Words beginning with the phoneme voiced palato-alveolar affricate /d͡ʒ/ (500)

Showing only 500 items. 669 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

74.74%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
general /ˈd͡ʒɛnɹəl/
john /ˈdʒɑn/
job /d͡ʒɒb/
generally /d͡ʒɛnɹəliː/
justice /ˈdʒʌs.tɪs/
join /ˈdʒɔɪn/
joint /dʒɔɪnt/
jack /dʒæk/
gentleman /ˈdʒɛnl̩.mən/
/ˈdʒɪnl̩.mən/
generation /ˌd͡ʒɛnəˈɹeɪʃən/
judge /dʒʌdʒ/
jones /dʒoʊnz/
journey /ˈd͡ʒɝni/
joe /dʒəʊ/
gently /ˈdʒɛntli/
jane /dʒeɪn/
genuine /ˈdʒɛɪn/
/ˈdʒɛaɪn/
judgment /ˈdʒʌdʒ.mənt/
johnson /ˈdʒɑnsən/
joseph /ˈdʒəʊsəf/
joy /dʒɔɪ/
jacket /ˈd͡ʒæk.ɪt/
gentle /ˈd͡ʒɛntl̩/
junior /ˈdʒuːnɪə/
judgement /dʒʌdʒmənt/
judicial /dʒuˈdɪʃəl/
jean /dʒiːn/
generous /ˈdʒɛn(ə)ɹəs/
jury /ˈdʒʊəɹi/
/ˈdʒɝi/
gene /dʒiːn/
justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/
joke /dʒəʊk/
generate /ˈdʒɛn.əɹ.eɪt/
gender /ˈdʒɛndə/
jimmy /ˈdʒɪmi/
gesture /ˈd͡ʒest͡ʃə/
/ˈdʒɛs.tʃə(ɹ)/
genetic /d͡ʒəˈnetɪk/
/d͡ʒɪˈnetɪk/
jews /dʒuːz/
junction /ˈdʒʌŋkʃən/
just /d͡ʒʌst/
justification /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/
geography /dʒɪˈɒɡɹəfi/
/ˈdʒɒɡɹəfi/
juice /d͡ʒuːs/
jump /dʒʌmp/
/d͡ʒʌmp/
jordan /ˈdʒɔːdən/
journalist /ˈdʒɝnəlɪst/
jet /dʒɛt/
jewellery /ˈdʒuːəlɹi/
/ˈdʒuːlɹi/
jazz /d͡ʒæz/
jail /dʒeɪl/
jersey /ˈdʒəːzi/
/ˈdʒɜː./
genius /ˈdʒin.jəs/
/ˈdʒi.ni.əs/
jaw /d͡ʒɔː/
geological /ˌdʒiː.əˈlɒdʒ.ɪk.əl/
giant /ˈdʒaɪ.ənt/
jay /dʒeɪ/
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/
jealous /ˈdʒɛləs/
jam /d͡ʒæm/
jo /dʒoː/
jockey /ˈdʒɒki/
geology /dʒiˈɑlədʒi/
jealousy /ˈdʒɛləsi/
gel /dʒɛl/
jar /dʒɑɹ/
generic /dʒɪˈnɛɹɪk/
journalism /ˈdʒɝnəlɪzəm/
genesis /ˈd͡ʒɛn.ə.sɪs/
geometric /ˌdʒiː.əʊˈmɛt.ɹɪk/
/ˌdʒi.əˈmɛt.ɹɪk/
juvenile /ˈdʒuː.vən.aɪl/
junk /dʒʌŋk/
gina /ˈdʒaɪnə/
gin /dʒɪn/
jerry /ˈdʒɛɹi/
judiciary /ˌdʒuːˈdɪʃəɹi/
jess /dʒɛs/
jumper /dʒʌmpə/
/dʒʊmpə/
jug /d͡ʒʌɡ/
jargon /ˈdʒɑɹ.ɡən/
jaguar /ˈdʒæɡjuːə/
jelly /ˈd͡ʒɛl.i/
jubilee /dʒuːbɪˈliː/
geometry /dʒiˈɑmətɹi/
jolly /ˈdʒɒli/
jasper /ˈdʒæspə/
gypsy /ˈd͡ʒɪp.si/
jade /d͡ʒeɪd/
gigantic /dʒaɪˈɡæntɪk/
jessamy /ˈdʒɛsəmɪ/
gym /dʒɪm/
jeep /dʒiːp/
genus /ˈdʒiːnəs/
/ˈdʒɛnəs/
jewel /ˈdʒuːəl/
/ˈdʒʊəl/
jeopardy /ˈd͡ʒɛpədi/
gem /d͡ʒɛm/
ginger /ˈdʒɪndʒə/
gaol /dʒeɪl/
juniper /ˈdʒunɪpə/
gee /dʒiː/
jetty /ˈdʒɛti/
gestation /dʒesˈteɪʃən/
joyful /ˈdʒɔɪfəl/
genital /ˈdʒɛnətəl/
/ˈdʒɛnɪtəl/
gingerly /ˈdʒɪn.dʒəɹ.li/
genome /ˈdʒiː.nəʊm/
justly /ˈdʒʌstli/
juicy /ˈdʒusi/
genoa /ˈdʒenouə/
/ˈdʒeni/
junta /ˈdʒʌntə/
/ˈdʒʊntə/
judicious /dʒuˈdɪʃ.əs/
geophysical /ˌdʒiː.əʊˈfɪz.ɪk.əl/
gymnasium /dʒɪmˈneɪzi.əm/
juxtaposition /ˌdʒʌk.stə.pəˈzɪʃ.ən/
joyous /d͡ʒɔɪəs/
genteel /dʒɛnˈtiːl/
geologist /dʒiˈɒlədʒɪst/
gist /dʒɪst/
juncture /ˈdʒʌŋk.tʃə(ɹ)/
genial /ˈdʒiːnɪəl/
germ /d͡ʒəːm/
jerk /d͡ʒɜːk/
joker /ˈdʒəʊkə/
jasmine /ˈdʒæzmɪn/
judo /ˈdʒuːdəʊ/
generative /ˈdʒɛnəɹətɪv/
/ˈdʒɛnɹətɪv/
/dʒəˈnɛɹətɪv/
genocide /ˈd͡ʒɛnəsaɪd/
jumbo /ˈd͡ʒʌmbəʊ/
joiner /ˈdʒɔɪnɚ/
jaded /ˈdʒeɪdɪd/
jig /d͡ʒɪɡ/
jihad /dʒɪˈhɑːd/
jubilant /ˈdʒu bə lənt/
jovial /ˈdʒəʊ.vɪ.əl/
geophysics /ˌdʒiː.əʊˈfɪz.ɪks/
juggle /ˈdʒʌɡəl/
jaundice /ˈdʒɔndɪs/
jaunty /ˈdʒɔːn.ti/
jingle /ˈdʒɪŋɡəl/
jerky /ˈdʒɝki/
genealogy /ˌdʒiniˈɑlədʒi/
/ˌdʒiniˈælədʒi/
jogger /ˈdʒɒ.ɡə(ɹ)/
jellyfish /ˈdʒɛliˌfɪʃ/
genet /ˈdʒɛn.ɪt/
genitalia /ˈdʒɛnɪˈteɪli.ə/
jurisprudence /ˈdʒʊəɹɪsˌpɹuːdəns/
genotype /ˈdʒɛn.əʊ.taɪp/
jacuzzi /dʒəˈkuːzi/
jaunt /ˈdʒɔːnt/
jest /dʒɛst/
juggernaut /ˈdʒʌ.ɡə.nɔːt/
javelin /ˈdʒævlɪn/
/ˈdʒævəlɪn/
giraffe /dʒɪˈɹɑːf/
jute /dʒuːt/
giro /ˈdʒaɪɹəʊ/
jumble /dʒʌmbəl/
gelatine /ˈdʒɛlətiːn/
jib /dʒɪb/
jot /dʒɑt/
gypsum /ˈdʒɪpsəm/
jester /ˈdʒɛs.tə/
genie /ˈdʒiː.ni/
jukebox /ˈdʒuːkbɒks/
jumpy /ˈdʒʌmpi/
juridical /dʒʊˈɹɪdɪkəl/
jonquil /ˈdʒɑŋkwəl/
gibbet /ˈdʒɪbɪt/
jittery /ˈdʒɪt.ɹi/
jocular /ˈdʒɒkjʊlə/
journeyman /ˈdʒɝnimən/
jibe /ˈdʒaɪb/
jong /dʒɒŋ/
jag /d͡ʒæɡ/
jejunum /dʒiːˈdʒuːnəm/
joss /dʒɒs/
giardia /dʒiːˈɑɹdi.ə/
/ˈdʒɑɹ.di.ə/
jerkin /ˈdʒəːkɪn/
jurist /ˈdʒʊəɹ.ɪst/
jamboree /ˈdʒæm.bəˌɹiː/
jackal /ˈdʒækəl/
jauntily /ˈdʒɔːn.tɪ.li/
jinx /dʒɪŋks/
gibberish /ˈdʒɪb.ə.ɹɪʃ/
gyro /ˈdʒaɪɹoʊ/
jowl /dʒaʊl/
juror /ˈdʒʊəɹəɹ/
/ˈdʒʊəɹɔɹ/
jazzy /ˈdʒæzi/
germane /dʒɜː(ɹ)ˈmeɪn/
jog /dʒɒɡ/
jostle /ˈdʒɒs.əl/
gentrification /dʒɛntɹɪfɪˈkeɪʃən/
ginseng /ˈdʒɪnsɛŋ/
/ˈdʒɪnsɪŋ/
jackdaw /ˈdʒækˌdɔː/
jodhpurs /ˈdʒɒdpəz/
/ˈdʒəʊdpəz/
djinn /dʒɪn/
gentile /ˈd͡ʒɛntaɪl/
jadeite /ˈdʒeɪdaɪt/
gesso /ˈdʒɛsəʊ/
jakes /dʒeɪks/
janitor /ˈd͡ʒænɪtə/
jiffy /ˈd͡ʒɪ.fi/
jamb /dʒæm/
gentlewoman /ˈdʒɛntəlˌwʊmən/
gymnastic /dʒɪmˈnæstɪk/
junket /ˈdʒʌŋkɪt/
gelatin /ˈdʒɛlətɪn/
germanium /dʒɚˈmeɪni.əm/
jolt /dʒɒlt/
geotechnical /ˌdʒioʊˈtɛknɪkəl/
gerbil /ˈdʒɝbl̩/
jape /d͡ʒeɪp/
gigolo /ˈdʒɪɡ.ə.ˌloʊ/
genealogist /ˈdʒiː.niːˌæl.ə.dʒɪst/
jingoism /ˈdʒɪŋɡəʊɪz(ə)m/
jugular /ˈdʒʌɡ.jʊ.lə/
/ˈdʒʌɡ.jə.lə/
ginormous /dʒaɪˈnɔː(ɹ)məs/
gyrus /ˈdʒaɪɹəs/
juxtapose /ˈd͡ʒʌkstəpəʊz/
gymnast /ˈdʒɪm.næst/
jebel /ˈdʒɛbəl/
jingoistic /ˌdʒɪŋ.ɡəʊˈɪst.ɪk/
jip /ˈdʒɪp/
gemstone /ˈdʒɛmˌstoʊn/
jube /dʒuːb/
jubilantly /ˈdʒuː.bɪ.lənt.li/
/ˈdʒuː.bə.lənt.li/
jut /dʒʌt/
gelignite /dʒɛlɪɡ.naɪt/
gingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/
joyride /ˈdʒɔɪˌɹaɪd/
jongleur /ˈd͡ʒɑŋ.ɡlɚ/
/ʒɔ̃.ˈɡlɝ/
joust /dʒaʊst/
jiggery-pokery /ˌdʒɪɡ.ə.ɹiˈpəʊ.kə.ɹi/
gentamicin /d͡ʒɛntəˈmaɪsɪn/
gyration /dʒaɪˈɹeɪʃən/
jacana /dʒæˈkɑːnə/
jiggered /ˈdʒɪɡəd/
generalship /ˈdʒɛn(ə)ɹəlʃɪp/
jangle /ˈdʒæŋ.ɡəl/
jigger /ˈdʒɪɡɚ/
jingo /ˈdʒɪŋ.ɡəʊ/
jitter /ˈdʒɪt.ə(ɹ)/
jive /ˈdʒaɪv/
jizz /ˈdʒɪz/
jodhpur /ˈd͡ʒɒdpə(ɹ)/
juvenilia /ˈdʒuːvɪˈniːljə/
giantess /ˈdʒaɪəntɛs/
gigot /ˈdʒɪ.ɡət/
gymkhana /d͡ʒɪmˈkɑnə/
gyp /d͡ʒɪp/
gyre /dʒaɪ.ə/
jour /ˈdʒɜɹ/
ginn /dʒɪn/
janitorial /dʒæn.ɪˈtɔːɹ.i.əl/
jirga /ˈdʒɪəɡə/
/ˈdʒəːɡə/
genitor /ˈdʒɛnɪtə(ɹ)/
genuflect /ˈdʒɛn.jʊ.flɛkt/
gesticulate /dʒɛsˈtɪkjʊleɪt/
/dʒɛsˈtɪkjəleɪt/
jeer /dʒɪə/
jocularity /ˌdʒɑkjəˈlɛɹɪti/
justifiability /ˌd͡ʒʌstɪfaɪəˈbɪlɪtɪ/
geocentric /ˌdʒiːəʊˈsɛntɹɪk/
geologic /ˌdʒiː.əˈlɒdʒ.ɪk/
giardiasis /d͡ʒɑː(ɹ)ˈdaɪəsɪs/
jalopy /dʒəˈlɒ.pi/
geometer /dʒiˈɑm.ə.tɚ/
gerund /ˈdʒɛɹənd/
/.ʌnd/
gyrate /ˈdʒaɪɹeɪt/
gyrfalcon /ˈdʒəːfɔːlkən/
jangly /ˈdʒæŋɡli/
jarrah /ˈdʒæɹə/
jobbie /ˈdʒɔbi/
jocose /dʒəˈkəʊs/
joule /dʒuːl/
/dʒaʊl/
geoid /ˈdʒiːɔɪd/
giant-killer /ˈd͡ʒaɪəntˌkɪlə(ɹ)/
jambalaya /ˌdʒæmbəˈlaɪə/
/ˌdʒʌmbəˈlaɪə/
jello /ˈdʒɛloʊ/
gelid /ˈdʒɛl.ɪd/
genista /dʒɛˈnɪstə/
geode /ˈdʒiːəʊd/
geum /ˈdʒiːəm/
gigantomachy /dʒaɪɡænˈtɒməki/
jalousie /ˈdʒæləsiː/
jiff /dʒɪf/
juju /ˈdʒuːdʒu/
juvie /ˈdʒuːvi/
gender-blind /ˈdʒɛndəˌblaɪnd/
gerontic /dʒɛˈɹɒnt.ɪk/
gillyflower /ˈdʒɪl.ɪˌflaʊə/
jiggle /ˈdʒɪɡəl/
jitterbug /ˈd͡ʒɪtə(ɹ)bʌɡ/
jnana /dʒəˈnɑː.nə/
jocund /ˈdʒɒkənd/
jokester /ˈdʒəʊkstə/
jollop /ˈd͡ʒɒləp/
judder /ˈdʒʌdə/
juicer /ˈdʒusɚ/
gelato /dʒəˈlɑtoʊ/
geodesy /dʒiːˈɒdɪsi/
geophagia /dʒiəˈfeɪdʒəˌ/
/dʒiəˈfeɪdʒiəˌ/
geosyncline /dʒiːəʊˈsɪŋklʌɪn/
jailbait /ˈdʒeɪlbeɪt/
jargonelle /dʒɑːɡəˈnɛl/
jawan /dʒəˈwɑːn/
jujitsu /ˌdʒuːˈdʒɪtsuː/
jujube /ˈdʒuː.dʒuːb/
genin /ˈdʒɛ.nɪn/
geophysically /ˌdʒiː.əʊˈfɪz.ɪk.(ə.)li/
ginny /ˈdʒɪni/
gitty /ˈdʒɪti/
gymnosophist /d͡ʒɪmˈnɒsəfɪst/
gyratory /dʒaɪˈɹeɪ.təɹ.i/
/ˈdʒaɪ.ɹə.təɹ.i/
jacinth /ˈdʒæ.sɪnθ/
jaconet /ˈd͡ʒækənɪt/
jeremiad /ˌdʒɛɹ.əˈmaɪ.əd/
jerkwater /ˈdʒɚk.wɑ.tɚ/
jerrycan /ˈd͡ʒɛɹiˌkæn/
jiggly /ˈdʒɪɡ.əˌli/
/ˈdʒɪɡ.li/
jilt /dʒɪlt/
jingly /ˈdʒɪŋɡli/
jism /ˈdʒɪzəm/
johar /ˈdʒəʊhɑː/
jougs /dʒuːɡz/
juggins /ˈdʒʌɡɪnz/
jynx /d͡ʒɪŋks/
djamba /ˈdʒɑmbə/
djembe /ˈdʒɛmbeɪ/
Djibouti /dʒɨˈbuːti/
drawing board /ˈdʒɹɔɪŋ bɔːd/
Dyirbal /ˈdʒɝbl̩/
Gaea /dʒiːə/
GCI /ˌdʒiːˌsiːˈaɪ/
GD-ROM /dʒi.di.ɹɒm/
geanticline /dʒiːˈantɪklʌɪn/
gee whiz /dʒiː wɪz/
/dʒiː ʍɪz/
gee-gee /ˈdʒiːˌdʒiː/
geeminy /dʒiːməni/
geez /dʒiːz/
gelastic /dʒəˈlæstɪk/
gelateria /dʒəˌlatəˈɹiːə/
gelcap /ˈdʒɛlˌkæp/
geminate /ˈdʒɛmɪnət/
gemination /ˌdʒɛm.ɪˈneɪ.ʃən/
/ˌdʒɛm.əˈneɪ.ʃən/
Gemini /ˈdʒɛmɪnaɪ/
/ˈdʒɛmɪniː/
Gemma /ˈdʒɛmə/
genderblind /ˈdʒɛndəˌblaɪnd/
General American /ˈdʒɛnɹəl əˈmɛɹəkən/
general knowledge /ˈdʒɛnɹəl ˈnɒlɪdʒ/
genericise /ˈdʒə.nɛ.ɹɪ.saɪz/
genericize /ˈdʒə.nɛ.ɹɪ.saɪz/
genethliacal /dʒɛnɪθˈlʌɪəkəl/
Geneva /dʒəˈniːvə/
Genghis Khan /ˈdʒɛŋɡɪs ˈkɑːn/
/ˈɡɛŋɡɪs ˈkɑːn/
genian /dʒɪˈnʌɪən/
/.ˈniːən/
geniture /ˈd͡ʒɛnɪt͡ʃə/
gennaker /ˈdʒɛnəkə(ɹ)/
Genoa /ˈdʒɛn.əʊ.ə/
/dʒɛnˈəʊ.ə/
Genoese /ˌd͡ʒɛnəʊˈiːz/
genticide /ˈd͡ʒɛntɪsaɪd/
Gentile /ˈd͡ʒɛntaɪl/
geocide /ˈd͡ʒiːəʊsaɪd/
geodetics /ˌd͡ʒiːəʊˈdɛtɪks/
geodynamo /ˌdʒiːə(ʊ)ˈdʌɪnəməʊ/
/dʒɪəˈdʌɪnəməʊ/
Geoff /dʒɛf/
Geoffrey /ˈdʒɛfɹi/
geognostic /dʒɪəɡˈnɒstɪk/
geophilia /ˌdʒi.ə.fɪl.i.ə/
geophys /ˌdʒiː.əʊˈfɪz/
geophyte /ˈdʒiːə(ʊ)fʌɪt/
Geordie /ˈdʒɔːɹdi/
George /dʒɔː(ɹ)dʒ/
Georgeson /ˈdʒɔː(ɹ)dʒsən/
Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/
Georgian /ˈdʒɔːdʒən/
Georgie /ˈdʒɔɹdʒi/
geoscientist /ˌdʒioʊˈsaɪəntɪst/
geostrophic /d͡ʒɪəˈstɹəʊfɪk/
geotropic /ˌdʒioʊˈtɹɒpɪk/
/ˌdʒioʊˈtɹoʊpɪk/
geotropism /dʒiˈːɑtɹɒpɪzəm/
gerbe /dʒɜːb/
German /ˈd͡ʒɜːmən/
Germanic /d͡ʒɜː(ɹ)ˈmæn.ɪk/
Germanize /ˈdʒɝmənaɪz/
Germany /ˈd͡ʒɜː.mə.nɪ/
germen /ˈdʒɜː.mən/
Germinal /ˈdʒɜːmɪnəl/
gerocomy /dʒ(ɪ)əˈɹɒkəmi/
gerontocrat /dʒəˈɹɒntəkɹat/
gerundive /dʒəˈɹʌndɪv/
gerygone /dʒəˈɹɪɡənɨ/
gested /ˈdʒɛstɪd/
GG /dʒiː dʒiː/
gg /dʒiːdʒiː/
gianduja /dʒanˈduːjə/
/dʒanˈduːdʒə/
giaour /ˈdʒaʊə/
Giardia /dʒiˈɑɹdiɑ/
gibber /ˈdʒɪbə(ɹ)/
Gibraltarian /dʒɪ.bɹɔːlˈtɛəɹ.i.ən/
GIF /dʒɪf/
/ɡɪf/
Gigi /ˈdʒidʒi/
Gigli saw /ˈdʒɪɡ.ə.liˌsɔ/
gigundous /dʒaɪ.ˈɡʌn.dəs/
Giles /dʒaɪlz/
Gillian /ˈd͡ʒɪlijən/
/ˈd͡ʒɪljən/
Gillingham /ˈdʒɪ.lɪŋ.əm/
/ˈɡɪ.lɪŋ.əm/
gimbal /ˈdʒɪmbəl/
/ˈɡɪmbəl/
gimongous /dʒaɪˈmʌŋɡəs/
Gina /ˈdʒiːnə/
Ging /dʒɪndʒ/
ginge /dʒɪndʒ/
gingerism /ˈdʒɪndʒɚɪzm̩/
gingiva /ˈdʒɪndʒɪvə/
/dʒɪnˈdʒaɪvə/
Gini coefficient /ˈdʒiːni ˌkəʊˈɪ.fɪʃn̩t/
Ginny /ˈdʒɪni/
girandole /ˈdʒɪɹəndəʊl/
Giro d'Italia /ˌdʒɪəɹəʊ d‿ɪˈtæljə/
giuseppettite /dʒuˈsɛpətaɪt/
Gmail /ˈdʒiːˌmeɪl/
GMAT /ˈdʒiːmæt/
GOP /ˌdʒi oʊ ˈpi/
gskew /ˈdʒiːskjuː/
GSS /dʒiː ɛs ˈɛs/
GUI /ˈdʒiːjuːaɪ/
/ˈɡuː.i/
GWAS /ˈdʒij.wɑz/
gyil /ˈdʒɪlə/
/ˈdʒiːl/
gymnic /ˈdʒɪmnɪk/
gyprocker /ˈd͡ʒɪpɹɒkə(ɹ)/
Gypsy /ˈd͡ʒɪp.si/
gyve /dʒaɪv/
/ɡaɪv/
gzip /ˈdʒiːzɪp/
jaboticaba /dʒæbɒtɪˈkɑːbə/
jabroni /dʒəˈbɹoʊni/
Jace /dʒeɪs/
Jack /dʒæk/
jack of spades /dʒæk.əv.speɪdz/
jack-o'-lantern /ˈdʒæk.əʊˌlæn.tən/
jackalope /ˈdʒækəloʊp/
Jackie /ˈdʒæki/
jackpudding /dʒæk.ˈpʊd.ˌɪŋ/
Jackson /ˈdʒæksən/
Jacksonian /dʒækˈsoʊn.i.ən/
Jacob /ˈd͡ʒeɪkəb/
Jacobean /ˈdʒæk.əˌbi.ən/
Jacobin /ˈdʒakəbɪn/
Jacobs /ˈd͡ʒeɪkəbz/
Jacobson /ˈd͡ʒeɪkəbsən/
jactitate /ˈdʒaktɪteɪt/
jactitation /ˌdʒæktɪˈteɪʃən/
Jacuzzi /dʒəˈku.zi/
jadoo /ˈdʒɑːduː/
Jafaican /dʒəˈfeɪkən/
jaffy /ˈdʒæːfi/
jaghir /dʒɑːˈɡɪə/
jaghirdar /ˈdʒæ.ɡɝˌdɑɹ/
Jai /dʒeɪ/
Jain /dʒeɪn/
/dʒaɪn/
Jainism /ˈdʒeɪnɪzm̩/
jake /dʒeɪk/
Jake /d͡ʒeɪk/
Jakes /d͡ʒeɪks/
jakun /dʒʌkun/
jalouse /d͡ʒəˈluːz/
jam jar /ˈdʒam ˌdʒɑː/
Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/
Jamaican /dʒəˈmeɪkən/
jambu /ˈdʒʌmbʊ/
James /d͡ʒeɪmz/
Jameson /ˈd͡ʒeɪməsən/
Jamie /ˈdʒeɪmi/
jamoke /d͡ʒəˈməʊk/
jandal /ˈdʒændəl/
Jane /d͡ʒeɪn/
janegirl /ˈdʒeɪnɡɜːl/
janissary /ˈdʒanɪzəɹi/
/ˈja./
/.səɹi/
Janjaweed /dʒandʒəˈwiːd/
janken /ˈdʒɑːŋkɛn/
janky /ˈd͡ʒæŋ.ki/
January /ˈd͡ʒænjʊəɹi/
Januarys /ˈdʒænjuˌɛɹiz/
Janus /ˈdʒeɪnəs/
JAP /dʒæp/
Jap /dʒæp/
Japan /dʒəˈpæn/
Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/
Japanophile /dʒəˌpæn.əʊˈfaɪl/
/dʒəˌpæn.əˈfaɪl/
Japanophilia /dʒəˌpanə(ʊ)ˈfɪlɪ.ə/
Japheth /ˈdʒeɪfeθ/
/ˈdʒeɪfɪθ/
Japonic /d͡ʒəˈpɒnɪk/
Japonica /dʒə.ˈpɑn.ɪ.ˌkə/
Jared /ˈdʒæɹəd/
jargoon /d͡ʒɑɹ.ˈɡuːn/
Jason /ˈdʒeɪsən/
Jasper /ˈdʒæspɚ/
jataka /ˈdʒɑːtəkə/
jatropha /ˈdʒatɹəfə/
jaunce /d͡ʒɔːns/
Java /ˈdʒɑːvə/
Javanese /dʒɑː.vəˈniːz/
JavaScript /ˈdʒɑːvə skɹɪpt/
jawblock /ˈdʒɔːblɒk/
Jawi /d͡ʒæwi/
/d͡ʒɑːwi/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list