Words beginning with the phoneme voiced dental fricative /ð/ (59)Word Pronunciation (IPA)
that /ˈðæt/
them /ðɛm/
then /ðɛn/
than /ðæn/
/ðɛn/
there /ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
themselves /ðɛmˈsɛlvz/
/ðəmˈsɛlvz/
therefore /ˈðɛəfɔː/
thus /ˈðʌs/
though /ðəʊ/
thereby /ðɛɹˈbaɪ/
thereafter /ˌðeəɹˈɑːftə/
theirs /ðɛəz/
/ðɛːz/
thou /ðaʊ/
thereof /ðɛˈɹʌv/
therein /ˈðeəɹˈɪn/
thence /ðɛns/
thereto /ˌðeəˈtuː/
therefrom /ˌðeəˈfɹɒm/
thyself /ðaɪˈsɛlf/
themself /ˈðɛmsɛlf/
/ðɛmˈsɛlf/
therewith /ðɛəˈwɪθ/
/ðɛəˈwɪð/
thenceforth /ˌðɛnsˈfɔːθ/
therefor /ðɛəˈfɔː/
thass /ðæs/
thusly /ˈðʌs.li/
thee sen /ˈðiː.sɛn/
their /ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
thereat /ðɛːɹˈæt/
thereatop /ˌðɛəɹəˈtɒp/
therebehind /ˌðɛəbɪˈhaɪnd/
thenceafter /ðɛnsˈɑːftə/
/ðɛnsˈæftə/
dhikr /ðikɹ/
dhimma /ˈðɪmma/
dhimmi /ˈðɪmmiː/
tha /ða/
thereinto /ðɛəɹɪnˈtuː/
/ðɛəˈɹɪntuː/
that dog won't hunt /ðæt ˈdɒɡ wəʊnt ˈhʌnt/
/ðət./
there're /ˈðɛəɹˌə(ɹ)/
that guy /ˈðæt ˈɡaɪ/
that's /ðæts/
they're /ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
thi sen /ðɪ.ˈsɛn/
thilk /ðɪlk/
thine /ðaɪn/
this /ðɪs/
the /ðiː/
thissen /ðɪ.ˈsɛn/
thitherward /ˈðɪðəwəd/
tho /ðəʊ/
thô /ðoʊ/
thon /ðɒn/
thor /ðɔː/
this morning /ðɪs ˈmɔɹnɪŋ/
The End /ðiː ɛnd/
The Hague /ðə ˈheɪɡ/
The Mall /ðə mæl/
the Rock /ðə ɹɑk/
thuswise /ˈðʌswʌɪz/
thy /ðaɪ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list