Words beginning with the phoneme voiced bilabial stop /b/ (500)

Showing only 500 items. 2,559 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

19.54%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
be /biː/
by /baɪ/
between /bɪˈtwiːn/
before /bɪˈfɔː/
business /ˈbɪz.nɪs/
/ˈbɪz.nɪz/
become /bɪˈkʌm/
/bəˈkʌm/
big /bɪɡ/
body /ˈbɒdi/
book /bʊk/
black /blæk/
believe /bɪˈliːv/
/bəˈliːv/
behind /bɪˈhaɪnd/
/bəˈhaɪnd/
bank /bæŋk/
bring /ˈbɹɪŋ/
board /bɔːd/
bad /bæd/
bed /bɛd/
basis /ˈbeɪsɪs/
bill /bɪl/
/bɪɫ/
boy /bɔɪ/
buy /baɪ/
behaviour /bɪˈheɪvjə/
basic /ˈbeɪsɪk/
beyond /biˈjɑnd/
blood /blʌd/
blue /bluː/
baby /ˈbeɪbi/
base /beɪs/
box /bɒks/
beautiful /ˈbjuːtɪfəɫ/
brother /ˈbɹʌðə(ɹ)/
budget /ˈbʌdʒ.ɪt/
balance /ˈbæləns/
benefit /ˈbɛn.ə.fɪt/
ball /bɔːl/
bar /bɑː/
begin /bɪˈɡɪn/
/bəˈɡɪn/
/biˈɡɪn/
band /bænd/
build /bɪld/
bridge /bɹɪd͡ʒ/
break /bɹeɪk/
/bɹʷeɪ̯k/
bottom /ˈbɒtəm/
below /bɪˈləʊ/
beside /biːˈsaɪd/
/bɪˈsaɪd/
boat /bəʊt/
branch /bɹɑːntʃ/
bus /bʌs/
/bɐs/
bright /bɹaɪt/
birth /bɜːθ/
bag /bæɡ/
belief /bɪˈliːf/
/bəˈliːf/
bloody /ˈblʌ.di/
brief /bɹiːf/
broad /bɹɔːd/
busy /ˈbɪzi/
breath /bɹɛθ/
brain /bɹeɪn/
bishop /ˈbɪʃəp/
breakfast /ˈbɹɛkfəst/
beauty /ˈbjuːti/
brown /bɹaʊn/
bedroom /ˈbɛdɹuːm/
behalf /bɪˈhæf/
/bɪˈhɑf/
border /bɔədə/
bottle /ˈbɒt.əl/
/ˈbɒtᵊɫ̩/
bird /bɜːd/
bush /bʊʃ/
bath /bɑːθ/
beach /bit͡ʃ/
bread /bɹɛd/
block /blɒk/
brilliant /ˈbɹɪljənt/
bay /beɪ/
bell /bɛl/
briefly /ˈbɹiːfli/
beer /bɪə(ɹ)/
birthday /ˈbɜːθ.deɪ/
boss /bɒs/
basically /ˈbeɪsɪk(ə)li/
breach /bɹiːtʃ/
ben /bɛn/
buyer /ˈbaɪ.ə(ɹ)/
bond /bɑnd/
bomb /bɒm/
burden /ˈbɜːdn/
blind /blaɪnd/
bone /boʊn/
bitter /ˈbɪtə/
bathroom /ˈbɑːθ.ɹuːm/
bowl /bəʊl/
/bɔʊl/
barely /ˈbɛə(ɹ).li/
baker /ˈbeɪ.kə(ɹ)/
bare /bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
bother /ˈbɒðəɹ/
but /bʌt/
/bɐt/
butter /ˈbʌ.təɹ/
belt /bɛlt/
belong /bɪˈlɒŋ/
boundary /ˈbaʊndɹi/
bulk /bʌlk/
brand /bɹand/
biological /ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
bench /bɛntʃ/
bible /ˈbaɪbəl/
borough /ˈbʌɹə/
barry /ˈbɑːɹi/
bull /ˈbʊl/
brick /bɹɪk/
back /bæk/
/bæk/
/bæˀk/
bike /baɪk/
behave /bɪˈheɪv/
/bəˈheɪv/
breast /bɹɛst/
brave /bɹeɪv/
button /ˈbʌtn̩/
/ˈbʌtən/
/ˈbʌʔn̩/
barrier /ˈbæɹi.ə(ɹ)/
beef /biːf/
bronze /bɹɒnz/
boot /buːt/
/buːt/
brass /bɹɑːs/
bureau /ˈbjʊɹ.əʊ/
borrow /ˈbɒɹəʊ/
bacon /ˈbeɪ.kən/
bonus /ˈbəʊ.nəs/
bias /ˈbaɪəs/
butler /ˈbʌtləɹ/
blank /blæŋk/
breeze /bɹiːz/
brush /bɹʌʃ/
bureaucracy /bjʊəˈɹɒkɹəsi/
barn /bɑɹn/
battery /ˈbætəɹi/
/ˈbætɹi/
bastard /ˈbɑːs.təd/
basket /ˈbɑːskɨt/
bowel /ˈbaʊ.əl/
ballet /ˈbæl.eɪ/
bloke /bləʊk/
basin /ˈbeɪsɪn/
bear /bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
bunch /ˈbʌntʃ/
bile /baɪl/
brigade /bɹɪˈɡeɪd/
bow /bəʊ/
beat /biːt/
bride /bɹaɪd/
biology /baɪˈɑlədʒi/
bobby /ˈbɒbi/
blanket /ˈblæŋkɪt/
breathe /bɹiːð/
boyfriend /ˈbɔɪ.ˌfɹɛnd/
bailey /ˈbeɪli/
bitterly /ˈbɪtəɹli/
blade /bleɪd/
bizarre /bɪˈzɑː(ɹ)/
/bəˈzɑː(ɹ)/
beam /biːm/
booklet /bʊk.lət/
bankruptcy /ˈbæŋkɹʌptsɪ/
bladder /ˈblædə/
bucket /ˈbʌkɪt/
businessman /ˈbɪznəsmən/
/ˈbɪznɪsmən/
ballot /ˈbalət/
bourgeois /ˈbɔːʒ.wɑː/
/ˈbʊəʒ.wɑː/
brochure /bɹoʊˈʃʊɚ/
/bɹoʊˈʃɝ/
builder /ˈbɪl.də/
bat /bæt/
bargain /ˈbɑː(ɹ).ɡən/
/ˈbɑː(ɹ).ɡɪn/
balcony /ˈbælkəni/
burial /ˈbɛɹɪəl/
beard /bɪəd/
blast /blɑːst/
beast /biːst/
barrel /ˈbæɹəl/
/ˈbæɹəɫ/
butcher /ˈbʊtʃ.ə(ɹ)/
brandy /ˈbɹændi/
bleak /bliːk/
bass /beɪs/
blame /bleɪm/
bid /bɪd/
bitch /bɪt͡ʃ/
bulletin /ˈbʊlɪtɪn/
/ˈbʊlətɪn/
bicycle /ˈbaɪsɪkl̩/
besides /bəˈsaɪdz/
/biˈsaɪdz/
biography /baɪˈɒɡɹəfi/
basement /ˈbeɪsmənt/
belly /bɛli/
basil /ˈbæz.əl/
bail /beɪ̯l/
/ˈbeɪ̯(ə)ɫ/
/beə̯ɫ/
baron /ˈbæɹən/
batch /bæt͡ʃ/
bin /bɪn/
/bin/
beg /bɛɡ/
bilateral /baɪˈlætəɹəl/
bang /bæŋ(ɡ)/
biblical /ˈbɪblɪkəl/
bet /ˈbɛt/
brightly /ˈbɹaɪtli/
brow /bɹaʊ/
brutal /ˈbɹuːtəl/
ban /bæn/
boiler /ˈbɔɪlə(ɹ)/
breed /bɹiːd/
bullet /bʊl.ɪt/
bitterness /ˈbɪtənəs/
bind /baɪnd/
beforehand /bɪˈfɔɹ.hænd/
bowler /ˈbəʊ.lə/
bolt /bɒlt/
/bəʊlt/
/bɔʊlt/
bundle /ˈbʌnd(ə)l/
bend /bɛnd/
blaze /bleɪz/
balloon /bəˈluːn/
butterfly /ˈbʌtə(ɹ)flaɪ/
burst /bɝst/
beloved /bɪ.ˈlʌv.ɪd/
/bɪ.ˈlʌvd/
bald /bɔːld/
/bɔːɫd/
booth /buːð/
bomber /ˈbɑməɹ/
bite /baɪt/
barley /ˈbɑɹli/
breadth /bɹɛdθ/
/bɹɛtθ/
bedside /ˈbɛdˌsʌɪd/
bankrupt /ˈbæŋ.kɹəpt/
/ˈbæŋ.kɹʌpt/
banker /ˈbæŋkə(ɹ)/
boredom /ˈbɔː.dəm/
beware /ˌbiˈwɛəɹ/
bacterial /bækˈtɪəɹɪəɫ/
biscuit /ˈbɪskɪt/
buffet /ˈbʊfeɪ/
/ˈbʌfeɪ/
badge /bædʒ/
basal /ˈbeɪsəɫ/
banner /ˈbænə(ɹ)/
beth /bɛθ/
bless /blɛs/
bean /biːn/
banana /bəˈnɑː.nə/
baseline /ˈbeɪslaɪn/
binoculars /ˈbɪnˌɒk.jʊ.lə(ɹ)z/
/ˈbənˌɒk.jə.lə(ɹ)z/
blend /blɛnd/
barrister /ˈbæ.ɹɪst.ə(ɹ)/
bee /biː/
burn /bɝn/
bloc /blɑk/
bake /beɪk/
beneficiary /ˌbɛn.ɪˈfɪʃ.əɹ.i/
/ˌbɛn.əˈfɪʃ.əɹ.i/
buck /bʌk/
bubble /ˈbʌb.əl/
betrayal /bɪˈtɹeɪəl/
brake /bɹeɪk/
battalion /bəˈtælɪən/
barrow /ˈbæɹ.əʊ/
boxer /ˈbɒksə/
berry /ˈbɛɹi/
blouse /blaʊs/
/blaʊz/
brisk /bɹɪsk/
benign /bɪˈnaɪn/
bloom /bluːm/
bach /bætʃ/
bait /beɪt/
briskly /ˈbɹɪskli/
baggage /ˈbæɡɪdʒ/
blunt /blʌnt/
backward /ˈbæk.wə(ɹ)d/
brittle /ˈbɹɪtl̩/
baptism /ˈbæptɪzəm/
bulb /bʌlb/
bream /bɹiːm/
bury /ˈbɛ.ɹi/
/ˈbɜ.ɹi/
barrage /ˈbæɹɑːʒ/
backdrop /ˈbæk.dɹɒp/
bachelor /ˈbætʃ.ə.lə(ɹ)/
barber /ˈbɑː.bə/
baseball /ˈbeɪs.bɔːl/
beech /biːt͡ʃ/
bum /bʌm/
bidder /ˈbɪdɚ/
brink /bɹɪŋk/
barren /ˈbæɹən/
bud /bʌd/
bugger /ˈbʌɡɚ/
bunny /ˈbʌ.ni/
bonnet /ˈbɒn.ɪt/
burgess /ˈbɜːdʒɪs/
boar /bɔɹ/
bout /ˈbaʊt/
birch /bɝtʃ/
bracket /ˈbɹækɪt/
bliss /blɪs/
brother-in-law /ˈbɹʌðɚ ɪn ˌlɔ/
backbone /ˈbækˌbəʊn/
beneath /bɪˈniːθ/
butt /bʌt/
brilliance /ˈbɹɪljən(t)s/
bibliography /bɪbliɔːɡɹəfi/
bust /ˈbʌst/
buoyant /ˈbɔɪ.ənt/
banquet /ˈbæŋkwɪt/
biliary /ˈbɪlɪəɹi/
biotechnology /ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
bingo /ˈbɪŋ.ɡəʊ/
belle /bɛl/
bounce /baʊns/
boil /bɔɪl/
brownie /ˈbɹaʊni/
badger /ˈbædʒə/
blatant /ˈbleɪtənt/
breathtaking /ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ/
briefcase /ˈbɹiːfˌkeɪs/
bog /bɔɡ/
beginner /bɪˈɡɪnə/
bilingual /baɪˈlɪŋ.ɡwəl/
/baɪˈlɪŋ.ɡju.əl/
broom /bɹuːm/
/bɹʊm/
bogus /ˈbəʊ.ɡəs/
bra /bɹɑː/
betray /bəˈtɹeɪ/
/bɪˈtɹeɪ/
bulky /ˈbʌlki/
beryl /ˈbɛɹəl/
brewer /ˈbɹuː.ə(ɹ)/
blueprint /ˈbluːˌpɹɪnt/
barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/
burglar /ˈbɜː(ɹ)ɡlə(ɹ)/
barney /ˈbɑː(ɹ)ni/
bravely /ˈbɹeɪvli/
bug /bʌɡ/
beacon /ˈbiːkən/
buffalo /ˈbʌf.əl.əʊ/
borrower /ˈbɔɹəuə/
bunker /ˈbʌŋkɚ/
bony /ˈbəʊni/
boon /buːn/
barman /ˈbɑːmən/
blossom /ˈblɒ.səm/
beak /biːk/
bluntly /ˈblʌntli/
booze /buːz/
bamboo /bæmˈbu/
bouquet /boʊˈkeɪ/
/buˈkeɪ/
blindly /ˈblaɪndli/
brotherhood /ˈbɹʌðɚhʊd/
bonfire /ˈbɒnfaɪə/
bakery /ˈbeɪ.kə.ɹi/
/ˈbeɪk.ɹi/
barge /bɑːdʒ/
barbed /bɑː(ɹ)bd/
blacksmith /ˈblæk.smɪθ/
backside /ˈbækˌsaɪd/
birthplace /ˈbɝθˌpleɪs/
bravery /ˈbɹeɪvəɹi/
blitz /blɪts/
bumper /ˈbʌmpə(ɹ)/
bunk /bʌŋk/
buddy /bʌ.di/
bump /bʌmp/
beetle /ˈbiːtəl/
backlash /ˈbækˌlæʃ/
beset /bɪˈsɛt/
bede /biːd/
bedtime /ˈbɛdtaɪm/
bookseller /ˈbʊksɛlɚ/
bryony /ˈbɹaɪəni/
behold /bɪˈhəʊld/
blackboard /ˈblækbɔɹd/
/ˈblækboɹd/
bun /bʌn/
bearer /ˈbɛəɹə(ɹ)/
baroness /ˌbæ.ɹəˈnɛs/
boardroom /ˈbɔɹdˌɹuːm/
bosom /ˈbʊz(ə)m/
baggy /ˈbæɡi/
bewilderment /bɪˈwɪldəmənt/
botany /ˈbɒtənɪ/
brace /bɹeɪs/
bridle /ˈbɹaɪdəl/
bribery /ˈbɹaɪbəɹi/
burgh /ˈbʌɹə/
burgundy /ˈbəː.ɡən.dɪ/
bluff /blʌf/
bully /ˈbʊli/
badminton /ˈbæd.mɪn.tən/
brunt /bɹʌnt/
barefoot /ˈbɛɹfʊt/
beggar /ˈbɛɡɚ/
boulevard /ˈbuː.ləˌvɑː(ɹ)d/
boulder /ˈbəʊl.də(ɹ)/
bovine /ˈbəʊ.vaɪn/
bandage /ˈbændɪdʒ/
bazaar /bəˈzaː/
bullock /ˈbʊlək/
backup /ˈbækˌʌp/
berth /bɜːθ/
binder /ˈbaɪndə/
blackbird /ˈblakbəːd/
bleed /ˈbliːd/
basketball /ˈbɑːs.kɪt.bɔːl/
baton /ˈbætɒn/
blimey /ˈblaɪmi/
backlog /ˈbæk.lɒɡ/
breeder /bɹiːdə(ɹ)/
blot /blɒt/
bologna /bəˈləʊnjə/
babe /beɪb/
buggy /bʌ.ɡi/
baptist /ˈbæptɪst/
ballad /ˈbæləd/
brood /bɹuːd/
bracelet /ˈbɹeɪslət/
/ˈbɹeɪslɪt/
bounty /ˈbaʊnti/
brooch /bɹəʊtʃ/
bicker /ˈbɪkə/
byte /baɪt/
birdie /ˈbɝdi/
bailiff /ˈbeɪlɪf/
blush /blʌʃ/
blackout /ˈblækaʊt/
bran /ˈbɹæn/
bandwagon /ˈbændˌwæɡ.ən/
blonde /blɒnd/
bodyguard /ˈbɒdiɡɑːd/
brim /bɹɪm/
brine /bɹaɪn/
boycott /ˈbɔɪkɑt/
biddy /ˈbɪdi/
browse /bɹaʊz/
basilica /bəˈsɪlɪkə/
bloodstream /ˈblʌd.stɹɪim/
bronchitis /bɹɒŋˈkʌɪtɪs/
bae /beɪ/
blunder /ˈblʌn.də(ɹ)/
blazer /ˈbleɪzə/
burly /ˈbɜːli/
barbaric /bɑː(ɹ)ˈbæɹɪk/
/bɑː(ɹ)ˈbɛɹɪk/
bead /biːd/
baronet /bæɹə.ˈnɛt/
barbican /ˈbɑː(ɹ)bɪkən/
buzzard /ˈbʌzəɹd/
buttress /ˈbʌtɹəs/
beaver /ˈbiːvə/
brothel /ˈbɹɔθəl/
/ˈbɹɔðəl/
buff /bʌf/
bumpy /ˈbʌmpi/
banal /bəˈnɑːl/
brighten /bɹaɪtən/
buoyancy /ˈbɔɪ.ən.si/
ballistic /bəˈlɪst.ɪk/
barium /ˈbæɹɪəm/
bloodshed /ˈblʌdˌʃɛd/
barometer /bəɹˈɒmətə(ɹ)/
bodice /ˈbɒdɪs/
brash /bɹæʃ/
blasphemy /ˈblæs.fə.mi/
broth /bɹɔθ/
bridegroom /ˈbɹaɪdˌɡɹuːm/
banter /ˈbæntə/
blackberry /ˈblækbəɹi/
bookcase /ˈbʊkːeɪs/
brawl /bɹɔːl/
barmaid /ˈbɑː(ɹ)meɪd/
boyhood /ˈbɔɪˌhʊd/
budge /bʌdʒ/
banish /ˈbænɪʃ/
bullshit /ˈbʊlʃɪt/
bel /bɛl/
birk /bɜː(ɹ)k/
bondage /ˈbɑn.dɪd͡ʒ/
bower /baʊ.əɹ/
/baʊəɹ/
burner /ˈbɜːnə/
bacterium /bækˈtɪəɹ.ɪəm/
boisterous /ˈbɔɪstəɹəs/
burr /bɝ/
bathe /beɪð/
batman /ˈbætmən/
bushy /ˈbʊʃi/
broccoli /ˈbɹɒ.kə.li/
bogie /ˈboʊɡi/
bourbon /bɜː(ɹ)bən/
brackish /ˈbɹækɪʃ/
brevity /ˈbɹɛv.ɪ.ti/
bark /bɑːk/
blizzard /ˈblɪ.zəd/
braille /bɹeɪl/
bastion /ˈbæsti.ən/
batty /ˈbæti/
beaker /ˈbiːkə(ɹ)/
bikini /bɪˈkiːni/
bogey /boʊɡi/
booty /ˈbuːti/
brainchild /ˈbɹeɪn.tʃaɪld/
backyard /bækˈjɑːd/
bassist /ˈbeɪs.ɪst/
blob /blɒb/
ballast /ˈbæl.əst/
beet /biːt/
bishopric /ˈbɪʃ.ə.pɹɪk/
boo /buː/
bumble /ˈbʌmbəl/
bard /bɑː(ɹ)d/
beret /ˈbɛɹ.eɪ/
/ˈbeɹ.eɪ/
bulimia /bjuˈlimi.ə/
/bjuˈlɪmi.ə/
/buˈlimi.ə/
/buˈlɪmi.ə/
biro /ˈbaɪ.ɹəʊ/
blockbuster /blŏk'bŭs'tər/
benzene /ˈbɛnziːn/
bribe /bɹaɪb/
blight /blaɪt/
bearable /ˈbɛəɹəbəɫ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list