /həˈɹaɪzən/
criterion /kɹaɪˈtɪəɹi.ən/
/kɹɪˈtɪəɹi.ən/
compliance /kəmˈplaɪəns/
qualify /ˈkwɑl.ɪ.faɪ/
specify /ˈspɛsɪfaɪ/
diameter /daɪˈæmɪtə(ɹ)/
sunshine /ˈsʌnʃaɪn/
diagram /ˈdaɪ.ə.ɡɹæm/
minus /ˈmaɪnəs/
divine /dɪˈvaɪn/
sunlight /ˈsʌnlaɪt/
lion /ˈlaɪən/
decisive /dɪˈsaɪsɪv/
pint /paɪnt/
hydrogen /ˈhaɪdɹədʒən/
invite /ɪnˈvaɪt/
reply /ɹɪˈplaɪ/
likelihood /ˈlaɪklihʊd/
likewise /ˈlaɪk.waɪz/
bile /baɪl/
divide /dɪˈvaɪd/
inside /ˈɪnsaɪd/
/ɪnˈsaɪd/
diamond /ˈdaɪ(ə)mənd/
lifestyle /ˈlaɪfˌstaɪl/
pie /paɪ/
polite /pəˈlaɪt/
bride /bɹaɪd/
silently /ˈsaɪləntli/
retire /ɹəˈtaɪ.ə(ɹ)/
psychiatric /ˌsaɪ.ki.ˈæt.ɹɪk/
biology /baɪˈɑlədʒi/
delightful /dɪˈlaɪtfəɫ/
dilemma /daɪˈlɛmə/
/dɪˈlɛmə/
knight /naɪt/
shy /ʃaɪ/
occupy /ˈɒkjʊpaɪ/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
sigh /saɪ/
copyright /ˈkɑpiˌɹaɪt/
paradise /ˈpæɹədaɪs/
/ˈpɛɹədaɪs/
choir /kwaɪ.ə(ɹ)/
resign /ɹɪˈzaɪn/
rider /ˈɹaɪdə(ɹ)/
pine /paɪn/
rival /ˈɹaɪvəl/
exile /ˈɛɡˌzaɪl/
/ˈɛkˌsaɪl/
daylight /ˈdeɪlaɪt/
viable /ˈvaɪəbəl/
fighter /ˈfaɪ.tə(ɹ)/
ninth /naɪnθ/
spine /spaɪn/
goodbye /ɡʊdˈbaɪ/
irony /ˈaɪə.ɹən.i/
giant /ˈdʒaɪ.ənt/
highway /ˈhaɪweɪ/
asylum /əˈsaɪləm/
deadline /ˈdɛdˌlaɪn/
derive /dəˈɹaɪv/
clarify /ˈklæɹɪfaɪ/
riot /ˈɹaɪ.ət/
tiger /ˈtaɪɡɚ/
nitrogen /ˈnaɪ.tɹə.dʒən/
/ˈnɐɪtʰɹədʒən/
missile /ˈmɪsaɪl/
ivory /ˈaɪvəɹi/
reliance /ɹɪˈlaɪəns/
appetite /ˈæp.ə.taɪt/
fragile /ˈfɹædʒaɪl/
iris /ˈaɪɹɪs/
piper /ˈpaɪ.pə/
fly /flaɪ/
slice /slaɪs/
organize /ˈɔɹɡənaɪz/
bicycle /ˈbaɪsɪkl̩/
besides /bəˈsaɪdz/
/biˈsaɪdz/
biography /baɪˈɒɡɹəfi/
libel /ˈlaɪbəl/
mankind /mænˈkaɪnd/
lightning /ˈlaɪt.nɪŋ/
insider /ɪnˈsaɪdɚ/
/ˈɪnsaɪdɚ/
triangle /ˈtɹaɪəŋɡəl/
/ˈtɹaɪˌæŋɡəl/
hygiene /ˈhaɪdʒiːn/
bilateral /baɪˈlætəɹəl/
librarian /laɪˈbɹɛɹ.i.ən/
naive /naɪˈiv/
franchise /ˈfɹænt͡ʃaɪ̯z/
admire /ədˈmaɪə/
thigh /θaɪ/
enzyme /ˈɛn.zaɪm/
denial /dɪˈnaɪ.əl/
diagnostic /daɪəˈɡnɒstɪk/
textile /ˈtɛks.taɪl/
modify /mɒdɪfaɪ̯/
brightly /ˈbɹaɪtli/
civilization /ˌsɪv.ɪ.laɪˈzeɪ.ʃən/
tribe /tɹaɪb/
kylie /ˈkaɪli/
tidy /ˈtaɪdi/
dietary /ˈdaɪətɹi/
slide /slaɪd/
plight /plaɪt/
ironic /aɪˈɹɒn.ɪk/
kite /kaɪt/
tribal /ˈtɹaɪbəl/
wipe /waɪp/
shiny /ˈʃaɪni/
comprise /kəmˈpɹaɪz/
kindness /ˈkaɪndnəs/
nylon /ˈnaɪlɒn/
demise /dɪˈmaɪz/
finely /ˈfaɪnli/
hepatitis /ˌhɛpəˈtaɪ̯tɪs/
rifle /ˈɹaɪfəl/
bind /baɪnd/
entitlement /ənˈtaɪtəlmənt/
excise /ˈɛkˌsaɪz/
spider /ˈspaɪdɚ/
emphasize /ˈɛm.fə.saɪz/
unlike /ʌnˈlaɪk/
diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/
/ˌdaɪəˈbiːtɪs/
coincide /ˌkoʊɪnˈsaɪd/
hierarchical /ˌhaɪəɹˈɑːkɪkəl/
lime /laɪm/
butterfly /ˈbʌtə(ɹ)flaɪ/
icy /ˈaɪsi/
housewife /ˈhaʊs.waɪf/
microwave /ˈmaɪkɹəˌweɪv/
finite /ˈfaɪnaɪt/
climax /ˈklaɪmæks/
idle /ˈaɪd(ə)l/
ripe /ɹaɪp/
/ɹaːɪp/
pioneer /ˌpaɪəˈnɪəɹ/
mildly /ˈmaɪldli/
fertile /ˈfɜːtaɪl/
bite /baɪt/
headline /ˈhɛd.laɪn/
ivy /ˈaɪvi/
pipeline /ˈpaɪpˌlaɪn/
juvenile /ˈdʒuː.vən.aɪl/
archive /ˈɑːkaɪv/
diocese /ˈdaɪəsɪs/
/ˈdaɪəsiːz/
outsider /ˌaʊtˈsaɪdəɹ/
pike /paɪk/
chile /ˈtʃaɪl/
microscope /ˈmaɪkɹəskəʊp/
proprietary /pɹəˈpɹɑɪ.ə.teɪɹ.i/
tyre /taɪə(ɹ)/
apologise /əˈpɒləˌdʒaɪz/
proprietor /pɹəˈpɹaɪətɚ/
pi /paɪ/
maritime /ˈmæ.ɹɪˌtaɪm/
violin /ˌvaɪəˈlɪn/
/ˌvaɪ̯ɪ̈ˈlɪn/
gina /ˈdʒaɪnə/
spy /spaɪ/
sometime /ˈsʌmˌtaɪm/
paradigm /ˈpæɹ.ə.daɪm/
outside /aʊtˈsaɪd/
daytime /ˈdeɪtaɪm/
multiply /ˈmʌltɪplaɪ/
suffice /səˈfaɪs/
baseline /ˈbeɪslaɪn/
psychologist /ˌsaɪˈkɑl.ə.d͡ʒɪst/
stylistic /staɪˈlɪstɪk/
defiance /dɪˈfaɪ(j)əns/
shrine /ʃɹaɪ̯n/
dislike /dɪsˈlaɪk/
/ˈdɪslaɪk/
stylish /ˈstaɪlɪʃ/
reconcile /ˈɹɛkənsaɪl/
diabetic /daɪəˈbɛtɪk/
triumphant /tɹaɪˈʌmfənt/
rivalry /ˈɹaɪ.vəl.ɹi/
line-up /ˈlaɪn.ʌp/
moonlight /ˈmunˌlaɪt/
lifeboat /ˈlaɪfˌbəʊt/
digestion /daɪˈdʒɛstʃən/
/dɨˈdʒɛstʃən/
hypothetical /ˌhaɪpəˈθɛtɪkl/
ion /ˈaɪən/
/ˈaɪɒn/
upside /ˈʌpˌsaɪd/
violation /ˌvaɪɵˈleɪʃən/
alpine /ˈæl.paɪn/
dialect /ˈdaɪ.ə.ˌlɛkt/
dire /ˈdaɪ̯ə(ɹ)/
rye /ɹaɪ/
dynasty /ˈdaɪnəsti/
viability /ˌvaɪəˈbɪlɪti/
benign /bɪˈnaɪn/
cider /ˈsaɪ.dɚ/
fiery /ˈfaɪəɹi/
arthritis /ɑː(ɹ)θˈɹaɪtɪs/
online /ˈɒnˌlaɪn/
vibration /vaɪˈbɹeɪʃən/
nitrate /ˈnaɪˌtɹeɪt/
/ˈnɐɪˑˌtʰɹeɪt/
shine /ʃaɪn/
/ʃaːɪn/
tidal /ˈtaɪd(ə)l/
typewriter /ˈtaɪpɹaɪtə(ɹ)/
unite /juˈnaɪt/
/jʊˈnaɪt/
/ju̟ˈnaɪ̯ʔ/
/ju̟ˈnaɪ̯(ʔ)t̚/
childish /ˈtʃaɪldɪʃ/
vice /vaɪs/
criticise /ˈkɹɪtɪsaɪz/
upright /ˈʌpɹaɪt/
vitality /vaɪˈtælɪti/
/vaɪˈtælɪɾi/
triangular /tɹaɪˈæŋ.ɡjə.lə/
/tɹaɪˈæŋ.ɡjʊ.lə/
glider /ˈɡlaɪdə(ɹ)/
tighten /ˈtaɪ.tən/
overtime /ˈoʊvɚˌtaɪm/
diagonal /daɪˈæɡənəl/
/daɪˈæɡnəl/
divert /daɪˈvɜːt/
hindsight /ˈhaɪndsaɪt/
thrive /θɹaɪv/
decidedly /dɪˈsaɪdɪdli/
fry /fɹaɪ/
wry /ɹaɪ/
aisle /aɪ̯l/
frighten /ˈfɹaɪtn̩/
dye /daɪ/
inspire /ɪn.ˈspaɪɹ/
micro /ˈmaɪ.kɹoʊ/
wight /waɪt/
xi /ksaɪ/
/zaɪ/
/saɪ/
/ksiː/
vine /vaɪn/
liar /ˈlaɪ.ə/
friar /ˈfɹaɪɚ/
gigantic /dʒaɪˈɡæntɪk/
icon /ˈaɪ.kən/
oxide /ˈɒksaɪd/
unwise /ʌnˈwaɪz/
isolate /ˈaɪsəleɪt/
fright /fɹaɪt/
alignment /əˈɫaɪnmənt/
chloride /ˈklɔːɹaɪd/
desire /dɪˈzaɪə/
messiah /məˈsaɪ.ə/
timely /ˈtaɪmli/
guise /ˈɡaɪz/
eyebrow /ˈaɪˌbɹaʊ/
tier /ˈtaɪ.ə(ɹ)/
highlight /ˈhaɪ.ˌlaɪt/
primacy /ˈpɹaɪ.mə.si/
/ˈpɹɪ.mə.si/
almighty /ɔːlˈmaɪti/
viral /ˈvaɪɹəl/
psychiatrist /ˌsaɪˈkaɪ.ə.tɹɪst/
violet /ˈvaɪlɪt/
/ˈvaɪə.lɪt/
/ˈvaɪ.ə.lɪt/
/ˈvaɪ.ɵ̞.lɪt/
untidy /ʌnˈtaɪdi/
assign /əˈsaɪn/
viscount /ˈvaɪkaʊnt/
enquire /ɪŋˈkwaɪɹ/
citation /saɪˈteɪʃən/
wisely /ˈwaɪzli/
spiral /ˈspaɪɹəl/
survivor /sɚˈvaɪvɚ/
twilight /ˈtwaɪlaɪt/
kindly /ˈkaɪndli/
subscribe /səbˈskɹaɪb/
tile /taɪl/
saline /ˈseɪ.laɪn/
alongside /ə.lɔŋˈsaɪd/
pious /ˈpaɪəs/
miner /ˈmaɪnə/
revise /ɹɪˈvaɪ̯z/
indictment /ɪnˈdaɪt.mənt/
strive /ˈstɹaɪv/
futile /ˈfjuː.taɪ.əl/
notify /ˈnoʊtɪfaɪ/
biotechnology /ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
defiant /dɪˈfaɪ(j)ənt/
fiat /ˈfaɪæt/
vibrant /ˈvaɪbɹənt/
classify /ˈklæsɪfaɪ/
sacrifice /ˈsækɹɪfaɪs/
amplifier /ˈæm.plə.faɪ.ə/
deprive /dɪˈpɹaɪv/
expiry /ɪkˈspaɪ.əɹ.i/
/ɛkˈspaɪ.əɹ.i/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (4)

 • #1 Please continue your good job
  Written by: Nwachukwu chinaza on 12/05/2021
 • #2 Very impressive, educative and interesting
  Written by: Odoemelem Paulina N on 22/10/2021
 • #3 Thanks for this useful material.
  Written by: N'Dri Affré on 02/05/2022
 • #4 Very useful to share with my students. Thanks a lot.
  Written by: Graciela Quispe on 20/06/2022

Write a comment about this list