Words beginning with the phoneme voiceless glottal fricative /h/ (500)

Showing only 500 items. 1,606 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

31.13%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
he /ˈhiː/
have /hæv/
who /huː/
him /ˈhɪm/
how /haʊ/
here /hɪə(ɹ)/
/hɪː(ɹ)/
however /hɑʊˈɛvə/
house /haʊs/
high /haɪ/
head /hɛd/
hand /hænd/
himself /hɪmˈsɛlf/
/ɪ̈msɛlf/
health /hɛlθ/
whole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
half /hɑːf/
history /ˈhɪstəɹi/
/ˈhɪstɹi/
herself /hɜːˈsɛlf/
/əsɛlf/
hard /hɑːd/
hospital /ˈhɒs.pɪ.tl̩/
hair /hɛə/
/hɛɚ/
heart /hɑːt/
hear /hɪə(ɹ)/
whom /huːm/
hall /hɔːl/
happy /ˈhæpiː/
/ˈhæpɪ/
husband /ˈhʌzbənd/
help /hɛlp/
heavy /ˈhɛvi/
highly /ˈhaɪli/
hot /hɒt/
hit /hɪt/
happen /ˈhapən/
hardly /ˈhɑːdli/
huge /hjuːdʒ/
/çu̟ːd͡ʒ/
holiday /ˈhɒlɪdeɪ/
horse /hɔː(ɹ)s/
hill /hɪl/
hope /həʊp/
historical /hɪˈstɒɹɪkəl/
heat /hiːt/
hence /ˈhɛns/
hole /həʊl/
/həʊɫ/
/hɒʊl/
/hɒʊɫ/
heavily /ˈhɛvɪli/
household /ˈhaʊshəʊld/
height /haɪt/
hello /həˈləʊ̯/
/hɛˈləʊ̯/
healthy /ˈhɛl.θi/
hurt /hɜːt/
helpful /ˈhɛlp.fəl/
hang /hæŋ/
holy /ˈhəʊli/
holder /ˈhəʊldə/
hat /hæt/
host /həʊst/
heaven /ˈhɛvən/
/hɛvn/
hero /ˈhɪɹoʊ/
/ˈhiɹoʊ/
harm /hɑɹm/
wholly /ˈhəʊli/
/ˈhəʊ.lɪ/
/ˈhəʊlli/
/ˈhɒʊ̯ɫ.lɪ/
habit /ˈhæbɪt/
humour /ˈhjuːmɚ/
/ˈjuːmɚ/
hide /haɪd/
hardware /ˈhɑːdˌwɛə/
horror /ˈhɔɹɚ/
/ˈhoɚ/
harris /ˈhæɹɪs/
hopefully /ˈhəʊpfəli/
harbour /ˈhɑːbə/
hungry /ˈhʌŋ.ɡɹi/
hey /heɪ/
happily /ˈha.pə.li/
hierarchy /ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
hypothesis /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/
happiness /ˈhæpinɪs/
/ˈhæpinəs/
hostile /ˈhɒstaɪl/
/ˈhɒstəl/
handsome /ˈhænsəm/
hitherto /ˈhɪðəˌtuː/
/ˌhɪðəˈtuː/
/ˈhɪðəˌtʰuː/
/ˌhɪðəˈtʰuː/
harsh /hɑɹʃ/
honey /ˈhʌni/
ham /hæm/
hull /hʌl/
handful /ˈhæn(d)fʊl/
/ˈhæn(d)f(ə)l/
historian /hɪˈstɔəɹɪən/
heath /hiːθ/
hint /hɪnt/
hostility /hɒˈstɪlɪti/
horizon /həˈɹaɪzən/
hunter /ˈhʌntɚ/
/ˈhʌɾ̃ɚ/
hook /hʊk/
humanity /hjuˈmænɪti/
/hjuˈmænɪɾi/
harmony /ˈhɑɹməni/
horizontal /ˌhɒɹɪˈzɒntəl/
hydrogen /ˈhaɪdɹədʒən/
headmaster /ˈhɛdˌmæstɚ/
hut /hʌt/
handle /ˈhæn.dl/
hay /heɪ/
helicopter /ˈheliˌkɔptə(ɹ)/
hunger /ˈhʌŋɡɚ/
homeless /ˈhoʊmlɪs/
/ˈhoʊmləs/
hire /haɪə/
/ˈhaɪə/
heather /ˈhɛðɚ/
hatred /ˈheɪtɹɪd/
hip /hɪp/
horn /hɔːn/
habitat /ˈhæbɪtæt/
hood /hʊd/
harvest /ˈhɑɹ.vɪst/
hammer /ˈhæm.ə(ɹ)/
holly /ˈhɒli/
highway /ˈhaɪweɪ/
heroin /ˈhɛɹoʊ.ɪn/
hemisphere /ˈhɛmɪsfɪə/
handy /ˈhæn.di/
hospitality /hɑs.pɪˈtæl.ɪ.ti/
hedge /hɛdʒ/
harmful /ˈhɑɹmfl̩/
hastily /ˈheɪstɪli/
homework /ˈhəʊmˌwɜːk/
hurry /ˈhʌ.ɹi/
helpless /ˈhɛlplɪs/
hazard /ˈhæzɚd/
hygiene /ˈhaɪdʒiːn/
headache /ˈhɛdeɪk/
heel /hiːl/
humble /ˈhʌmbəl/
hazel /ˈheɪzəl/
header /ˈhɛdə/
/ˈhɛdɚ/
hopeless /ˈhoʊplɪs/
heap /hiːp/
hardship /ˈhɑɹdˌʃɪp/
hepatitis /ˌhɛpəˈtaɪ̯tɪs/
halfway /hæfweɪ/
helmet /ˈhɛlmɪt/
herd /hɜːd/
hierarchical /ˌhaɪəɹˈɑːkɪkəl/
homosexual /ˌhɒməʊˈsɛksjuːəl/
/ˌhɒməʊˈsɛkʃuːəl/
haven /ˈheɪvən/
harmless /ˈhɑɹmləs/
housewife /ˈhaʊs.waɪf/
hmm /hm̩/
/m̥m̩/
handkerchief /ˈhaŋkətʃiːf/
/ˈhaŋkətʃɪf/
hesitation /hɛzɪˈteɪʃən/
hart /hɑːt/
hobby /ˈhɒ.bi/
halt /hɔːlt/
hockey /ˈhɒki/
harassment /həˈɹæsmənt/
/ˈhæɹəsmənt/
headline /ˈhɛd.laɪn/
heroic /hɪˈɹoʊ.ɪk/
humiliation /hjuːˌmɪliˈeɪʃən/
handbag /ˈhændbæɡ/
hesitate /ˈhɛzɪteɪt/
hurdle /ˈhɜːdəl/
huh /hʌ/
/hʌ̃/
hunt /hʌnt/
honeymoon /ˈhʌn.iˌmun/
hostel /ˈhɑstəl/
heater /ˈhitɚ/
hector /hɛk.tɚ/
homogeneous /ˌhɒ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
/ˌhəʊ.mə(ʊ)ˈdʒiː.nɪəs/
hare /hɛɚ/
/heɹ/
/heə/
hurricane /ˈhʌɹɪkən/
hypothetical /ˌhaɪpəˈθɛtɪkl/
hatch /hætʃ/
hostage /hŏsʹtĭj/
hereditary /həˈɹɛdɪt(ə)ɹi/
hormone /ˈhɔːməʊn/
homage /ˈhɒmɪdʒ/
/ˈɒmɪdʒ/
/ɒˈmɑːʒ/
humorous /ˈhjuːməɹəs/
hindsight /ˈhaɪndsaɪt/
hideous /ˈhɪd.iː.ʌs/
hen /hɛn/
heal /hiːl/
helplessly /ˈhɛlpləsli/
ho /həʊ/
hysterical /hɪ ˈstɛɹɪkəl/
haste /heɪst/
hollow /ˈhɒl.əʊ/
hairy /ˈhɛəɹi/
hooker /ˈhʊk.ə(ɹ)/
highlight /ˈhaɪ.ˌlaɪt/
hate /heɪt/
hearth /hɑːθ/
hardy /ˈhɑɹdi/
hospice /ˈhɑspɪs/
honda /ˈhɒndə/
heterosexual /ˌhɛtəɹəˈsɛkʃuəl/
/ˌhɛtəɹoʊˈsɛkʃuəl/
hawk /hɔːk/
herb /hɜːb/
hank /hæŋk/
humane /hjuːˈmeɪn/
harshly /ˈhɑːʃli/
hypocrisy /hɪˈpɒkɹəsi/
heavenly /ˈhɛvənli/
haze /heɪz/
hopper /ˈhɒp.ə(ɹ)/
heady /ˈhɛdi/
hefty /ˈhɛfti/
havoc /ˈhæv.ək/
hegemony /hɪˈɡɛm.ə.ni/
/hɪˈdʒɛm.ə.ni/
hop /hɒp/
hackney /ˈhækni/
hymn /hɪm/
harness /ˈhɑː(ɹ).nəs/
henceforth /hɛnsˈfɔɹθ/
haemorrhage /ˈhɛməɹɪdʒ/
/ˈhɛmɹɪdʒ/
hasty /ˈheɪsti/
haemoglobin /ˌhimoʊˈɡloʊbɪn/
/ˌhiməˈɡloʊbin/
hind /haɪnd/
horrendous /həˈɹɛndəs/
hose /həʊz/
helper /ˈhɛlpɚ/
hype /haɪp/
heron /ˈhɛ.ɹən/
hub /hʌb/
habitual /həˈbɪtʃuəl/
/həˈbɪtʃwəl/
humidity /hjuːˈmɪdɪti/
hinder /ˈhɪndə/
holt /hɒlt/
/həʊlt/
hassle /ˈhæsl/
heterogeneous /hɛ.tə.ɹə.ˈdʒiː.niː.əs/
/hɛ.tə.ˈɹo.dʒə.nəs/
/ˈhɛt.ɹə.dʒiː.nəs/
/ˈhɛt.ɹəʊ.dʒiː.nəs/
harp /hɑːp/
harrow /ˈhæɹəʊ/
hysteria /hɨˈstɛɹijə/
/hɨˈstɪɹijə/
hitch /hɪtʃ/
hooded /ˈhʊdɪd/
helm /hɛlm/
haphazard /ˌhæpˈhæz.əd/
hooper /huːpəɹ/
/huːpɚ/
/hʊpɚ/
hoover /ˈhuːvə(ɹ)/
hydraulic /haɪˈdɹɒlɪk/
haulage /hɔːlədʒ/
hereby /hɪəˈbʌɪ/
headland /ˈhɛdlənd/
hale /heɪl/
hedgehog /ˈhɛdʒhɒɡ/
holistic /həʊˈlɪs.tɪk/
hangover /ˈhæŋoʊvɚ/
homely /ˈhəʊmli/
hound /haʊnd/
haunt /hɔːnt/
whore /hɔː/
heyday /ˈheɪdeɪ/
histamine /ˈhɪstəmiːn/
haul /hɔːl/
hive /haɪv/
hi-fi /ˈhaɪˌfaɪ/
hoarse /hɔɹs/
hogg /hɒɡ/
hazy /ˈheɪzi/
hum /ˈhʌm/
hangar /ˈhæŋə/
horrid /ˈhɒɹɪd/
helium /ˈhiːli.əm/
hue /hjuː/
/çu̟ː/
hybrid /ˈhaɪ.bɹɪd/
harem /ˈhɑːɹiːm/
/(ˌ)hɑːˈɹiːm/
/ˈhɛəɹəm/
heresy /ˈhɛɹəsi/
hallmark /ˈhɔlmɑɹk/
humid /ˈhjuːmɪd/
hick /hɪk/
hasten /ˈheɪs.ən/
hooligan /ˈhuː.lɪ.ɡən/
helix /ˈhiːlɪks/
hinge /ˈhɪndʒ/
hogan /ˈhoʊ.ɡən/
herbal /ˈhɜːbəl/
horseback /ˈhɔɹsˌbæk/
husky /ˈhʌs.ki/
wholesome /ˈhoʊlsəm/
hectare /ˈhɛktɛː/
/ˈhɛktɑː/
hail /heɪl/
hiss /hɪs/
hover /ˈhɒ.və(ɹ)/
hug /hʌɡ/
hapless /ˈhæplɪs/
husbandry /ˈhʌzbəndɹi/
hawthorn /ˈhɔː.θɔːn/
heartily /ˈhɑːtɪli/
wholeheartedly /ˌhəʊlˈhɑː(ɹ)t.ədli/
hydra /ˈhaɪdɹə/
holocaust /ˈhɒləkɔːst/
harrier /ˈhæɹi.ə(ɹ)/
humanism /ˈhjuːmənɪz(ə)m/
hinterland /ˈhɪntə(ɹ)ˌlænd/
hippy /ˈhɪpi/
highlander /ˈhaɪləndəɹ/
hypnotic /hɪpˈnɒtɪk/
homicide /ˈhɒmɪsaɪd/
hyacinth /ˈhaɪəsɪnθ/
hypertext /ˈhaɪpəɹˌtɛkst/
halo /ˈheɪləʊ/
hundredth /ˈhʌndɹɛdθ/
horde /hɔːd/
hormonal /hɔɹˈmoʊnəl/
halve /hɑːv/
helpfully /ˈhɛlp.fəl.i/
hoard /hɔɹd/
homer /ˈhəʊmə/
hob /hɑb/
homogeneity /ˌhɒ.mə(ʊ).dʒəˈniː.ə.ti/
/ˌhəʊ.mə(ʊ).dʒəˈniː.ə.ti/
/ˌhɒ.mə(ʊ).dʒəˈneɪ.ə.ti/
/ˌhəʊ.mə(ʊ).dʒəˈneɪ.ə.ti/
hybridization /haɪ.bɹɪd.aɪˈzeɪ.ʃən/
heartfelt /ˈhɑːt.fɛlt/
heed /hiːd/
hooray /həˈɹeɪ/
hilt /hɪlt/
habitation /ˌhæb.ɪˈteɪ.ʃən/
horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/
hullo /hʌˈləʊ/
/həˈləʊ/
hump /hʌmp/
hilly /ˈhɪli/
heave /hiːv/
haddock /ˈhædək/
herbaceous /hə(ɹ)ˈbeɪ.ʃəs/
hexagonal /hɛkˈsæɡənəl/
hypocrite /ˈhɪ.pə.kɹɪt/
hand-held /ˈhændˌhɛld/
hypocritical /hɪpəˈkɹɪtɪkəl/
harpsichord /ˈhɑː(ɹ)p.sɪ.kɔː(ɹ)d/
hike /haɪk/
humbly /ˈhʌmbli/
hygienic /haɪˈdʒiːnɪk/
/haɪˈdʒɛnɪk/
howl /haʊl/
hack /hæk/
hawker /ˈhɔːkə/
heroism /ˈheɹəʊɪzəm/
hog /hɒɡ/
hoop /huːp/
householder /ˈhaʊshoʊldə(ɹ)/
heredity /hɪˈɹɛdɪti/
herpes /ˈhɝ.piz/
heartbreak /hɑːt.bɹeɪk/
heriot /ˈhɛɹɪət/
hoof /hʊf/
/huːf/
hulk /hʌlk/
hiatus /haɪˈeɪtəs/
humiliate /hjuːˈmɪliˌeɪt/
hertz /hɜː(ɹ)ts/
headlong /ˈhedlɒŋ/
hiya /ˈhaɪ(j)ə/
horticulture /ˈhɔː.tɪˌkʌl.tʃə(ɹ)/
handler /ˈhæn.dlə/
hyperplasia /ˌhaɪ.pɚ.ˈpleɪ.ʒə/
hunch /hʌntʃ/
hamburger /ˈhæmˌbɜː.ɡə/
/ˈhæm.bə.ɡə/
hemp /hɛmp/
hotelier /ˌhoʊ.ˈtɛl.i.əɹ/
hearse /hɜːs/
healer /ˈhiːlə(ɹ)/
haggard /ˈhæɡ.əd/
hamster /ˈhæmstɚ/
harpy /ˈhɑɹpi/
hegemonic /hɛd͡ʒɪˈmɒnɪk/
/hɛɡɪˈmɒnɪk/
holdall /ˈhoʊldɔːl/
hummingbird /ˈhʌmɪŋˌbɝd/
hurl /hɝl/
harass /həˈɹæs/
/ˈhæɹəs/
hag /hæɡ/
hash /ˈhæʃ/
hilltop /ˈhɪltɒp/
heretical /həˈɹɛtɪkəl/
heuristic /hjuˈɹɪstɪk/
/hjʊˈɹɪstɪk/
half-life /ˈhæfˌlaɪf/
hairline /ˈhɛɹˌlaɪn/
hamper /ˈhæmpɚ/
hyperbole /haɪˈpɝːbəli/
hiccup /ˈhɪkəp/
/ˈhɪkʌp/
hyperactive /ˈhaɪp.ə(ɹ)ˌæk.tɪv/
hosiery /ˈhoʊʒəɹi/
handiwork /ˈhændiˌwɜːk/
haphazardly /hæpˈhæzədli/
humanly /ˈhjuːmənli/
habitable /ˈhæbɪtəbəl/
helical /ˈhɛlɪkəl/
/ˈhiːlɪkəl/
honeysuckle /ˈhʌnɪsʌk(ə)l/
wholehearted /ˌhəʊlˈhɑː(ɹ)t.əd/
hacker /hækə(ɹ)/
homo /ˈhəʊ.məʊ/
/ˈhɒm.əʊ/
horny /ˈhɔɹ.ni/
hubbub /ˈhʌbʌb/
hellish /ˈhɛlɪʃ/
hereinafter /ˈhiɚɹɪnˈæftɚ/
homophobia /ˌhɒ.məˈfəʊ.bi.ə/
/ˌhəʊ.məˈfəʊ.bi.ə/
heifer /ˈhɛfə(ɹ)/
historiography /hɪˌstɔɹiˈɑɡɹəfi/
hilarity /hɪˈlæɹɪ.ti/
hippie /ˈhɪpi/
humdrum /ˈhʌmˌdɹʌm/
/xsampa=/"hVm%drVm//
/country=us/
humbug /ˈhʌmbʌɡ/
hunk /hʌŋk/
harlequin /ˈhɑːlɪkwɪn/
heinous /ˈheɪnəs/
horoscope /ˈhɒɹəskəʊp/
hovercraft /ˈhɒv.ə.kɹɑːft/
/ˈhɒv.ə.kɹæft/
/ˈhʌv.ə.kɹɑːft/
/ˈhʌv.ə.kɹæft/
hoot /huːt/
hickey /ˈhɪk.i/
homecoming /ˈhoʊm.ˌkʌmɪŋ/
hairpin /ˈheɪɹpɪn/
hither /ˈhɪðə/
huff /hʌf/
halogen /ˈhæləd͡ʒen/
hark /hɑː(ɹ)k/
hereto /ˌhɪɹˈtuː/
hoist /hɔɪst/
holm /həʊm/
hubby /ˈhʌbi/
heathen /ˈhiːðən/
hedonism /ˈhiːdənɪzəm/
horsepower /ˈhɔɹsˌpaʊɚ/
hierarchically /ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪk.æli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌɑː(ɹ)k.ɪkli/
/ˈhaɪə(ɹ)ˌæk.ɪkli/
huddle /ˈhʌdəl/
hypnotist /ˈhɪpnətɪst/
heretic /ˈhɛɹɨtɪk/
hoe /həʊ/
hutch /hʌtʃ/
hexagon /ˈhɛk.sə.ɡən/
hedonistic /hidəˈnɪstɪk/
harbinger /ˈhɑːbɪndʒə/
heraldry /ˈhɛɹ.əl.dɹi/
hideaway /ˈhaɪdəˌweɪ/
hyphen /ˈhaɪ.fən/
halter /ˈhɔltɚ/
hubris /ˈhjuːbɹɪs/
/ˈçju̟ːbɹʷɪs/
hillman /ˈhɪlmən/
hypertrophic /hʌɪpəˈtɹɒfɪk/
horst /hɔːst/
humus /ˈhjuːməs/
hammock /ˈhæmək/
handyman /ˈhændimæn/
heedless /ˈhiːdləs/
henceforward /hɛnsˈfɔɹwɝd/
highwayman /ˈhaɪˌweɪmən/
hydration /haɪˈdɹeɪʃən/
hypotenuse /haɪˈpɒtənjuːz/
haggle /ˈhæɡəl/
hashish /həˈʃiːʃ/
/hæˈʃiːʃ/
/ˈhæʃɪʃ/
homestead /ˈhoʊmˌstɛd/
headband /ˈhɛdˌbænd/
headset /ˈhɛdsɛt/
hippo /ˈhɪpəʊ/
hornet /ˈhɔː.nɪt/
horseradish /ˈhɔɹsɹædɪʃ/
hough /hɒk/
hallucination /həˌluːsɪˈneɪʃən/
harmonize /ˈhɑɹmənaɪz/
hock /hɒk/
humerus /ˈhjuːməɹəs/
hunky /ˈhʌŋki/
hazelwood /ˈheɪzəlwʊd/
humanist /ˈçuːmənɪst/
husk /hʌsk/
halfpenny /ˈheɪpəni/
/ˈheɪpni/
honeyed /ˈhʌnid/
hibiscus /hɪˈbɪskəs/
/haɪˈbɪskəs/
homozygous /ˌhəʊməʊˈzaɪɡəs/
herbivorous /hɜːɹˈbɪvəɹəs/
hippodrome /ˈhɪpəˌdɹəʊm/
hoary /hɔː.ɹi/
hobbyist /ˈhɑbi.ɪst/
headphone /ˈhedfəʊn/
hyperventilation /ˌhaɪpɚˌvɛntəˈleɪʃən/
ha'penny /ˈheɪpni/
harmonica /ˌhɑɹ.ˈmɒ.nɪ.kə/
hackneyed /ˈhækniːd/
hijack /ˈhaɪ.dʒæk/
honeycomb /ˈhʌniːkəʊm/
hush /hʌʃ/
/hʊʃ/
hydrostatic /ˌhaɪdɹəʊˈstætɪk/
handlebar /ˈhændəlbɑː/
henna /hɛnə/
hunchback /ˈhʌntʃbæk/
hazelnut /ˈheɪzəlnʌt/
herbage /ˈhəːbɪdʒ/
headword /ˈhɛdwɜːd/
heritable /ˈhɛɹɪtəbəl/
hovel /ˈhɒvəl/
/ˈhʌvəl/
hillock /ˈhɪl.ək/
hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/
hypodermic /ˌhaɪpəˈdɝmɪk/
harry /hæɹi/
/hɛɹi/
homogenous /həˈmɒdʒɪnəs/
hypertrophy /haɪˈpɜːtɹəfi/
hallucinogenic /həˌlusənəˈdʒɛnɪk/
hermetic /hə(ɹ)ˈmɛtɪk/
homeward /ˈhoʊmwɚd/
hullabaloo /ˈhʌləbəˌlu/
/country=us/
hustler /ˈhʌsləɹ/
homily /ˈhɑməli/
hortensia /hɔː(ɹ).tɛn.ziə/
hyper /ˈhaɪpə/
hijacker /ˈhaɪˌdʒækəɹ/
histrionic /hɪs.tɹiːˈɒn.ɪk/
hallelujah /ˌhælɪˈl(j)uːjə/
herringbone /ˈhɛɹɪŋˌboʊn/
honeypot /hŭn'ē.pŏt/
harpoon /hɑːɹˈpuːn/
houseboat /ˈhaʊsˌboʊt/
hypo /ˈhaɪ.pəʊ/
halibut /ˈhæ.lɨ.bət/
/ˈhɒ.lɨ.bət/
hermaphrodite /hɝˈmæfɹədaɪt/
hermeneutics /hɜːrməˈnjuːtɪks/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list