Words containing the phoneme alveolar lateral approximant /l/ (500)

Showing only 500 items. 14,849 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

3.37%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
will /wɪl/
/wɪɫ/
last /lɑːst/
world /wɝld/
life /laɪf/
old /ˈəʊld/
/ˈɔʊld/
little /ˈlɪtəl/
/ˈlɪtl̩/
/ˈlɪ.tʰɫ̩/
really /ˈɹɪəli/
/ˈɹɪːlɪ/
always /ˈɔːl.weɪz/
/ˈɔːl.wɪz/
local /ˈləʊkl̩/
place /pleɪs/
although /ɔːlˈðəʊ/
small /smɔːl/
look /lʊk/
national /ˈnæʃ(ə)nəl/
school /skuːl/
long /ˈlɒŋ/
example /ɪɡˈzɑːmpəl/
large /ˈlɑːd͡ʒ/
general /ˈd͡ʒɛnɹəl/
family /ˈfæmɪli/
possible /ˈpɒsɪbl̩/
already /ɔːlˈɹɛdi/
/ɑːlˈɹɛdi/
like /laɪk/
development /dɪˈvɛləpmənt/
council /ˈkaʊn.səl/
almost /ɔːl.ˈməʊst/
/ˈɔːl.məʊst/
political /pəˈlɪtɪkəl/
able /ˈeɪ.bl̩/
/ˈeɪ.bəl/
public /ˈpʌblɪk/
himself /hɪmˈsɛlf/
/ɪ̈msɛlf/
tell /tɛl/
/tɛɫ/
particular /pɚˈtɪkjəlɚ/
problem /ˈpɹɒbləm/
full /fʊl/
/fʊɫ/
lot /lɒt/
available /əˈveɪləb(ə)l/
police /pəˈliːs/
law /lɔː/
probably /ˈpɹɒbəbli/
early /ˈɝli/
policy /ˈpɒləsi/
/ˈpɒlɪsi/
actually /ˈæk.tʃʊ.ə.li/
/ˈæk.ʃə.li/
let /lɛt/
all /ɔːl/
feel /fiːl/
/fiːɫ/
health /hɛlθ/
child /t͡ʃaɪld/
itself /ɪtˈsɛlf/
line /laɪn/
themselves /ðɛmˈsɛlvz/
/ðəmˈsɛlvz/
likely /ˈlaɪkli/
only /ˈəʊnli/
clear /klɪə(ɹ)/
real /ˈɹiːəl/
/ɹiːl/
international /ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)l/
/ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)ɫ/
special /ˈspɛ.ʃəl/
black /blæk/
particularly /pɚˈtɪkjəlɚli/
difficult /ˈdɪfɪkəlt/
whole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
believe /bɪˈliːv/
/bəˈliːv/
land /lænd/
shall /ˈʃæl/
table /ˈteɪbəl/
central /ˈsɛntɹəl/
usually /ˈjuːʒʊəli/
language /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
similar /ˈsɪmələ/
certainly /ˈsɝtn̩li/
role /ɹəʊl/
class /klɑːs/
leave /liːv/
single /ˈsɪŋɡl/
value /ˈvæljuː/
especially /ɪˈspɛʃ(ə)li/
/əˈspɛʃ(ə)li/
/ɛˈspɛʃ(ə)li/
personal /ˈpɜː.sən.əl/
simply /ˈsɪmpli/
until /ʌnˈtɪl/
/ənˈtɪl/
financial /faɪˈnænʃəl/
/fɪˈnænʃəl/
club /klʌb/
quality /ˈkwɒlɪti/
lord /lɔːd/
herself /hɜːˈsɛlf/
/əsɛlf/
light /laɪt/
late /leɪt/
low /ləʊ/
include /ɪnˈkluːd/
clearly /ˈklɪɹli/
hospital /ˈhɒs.pɪ.tl̩/
field /fiːld/
royal /ˈɹɔɪəl/
play /pleɪ/
girl /ˈɡɜːl/
knowledge /ˈnɒlɪd͡ʒ/
love /lʌv/
natural /ˈnæt͡ʃ.ə.ɹəl/
live /lɪv/
simple /ˈsɪmpəl/
labour /ˈleɪ.bə/
bill /bɪl/
/bɪɫ/
capital /ˈkæp.ɪ.təl/
analysis /əˈnælɪsɪs/
population /ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
legal /ˈliː.ɡəl/
model /ˈmɒdl̩/
relationship /ɹɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
finally /ˈfaɪ.nəl.i/
normal /ˈnɔːməl/
recently /ˈɹiːsəntli/
plan /plæn/
myself /maɪˈsɛlf/
quickly /ˈkwɪkli/
along /əˈlɒŋ/
hall /hɔːl/
couple /ˈkʌpəl/
technology /tɛkˈnɒlədʒi/
list /lɪst/
loss /lɒs/
generally /d͡ʒɛnɹəliː/
industrial /ɪnˈdʌstɹɪəl/
wall /wɔːl/
paul /pɔːl/
allow /əˈlaʊ/
nearly /ˈnɪəli/
hotel /(h)əʊˈtɛl/
village /ˈvɪlɪd͡ʒ/
suddenly /ˈsʌdn̩li/
floor /flɔː/
unless /ənˈlɛs/
successful /səkˈsɛsfl̩/
military /ˈmɪl.ɪ.tɹi/
original /əˈɹɪdʒɪnəl/
obviously /ˈɑb.vi.əs.li/
employment /ɪmˈplɔɪmənt/
/ɛmˈplɔɪmənt/
style /staɪl/
deal /dɪəɫ/
help /hɛlp/
popular /ˈpɒpjʊlə/
yourself /jɔːˈsɛlf/
exactly /ɪɡˈzæk(t)li/
college /ˈkɒlɪd͡ʒ/
oil /ɔɪl/
/ɔɪɫ/
film /fɪlm/
useful /ˈjuːsfəl/
application /ˌæplɪˈkeɪʃən/
immediately /ɪˈmiːdi.ətli/
television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/
/ˈtɛləˌvɪʒən/
follow /ˈfɒləʊ/
blood /blʌd/
traditional /tɹəˈdɪʃənəl/
election /ɪˈlekʃ(ə)n/
parliament /ˈpɑːləmənt/
easily /ˈiːzɪli/
title /ˈtaɪtl̩/
considerable /kənˈsɪdəɹəbl/
cold /kəʊld/
/kɔʊld/
physical /ˈfɪzɪkəl/
glass /ɡlɑːs/
responsible /ɹɪˈspɒnsəbl̩/
lady /ˈleɪdi/
medical /ˈmɛdɪkl̩/
responsibility /ɹɪˌspɑnsəˈbɪlɪti/
leader /ˈliː.də(ɹ)/
ability /əˈbɪl.ə.ti/
/əˈ.bɪl.ɪ.ti/
highly /ˈhaɪli/
sale /seɪl/
lack /lak/
eventually /ɪ.ˈvɛn.t͡ʃuː.ə.li/
/ɪ.ˈvɛn.tjʊ.li/
blue /bluː/
fully /ˈfʊli/
essential /ɪˈsɛn.ʃəl/
/əˈsɛn.tʃəl/
directly /dɪˈɹɛktli/
/daɪˈɹɛktli/
male /meɪl/
slightly /ˈslaɪtli/
develop /dɪˈvɛləp/
trouble /ˈtɹʌbl̩/
culture /ˈkʌlt͡ʃɚ/
civil /ˈsɪv.əl/
hardly /ˈhɑːdli/
beautiful /ˈbjuːtɪfəɫ/
completely /kəmˈpliːtli/
league /liːɡ/
learn /lɜːn/
nuclear /ˈn(j)ukliɚ/
principle /ˈpɹɪnsɪpəl/
/ˈpɹɪnsəpəl/
library /ˈlaɪbɹəɹi/
let's /lɛts/
rule /ɹuːl/
/ɹuːɫ/
annual /ˈæn.ju.əl/
balance /ˈbæləns/
apply /əˈplaɪ/
relevant /ˈɹɛləvənt/
influence /ˈɪn.flu.əns/
relatively /ˈɹɛlətɪvli/
regional /ˈɹiːdʒənəl/
collection /kəˈlɛkʃən/
explain /ɪkˈspleɪn/
/ɛkˈspleɪn/
failure /ˈfeɪlˌjɚ/
latter /ˈlæt.ə(ɹ)/
apparently /əˈpaɹəntli/
sell /sɛl/
holiday /ˈhɒlɪdeɪ/
length /lɛŋ(k)θ/
/lɛnθ/
official /əˈfɪʃəl/
plant /plɑːnt/
merely /ˈmɪəli/
regular /ˈɹɛɡjʊlə/
relation /ɹɪˈleɪʃən/
ball /bɔːl/
slowly /ˈsləʊli/
scale /skeɪl/
usual /ˈjuːʒʊəl/
additional /əˈdɪʃənəl/
largely /ˈlɑɹdʒli/
railway /ɹeɪlweɪ/
gold /ɡəʊld/
/ɡɔʊld/
complex /kəmˈplɛks/
/ˈkɒm.plɛks/
powerful /ˈpaʊɚfʊl/
currently /ˈkʌɹəntli/
nevertheless /ˈnɛvəðəlɛs/
possibly /ˈpɑsɪbli/
mainly /ˈmeɪnli/
possibility /ˌpɑsɪˈbɪliti/
hill /hɪl/
impossible /ɪmˈpɒsɪbəl/
carefully /ˈkɛːfəli/
solution /səˈl(j)uːʃən/
previously /ˈpɹiːvi.əsli/
sexual /ˈsɛkʃuəl/
actual /ˈæk.(t)ʃ(ʊ).əl/
build /bɪld/
technical /ˈtɛk.nɪk.əl/
entirely /ɪnˈtaɪəli/
extremely /ɪksˈtɹiːmli/
internal /ɪnˈtɝnəl/
football /ˈfʊtˌbɔl/
animal /ˈæ.nɪ.məl/
excellent /ˈɛksələnt/
/ˈɛksɪlnt/
article /ˈɑːtɪkəl/
/ˈɑːtʰɪkʰəɫ/
fairly /ˈfɛə(ɹ).li/
island /ˈaɪ̯lənd/
claim /kleɪm/
telephone /ˈtɛlɪfəʊn/
/ˈtɛləfəʊn/
equally /ˈiːkwəli/
religious /ɹɪ.ˈlɪ.d͡ʒəs/
cultural /ˈkʌlt͡ʃəɹl̩/
relief /ɹɪˈliːf/
unemployment /ʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/
alone /əˈləʊn/
reality /ɹiˈælɪti/
/ɹiˈæləti/
trial /ˈtɹaɪəl/
formal /ˈfɔɹməl/
lose /luːz/
difficulty /ˈdɪfɪkəlti/
rural /ˈɹʊɹəl/
/ˈɹɝəl/
initial /ɪˈnɪʃəl/
substantial /səbˈstænʃəl/
unable /ʌnˈeɪbəl/
reasonable /ˈɹiː.zən.ə.bəl/
/ˈɹiːz.nə.bəl/
surely /ˈʃʊ(ə)ɹli/
/ˈʃɔɹli/
/ˈʃɝli/
/ˈʃɔː.li/
suitable /ˈsuːtəbl/
lovely /ˈlʌvli/
selection /səˈlɛkʃən/
detail /ˈdiːˌteɪl/
equal /ˈiːkwəl/
client /ˈklʌɪənt/
goal /ɡəʊl/
/ɡɔʊl/
while /ʍaɪl/
smile /ˈsmaɪl/
call /kɔːl/
educational /ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl/
whilst /waɪlst/
/hwaɪlst/
female /ˈfiː.meɪl/
mental /ˈmɛntəl/
middle /ˈmɪdəl/
frequently /ˈfɹiː.kwənt.li/
totally /ˈtoʊt.(ə)l.i/
absolutely /æb.səˈluːt.li/
critical /ˈkɹɪtɪkəl/
player /ˈpleɪə(ɹ)/
necessarily /ˌnɛsəˈsɛɹəli/
elsewhere /ˌɛlsˈʍɛːə/
partly /pɑɹtli/
double /ˈdʌb.əɫ/
seriously /ˈsɪɹi.əsli/
/ˈsiɹi.əsli/
widely /ˈwaɪdli/
unlikely /ʌnˈlaɪkli/
element /ˈel.ɪ.mənt/
conflict /ˈkɒn.flɪkt/
familiar /fəˈmɪl.i.ə/
properly /ˈpɹɑ.pɚ.li/
violence /ˈvaɪələns/
file /faɪl/
historical /hɪˈstɒɹɪkəl/
discipline /ˈdɪ.sə.plɪn/
cell /sɛl/
closely /ˈkləʊsliː/
daily /ˈdeɪli/
listen /ˈlɪs.ən/
/ˈlɪs.n̩/
castle /ˈkɑː.səl/
/kɑːsl/
individual /ˌɪndɪˈvɪd͡ʒʊəl/
lead /lɛd/
below /bɪˈləʊ/
liberal /ˈlɪbɹəl/
assembly /əˈsɛmb.lɪ/
volume /ˈvɒl.juːm/
/ˈvɒl.jʊm/
curriculum /kəˈɹɪkjələm/
/kɚˈɪkjələm/
establish /ɪˈstæb.lɪʃ/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
control /kənˈtɹəʊl/
moral /ˈmɒɹəl/
silence /ˈsaɪləns/
literature /ˈlɪ.tə.ɹɪ.tʃə(ɹ)/
gentleman /ˈdʒɛnl̩.mən/
/ˈdʒɪnl̩.mən/
coal /kəʊl/
/kɔʊl/
alternative /ˌɒlˈtɜːnətɪv/
belief /bɪˈliːf/
/bəˈliːf/
leg /lɛɡ/
careful /ˈkɛːfəl/
total /ˈtəʊ.təl/
vital /ˈvaɪtəl/
wild /waɪld/
flight /flaɪt/
conclusion /kənˈkluːʒən/
pleasure /ˈplɛʒə/
bloody /ˈblʌ.di/
external /ɛksˈtɝnəl/
palace /ˈpæləs/
relative /ˈɹɛl.ə.tɪv/
lunch /lʌnt͡ʃ/
capable /ˈkeɪpəbl̩/
typical /ˈtɪpɨkəl/
welfare /ˈwɛlˌfɛə/
release /ɹɪˈliːs/
enable /ɪˈneɪbəl/
slow /sləʊ/
milk /mɪlk/
wonderful /ˈwʌn.də(ɹ).fl̩/
silver /ˈsɪl.və/
clean /kliːn/
ideal /aɪˈdɪəl/
/aɪˈdiː.əl/
explanation /ˌɛkspləˈneɪʃən/
valley /ˈvæli/
potential /pəˈtɛnʃəl/
revolution /ˌɹɛvəˈluːʃən/
settlement /ˈset.l.mənt/
metal /ˈmɛ.ɾl̩/
/ˈmɛtəl/
strongly /stɹɔŋli/
adult /ˈæd.ʌlt/
/ˈæd.əlt/
rapidly /ˈɹæpɪdli/
inflation /ɪnˈfleɪʃən/
originally /əˈɹɪdʒɪnəli/
flow /fləʊ/
lane /le͡ɪn/
ourselves /aʊɚˈsɛlvz/
/ɑɹˈsɛlvz/
ill /ɪl/
terrible /ˈtɛ.ɹə.bl̩/
/ˈtɛ.ɹɪ.bl̩/
pool /pul/
hole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
crucial /ˈkɹuː.ʃəl/
o'clock /əˈklɒk/
/əʊˈklɒk/
virtually /ˈvɚ.tʃwə.li/
criminal /ˈkɹɪmənəl/
religion /ɹɪˈlɪdʒən/
tall /tɔːl/
sample /ˈsɑːm.pəl/
perfectly /ˈpɜːfɪktli/
kill /kɪl/
display /dɪsˈpleɪ/
shoulder /ˈʃəʊldə/
republic /ɹɪˈpʌblɪk/
parliamentary /ˌpɑːləˈmentəɹi/
proposal /pɹəˈpoʊzəl/
vehicle /ˈviː.ɪ.kəl/
/ˈvɪə.kəl/
involve /inˈvɒlv/
lie /laɪ̯/
meal /miːl/
naturally /ˈnætʃ(ə)ɹəli/
channel /ˈtʃænəl/
rarely /ˈɹɛːli/
guilty /ˈɡɪl.ti/
fuel /ˈfjuːəl̩/
decline /dɪˈklaɪn/
fall /fɔːl/
alive /əˈlaɪv/
soil /sɔɪl/
agricultural /ˌæɡɹɪˈkəltjʊəɹəl/
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/
/ʌnˈjuːʒəl/
alright /ɔːlˈɹaɪt/
steel /stiːl/
principal /ˈpɹɪnsɪpəl/
/ˈpɹɪnsəpəl/
plate /pleɪt/
yellow /ˈjɛ.ləʊ/
lucky /ˈlʌki/
heavily /ˈhɛvɪli/
link /lɪŋk/
establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/
plastic /ˈplɑːstɪk/
/ˈplastɪk/
rail /ɹeɪɫ/
liability /laɪəˈbɪlɪti/
location /loʊˈkeɪʃən/
conventional /kənˈvɛnʃənl/
voluntary /ˈvɒ.lən.tɹi/
lake /leɪk/
household /ˈhaʊshəʊld/
approval /əˈpɹuːvəl/
bottle /ˈbɒt.əl/
/ˈbɒtᵊɫ̩/
occasionally /əˈkeɪʒənəli/
agriculture /ˈæɡɹɪˌkʌltʃə/
quietly /ˈkwaɪ.ɪt.li/
comfortable /ˈkʌmft.əb.əl/
/ˈkʌmft.ɚb.əl/
/ˈkʌmf.əɾ.əb.əl/
/ˈkʌmf.ɚɾ.əb.əl/
valuable /ˈvæljuəbl̩/
/ˈvæljəbl̩/
firmly /fɝmli/
mostly /ˈməʊstli/
loan /ləʊn/
reflect /ɹɪˈflɛkt/
electricity /ˌiːlekˈtɹɪsɪti/
/ɪˌlɛkˈtɹɪsɪti/
/ˌɛlɪkˈtɹɪsɪti/
fill /fɪl/
gently /ˈdʒɛntli/
wealth /wɛlθ/
glad /ɡlæd/
shortly /ʃɔːɹtli/
golden /ˈɡəʊl.dən/
friendly /ˈfɹɛndli/
/ˈfɹɛnli/
publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/
hello /həˈləʊ̯/
/hɛˈləʊ̯/
panel /ˈpænəl/
struggle /ˈstɹʌɡl̩/
resolution /ˌɹɛzəˈluːʃ(ə)n/
federal /ˈfɛdəɹəl/
subsequently /ˈsʌb.sɪ.kwənt.li/
radical /ˈɹædɪkəl/
clause /klɔːz/
travel /ˈtɹævəl/
acceptable /æk.ˈsɛp.tə.bəl/
gradually /ˈɡɹædʒuəli/
deeply /ˈdiːpli/
delivery /dɪˈlɪv(ə)ɹi/
flat /flæt/
licence /ˈlaɪsəns/
emotional /ɪˈməʊʃənəl/
false /fɔːls/
/fɒls/
healthy /ˈhɛl.θi/
block /blɒk/
global /ˈɡləʊbəl/
chancellor /ˈtʃɑːnsələ/
silent /ˈsaɪlənt/
remarkable /ɹɪˈmɑɹkəbl̩/
sleep /sliːp/
philosophy /fɪˈlɒsəfi/
precisely /pɹɪˈsaɪsli/
solid /ˈsɑlɪd/
intelligence /ɪnˈtɛl.ɪ.d͡ʒəns/
brilliant /ˈbɹɪljənt/
electronic /ˌɛl.ɛkˈtɹɒn.ɪk/
/ˌɛl.ɪkˈtɹɒn.ɪk/
/ɪˌlɛkˈtɹɒn.ɪk/
absolute /ˈæb.səˌluːt/
/ˈæb.səˌljut/
visual /ˈvɪʒʊəl/
/ˈvɪzjʊəl/
/ˈvɪʒəl/
mill /mɪl/
golf /ɡɒlf/
close /kləʊz/
result /ɹɪˈzʌlt/
replace /ɹɪˈpleɪs/
complete /kəmˈpliːt/
uncle /ˈʌŋ.kəl/
electric /ɪˈlɛktɹɪk/
arrival /əˈɹaɪ.vəl/
limit /ˈlɪmɪt/
chemical /ˈkɛmɪkəl/
circle /ˈsɜɹkəl/
gulf /ɡʌlf/
literary /ˈlɪtəɹəɹi/
personnel /pɝ.səˈnɛl/
greatly /ˈɡɹeɪtli/
bell /bɛl/
mail /meɪ̯l/
fault /fɔːlt/
/fɒlt/
pale /peɪl/
module /ˈmɒdjuːl/
fail /feɪl/
illness /ˈɪl.nəs/
catholic /ˈkaθ(ə)lɪk/
presumably /pɹɪˈzjuːməbli/
landscape /ˈlandskeɪp/
socialist /ˈsəʊʃəlɪst/
briefly /ˈbɹiːfli/
cycle /ˈsaɪkəl/
mile /maɪ̯l/
altogether /ɔːl.tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔː.tuːˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔːltəˈɡɛðə/
truly /ˈtɹuːli/
pilot /ˈpaɪlət/
helpful /ˈhɛlp.fəl/
survival /sɚˈvaɪvəl/
solicitor /səˈlɪsɪtɚ/
alliance /əˈlaɪ.əns/
employee /ɛmplɔɪˈiː/
/ˌɛmˈplɔɪiː/
/(ˌ)ɪm./
basically /ˈbeɪsɪk(ə)li/
definitely /ˈdɛf.ɪnɪt.li/
inevitably /ɪˈnɛvɪtəbli/
/ɪˈnɛvətəbli/
awful /ˈɔːfʊl/
/ˈɔːfl̩/
luck /lʌk/
/lɐk/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list