Words beginning with the phoneme voiced labiodental fricative /v/ (500)

Showing only 500 items. 711 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

70.32%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
view /vjuː/
value /ˈvæljuː/
voice /vɔɪs/
village /ˈvɪlɪd͡ʒ/
variety /vəˈɹaɪ.ə.ti/
version /ˈvɝʒən/
video /ˈvɪdiˌoʊ/
very /ˈvɛɹi/
victory /ˈvɪkt(ə)ɹi/
violence /ˈvaɪələns/
volume /ˈvɒl.juːm/
/ˈvɒl.jʊm/
vital /ˈvaɪtəl/
visit /ˈvɪzɪt/
vote /vəʊt/
valley /ˈvæli/
vast /vɑːst/
virtually /ˈvɚ.tʃwə.li/
vehicle /ˈviː.ɪ.kəl/
/ˈvɪə.kəl/
van /væn/
vision /ˈvɪ.ʒ(ə)n/
voluntary /ˈvɒ.lən.tɹi/
victim /ˈvɪktɪm/
valuable /ˈvæljuəbl̩/
/ˈvæljəbl̩/
visual /ˈvɪʒʊəl/
/ˈvɪzjʊəl/
/ˈvɪʒəl/
vary /ˈvɛəɹi/
visible /ˈvɪzəb(ə)l/
violent /ˈvaɪ(ə)lənt/
variation /ˌvɛɹɪˈeɪʃn̩/
vulnerable /ˈvʌln(ə)ɹəbl̩/
vat /væt/
visitor /ˈvɪzɪtə/
villa /ˈvɪlə/
venture /ˈvɛn.t͡ʃɚ/
virtue /ˈvɜː.tjuː/
/ˈvɜː.tʃuː/
vertical /ˈvɜːtɪkəl/
virgin /ˈvɝdʒɪn/
verbal /ˈvɜː.bəl/
/ˈvɜː.bɫ̩/
virus /ˈvaɪɹəs/
vague /veɪɡ/
vessel /ˈvɛs.əl/
/ˈvɛs.l̩/
verdict /ˈvɝ.dɪkt/
verse /ˈvɝs/
variable /ˈvɛəɹ.i.ə.bl̩/
vocabulary /voʊˈkæbjəlɛɹi/
venue /ˈvɛnjuː/
valuation /ˌvæ.ljuːˈeɪ.ʃən/
victor /ˈvɪk.tə(ɹ)/
vegetation /ˌvɛd͡ʒəˈteɪʃən/
vigorous /ˈvɪɡəɹəs/
viable /ˈvaɪəbəl/
vegetable /ˈved͡ʒtəbəl/
vacuum /ˈvæ.kjəm/
/ˈvæ.kjuːm/
voltage /voʊltɪdʒ/
velocity /vəˈlɒsəti/
verb /vɝb/
vicar /ˈvɪkɚ/
virtual /ˈvɜːtʃuəl/
viewpoint /ˈvjuː.pɔɪnt/
velvet /ˈvɛlvɪt/
vicious /ˈvɪʃəs/
vitamin /ˈvɪt.ə.mɪn/
vain /veɪn/
vacant /ˈveɪkənt/
valve /ˈvælv/
vocal /ˈvəʊ.kəl/
vein /veɪn/
veterinary /ˈvɛt.ə.ɹɪ.nɛɹ.i/
vale /veɪl/
volcanic /vɒlˈkanɪk/
voyage /ˈvɔɪ.ɪdʒ/
vector /ˈvɛktə/
volunteer /vɑl.ənˈtɪɹ/
variance /ˈvæɹi.ənts/
vintage /ˈvɪn.tɪdʒ/
vet /vɛt/
verge /vəːd͡ʒ/
vicinity /vəˈsɪnəti/
validation /ˌvæl.əˈdeɪ.ʃən/
violin /ˌvaɪəˈlɪn/
/ˌvaɪ̯ɪ̈ˈlɪn/
versatile /ˈvɝsətl̩/
venus /ˈviːnəs/
volatile /ˈvɑl.ə.tl/
/ˈvɑl.əˌtaɪ.əl/
visibility /ˌvɪz.əˈbɪl.ɪ.ti/
vapour /ˈveɪpə/
violation /ˌvaɪɵˈleɪʃən/
vase /vɑːz/
vividly /ˈvɪvɪdli/
vol /vɑl/
viability /ˌvaɪəˈbɪlɪti/
vibration /vaɪˈbɹeɪʃən/
vice /vaɪs/
veil /veɪl/
vitality /vaɪˈtælɪti/
/vaɪˈtælɪɾi/
veto /ˈviːtəʊ/
vine /vaɪn/
voucher /ˈvaʊtʃə(ɹ)/
vinegar /ˈvɪnəɡɚ/
vertically /ˈvɜːtɪkli/
visa /ˈviːzə/
void /vɔɪd/
vowel /ˈvaʊ.əl̩/
veteran /ˈvɛ.tə.ɹən/
vogue /vəʊɡ/
volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/
viral /ˈvaɪɹəl/
visibly /ˈvɪzɪbli/
violet /ˈvaɪlɪt/
/ˈvaɪə.lɪt/
/ˈvaɪ.ə.lɪt/
/ˈvaɪ.ɵ̞.lɪt/
viscount /ˈvaɪkaʊnt/
viola /viˈəʊ.lə/
vaccine /vækˈsiːn/
/ˈvæk.siːn/
/ˈvæk.sɪn/
/vækˈsaɪn/
vengeance /ˈvɛnˌdʒəns/
vanity /ˈvæ.nɪ.ti/
vault /vɒlt/
/vɔːlt/
vulgar /ˈvʌl.ɡə/
vandalism /ˈvændəlɪzm̩/
vibrant /ˈvaɪbɹənt/
vacancy /ˈveɪkənsi/
vinyl /ˈvaɪ.nəl/
valentine /ˈvaləntaɪn/
vanish /ˈvænɪʃ/
vanguard /ˈvænˌɡɑɹd/
vodka /ˈvɒdkə/
villain /vɪlən/
veronica /vəˈɹɒnɪkə/
voter /ˈvəʊtə(ɹ)/
vacation /vəˈkeɪʃ(ə)n/
/veɪˈkeɪʃ(ə)n/
vent /vɛnt/
vagina /vəˈdʒaɪnə/
vaginal /vəˈdʒaɪnəl/
/ˈvædʒɪnəl/
vile /vaɪl/
venom /ˈvɛnəm/
versatility /ˌvəɹsəˈtɪlɪti/
vaccination /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/
/ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃn̩/
vantage /ˈvɑːntɪd͡ʒ/
vigil /ˈvɪdʒəl/
vigilance /ˈvɪdʒɪləns/
vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/
venous /ˈviː.nəs/
vineyard /ˈvɪn.jɚd/
verity /ˈvɛɹɪti/
veritable /ˈvɛ.ɹi.tə.bl/
valence /ˈveɪləns/
venerable /ˈvɛnəɹəbl/
/ˈvɛnɹəbl/
veneer /vəˈniə(ɹ)/
vanilla /vəˈnɪlə/
viscous /ˈvɪs.kəs/
vow /vaʊ/
viaduct /ˈvaɪəˌdʌkt/
vial /ˈvaɪəl/
violate /ˈvaɪəˌleɪt/
valiant /ˈvæljənt/
vortex /ˈvɔɹtɛks/
vernacular /vəˈnækjələ/
/vəˈnækjʊlə/
vista /ˈvɪstə/
vampire /ˈvæm.paɪ.ə(ɹ)/
veal /viːl/
voluminous /vəˈlu.mə.nəs/
vane /veɪn/
virtuoso /ˌvɜ.tʃuˈəʊ.səʊ/
viz. /vɪz/
venomous /ˈvɛnəməs/
vindictive /vɪnˈdɪk.tɪv/
vole /ˈvəʊl/
veranda /vəˈɹæn.də/
volt /vɒlt/
virulent /ˈvɪɹjələnt/
/ˈvɪɹələnt/
vegetarian /vɛd͡ʒɪˈtɛɹi.ən/
vulture /ˈvʌltʃə/
vassal /ˈvæsəl/
venereal /vəˈnɪɹi.əl/
vertebrate /ˈvɛɹ.tɪ.bɹeɪt/
vomit /ˈvɒmɪt/
vehement /ˈviː.ə.mənt/
vocalist /ˈvoʊkəlɪst/
vagrant /ˈveɪ.ɡɹənt/
vermin /ˈvɝmɪn/
vindication /vɪndɪˈkeɪʃən/
vellum /ˈvɛləm/
vicarious /vɪˈkɛəɹi.əs/
vainly /ˈveɪnli/
vibe /vaɪb/
vibrate /vaɪˈbɹeɪt/
voluptuous /vəˈlʌp.tʃu.əs/
viceroy /ˈvaɪsˌɹɔɪ/
valour /ˈvælə(ɹ)/
vehemence /ˈviːəmənts/
/ˈviːhəmənts/
vestige /ˈvɛstɪdʒ/
vertigo /ˈvɜːtɪɡəʊ/
vendetta /vɛnˈdɛtə/
/vɛnˈdɛɾə/
/vənˈdɛɾə/
volleyball /ˈvɒlɪbɔ(ː)l/
vivacious /vaɪˈveɪʃəs/
/vɪˈveɪʃəs/
virile /ˈvɪɹəl/
/ˈvɪɹaɪl/
vengeful /ˈvenʒ.fəl/
verifiable /vɛɹ.ɪˈfaɪ.ə.bəl/
/ˈvɛɹ.ɪ.faɪ.ə.bəl/
volition /vəˈlɪʃ(ə)n/
vastness /ˈvæstnəs/
variant /ˈvɛəɹi.ənt/
/ˈvæɹi.ənt/
vie /vaɪ/
voracious /vɔːˈɹeɪ.ʃəs/
/vəˈɹeɪ.ʃəs/
vouch /ˈvaʊtʃ/
voodoo /ˈvuːduː/
vestibule /ˈvɛst.ɪˌbjuːl/
vitriolic /vɪtɹɪˈɒlɪk/
valet /ˈvæleɪ/
/ˈvælɪt/
velvety /ˈvɛlvəti/
virility /vəˈɹɪlɪti/
valance /ˈvæləns/
vandal /ˈvændəl/
vacuous /ˈvækju.əs/
varicose /ˈvɛɹ.ə.koʊs/
vinaigrette /vɪnəˈɡɹɛt/
vigilante /vɪdʒɪˈlænti/
/vɪdʒɪˈlɑːnteɪ/
veer /vɪə/
venturi /vɛnˈtjʊəɹi/
vert /vɜːt/
vegetative /ˈvɛdʒəteɪtɪv/
verisimilitude /vɛɹɪsɪˈmɪlɪtjuːd/
vibrato /vɪˈbɹɑːtoʊ/
verdant /ˈvɝ.dənt/
varsity /ˈvɑː.sɪt.i/
vermilion /vɜː(ɹ)ˈmɪl.jən/
vee /viː/
virulence /ˈvɪɹjələns/
/ˈvɪɹələns/
vulva /ˈvʌlvə/
veritas /ˈvɛɹɪtɑːs/
vestigial /vɛˈstɪdʒɪəl/
/vɛˈstɪdʒəl/
varna /ˈvɜːnə/
/ˈvɑːnə/
vasectomy /vəˈsɛktəmi/
vegetarianism /vɛdʒɪˈtɛɹi.ənɪzəm/
vehicular /viˈhɪk.jə.lə(ɹ)/
vila /ˈviːlə/
verbatim /vɜːˈbeɪ.tɪm/
vibrator /vaɪˈbɹeɪtə/
virago /vɪˈɹɑːɡəʊ/
vagrancy /ˈveɪɡɹənsɪ/
vertex /vɜːteks/
vesta /ˈvɛstə/
voyeur /vwɑː.ˈjɜː/
ventriloquist /vɛnˈtɹɪl.ə.kwɪst/
velar /ˈviːlɚ/
/ˈveɪlɚ/
voluble /ˈvɒl.jʊ.bəl/
vaudeville /ˈvɔdvɪl/
viol /ˈvaɪ.əl/
voyeurism /vwɑːjˈɜːɹɪz(ə)m/
valency /ˈveɪlənsi/
valkyrie /ˈvælˌkɪ.ɹi/
vitreous /ˈvɪ.tɹi.əs/
valor /ˈvælɚ/
vertebra /ˈvɜːtɪbɹə/
vagabond /ˈvæɡ.ə.bɒnd/
verbose /vɜːˈbəʊs/
via /ˈvaɪə/
/ˈvi.ə/
visage /ˈvɪzɪdʒ/
vocally /ˈvəʊkəli/
vignette /vɪnˈjɛt/
voice-over /ˈvɔɪsoʊvɚ/
volte-face /vɒltˈfæs/
/.ˈfɑːs/
ventricle /ˈvɛntɹɪkəl/
vesicle /ˈvɛsɪkəl/
vivisection /ˈvɪvɪsɛkʃən/
venality /vɪˈnælɪti/
verbiage /ˈvɜː(ɹ).bi.ɪdʒ/
vino /ˈviːnəʊ/
vizier /vɪˈzɪə/
/ˈvɪzɪə/
venal /ˈviːnəl/
vegetal /ˈvɛdʒɨtl̩/
vermouth /vəˈmuːθ/
/ˈvɜːməθ/
vitriol /ˈvɪ.tɹi.əl/
verily /ˈvɛɹ.əl.i/
/ˈvɛɹ.ɪ.li/
vitiate /ˈvɪʃ.i.eɪt/
voile /vɔɪl/
verminous /ˈvəːmɪnəs/
vapid /ˈvæp.ɪd/
/ˈveɪp.ɪd/
vigneron /vin.jəˈɹɔ̃/
vituperative /vɪˈtjuːpɹətɪv/
/vaɪˈtjuːpɹətɪv/
weltanschauung /ˈvɛltɑːnˌʃaʊʊŋ/
vacuity /væˈkjuːɪtɪ/
/vəˈkjuːɪtɪ/
vanadium /vəˈneɪdi.əm/
vainglorious /ˌveɪnˈɡlɔː.ɹi.əs/
vestal /ˈvɛs.t(ə)l/
veterinarian /ˌvɛt(ə)ɹəˈnɛɹi.ən/
vill /vɪl/
vim /vɪm/
venial /ˈviːni.əl/
vetter /ˈvɛtə/
victimize /ˈvɪktɪmʌɪz/
valise /vəˈliːz/
verbosity /vəˈbɒsəti/
vernier /ˈvərniːr/
vid /vɪd/
vituperation /vɪˌtupɚˈe(ɪ)ʃən/
vaccinate /ˈvæksɪneɪt/
verdure /ˈvɜːdjɘ/
vacuole /ˈvækjʊˌəʊl/
viceroyalty /vaɪsˈɹɔɪəlti/
vitals /ˈvaɪtəlz/
valediction /ˌvæl.əˈdɪk.ʃən/
vanquish /ˈvæŋkwɪʃ/
vassalage /ˈvæsəlɪd͡ʒ/
vernal /ˈvɜːnəl/
victualler /ˈvɪtlə(ɹ)/
vilify /ˈvɪl.ɪ.faɪ/
vocative /ˈvɑkətɪv/
voluntaristic /vɒləntəˈɹɪstɪk/
vag /vædʒ/
veld /vɛlt/
/vɛld/
/fɛlt/
velodrome /ˈvɛl.ə.dɹəʊm/
verruca /vəˈɹuːkə/
verst /vəːst/
vulval /ˈvʌlvəl/
vaporous /ˈveɪpəɹəs/
vex /vɛks/
wunderkind /ˈvʊn.də.kɪnd/
/ˈwʊn.də.kɪnd/
vesica /ˈvɛsɪkə/
vintner /ˈvɪntnɚ/
vacuolation /ˌvækjʊəˈleɪʃən/
velveteen /ˈvɛlvətiːn/
vouchsafe /ˌvaʊtʃˈseɪf/
vulcanologist /ˈvʌl.kənˌɒl.ə.dʒɪst/
vascularity /vaskjʊˈlaɹɪti/
venerate /ˈvɛnəɹeɪt/
venturesome /ˈvɛntjʊə(ɹ)sʌm/
/ˈvɛnt͡ʃə(ɹ)sʌm/
vibraphone /ˈvɑɪ.bɹə.ˌfoːn/
villein /ˈvɪlən/
/ˈvɪleɪn/
vol-au-vent /ˌvɒl.oˈvɑ̃/
vacillate /ˈvæ.sə.leɪt/
/ˈvæ.sɪ.leɪt/
vagus /ˈveɪɡəs/
varietal /vəˈɹaɪətəl/
viaticum /vʌɪˈatɪkəm/
vindaloo /vɪndəˈluː/
vinho /ˈviɲo/
virgate /vɜɹˈɡeɪt/
viviparous /vɪˈvɪpəɹəs/
vocalization /vəʊk(ə)lʌɪˈzeɪʃ(ə)n/
volcanology /ˌvɒl.kənˈɒl.ə.dʒi/
/ˌvʌl.kənˈɒl.ə.dʒi/
veena /ˈviːnə/
viceregal /vaɪsˈɹiːɡəl/
vig /vɪɡ/
vitrification /ˈvɪ.tɹɪ.fɪˌkeɪ.ʃən/
voluptuary /vəˈlʌptjʊəɹi/
vulpine /ˈvʌlpaɪn/
vair /vɛə/
/vɛː/
valerian /vəˈlɪəɹɪən/
vapourware /ˈveɪ.pə.wɛə(ɹ)/
veep /viːp/
ventriloquial /vɛntɹɪˈləʊkwɪəl/
vernissage /vɛːnɪˈsɑːʒ/
vertu /vəːˈtuː/
vexillation /vɛksɪˈleɪʃən/
vicuna /vɪˈkuːnjə/
violist /ˈvaɪ.əl.ɪst/
virally /ˈvaɪɹəli/
vivify /ˈvɪvɪfʌɪ/
vulcanology /ˌvɒl.kənˈɒl.ə.dʒi/
/ˌvʌl.kənˈɒl.ə.dʒi/
vaca /ˌveɪ.keɪ/
valetudinarian /ˌvæ.lə.ˌtuː.də.ˈnɛɹ.i.ən/
variorum /vɛːɹɪˈɔːɹəm/
vaunt /vɔːnt/
velum /ˈviːləm/
/ˈvɛləm/
venery /ˈvɛnəɹi/
vervain /vɜːveɪn/
viator /vʌɪˈeɪtə/
vicissitude /vɨˈsɪs.ɨˌt(j)u(ː)d/
/vaɪˈsɪs.ɨˌt(j)u(ː)d/
violoncello /ˌvaɪələnˈtʃɛləʊ/
/ˌviːələnˈtʃɛləʊ/
vis /vɪs/
vitrify /ˈvɪ.tɹɪ.faɪ/
vorpal /ˈvɔɹpl̩/
weltschmerz /ˈvɛltʃmɛːts/
vagary /vəˈɡɛɹi/
vaginismus /vadʒɪˈnɪzməs/
vapor /ˈveɪpə/
varlet /ˈvɑːlət/
vatic /ˈvætɪk/
vavasour /ˈvævəsʊə/
velleity /vɛˈliːɪti/
velocipede /vɪˈlɒs.ɪ.piːd/
venire /vɪˈnʌɪ.ə.ɹiː/
vicinage /ˈvɪsɪnɪdʒ/
vinous /ˈvaɪ.nəs/
vitrine /vɪˈtɹiːn/
/vəˈtɹiːn/
vizard /ˈvɪzəd/
vociferation /vəʊˌsɪf.əˈɹeɪ.ʃən/
voguish /ˈvəʊɡɪʃ/
voltaic /vɒlˈteɪ.ɪk/
vomitorium /vɒmɪˈtɔːɹɪəm/
vortical /ˈvɔːtɪk(ə)l/
vug /vʌɡ/
vakil /vəˈkiːl/
valent /ˈveɪlənt/
vali /vɑːˈlɪː/
validify /vəˈlɪdɪfaɪ/
vampirish /ˈvampʌɪɹɪʃ/
vandalic /vænˈdælɪk/
varicocele /ˈvaɹɪkə(ʊ)siːl/
vasectomize /vɘˈsɛktɘmaɪz/
vegeburger /ˈvɛd͡ʒiːˌbɜː(ɹ)ɡə(ɹ)/
veiny /ˈveɪni/
vesical /ˈvɛsɪkəl/
/ˈviːsɪkəl/
vesper /ˈvɛspɚ/
vicegerent /vaɪsˈdʒɪəɹənt/
videlicet /vɪˈdɛlɪsɛt/
visitant /ˈvɪzɪtənt/
voivode /ˈvɔɪvəʊd/
Arpitan /variety=Canada/
bar review /variety=Canada/
/Canadian/
Mhairi /ˈvaːɹi/
va-jay-jay /vəˈdʒeɪdʒeɪ/
vaagmer /vɑɡ.mɜ˞/
vacationer /vəˈkeɪ.ʃən.ə(ɹ)/
vacationship /vəˈkeɪʃ(ə)n.ʃɪp/
vacci- /væksɪ/
vaccicide /ˈvæksɪsaɪd/
vacuüm /ˈvækjuːəm/
vagile /ˈvadʒʌɪl/
/ˈveɪdʒʌil/
vaginamoney /vəˈdʒaɪnəmʌni/
vaginamony /vəˈd͡ʒaɪnəməni/
vaguebook /ˈveɪɡˌbʊk/
Vahag /vəˈhɑ(ː)ɡ/
Vahagn /vəˈhɑ(ː).ɡən/
vaivode /ˈveɪvəʊd/
vajazzle /vəˈdʒæzl̩/
valedictorian /vælədɪkˈtɔɹɪən/
Valencia /vəˈlɛnsi.ə/
Valencian /vəˈlɛnsi.ən/
Valhalla /valˈhalə/
Valle d'Aosta /ˌvaleɪ dɑːˈɒstə/
Valles Marineris /ˈvælɪs ˌmɛəɹɪˈnɛɹɪs/
valyl /ˈvæ.lɪl/
/ˈveɪ.lɪl/
Van /væn/
Van Gogh /vɑnˈxɔx/
Vance /væns/
Vancouver /væŋˈkuː.vɚ/
/vænˈkuː.vɚ/
Vandalic /vænˈdælɪk/
Vanessa /vəˈnɛsə/
vantage point /ˈvɑːntɪd͡ʒ ˌpɔɪ̯nt/
Vanuatu /væn.uːˈɑː.tuː/
vape /veɪp/
vaporware /ˈveɪ.pə.wɛə(ɹ)/
vaporwave /ˈveɪpɚweɪv/
vapory /ˈveɪpəɹi/
vapulate /ˈvæp.jʊ.leɪt/
Varangian /vəˈɹænd͡ʒi.ən/
varchar /ˈvɑːtʃɑː/
vardapet /ˈvɑːdəpɛt/
vargueno /vɑː(ɹ)ˈɡeɪnjəʊ/
varia lectio /ˈvɛəɹɪəˈlɛktɪəʊ/
variac /ˈvɛəɹiˌæk/
variadic /vɛɹiˈædɪk/
various /ˈvɛəɹi.əs/
Varronian /væˈɹoʊ.ni.ən/
vartabed /ˈvɑːtəbɛd/
Varuzhan /vəˈɹuʒən/
varve /vɑːv/
vas rectum /ˈvɑːs ˈɹɛktəm/
vaso- /ˌveɪsə(ʊ)/
vasovagal /veɪsə(ʊ)ˈveɪɡəl/
Vasquez /ˈvæskɛz/
/væsˈkɛz/
vastity /ˈvɑːstɪti/
VAT /ˌviːeɪˈtiː/
vates /ˈveɪtiz/
Vatican /ˈvæ.tɪ.kən/
Vatican City /ˈvæ.tɪ.kən ˈsɪt.i/
vaticination /vəˌtɪsɪˈneɪʃən/
Vatinian /vəˈtɪnɪən/
Vaughan /vɔːn/
Vauxhall /ˈvɒks.ɔːl/
vaward /ˈvɑːwəd/
Vecrīga /ˈvætsɹiːɡɑː/
Vectis /ˈvɛk.tɪs/
Vectisian /vɛkˈtiːz.i.ən/
Veda /ˈveɪdə/
vedette /vəˈdɛt/
vedge /vɛdʒ/
Vedic /ˈveɪdɪk/
veg /vɛdʒ/
Vega /ˈveɪɡə/
vegan /ˈviːɡən/
Vegan /ˈviːɡən/
/ˈveɪɡən/
vegetable lamb /ˌvɛdʒtəbəl ˈlam/
Vegetius /vɪˈɡɛtɪəs/
/vɪˈdʒɛtɪəs/
veggie burger /ˈvɛdʒijˈbɹ̩ɡɹ̩/
veisalgia /veɪsˈæl.d͡ʒɪ.ə/
velarize /ˈviːləɹaɪz/
Velasquez /vəˈlæskɛz/
Vendée /vɑ̃ˈde/
Vendémiaire /vɛnˌdɛmɪˈɛː/
vendible /ˈvɛndɪb(ə)l/
vendress /ˈvɛndɹɪs/
venefic /vəˈnɛfɪk/
Venerable /ˈvɛnəɹəbl/
/ˈvɛnɹəbl/
Venetian /vəˈniʃən/
Venetic /vəˈnetɪk/
venew /ˈvɛnjuː/
veney /ˈvɛneɪ/
Venezuela /ˌvɛn.ɪˈzweɪ.lə/
/ˌvɛn.ɛzˈweɪ.lə/
/ˌvɛn.əˈzweɪ.lə/
veni, vidi, vici /ˈveɪniː ˈviːdiː ˈviːt͡ʃiː/
/ˈweɪniː ˈwiːdiː ˈwiːkiː/
Venice /ˈvɛnɪs/
venire facias /vɪˈnʌɪ.ə.ɹiː ˈfeɪ.ʃɪ.as/
venire facias de novo /vɪˈnaɪ.ə.ɹiː ˈfeɪ.ʃɪ.as deɪˈnəʊvəʊ/
/də./
venti /ˈvɛnti/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list