Words beginning with the phoneme voiceless palato-alveolar sibilant /ʃ/ (500)

Showing only 500 items. 516 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

96.9%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
she /ʃiː/
should /ʃʊd/
sure /ʃɔː/
/ʃʊə/
shall /ˈʃæl/
short /ʃɔːt/
show /ʃəʊ/
shop /ʃɒp/
share /ʃɛəɹ/
shape /ʃeɪp/
surely /ˈʃʊ(ə)ɹli/
/ˈʃɔɹli/
/ˈʃɝli/
/ˈʃɔː.li/
shut /ʃʌt/
shoulder /ˈʃəʊldə/
sharp /ʃɑɹp/
ship /ʃɪp/
sheet /ʃiːt/
shock /ʃɒk/
shortly /ʃɔːɹtli/
sugar /ˈʃʊɡə(ɹ)/
sheep /ʃiːp/
shadow /ˈʃædoʊ/
shirt /ʃɝt/
shift /ʃɪft/
schedule /ˈʃɛd.juːl/
/ˈskɛ.djuːl/
sharply /ʃɑɹpli/
sheer /ˈʃɪə/
shell /ʃɛl/
shame /ʃeɪm/
champagne /ʃæmˈpeɪn/
shit /ʃɪt/
shore /ʃɔː/
shoot /ʃuːt/
shower /ˈʃaʊ.ə(ɹ)/
shelf /ʃɛlf/
shallow /ˈʃaləʊ/
shade /ʃeɪd/
shelter /ˈʃɛltə/
shake /ˈʃeɪk/
shed /ʃɛd/
shepherd /ˈʃɛp.əɹd/
shoe /ʃuː/
shy /ʃaɪ/
shield /ʃiːld/
sheriff /ˈʃɛɹɪf/
/ˈʃɛɹəf/
shaw /ʃɔː/
shaft /ʃɑːft/
shiny /ˈʃaɪni/
chef /ʃɛf/
short-lived /ʃɔɹtˈlɪvd/
/ʃɔɹtˈlaɪvd/
shrine /ʃɹaɪ̯n/
shine /ʃaɪn/
/ʃaːɪn/
shaky /ˈʃeɪki/
shrewd /ʃɹuːd/
shout /ʃaʊt/
shabby /ˈʃæb.i/
shadowy /ˈʃædoʊɨ/
shh /ʃː/
shilling /ˈʃɪlɪŋ/
shark /ʃɑɹk/
shorthand /ˈʃɔɹt.hænd/
shipment /ˈʃɪpmənt/
shrink /ˈʃɹɪŋk/
shrug /ʃɹʌɡ/
shampoo /ʃæmˈpuː/
shire /ʃaɪə(ɹ)/
shady /ˈʃeɪdi/
chauffeur /ʃɒˈfɜː/
/ˈʃəʊfə/
shingle /ˈʃɪŋ.ɡəl/
shrub /ʃɹʌb/
chic /ʃiːk/
shrill /ʃɹɪl/
showroom /ˈʃoʊˌɹum/
shameful /ˈʃeɪmfəl/
shear /ʃɪə(ɹ)/
shove /ʃʌv/
shrimp /ʃɹɪmp/
shawl /ʃɔːl/
surety /ˈʃʊəɹɪti/
/ˈʃɔːɹɪti/
shovel /ˈʃʌvəl/
shin /ʃɪn/
shave /ʃeɪv/
sharpen /ˈʃɑɹpɨn/
showbiz /ˈʃoʊˌbɪz/
shallot /ˈʃælət/
/ʃəˈlɑt/
showcase /ˈʃəʊˌkeɪs/
sheath /ʃiːθ/
shroud /ʃɹaʊd/
shaggy /ˈʃæɡi/
shaman /ˈʃɑːmən/
shellfish /ˈʃɛlˌfɪʃ/
shiver /ˈʃɪvəɹ/
shrapnel /ˈʃɹæpnəl/
chivalry /ˈʃɪvalɹi/
chardonnay /ˌʃɑɹ.dnˈeɪ/
charade /ʃəˈɹɑːd/
/ʃəˈɹeɪd/
shoddy /ʃɒdi/
shriek /ʃɹiːk/
shutter /ˈʃʌtɚ/
/ˈʃʌɾɚ/
chute /ʃuːt/
chagrin /ˈʃæɡ.ɹɪn/
chalet /ʃæleɪ/
sheaf /ʃiːf/
shatter /ˈʃæt.ə(ɹ)/
shack /ʃæk/
shopper /ˈʃɒp.ə/
shifty /ˈʃɪfti/
sheepishly /ˈʃiː.pɪʃ.li/
showbusiness /ˈʃoʊˌbɪznɪs/
chauvinism /ˈʃəʊ.vɪ.nɪ.zəm/
shite /ʃaɪt/
shanty /ˈʃænti/
shamrock /ˈʃæm.ɹɒk/
chandelier /ʃændəˈlɪə(ɹ)/
sheepish /ˈʃiːpɪʃ/
shrew /ʃɹuː/
shun /ʃʌn/
chevron /ˈʃɛvɹən/
shred /ʃɹɛd/
shipwreck /ˈʃɪpɹɛk/
shrift /ʃɹɪft/
shaker /ˈʃeɪkɚ/
shogun /ˈʃəʊɡʌn/
shandy /ˈʃændi/
shitty /ˈʃɪti/
challis /ˈʃæ.li/
shiel /ʃiːl/
shag /ʃæɡ/
chivalrous /ˈʃɪv.əl.ɹʌs/
shylock /ˈʃaɪlɑk/
chanson /ʃɑ̃.sɔ̃/
chez /ʃeɪ/
chamois /ˈʃæmwɑː/
chivalric /ˈʃɪvl̩ɹɪk/
shooter /ˈʃuːtə(ɹ)/
shamefully /ˈʃeɪmfəli/
shill /ʃɪl/
shirk /ʃɜːk/
charlatan /ˈʃɑɹlətən/
shrivel /ˈʃɹɪvəl/
shelve /ʃɛlv/
sheik /ʃeɪk/
shellac /ʃəˈlæk/
shard /ʃaːd/
shambolic /ʃamˈbɒlɪk/
shaver /ˈʃeɪvə/
chaise /ʃeɪz/
schnapps /ʃnɑps/
/ʃnæps/
chaperon /ˈʃæ.pəˌɹoʊn/
shortcut /ˈʃɔːtkʌt/
chaperone /ˈʃæ.pəˌɹoʊn/
shredder /ʃɹɛdə(ɹ)/
shamus /ˈʃɑːməs/
shea /ʃi/
/ʃeɪ/
/ʃi.ə/
/ʃɪə/
scheduler /ʃɛdjələ/
/skɛdjələ/
chicanery /ʃɪˈkeɪ.nɹ.i/
charabanc /ˈʃæ.ɹə.bæŋ(k)/
shekel /ˈʃekəl/
chartreuse /ʃɑːˈtɹɜːz/
shoelace /ˈʃuːˌleɪs/
shrubby /ˈʃɹʌbi/
champers /ˈʃæmpə(ɹ)z/
charcuterie /ʃɑːɹˌkuːtəˈɹi/
/ʃɑːɹˈkuːtəɹi/
chinook /ʃɪˈnʊk/
/tʃɪˈnuːk/
sherbet /ˈʃɜːbət/
shiv /ʃɪv/
charivari /ʃɑːɹɪˈvɑːɹi/
/ʃɪvəˈɹiː/
shad /ʃæd/
shootout /ˈʃuːtaʊt/
chancre /ˈʃæŋ.kɚ/
shuriken /ˈʃuː.ɹɨ.kən/
shuttlecock /ˈʃʌtl̩kɑk/
chatelaine /ˈʃatəˌleɪn/
chemise /ʃəˈmiːz/
chinoiserie /ʃiːnwɑːzəˈɹiː/
schist /ʃɪst/
shindig /ˈʃɪn.dɪɡ/
schadenfreude /ˈʃɑːdənfɹɔɪdə/
sham /ʃæm/
chanteuse /ʃɒnˈtɜːz/
chateaubriand /ˌʃatəʊˈbɹiːɒ̃/
schwa /ʃwɑː/
shako /ˈʃeɪkəʊ/
/ˈʃɑːkəʊ/
shay /ʃeɪ/
shirty /ˈʃɝ.ti/
shorty /ˈʃɔːti/
shyster /ˈʃʌɪs.tə(ɹ)/
shamble /ˈʃæmbl̩/
shigella /ʃiˈɡelə/
shrike /ʃɹaɪk/
shufti /ˈʃʊf.ti/
/ˈʃʌf.ti/
chaconne /ʃaˈkɔn/
schmuck /ʃmʌk/
shiner /ˈʃaɪnə(ɹ)/
shuck /ʃʌk/
suretyship /ˈʃʊəɹɪtiːʃɪp/
/ˈʃɔːɹətiːʃɪp/
chasseur /ʃæˈsɜː/
schlock /ʃlɑk/
shive /ʃaɪv/
showboat /ˈʃoʊˌboʊt/
shape-shifter /ˈʃeɪpʃɪftə/
shebeen /ʃɪˈbiːn/
shekinah /ʃɪˈkaɪnə/
shieling /ˈʃiːlɪŋ/
shikar /ʃɪˈkɑː/
shiksa /ˈʃɪksə/
shtetl /ˈʃtɛt(ə)l/
chalumeau /ˌʃælʊˈməʊ/
schlong /ʃlɒŋ/
shillelagh /ʃəˈleɪˌli/
shim /ʃɪm/
sjambok /ˈʃæmbɒk/
chamade /ʃəˈmɑːd/
scop /ʃɒp/
/ʃoʊp/
/skɒp/
shakuhachi /ʃɑkʰuˈhɑtʃiː/
/ʃɑkʰuhɑtʃiː/
sheathe /ʃiːð/
shippon /ˈʃɪpən/
shoehorn /ˈʃuːˌhɔː(ɹ)n/
shroff /ʃɹɒf/
shul /ʃuːl/
/ʃʊl/
sidhe /ʃiː/
xun /ʃuːn/
schlepp /ʃlɛp/
schmooze /ʃmuːz/
schmutter /ˈʃmʌtə/
shagreen /ʃəˈɡɹiːn/
shalwar /ˈʃʌlvɑɹ/
shamateur /ˈʃamət(j)ə/
shamateurism /ˈʃamət(j)əɹɪzm/
shapeshifter /ˈʃeɪpʃɪftɚ/
shaughraun /ˈʃɑːxɹɑː/
shawm /ʃɔːm/
sheikdom /ˈʃeɪkdəm/
/ˈʃiːkdəm/
shide /ʃaɪd/
shikari /ʃɪˈkɑːɹiː/
shithead /ˈʃɪt.hɛd/
shithole /ˈʃɪthoʊl/
shitter /ˈʃɪt.ə(ɹ)/
shoe-leather /ˈʃuːˌlɛð.ə/
short-winded /ʃɔːtˈwɪndɪd/
showbizzy /ˈʃoʊˌbɪzi/
shrive /ˈʃɹaɪv/
shtick /ʃtɪk/
chaparral /ˌʃæpəˈɹæl/
/ˌtʃæpəˈɹæl/
chatelain /ʃætəˈleɪn/
sceat /ʃæt/
schlager /ʃlɑːɡə/
schlemiel /ʃləˈmiːl/
schuss /ʃʊs/
shaka /ˈʃɑːkə/
sheave /ʃiːv/
sheeny /ˈʃiːni/
sheepfold /ˈʃiːpfəʊld/
sheitel /ˈʃaɪtəl/
/ˈʃeɪtəl/
sheugh /ʃʌx/
shibboleth /ˈʃɪbəlɛθ/
shiitake /ʃiːˈtɑːkeɪ/
/ʃɪˈtɑːkeɪ/
shikra /ˈʃɪkɹə/
shisha /ˈʃiːʃə/
shoat /ʃəʊt/
shofar /ˈʃəʊfə/
shojo /ʃoʊːdʒoʊ/
shortchange /ʃɔɹtˈtʃeɪndʒ/
shotten /ʃɒtən/
/.n̩/
chaise longue /ˌʃeɪz ˈlɒŋɡ/
/ˌʃeɪz ˈlɒŋ/
chaise lounge /ˌʃeɪz ˈlaʊndʒ/
Chajnantor /ʃananˈtoɹ/
Chalmette /ʃæl.mɛt/
/ʃɛl.mɛt/
chambranle /ˈʃɒmbɹɒnlə/
chambré /ˈʃɒmbɹeɪ/
Champaign /ˌʃæmˈpeɪn/
champignon /ʃæmˈpinjən/
Chardonnay /ˌʃɑː(ɹ)dəˈneɪ/
Charlemagne /ˈʃɑɹlɨmeɪn/
Charlene /ʃɑɹˈlin/
Charlotte /ˈʃɑɹlət/
Charlottetown /ˈʃɑɹlɪtaʊn/
chasse-café /ˌʃas.kaf.ˈeɪ/
château /ʃæːˈtoʊ/
chatoyant /ʃəˈtɔɪənt/
Chautauqua /ʃəˈtækwə/
chef de mission /ʃef də mɪˈsjɔ̃/
chef d'œuvre /ʃɛ ˈdœvʁə/
cheffy /ˈʃɛfi/
chemin de fer /ʃəˌmæ̃ də ˈfɛə/
chemin de ronde /ʃəˌmæn.də.ˈɹɒnd/
Cher /ʃɛɹ/
cheval de frise /ʃəˈvɑːl də ˈfɹiːs/
chevon /ˈʃɛvən/
chèvre /ˈʃɛvɹə/
Chevy /ˈʃɛvi/
Cheyenne /ʃaɪˈæn/
Chi /ʃaɪ/
Chi-Town /ˈʃaɪtaʊn/
chiack /ʃaijæk/
/tʃaijæk/
Chicago /ʃɪˈkɑ.ɡoʊ/
/ʃɪˈkɔ.ɡoʊ/
chichi /ˈʃi.ʃi/
CHNOPS /ʃnɑps/
chômeur /ʃəʊˈmɜː/
choux pastry /ʃuː ˈpeɪstɹi/
chuchotage /ʃu.ʃəʊˈtɑːʒ/
cmavo /ˈʃmɑːvo/
cmene /ˈʃme.ne/
Salagrama /ʃaːlaːɡɹaːmə/
savasana /ʃəˈvɑːsənə/
Scheherazade /ʃəˌhɛɹəˈzɑːd(ə)/
Scheldt /ʃɛlt/
scherenschnitte /ˈʃɛəɹənˌʃnɪtə/
schlagsahne /ˈʃlɑːɡzɑːnə/
Schlamperei /ˈʃlɑːmpəɹaɪ/
schlep /ʃlɛp/
schlimazel /ʃləˈmɔːzəl/
schmegeggy /ʃməˈɡɛɡi/
schmendrick /ˈʃmɛndɹɪk/
schmutz /ʃmʊt͡s/
schnapper /ˈʃnæpɚ/
Schnoodle /ˈʃnuːdl̩/
Schopenhauerian /ˌʃəʊpənhaʊˈɪːɹɪən/
schrecklichkeit /ˈʃɹɛklɪçkaɪt/
Schrödinger /ˈʃɹoʊdɪŋɚ/
schroff /ʃɹɒf/
Schrute /ʃɹuːt/
Schubert /ˈʃubɚt/
Schutzstaffel /ˈʃʊtsʃtafəl/
schwag /ʃwæɡ/
Schwarzenegger /ˈʃwɔːɹtsənˌɛɡəɹ/
schwerpunkt /ˈʃvɛɹpʊŋkt/
Seamus /ˈʃeɪməs/
Sean /ʃɔːn/
Shaanxi /ʃɑːnˈʃiː/
/ˈʃænˈʃiː/
shabash /ˈʃɑːbɑːʃ/
shabbos goy /ˈʃɑbəs ˈɡɔɪ/
shadda /ˈʃada/
/ˈʃadə/
shaddock /ˈʃadək/
shadowban /ˈʃædoʊbæn/
Shaftesbury /ˈʃæftsbɹɪ/
shagtastic /ʃæɡˈtæstɪk/
shahdom /ˈʃɑːdəm/
Shakespeare /ˈʃeɪkspɪɹ/
Shakespearean /ʃeɪkˈspiɹi.ən/
Shakespeareana /ʃeɪkˌspɪəɹiˈænə/
/ʃeɪkˌspɪəɹiˈɑnə/
/ʃeɪkˌspɪəɹiˈeɪnə/
Shakopee /ˈʃɑːkəpiː/
shalk /ʃɔːk/
shalom aleichem /ʃaˈlɔm aˈlexɛm/
shalwar-kameez /ˈʃʌlvɒː kəˈmiːz/
sham Abraham /ʃæm ˈeɪ.bɹəˌhæm/
/ʃæm ˈeɪ.bɹə.həm/
shamba /ˈʃambə/
shamefast /ˈʃeɪmfɑːst/
shamisen /ˈʃæmɪsɛn/
shampers /ˈʃæmpə(ɹ)z/
shanghai /ˌʃæŋˈhaɪ/
Shanghai /ˈʃæŋ.haɪ/
/ʃæŋˈhaɪ/
Shangri-La /ˌʃæŋɡɹiˈlɑː/
shank /ʃæŋk/
Shannon /ˈʃænən/
Shanxi /ˈʃɑnˈʃi/
shapedness /ˈʃeɪpt̚nəs/
sharawadgi /ˌʃa.ɹəˈwa.dʒi/
sharebait /ˈʃɛɹ.beɪt/
sharee /ˌʃɛˈɹiː/
shark bait /ˈʃɑːkbeɪt/
sharny /ˈʃɑːni/
Sharon /ˈʃæɹən/
Shavian /ˈʃeɪvɪən/
Shaviana /ˌʃeɪviˈænə/
/ˌʃeɪviˈɑnə/
she-he /ʃiːhiː/
she-oak /ˈʃioʊk/
shea butter /ˈʃeɪ ˌbʌtɚ/
sheathbill /ˈʃiːɵ.bɪl/
Sheba /ˈʃiːbə/
shechinah /ʃ(ə)ˈχiːnə/
/ʃ(ə)χiːˈnɑː/
shed a tear /ˈʃɛdəˈtɪə/
shed tears /ˈʃɛdˈtɪəz/
shedload /ˈʃɛd.ləʊd/
Sheedy /ˈʃi.di/
sheeit /ˈʃiːˌɪt/
Sheela /ˈʃiːlə/
sheen /ʃiːn/
Sheen /ʃin/
sheene /ʃiːn/
sheep-bell /ˈʃipˌbɛl/
sheeple /ˈʃiːpəl/
Sheffield /ˈʃɛfiːld/
shegging /ʃɛɡ.ɪŋ/
Shelby /ˈʃɛlbi/
Shelbyville /ˈʃɛlbivɪl/
Sheldon /ˈʃɛldən/
Shell /ʃɛl/
she'll be right /ʃɪəl bi ɹʌɪt/
Shelley /ˈʃɛli/
shellika /ˈʃɛlɪkə/
shellika pooka /ˈʃɛlɪkə ˈpuːkə/
sheloshim /ʃ(ə)lɒˈʃɪm/
Shelton /ˈʃɛltən/
shemagh /ʃəˈmɑːɡ/
/ʃəˈmɑːɣ/
Shemaiah /ʃɛmɛˈjɑː/
shemale /ˈʃi.meɪl/
shenanigan /ʃəˈnænɪɡən/
shend /ʃɛnd/
Shenzhen /ˈʃɛnˈdʒɛn/
/ˈʃɛnˈʒɛn/
Sheol /ˈʃi.oʊl/
sheqel /ˈʃekəl/
shergottite /ˌʃɚ.ɡəˈtaɪt/
Sheringham /ˈʃɛɹɪŋəm/
Sherlock Holmes /ˈʃɜɹ.lɒk ˈhoʊmz/
Sherpa /ˈʃɝpə/
sherryvallies /ʃɛɹɪˈvælɪz/
sherut /ʃeɪˈɹuːt/
Sherwood /ˈʃɝwʊd/
Sherwood Forest /ˈʃɝwʊd ˈfɔɹɪst/
sherwoodite /ˈʃɝwʊdaɪt/
Shibasaki /ʃibəˈsɑki/
shickered /ˈʃɪkəd/
Shih Tzu /ˈʃɪtzuː/
Shiite /ʃiːaɪt/
shiksappeal /ʃɪks.əˈpɪəl/
Shilha /ʃɪlˈhɑ/
/ʃɪlˈxɑ/
/ˈʃɪl.hə/
shillig-a-booka /ˈʃɪlɪɡaˌbuːkə/
Shillingstone /ˈʃɪlɪŋstən/
Shimer /ˈʃaɪməɹ/
Shimerian /ʃɪˈmɛɹi.ən/
Shinola /ʃɪˈnolə/
Shinto /ˈʃɪn.təʊ/
shiok /ʃok/
Shipley /ˈʃɪpli/
Shipp /ʃɪp/
shipwrecky /ˈʃɪpɹɛki/
Shiraz /ʃɚˈɑːz/
shirshasana /ʃərˈʃɑːsɑːnɑː/
shish kebab /ˈʃɪʃkəbɑb/
shish taouk /ʃɪʃ tɑʊk/
shit show /ʃɪt ʃoʊ/
shit stain /ˈʃɪt steɪn/
shitepoke /ˈʃaɪtpəʊk/
Shitmas /ˈʃɪtməs/
shitness /ˈʃɪtnəs/
shitten /ˈʃɪtən/
shittle /ˈʃɪtl̩/
shitton /ˈʃɪtˌtʌn/
shiur /ˈʃiː.ɚ/
/ˈʃiːɹ/
/ʃiˈuːɹ/
Shiva /ˈʃiːvə/
shivaree /ʃɪvəˈɹiː/
shiver my timbers /ˈʃɪvə maɪ ˈtɪmbəs/
shiz /ʃɪz/
shiznit /ʃɪznɪt/
shizzle /ˈʃɪzəl/
shlep /ʃlɛp/
sho /ʃəʊ/
Shoah /ˈʃəʊ.ə/
shoal /ʃəʊl/
shock and awe /ˈʃɒk (ə)nd ˈɔː/
shoebeam /ˈʃuː.ɡɪə(ɹ)/
shoebill /ˈʃu.bɪl/
shoefie /ˈʃuːfi/
shoegazing /ˈʃuːɡeɪzɪŋ/
shoegear /ˈʃuːˌɡɪə(ɹ)/
Shoemaker-Levy /ˈʃu.meɪˌkɝ ˈlɛ.vi/
shogi /ˈʃoʊɡiː/
shoneen /ˈʃəʊniːn/
shoo /ʃuː/
shoogle /ˈʃʊɡəl/
shoop /ʃuːp/
shoot one's cuffs /ʃuːt wʌnz kʌfs/
short fetched /ˈʃɔːtfɛtʃt/
/ʃɔːtˈfɛtʃt/
short shrift /ˌʃɔː(ɹ)t ˈʃɹɪft/
short-fetched /ˈʃɔːtfɛtʃt/
/ʃɔːtˈfɛtʃt/
shortfetched /ˈʃɔːtfɛtʃt/
/ʃɔːtˈfɛtʃt/
shortgevity /ˌʃɔːtˈdʒɛ.vɪ.ti/
shorthand typist /ˈʃɔːthand tʌɪpɪst/
Shoshone /ʃoʊˈʃoʊni/
shotty /ˈʃɒti/
shoulda /ˈʃʊdə/
shouldna /ˈʃʊdnə/
shouse /ʃaʊs/
shovelware /ˈʃʌvəlwɛə(ɹ)/
shraddha /ˈʃɹɑːdə/
Shrek /ʃɹɛk/
Shrewsbury /ˈʃɹuːzbɹɪ/
/ˈʃɹəʊzbɹɪ/
shrithe /ʃɹaɪð/
Shropshire /ˈʃɹɒp.ʃə(ɹ)/
shroudie /ˈʃɹaʊdi/
shtum /ʃtʊm/
shtup /ʃtʌp/
/ʃtʊp/
SHU /ʃuː/
Shunga /ˈʃʊŋə/
shush /ʃʊʃ/
/ʃʌʃ/
Shuswap /ˈʃuːʃwɑːp/
shut up /ʃʌt ˈʌp/
shutterbug /ˈʃʌtəbʌɡ/
shvitz /ʃvɪts/
shwasted /ˈʃweɪ.stəd/
shweshwe /ʃwɛʃwɛ/
shy bairns get nowt /ʃaɪ bɛəns ɡɛt naʊt/
Sian /ʃaːn/
Sidhe /ʃiː/
sikhye /ʃik.jei̯/
Sinn Féin /ʃɪn ˈfeɪn/
Siobhan /ʃəˈvɔːn/
sjoe /ʃuː/
spätzli /ˈʃpɛtsli/
/ˈspatsli/
Spree /ʃpɹeɪ/
/spɹeɪ/
Sramana /ˈʃɹʌmənə/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list