Words containing the phoneme dental, alveolar and postalveolar nasals /n/ (500)

Showing only 500 items. 16,384 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

3.05%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
and /ænd/
/ɛnd/
in /ɪn/
not /nɒt/
can /kæn/
/kʰan~kʰæn/
into /ˈɪn.tuː/
then /ðɛn/
than /ðæn/
/ðɛn/
know /nəʊ/
new /njuː/
between /bɪˈtwiːn/
government /ˈɡʌvə(n)mənt/
man /mæn/
again /əˈɡeɪn/
/əˈɡɛn/
against /əˈɡɛnst/
/əˈɡeɪnst/
under /ˈʌndə(ɹ)/
/ˈɐn.də(ɹ)/
want /wɒnt/
never /ˈnɛv.ə(ɹ)/
different /ˈdɪf.ɹənt/
/ˈdɪf.əɹ.ənt/
next /nɛkst/
within /wɪðˈɪn/
end /ɛnd/
when /ʍɛn/
/wɛn/
find /faɪnd/
company /ˈkʌmp(ə)ni/
important /ɪmˈpɔːtənt/
/ɪmˈpʰɔːʔn̩t/
information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/
national /ˈnæʃ(ə)nəl/
often /ˈɒfn̩/
/ˈɒftən/
money /ˈmʌni/
/ˈmɐni/
point /pɔɪnt/
second /ˈsɛkənd/
business /ˈbɪz.nɪs/
/ˈbɪz.nɪz/
night /naɪt/
general /ˈd͡ʒɛnɹəl/
hand /hænd/
john /ˈdʒɑn/
nothing /ˈnʌθɪŋ/
development /dɪˈvɛləpmənt/
country /ˈkʌntɹi/
/ˈkʌnt(ʰ)ɹ̥i/
/ˈkʌntɹɪ/
council /ˈkaʊn.səl/
once /wʌn(t)s/
anything /ˈɛn.i.θɪŋ/
interest /ˈɪntɹɪst/
/ˈɪntɹɛst/
/.təɹ./
education /ˌɛd͡ʒʊˈkeɪʃn̩/
/ˌɛdjʊˈkeɪʃn̩/
person /ˈpɜːsən/
/ˈpɜːsn̩/
main /meɪn/
question /ˈkwɛst͡ʃən/
/ˈkwɛstjən/
/ˈkwɛʃt͡ʃən/
name /neɪm/
minister /ˈmɪnɨstɚ/
economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/
line /laɪn/
community /kəˈmjuːnɪti/
upon /əˈpɒn/
centre /ˈsen.tə(ɹ)/
around /əˈɹaʊnd/
only /ˈəʊnli/
position /pəˈzɪʃən/
kind /kaɪnd/
international /ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)l/
/ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)ɫ/
woman /ˈwʊmən/
certain /ˈsɜːtn̩/
action /ˈæk.ʃən/
management /ˈmænɪdʒmənt/
north /nɔːθ/
evidence /ˈɛvɪdəns/
/ˈɛvədəns/
open /ˈəʊ.pən/
moment /ˈməʊmənt/
sense /sɛn(t)s/
mind /maɪnd/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
industry /ˈɪndəstɹi/
land /lænd/
century /ˈsɛn.t͡ʃə.ɹiː/
range /ɹeɪndʒ/
central /ˈsɛntɹəl/
behind /bɪˈhaɪnd/
/bəˈhaɪnd/
common /ˈkɒmən/
experience /ɪkˈspɪɹ.i.əns/
indeed /ɪnˈdiːd/
section /ˈsɛk.ʃən/
certainly /ˈsɝtn̩li/
human /ˈ(h)juːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmən/
/ˈ(ç)ju̟ːmn̩/
reason /ˈɹiːzən/
town /taʊn/
/tʰaʊ̯n/
necessary /ˈnɛsəˌsɛɹi/
nature /ˈneɪtʃə/
someone /ˈsʌmwʌn/
department /dɪˈpɑːtmənt/
union /ˈjuːnjən/
personal /ˈpɜː.sən.əl/
need /niːd/
run /ɹʌn/
decision /dɪˈsɪʒən/
until /ʌnˈtɪl/
/ənˈtɪl/
president /ˈpɹɛzɨdənt/
financial /faɪˈnænʃəl/
/fɪˈnænʃəl/
friend /fɹɛnd/
university /juːnɪˈvɜːsətiː/
foreign /ˈfɒɹən/
situation /sɪtjuːˈeɪʃən/
/sɪtʃuˈ(w)eɪʃən/
recent /ˈɹiːsənt/
production /pɹəˈdʌkʃən/
include /ɪnˈkluːd/
understand /ˌʌndəˈstænd/
month /mʌnθ/
/mɐn̪θ/
present /ˈpɹɛzənt/
amount /əˈmaʊnt/
knowledge /ˈnɒlɪd͡ʒ/
anyone /ˈɛn.ɪˌwʌn/
instead /ɪn.ˈstɛd/
news /n(j)uːz/
front /fɹʌnt/
natural /ˈnæt͡ʃ.ə.ɹəl/
manager /ˈmæn.ɪ.dʒə/
account /ə.ˈkaʊnt/
attention /əˈtɛn.ʃən/
movement /ˈmuːv.mənt/
agreement /əˈɡɹiːmənt/
analysis /əˈnælɪsɪs/
population /ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
environment /ɪnˈvaɪɹə(n)mɪnt/
/ɪnˈvaɪɚ(n)mɪnt/
performance /pəɹ.ˈfɔɹ.məns/
modern /ˈmɒd(ə)n/
everyone /ˈɛv.ɹi.wʌn/
chance /tʃæns/
relationship /ɹɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
son /sʌn/
finally /ˈfaɪ.nəl.i/
nice /naɪs/
turn /tɜːn/
fine /faɪn/
normal /ˈnɔːməl/
recently /ˈɹiːsəntli/
plan /plæn/
treatment /ˈtɹiːtmənt/
energy /ˈɛnəd͡ʒi/
significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/
income /ˈɪnˌkʌm/
nor /nɔː/
design /dɪˈzaɪn/
response /ɹɪˈspɒns/
association /əˌsəʊʃiˈeɪʃən/
/əˌsəʊsiˈeɪʃən/
technology /tɛkˈnɒlədʒi/
defence /dɪˈfɛns/
anyway /ˈɛniweɪ/
change /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
continue /kənˈtɪnjuː/
consider /kənˈsɪdə/
chairman /ˈtʃɛːmən/
generally /d͡ʒɛnɹəliː/
industrial /ɪnˈdʌstɹɪəl/
contract /ˈkɒntɹækt/
county /ˈkaʊnti/
difference /ˈdɪfɹəns/
nearly /ˈnɪəli/
suddenly /ˈsʌdn̩li/
season /ˈsiːzən/
unit /ˈjuː.nɪt/
unless /ənˈlɛs/
garden /ˈɡɑɹdn̩/
husband /ˈhʌzbənd/
original /əˈɹɪdʒɪnəl/
employment /ɪmˈplɔɪmənt/
/ɛmˈplɔɪmənt/
science /ˈsaɪəns/
economy /iˈkɒn.ə.mi/
event /ɪˈvɛnt/
commission /kəˈmɪʃən/
ensure /ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
beyond /biˈjɑnd/
opportunity /ˌɒp.əˈtjuː.nɪ.ti/
conference /ˈkɒnfɹəns/
operation /ˌɒpəˈɹeɪʃən/
application /ˌæplɪˈkeɪʃən/
extent /ɪksˈtɛnt/
addition /əˈdɪʃən/
/æˈdɪʃən/
station /ˈsteɪʃən/
window /ˈwɪndəʊ/
region /ˈɹiːd͡ʒn̩/
television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/
/ˈtɛləˌvɪʒən/
statement /ˈsteɪt.mənt/
independent /ɪndɪˈpɛndənt/
traditional /tɹəˈdɪʃənəl/
election /ɪˈlekʃ(ə)n/
parliament /ˈpɑːləmənt/
green /ɡɹiːn/
western /ˈwɛstɚn/
importance /ɪmˈpɔːtəns/
considerable /kənˈsɪdəɹəbl/
concern /kənˈsɝn/
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/
responsible /ɹɪˈspɒnsəbl̩/
answer /ˈɑːn.sə/
responsibility /ɹɪˌspɑnsəˈbɪlɪti/
opposition /ɒpəˈzɪʃən/
campaign /kæmˈpeɪn/
instance /ˈɪnstəns/
none /nʌn/
division /dɪˈvɪʒən/
pattern /ˈpat(ə)n/
/ˈpaʔ(ə)n/
eventually /ɪ.ˈvɛn.t͡ʃuː.ə.li/
/ɪ.ˈvɛn.tjʊ.li/
stand /stænd/
equipment /ɪˈkwɪpmənt/
demand /dɪˈmɑːnd/
provision /pɹəˈvɪʒ.ən/
essential /ɪˈsɛn.ʃəl/
/əˈsɛn.tʃəl/
happen /ˈhapən/
direction /dəˈɹɛk.ʃən/
/dɪˈɹɛk.ʃən/
/daɪˈɹɛk.ʃən/
context /ˈkɒntɛkst/
discussion /dɪsˈkʌʃən/
/dɪsˈkʊʃən/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
condition /kənˈdɪʃən/
machine /məˈʃiːn/
argument /ˈɑːɡjʊmənt/
win /wɪn/
senior /ˈsinjɚ/
learn /lɜːn/
nuclear /ˈn(j)ukliɚ/
principle /ˈpɹɪnsɪpəl/
/ˈpɹɪnsəpəl/
exchange /ɛkstʃeɪndʒ/
version /ˈvɝʒən/
annual /ˈæn.ju.əl/
balance /ˈbæləns/
afternoon /ˌɑːf.tə.ˈnuːn/
reference /ˈɹɛf.(ə)ɹəns/
protection /pɹəˈtɛkʃən/
relevant /ˈɹɛləvənt/
minute /ˈmɪnɪt/
presence /ˈpɹɛzəns/
influence /ˈɪn.flu.əns/
stone /stəʊn/
send /sɛnd/
regional /ˈɹiːdʒənəl/
benefit /ˈbɛn.ə.fɪt/
collection /kəˈlɛkʃən/
function /ˈfʌŋ(k)ʃən/
/ˈfʌŋkʃn̩/
queen /kwiːn/
explain /ɪkˈspleɪn/
/ɛkˈspleɪn/
kitchen /ˈkɪt͡ʃən/
/ˈkɪt͡ʃɪn/
student /ˈstjuːdn̩t/
/ˈst͡ʃuːdn̩t/
apparently /əˈpaɹəntli/
return /ɹɪˈtɜːn/
plant /plɑːnt/
relation /ɹɪˈleɪʃən/
opinion /əˈpɪnjən/
additional /əˈdɪʃənəl/
begin /bɪˈɡɪn/
/bəˈɡɪn/
/biˈɡɪn/
increase /ɪnˈkɹiːs/
expression /ɪkˈspɹɛʃ.ən/
spend /spɛnd/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
join /ˈdʒɔɪn/
network /nɛtwɜːk/
standard /ˈstændəd/
winter /ˈwɪntə(ɹ)/
corner /ˈkɔɹnɚ/
currently /ˈkʌɹəntli/
nevertheless /ˈnɛvəðəlɛs/
insurance /ɨn.ˈʃəɹ.ɨns/
mainly /ˈmeɪnli/
pain /peɪn/
confidence /ˈkɒnfɪdəns/
wind /ˈwɪnd/
solution /səˈl(j)uːʃən/
band /bænd/
technical /ˈtɛk.nɪk.əl/
entirely /ɪnˈtaɪəli/
pound /paʊnd/
ordinary /ˈɔːdɪnəɹi/
/ˈɔːdənɹi/
internal /ɪnˈtɝnəl/
prevent /pɹɪˈvɛnt/
animal /ˈæ.nɪ.məl/
excellent /ˈɛksələnt/
/ˈɛksɪlnt/
skin /skɪn/
scene /siːn/
introduction /ɪntɹəˈdʌkʃən/
administration /ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən/
tonight /təˈnait/
proportion /pɹəˈpɔɹʃən/
island /ˈaɪ̯lənd/
contact /ˈkɑntækt/
northern /ˈnɔːðən/
/ˈnɔːðn̩/
existence /ɛɡ.ˈzɪs.təns/
/ɪɡ.ˈzɪs.təns/
telephone /ˈtɛlɪfəʊn/
/ˈtɛləfəʊn/
enjoy /ɪnˈd͡ʒɔɪ/
joint /dʒɔɪnt/
distance /ˈdɪs.təns/
cabinet /ˈkæ.bɪ.nɪt/
unemployment /ʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/
alone /əˈləʊn/
concept /ˈkɒn.sɛpt/
accident /ˈæk.sə.dənt/
/ˈæk.sə.dɛnt/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
construction /kənˈstɹʌkʃən/
phone /fəʊ̯n/
distribution /ˌdɪstɹəˈbjuːʃən/
train /tɹeɪn/
/tɹeɪn/
/tʃɹeɪn/
weekend /wiːˈkɛnd/
/ˈwiːˌkɛnd/
initial /ɪˈnɪʃəl/
substantial /səbˈstænʃəl/
prison /ˈpɹɪzən/
tend /tɛnd/
unable /ʌnˈeɪbəl/
contrast /ˈkɒntɹɑːst/
reasonable /ˈɹiː.zən.ə.bəl/
/ˈɹiːz.nə.bəl/
communication /kʌˌmjunɪˈkeɪʃən/
wine /waɪn/
strange /stɹeɪndʒ/
onto /ˈɒn.tuː/
selection /səˈlɛkʃən/
client /ˈklʌɪənt/
rain /ɹeɪn/
dinner /ˈdɪnə/
agency /ˈeɪ.dʒən.si/
sufficient /səˈfɪʃənt/
eastern /ˈiːstə(ɹ)n/
manner /ˈmænə/
imagine /ɪˈmædʒ.ɪn/
nobody /ˈnəʊ.bə.di/
/ˈnəʊ.bɒ.di/
prince /pɹɪns/
danger /ˈdeɪn.dʒə(ɹ)/
educational /ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl/
scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/
note /nəʊt/
expensive /ɪkˈspɛnsɪv/
/ɛkˈspɛnsɪv/
recognition /ˌɹɛkəɡˈnɪʃən/
mental /ˈmɛntəl/
frequently /ˈfɹiː.kwənt.li/
absence /ˈæb.sn̩s/
/ˈæb.sn̩ts/
sentence /ˈsɛntəns/
/ˈsɛntn̩t͡s/
dangerous /ˈdeɪnʒ(ə)ɹəs/
/ˈdeɪnd͡ʒ(ə)ɹəs/
sign /saɪn/
necessarily /ˌnɛsəˈsɛɹəli/
unlikely /ʌnˈlaɪkli/
element /ˈel.ɪ.mənt/
conflict /ˈkɒn.flɪkt/
notice /ˈnəʊtɪs/
finance /ˈf(a)ɪˌnæns/
/f(a)ɪˈnæns/
fund /ˈfʌnd/
violence /ˈvaɪələns/
southern /ˈsʌðə(ɹ)n/
china /tʃʌɪnə/
discipline /ˈdɪ.sə.plɪn/
listen /ˈlɪs.ən/
/ˈlɪs.n̩/
reaction /ɹiˈækʃən/
individual /ˌɪndɪˈvɪd͡ʒʊəl/
consideration /kənˌsɪdəˈɹeɪʃən/
maintain /meɪnˈteɪn/
option /ˈɒpʃən/
payment /ˈpeɪmənt/
exhibition /ɛksɪˈbɪʃən/
audience /ˈɔːdi.əns/
contribution /ˌkɑntɹɪˈbjuʃən/
urban /ˈɜːbən/
appearance /əˈpɪəɹəns/
martin /ˈmɑɹ.tɪn/
institute /ˈɪnstɪt(j)uːt/
branch /bɹɑːntʃ/
apparent /əˈpæ.ɹənt/
neck /nɛk/
captain /ˈkæp.tɪn/
/.tən/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
tiny /ˈtaɪni/
enter /ˈɛntə(ɹ)/
conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃən/
control /kənˈtɹəʊl/
occasion /əˈkeɪʒən/
crown /kɹaʊn/
silence /ˈsaɪləns/
entry /ˈɛntɹi/
encourage /ɪnˈkʌɹɪdʒ/
gentleman /ˈdʒɛnl̩.mən/
/ˈdʒɪnl̩.mən/
investigation /ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃən/
alternative /ˌɒlˈtɜːnətɪv/
document /ˈdɒkjʊmənt/
description /dɪˈskɹɪpʃən/
conclusion /kənˈkluːʒən/
tradition /tɹəˈdɪʃən/
/tɹəˈdɪʃn̩/
connection /kəˈnɛkʃən/
owner /ˈoʊnɚ/
identify /aɪˈdɛn.tɪ.faɪ/
external /ɛksˈtɝnəl/
ministry /ˈmɪnɪstɹi/
institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
lunch /lʌnt͡ʃ/
ancient /ˈeɪn.(t)ʃənt/
generation /ˌd͡ʒɛnəˈɹeɪʃən/
partner /ˈpɑːtnə(ɹ)/
engine /ˈɛnd͡ʒɪn/
newspaper /ˈnjuːsˌpeɪpə/
/ˈnjuːzˌpeɪpə/
thin /ˈθɪn/
reduction /ɹɪˈdʌkʃən/
definition /ˌdɛfɪˈnɪʃ(ə)n/
/ˌdɛfɪˈnɪʃən/
examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən/
anybody /ˈɛn.i.bɒd.i/
/ˈɛn.i.bə.di/
enable /ɪˈneɪbəl/
narrow /ˈnæɹoʊ/
/ˈnɛɹoʊ/
entire /ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
hence /ˈhɛns/
creation /kɹiːˈeɪʃən/
wonderful /ˈwʌn.də(ɹ).fl̩/
screen /skɹiːn/
constant /ˈkɒnstənt/
intention /ɪnˈtɛnʃən/
jones /dʒoʊnz/
clean /kliːn/
journey /ˈd͡ʒɝni/
explanation /ˌɛkspləˈneɪʃən/
brain /bɹeɪn/
significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/
injury /ˈɪn.dʒə.ɹi/
minor /maɪnə/
technique /tɛkˈniːk/
magazine /mæɡəˈzin/
/ˈmæɡəzin/
potential /pəˈtɛnʃəl/
revolution /ˌɹɛvəˈluːʃən/
obtain /əbˈteɪn/
settlement /ˈset.l.mənt/
motion /ˈməʊʃən/
index /ˈɪndɛks/
represent /ɹɛp.ɹɪ.ˈzɛnt/
negative /ˈnɛ(e)ɡəˌɾɪv/
inflation /ɪnˈfleɪʃən/
contain /kənˈteɪn/
mine /maɪn/
permanent /ˈpɝmənənt/
pension /ˈpɛnʃ(ə)n/
originally /əˈɹɪdʒɪnəli/
iron /ˈaɪən/
lane /le͡ɪn/
independence /ɪndɪˈpɛndəns/
content /ˈkɒn.tɛnt/
noise /nɔɪz/
combination /kɒmbɪˈneɪʃən/
session /ˈsɛʃən/
appointment /əˈpɔɪnt.mɛnt/
inner /ˈɪnɚ/
fashion /ˈfæʃən/
subsequent /ˈsʌbsɪkwənt/
/ˈsʌbsəkwənt/
contemporary /kənˈtɛm.pəˌɹɛɹ.i/
grand /ɡɹænd/
consumer /kənˈsjuːmə/
accommodation /ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪ.ʃən/
criminal /ˈkɹɪmənəl/
religion /ɹɪˈlɪdʒən/
roman /ˈɹəʊmən/
secondary /ˈsɛkənd(ə)ɹɪ/
nation /ˈneɪʃən/
funny /ˈfʌni/
assistance /əˈsɪs.təns/
unique /juːˈniːk/
interpretation /ɪntɚpɹəˈteɪʃən/
unknown /ʌnˈnəʊn/
agent /ˈeɪ.dʒənt/
parliamentary /ˌpɑːləˈmentəɹi/
cancer /ˈkænsə/
sequence /ˈsikwəns/
/ˈsikwɛns/
interview /ˈɪntəvjuː/
involve /inˈvɒlv/
improvement /ɪmˈpɹuːvmənt/
enterprise /ˈɛntɹ̩pɹɑjz/
/ˈɛɾ̃ɹ̩pɹɑjz/
van /væn/
naturally /ˈnætʃ(ə)ɹəli/
channel /ˈtʃænəl/
communist /ˈkɒmjənɪst/
impression /ɪmˈpɹɛʃən/
tone /təʊn/
vision /ˈvɪ.ʒ(ə)n/
brown /bɹaʊn/
distinction /dɪˈstɪŋkʃən/
decline /dɪˈklaɪn/
extensive /ɛksˈtɛn.sɪv/
revenue /ˈɹɛvənjuː/
enormous /ɪˈnɔː(ɹ)məs/
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/
/ʌnˈjuːʒəl/
indicate /ˈɪndɪkeɪt/
nose /nəʊz/
principal /ˈpɹɪnsɪpəl/
/ˈpɹɪnsəpəl/
efficient /ɪˈfɪʃənt/
maintenance /ˈmeɪnt(ə)nəns/
/ˈmeɪntɪnəns/
anywhere /ˈɛnɪwɛə/
formation /fɔɹ.meɪ.ʃən/
manage /ˈmænɪdʒ/
establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/
candidate /ˈkæn.dɪdət/
emergency /ɪˈmɝ.dʒən.si/
identity /aɪˈdentəti/
location /loʊˈkeɪʃən/
determine /dɪˈtɜːmɪn/
conventional /kənˈvɛnʃənl/
countryside /ˈkʌn.tɹiˌsaɪd/
voluntary /ˈvɒ.lən.tɹi/
occasionally /əˈkeɪʒənəli/
constitution /ˌkɒnstɪˈtjuːʃən/
mountain /ˈmaʊntɪn/
loan /ləʊn/
gently /ˈdʒɛntli/
comparison /kəmˈpɛɹɪsən/
/kəmˈpæɹɪsən/
golden /ˈɡəʊl.dən/
parent /ˈpɛəɹənt/
/ˈpeəɹənt/
/ˈpæɹənt/
friendly /ˈfɹɛndli/
/ˈfɹɛnli/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list