Words beginning with the phoneme voiceless palato-alveolar affricate /t͡ʃ/ (392)Word Pronunciation (IPA)
child /t͡ʃaɪld/
church /t͡ʃɜːt͡ʃ/
chapter /ˈt͡ʃæptə/
chance /tʃæns/
choice /tʃɔɪs/
change /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
chairman /ˈtʃɛːmən/
charge /t͡ʃɑːd͡ʒ/
chair /t͡ʃɛə(ɹ)/
choose /t͡ʃuːz/
china /tʃʌɪnə/
challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
/ˈtʃæl.əndʒ/
channel /ˈtʃænəl/
chief /tʃiːf/
charity /ˈtʃɛɹəti/
/ˈtʃæɹɪti/
chain /ˈt͡ʃeɪn/
chest /t͡ʃɛst/
chancellor /ˈtʃɑːnsələ/
championship /ˈtʃæmpi.ənʃɪp/
champion /ˈtʃæm.pi.ən/
/ˈtʃæmp.jən/
chamber /ˈtʃeɪmbə(ɹ)/
childhood /ˈtʃaɪldhʊd/
cheese /t͡ʃiːz/
charter /ˈtʃɑːtə/
chapel /ˈtʃɑː.pəl/
chocolate /ˈt͡ʃɒk(ə)lɪt/
/ˈt͡ʃɒk(ə)lət/
chicken /ˈt͡ʃɪkɪn/
cheque /tʃɛk/
check /t͡ʃɛk/
chip /tʃɪp/
cheek /tʃiːk/
chart /tʃɑɹt/
chap /tʃæp/
chin /tʃɪn/
charm /tʃɑɹm/
chapman /ˈtʃæpmən/
cheerful /ˈtʃɪɹfəl/
chase /tʃeɪs/
chalk /t͡ʃɔːk/
cherry /ˈt͡ʃɛɹi/
chamberlain /t͡ʃæmbɚlɪn/
chiefly /ˈtʃiːf.li/
chill /tʃɪl/
chimney /tʃɪmni/
/tʃɪməni/
chess /tʃɛs/
chile /ˈtʃaɪl/
charcoal /ˈtʃɑː.kəʊl/
cheaply /ˈtʃiːpli/
childish /ˈtʃaɪldɪʃ/
chaplain /tʃæp.lɪn/
chestnut /ˈtʃɛs.nʌt/
/ˈtʃɛst.nʌt/
chat /tʃæt/
chancery /ˈt͡ʃɑːnsəɹɪ/
/ˈt͡ʃænsəɹɪ/
checklist /ˈtʃɛklɪst/
chilly /ˈtʃɪl.i/
cheeky /ˈtʃiːki/
chassis /ˈtʃæsi/
/ˈʃæsi/
chuck /tʃʌk/
chew /t͡ʃuː/
chunk /t͡ʃʌŋk/
chick /t͡ʃɪk/
cheat /tʃiːt/
chop /tʃɒp/
chub /tʃʌb/
cheer /t͡ʃɪə(ɹ)/
chatter /ˈtʃætə/
chunky /ˈtʃʌŋki/
cheerio /ˈtʃɪəɹ.i.əʊ/
chad /tʃæd/
champ /t͡ʃæmp/
chilli /ˈt͡ʃɪli/
cello /ˈtʃɛləʊ/
choke /t͡ʃəʊk/
chimpanzee /tʃɪmˈpæn.zi/
/ˌtʃɪm.pənˈziː/
/ˌtʃɪm.pænˈziː/
chuckle /ˈt͡ʃʌkəl/
chancel /ˈtʃɑːnsəl/
cheddar /ˈtʃɛdə(ɹ)/
chum /tʃʌm/
chore /tʃɔː/
chastity /ˈtʃæstɪti/
/ˈtʃæstɪɾi/
childlike /ˈtʃaɪldlaɪk/
chubby /ˈtʃʌbi/
chopper /ˈtʃɒp.ə/
chalice /ˈtʃæl.ɪs/
chainsaw /ˈt͡ʃeɪn.ˌsɔː/
chaste /tʃeɪst/
chieftain /ˈtʃiːf.tən/
/ˈtʃif.tən/
/ˈtʃif.tin/
chink /tʃɪŋk/
chaser /tʃeɪsə/
cha /tʃɑː/
charger /ˈtʃɑːdʒə/
churlish /ˈtʃɜːlɪʃ/
chant /tʃɑːnt/
/tʃænt/
cheetah /ˈtʃiːtə/
cheapness /ˈtʃiːpnəs/
chaff /tʃæf/
/tʃɑːf/
charmer /ˈtʃɑɹmɚ/
chintz /tʃɪnts/
chaplaincy /ˈtʃæp.lɪn.si/
chow /tʃaʊ/
chatty /ˈtʃæti/
/ˈtʃæɾi/
checker /ˈtʃɛkə/
churn /tʃɜː(ɹ)n/
chit /t͡ʃɪt/
choo /tʃuː/
chard /tʃɑːd/
chattel /ˈtʃæt.əl/
chutney /ˈtʃʌtni/
/ˈtʃətni/
cherub /ˈtʃɛɹəb/
chancellery /ˈtʃɑːnt.səl.ɹi/
chime /ˈtʃaɪm/
chirpy /ˈtʃɜː(ɹ)pi/
chili /ˈt͡ʃɪli/
ching /ˈtʃɪŋ/
chambermaid /ˈtʃeɪm.bə(ɹ).meɪd/
chewy /ˈtʃuː.i/
chaffinch /ˈt͡ʃæfɪnt͡ʃ/
ciao /tʃaʊ/
cheroot /tʃəˈɹuːt/
chihuahua /tʃɪ.waʊ(w).ə/
chine /tʃaɪn/
chippy /ˈtʃɪpi/
chai /tʃaɪ/
cheesy /ˈtʃiːzi/
choker /ˈtʃəʊkə/
chintzy /ˈtʃɪnt.si/
chastise /tʃæˈstaɪz/
chummy /ˈtʃʌmɪ/
chafe /tʃeɪf/
chesty /ˈtʃɛsti/
chary /ˈtʃɛəɹi/
chastisement /ˈtʃæstəzmənt/
/ˈtʃæstɪzmənt/
/tʃæˈstaɪzmənt/
chetnik /ˈtʃɛtnɪk/
childe /tʃaɪld/
chirp /tʃɜː(ɹ)p/
chump /tʃʌmp/
chancer /ˈtʃæn.sə(ɹ)/
char /tʃɑː/
chamfer /ˈtʃæm.fɚ/
chervil /ˈtʃɜː(ɹ)vɪl/
chested /ˈtʃɛst.ɪd/
chia /ˈtʃiːə/
chide /tʃaɪd/
chuffed /ˈtʃʌft/
chug /tʃʌɡ/
chalkboard /t͡ʃɔːk.bɔː(ɹ)d/
chinchilla /tʃɪnˈtʃɪlə/
chock /tʃɒk/
chilver /ˈtʃɪlvɚ/
chinwag /ˈtʃɪnwæɡ/
chockstone /ˈtʃɒkstəʊn/
choco /ˈt͡ʃɒkəʊ/
chowder /ˈtʃaʊdɚ/
cicerone /t͡ʃɪt͡ʃəˈɹəʊni/
/sɪsəˈɹəʊni/
chaplet /ˈtʃæplət/
/ˈtʃæplɪt/
cheater /ˈtʃiːtə(ɹ)/
chevy /ˈtʃɛvi/
chitterlings /ˈtʃɪɾɚlɪŋz/
/tʃitlɪnz/
chiv /tʃɪv/
chive /tʃaɪv/
chorizo /tʃɒˈɹiː.zəʊ/
churl /tʃɜrl/
ciabatta /tʃəˈbɑː.ta/
charlady /ˈtʃɑːˌleɪ.di/
chipper /ˈtʃɪpɚ/
chanterelle /ˈtʃæntəɹɛl/
/ʃɒntəˈɹɛl/
chasuble /ˈt͡ʃæzjʊbəl/
chickpea /ˈtʃɪkˌpiː/
chough /tʃʌf/
churchy /ˈtʃəːtʃi/
champaign /ˈtʃampeɪn/
chanticleer /ˈtʃɑːntɪˌklɪə/
charango /t͡ʃəˈɹæŋɡəʊ/
chieftaincy /ˈtʃiːftənsi/
chukar /ˈtʃʌk.ɚ/
chare /tʃɛə/
cheap /tʃiːp/
cheeping /ˈtʃiːpɪŋ/
chib /tʃɪb/
chicha /ˈtʃiːtʃə/
chinned /tʃɪnd/
chook /tʃʊk/
cheep /tʃiːp/
cheesiness /ˈt͡ʃiːz.i.nəs/
chicky /ˈtʃɪki/
chunder /ˈtʃandə/
chairpersonship /ˈtʃɛːpəːsənʃɪp/
change-up /ˈtʃeɪndʒʌp/
charpoy /ˈtʃɑːpɔɪ/
chasten /ˈtʃeɪ.sən/
chauffer /ˈt͡ʃɔː.fə/
cheapish /ˈtʃiːpɪʃ/
chernozem /ˈt͡ʃɜː(ɹ)nəˌzɛm/
cherty /ˈtʃɜɹti/
chilblain /tʃɪlbleɪn/
chin-up /ˈtʃɪn.ʌp/
chivy /ˈtʃɪvi/
chomp /tʃɒmp/
chunter /ˈtʃʌn.tə/
qinghaosu /ˌtʃɪŋhaʊˈsuː/
centesimo /tʃɛnˈtɛzɪməʊ/
Ceqli /t͡ʃɛŋli/
Cerenkov effect /tʃɛˈɹɛŋkəf ɛˈfɛkt/
Cetti's warbler /ˈtʃɛtiz/
cevapi /t͡ʃɛˈvɑːpi/
-cha /tʃ(j)ə/
/tʃ(j)æ/
cha-ching /tʃəˈtʃɪŋ/
chabuk /ˈtʃɑːbʊk/
Chad /tʃæd/
Chadwick /ˈtʃædwɪk/
chaffer /ˈtʃæfə/
chainring /ˈtʃeɪnɹɪŋ/
chairness /ˈt͡ʃɛə(ɹ)nəs/
chaiwallah /ˈtʃaɪˌwɒlə/
chakra /ˈtʃæk.ɹə/
/ˈʃæk.ɹə/
/ˈtʃɑː.kɹə/
/ˈʃɑː.kɹə/
challan /tʃəˈlɑːn/
/ˈtʃʌlən/
chalupa /tʃəˈluːpə/
Cham /t͡ʃɑːm/
chamar /tʃəˈmɑː/
chamfron /ˈt͡ʃamfɹən/
Chan /tʃæn/
Chanakya /ˈt͡ʃɑːnəkjə/
Chandigarh /ˌtʃʌndɪˈɡɑː(ɹ)/
/ˌtʃɑːndɪˈɡɑː(ɹ)/
Chang /tʃæŋ/
changelog /ˈtʃeɪndʒˌlɒɡ/
changeset /tʃeɪndʒsɛt/
changing table /ˈt͡ʃeɪnd͡ʒɪŋ ˈteɪbəl/
Chao /tʃaʊ/
Chao Phraya /ˈtʃaʊ pɹəˈjɑː/
chaoosh /tʃɑˈʊʃ/
chap lau chu /tʃɑp laʊ tʃu/
chapalang /ˈtʃɑpɑlɑŋ/
Chapel Hill /ˈtʃæpəl ˈhɪl/
chapleted /ˈtʃæp.lətəd/
/ˈtʃæp.lɨɾɨd/
Chaplin /ˈtʃæplɪn/
Chapman /ˈtʃæpmən/
char siu /ˌtʃɑː ˈʃuː/
Charing Cross /ˌtʃæɹɪŋ ˈkɹɒs/
chark /tʃɑː(ɹ)k/
Charles /tʃɑɹlz/
Charles's law /ˌtʃɑːlz ˈlɔː/
charnel /tʃɑːɹnəl/
charva /ˈtʃɑːvə/
Chase /tʃeɪs/
chase pennies with dollars /t͡ʃeɪs ˈpɛniz wɪð ˈdɑlɚz/
/. wɪθ ./
chassised /ˈt͡ʃæsiːd/
/ˈʃæsiːd/
Chatham /ˈtʃæt.əm/
Chatteris /ˈtʃætɛɹɪs/
Chau /tʃaʊ/
Chaucer /ˈtʃɔːsə/
chaulk /tʃɑk/
chav /tʃav/
chavette /tʃæˈvɛt/
chavtastic /tʃævˈtæstɪk/
chawush /tʃɑˈwʊʃ/
chayote /tʃɑˈjoʊti/
Chaz /tʃæz/
Cheadle Hulme /ˈtʃiːdəl ˈhjuːm/
Cheam /ˈt͡ʃiːm/
cheaping /ˈtʃiːpɪŋ/
cheatgrass /ˈtʃiːtɡɹɑːs/
Chechen /ˈtʃɛ.tʃɛn/
/ˈtʃɛ.tʃən/
Chechnya /ˈtʃɛtʃ.ni.ə/
/ˈtʃɛtʃ.ɲi.ə/
checkback /ˈtʃɛkbæk/
checkbox /ˈtʃɛkbɒks/
checkitis /ˌtʃɛkˈaɪt.əs/
checkmate /ˈt͡ʃɛkmeɪt/
Cheddar /ˈtʃɛdɚ/
cheddaring /ˈtʃɛdəɹ.ɪŋ/
cheerlead /ˈtʃɪɹlid/
cheesable /ˈtʃiːzəbəl/
cheesetastic /tʃiːzˈtæstɪk/
Chelsea /ˈt͡ʃɛl.si/
Chelsea bun /ˈt͡ʃɛl.siː bʌn/
Chelyabinsk /tʃɪˈljabinsk/
Chen /tʃɛn/
Chennai /ˈtʃenaɪ/
'cher /tʃɜ/
Chernobyl /tʃə(ɹ)ˈnɒbəl/
/tʃə(ɹ)ˈnɒbəl/
/ˌtʃɜː(ɹ)ˈnɒbəl/
/ˌtʃɜː(ɹ)ˈnɒbəl/
Cherokee /ˈt͡ʃɛɹ.ə.kiː/
Cherwell /ˈtʃɑːɹwɛl/
/ˈtʃɜːɹwɛl/
Cheshire /ˈtʃɛʃə/
Cheshire cat /ˌtʃɛʃə ˈkæt/
Cheshunt /ˈtʃɛzənt/
Chester /ˈtʃɛs.tɚ/
chesticle /ˈtʃɛ.stɪ.kl̩/
Chet /tʃɛt/
Cheung /tʃiʌŋ/
/tʃʌŋ/
Cheyne-Stokes /tʃeɪnˈstəʊks/
chiaus /tʃaʊs/
/tʃaʊʃ/
chiause /tʃɑˈʊs/
chiaush /tʃəˈuʃ/
chiauss /tʃəˈus/
Chicana /t͡ʃɪˈkɑːnə/
Chicano /t͡ʃiˈkano/
Chichester /ˈtʃɪtʃɪstə/
Chichewa /tʃɪˈtʃɛwə/
chick lit /ˈt͡ʃɪk ˌlɪt/
chickadee /ˈt͡ʃɪ.kə.ˌdi/
Chickasaw /ˈtʃɪkəsɔː/
chicle /ˈt͡ʃɪkəl/
/ˈt͡ʃɪkliː/
chiefess /tʃiːˈfɛs/
chigoe /ˈt͡ʃɪ.ɡoʊ/
Chihuahua /tʃɪˈwaʊ(w).ə/
chikungunya /tʃɪkʊŋˈɡʊnjə/
/ˌtʃɪkənˈɡʌnjə/
chilaquiles /ˌtʃi.ləˈki.leɪs/
child abuse /ˈtʃaɪldəbjuːs/
Chile /ˈtʃɪl.i/
Chilean /ˈtʃɪli.ən/
/tʃɪˈliːən/
/tʃɪˈleɪən/
Chili /ˈtʃaɪlaɪ/
/lang=de/
chili con carne /ˈtʃɪli kɑn ˈkɑɹni/
/.ˈkɑɹneɪ/
chillax /t͡ʃɪˈlæks/
chilli crab /ˈt͡ʃɪli kɹæb/
Chillicothe /tʃɪlɪˈkɒθiː/
chimbley /ˈtʃɪmbli/
chimichanga /tʃɪmiˈtʃæŋɡə/
/tʃimiˈtʃaŋɡa/
chimo /ˈtʃi.moʊ/
China /ˈt͡ʃaɪnə/
/ˈt͡ʃ(ʰ)aɪ̯nə/
Chinaboy /ˈtʃaɪnəbɔɪ/
Chinaman /ˈtʃaɪnəmən/
/ˈtʃaɪnəmɪn/
Chinatown /ˈtʃaɪnətaʊn/
Chinese /t͡ʃaɪˈniːz/
chinlone /ˈtʃɪn.loʊn/
chinny /ˈtʃɪni/
Chinook /tʃɪˈnuːk/
chiong /tʃɪʲoŋ/
chiongster /tʃɪʲoŋstɛ/
CHIP /tʃɪp/
Chip /tʃɪp/
Chipewyan /tʃɪp.əˈwaj.ən/
chipotle /tʃɪˈpəʊt.leɪ/
chirr /tʃɜː/
Chita /tʃɪˈtɑː/
chitlins /tʃitlɪnz/
Chittenden /ˈtʃɪtəndən/
chivvy /ˈtʃɪv.i/
chiyogami /ˌtʃɪjəʊˈɡɑːmɪ/
chockablock /ˈtʃɒ.kəˌblɒk/
Choctaw /ˈt͡ʃɒktɔː/
choffer /ˈt͡ʃɔː.fə/
Cholmondeley /ˈtʃʌmli/
Chongqing /ˈtʃɔŋˈtʃɪŋ/
chookhouse /ˈtʃʊkhæɔs/
chookie /ˈtʃʊki/
chope /tʃəʊp/
chopine /tʃəʊˈpiːn/
choush /tʃaʊʃ/
Chow /tʃaʊ/
chow mein /ˌtʃaʊ ˈmeɪn/
chowderhead /ˈtʃaʊdɚhɛd/
chowkat /t͡ʃaʊˈkæt/
chowse /tʃaʊs/
Chu /tʃu/
chubster /ˈtʃʌbstɚ/
Chuck /tʃʌk/
Chucky /ˈtʃʌki/
chuff /tʃʌf/
chuffle /ˈtʃʌf(ə)l/
chugger /tʃʌɡə(ɹ)/
Chukchi /ˈtʃuktʃiː/
chumble /ˈt͡ʃʌmb(ə)l/
chumpy /ˈtʃʌmpi/
chunam /tʃʊˈnɑːm/
chupacabra /ˌtʃʰupəˈkʰabɹə/
church key /ˈtʃəːtʃ.ki/
Churchill /ˈtʃɜːtʃɪl/
churel /tʃʊˈɹeɪl/
churro /ˈtʃʊɹ.oʊ/
/ˈtʃɜɹ.oʊ/
chut pattern /ˈtʃut̚ ˈpetən/
Chuvashia /t͡ʃuːˈvɑːʃɪə/
cicisbeo /ˌtʃɪtʃɪzˈbeɪəʊ/
Cilungu /t͡ʃiˈluŋɡu/
Cinquecentist /tʃiŋkwɛˈtʃɛntɪst/
cinquedea /ˌtʃɪŋkwɨˈdi.ə/
/ˌtʃɪŋkwɨˈdeɪə/
čiriklo /t͡ʃiɹiklo/
Cirneco dell'Etna /tʃiɹˈnɛkoʊ dɛl ɛtnə/
congkak /ˈtʃoʊŋkʌk̚ /
csardas /ˈtʃɑːdæʃ/
/ˈzɑːdəs/
Czech /tʃɛk/
Czech Republic /ˈtʃɛk ɹɪˈpʌblɪk/
Czechoslovakian /ˈtʃɛk.əz.lə.væk.i.ən/
Jingzhe /t͡ʃ̝iŋˈt͡ʃ̙ʌ/
Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg /tʃɑɹ.ɡɑɡˌmæn.tʃɑˈɡæɡ.ɡɑɡ.tʃɑ.buˌnæ.ɡuŋ.ɡə.mɑɡ/
qigong /tʃiːˈɡɒŋ/
/tʃiːˈkʊŋ/
Qing /tʃɪŋ/
Qing dynasty /t͡ʃɪŋ ˌdaɪnəsti/
Qingdao /ˈtʃɪŋˈdaʊ/
Qinghai /ˈtʃɪŋˈhaɪ/
Qiqihar /ˈtʃiːˌtʃiːˈhɑː/
Quanzhou /ˈtʃwɑnˈdʒoʊ/
Tchaikovsky /tʃaɪˈkɑvski/
/tʃaɪˈkɑfski/
Twi /tʃwiː/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list