Words beginning with the phoneme schwa /ə/ (500)

Showing only 500 items. 1,583 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

31.59%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
about /əˈbaʊt/
oh /əʊ/
again /əˈɡeɪn/
/əˈɡɛn/
against /əˈɡɛnst/
/əˈɡeɪnst/
old /ˈəʊld/
/ˈɔʊld/
away /əˈweɪ/
available /əˈveɪləb(ə)l/
upon /əˈpɒn/
around /əˈɹaʊnd/
only /ˈəʊnli/
among /əˈmʌŋ/
open /ˈəʊ.pən/
across /əˈkɹɒs/
award /əˈwɔːd/
amount /əˈmaʊnt/
account /ə.ˈkaʊnt/
attention /əˈtɛn.ʃən/
agreement /əˈɡɹiːmənt/
above /əˈbʌv/
analysis /əˈnælɪsɪs/
association /əˌsəʊʃiˈeɪʃən/
/əˌsəʊsiˈeɪʃən/
along /əˈlɒŋ/
allow /əˈlaʊ/
appropriate /əˈpɹəʊ.pɹiː.ɪt/
/əˈpɹəʊ.pɹiː.ət/
unless /ənˈlɛs/
appear /əˈpɪə/
original /əˈɹɪdʒɪnəl/
aware /əˈwɛɚ/
advice /ədˈvaɪs/
addition /əˈdɪʃən/
/æˈdɪʃən/
apart /əˈpɑː(ɹ)t/
accept /əkˈsɛpt/
/ˌækˈsɛpt/
ability /əˈbɪl.ə.ti/
/əˈ.bɪl.ɪ.ti/
ahead /əˈhɛd/
agree /əˈɡɹiː/
apply /əˈplaɪ/
avoid /əˈvɔɪd/
apparently /əˈpaɹəntli/
attack /əˈ.tæk/
official /əˈfɪʃəl/
opinion /əˈpɪnjən/
additional /əˈdɪʃənəl/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
achieve /əˈtʃiːv/
administration /ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən/
alone /əˈləʊn/
occur /əˈkɜː/
afraid /əˈfɹeɪd/
assembly /əˈsɛmb.lɪ/
appearance /əˈpɪəɹəns/
apparent /əˈpæ.ɹənt/
occasion /əˈkeɪʒən/
attractive /əˈtɹæktɪv/
address /əˈdɹɛs/
affect /ə.ˈfɛkt/
obtain /əbˈteɪn/
amongst /əˈmʌŋst/
originally /əˈɹɪdʒɪnəli/
afford /əˈfɔɹd/
o'clock /əˈklɒk/
/əʊˈklɒk/
appointment /əˈpɔɪnt.mɛnt/
accommodation /ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪ.ʃən/
assistance /əˈsɪs.təns/
assume /əˈsjuːm/
alive /əˈlaɪv/
approval /əˈpɹuːvəl/
abroad /əˈbɹɔːd/
occasionally /əˈkeɪʒənəli/
aside /əˈsaɪd/
admit /ədˈmɪt/
awareness /əˈwɛɹnəs/
attend /əˈtɛnd/
/əˈtʰɛnd/
administrative /ədˈmɪ.nəsˌtɹeɪ.ɾɪv/
arrival /əˈɹaɪ.vəl/
abuse /əˈbjuːs/
arise /əˈɹaɪz/
arrangement /əˈɹeɪnd͡ʒmənt/
affair /əˈfɛɹ/
alliance /əˈlaɪ.əns/
achievement /əˈtʃiːvmənt/
assumption /əˈsʌmp.ʃən/
exception /əkˈsɛpʃən/
arrive /əˈɹaɪv/
approximately /əˈpɹɑk.sɪ.mət.li/
assess /əˈsɛs/
acceptance /ək.ˈsɛp.təns/
overseas /ˌəʊvəˈsiːz/
appreciate /əˈpɹiː.ʃi.eɪt/
/əˈpɹiː.si.eɪt/
/əˈpɹɪʃ.i.eɪt/
overcome /ˌəʊvəˈkʌm/
occasional /əˈkeɪʒənəl/
attempt /əˈtɛmpt/
attract /əˈtɹækt/
assist /əˈsɪst/
adopt /əˈdɑpt/
accordingly /ə.ˈkɔɹ.dɪŋ.li/
acute /əˈkjuːt/
asleep /əˈsliːp/
/country=us/
arrange /əˈɹeɪndʒ/
assault /əˈsɔːlt/
allowance /əˈlaʊəns/
accordance /ə.ˈkɔɹd.əns/
advise /ədˈvaɪz/
ocean /ˈəʊ.ʃən/
acquire /əˈkwaɪɹ/
alarm /əˈlɑːm/
availability /əˌveɪləˈbɪlɪtɪ/
appeal /əˈpɪəl/
assurance /əˈʃʊɹəns/
/əˈʃɝəns/
amendment /əˈmend.mənt/
attendance /əˈtɛn.dəns/
excess /əkˈsɛs/
/ˈɛksɛs/
appendix /əˈpɛn.dɪks/
assistant /əˈsɪstənt/
approach /əˈpɹoʊt͡ʃ/
observe /əbˈzɝv/
accessible /ək.ˈsɛs.ə.bəl/
adjacent /əˈdʒeɪ.sənt/
observer /əbˈzɜːvə/
arrest /əˈɹɛst/
own /ˈəʊn/
adventure /ədˈvɛnt͡ʃɚ/
/ædˈvɛnt͡ʃɚ/
attraction /əˈtɹækʃən/
/əˈtɹækʃ(ɪ̈)n/
/əˈt͡ʃɹækʃ(ɪ̈)n/
acknowledge /əkˈnɒ.lɪdʒ/
adjustment /əˈdʒʌst.mənt/
academy /əˈkæd.ə.mi/
accommodate /əˈkɒməˌdeɪt/
/əˈkʰɒməˌdeɪt/
affection /əˈfɛkʃən/
appreciation /əˌpɹiː.ʃiˈeɪ.ʃən/
objection /əbˈdʒɛkʃən/
aggression /əˈɡɹɛʃən/
apartment /əˈpɑːt.mənt/
abortion /əˈbɔɹ.ʃn̩/
erosion /əˈɹoʊˌʒən/
accountability /ə.ˌkaʊn.tə.ˈbɪl.ət.i/
owe /əʊ/
awake /əˈweɪk/
abandon /əˈbæn.dn̩/
abruptly /əˈbɹʌp.li/
/ə.ˈbɹʌpt.li/
array /əˈɹeɪ/
anonymous /əˈnɒnəməs/
atomic /əˈtɔm.ɪk/
adjust /əˈdʒʌst/
appraisal /əˈpɹeɪzəl/
amid /əˈmɪd/
advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/
occurrence /əˈkʌɹəns/
approve /əˈpɹuːv/
ashamed /əˈʃeɪmd/
appoint /əˈpɔɪnt/
accord /əˈkɔːd/
adapt /əˈdæpt/
arena /əˈɹiːnə/
absorption /əbˈzɔːp.ʃn̩/
/əbˈsɔːp.ʃn̩/
aloud /əˈlaʊd/
offensive /əˈfɛnsɪv/
accountant /ə.ˈkaʊn.tənt/
absurd /əbˈsɜːd/
amusement /əˈmjuzmənt/
assure /əˈʃʊə/
/əˈʃɔː/
asylum /əˈsaɪləm/
attainment /əˈteɪnmənt/
accumulation /ə.ˌkjum.jə.ˈle.ʃən/
accompany /ə.ˈkʌm.pə.ni/
/ə.ˈkʌmp.ni/
oppose /əˈpəʊz/
assertion /əˈsɜːʃən/
accountancy /ə.ˈkaʊnt.ən.si/
obscure /əbˈskjʊə(ɹ)/
/əbˈskjɔː(ɹ)/
attach /əˈtætʃ/
absorb /əbˈzɔːb/
/əbˈsɔːb/
ecclesiastical /əˌkli.ziˈæ.stə.kəl/
advance /ədˈvɑːns/
attachment /əˈtætʃmənt/
admire /ədˈmaɪə/
alert /əˈlɜːt/
attorney /əˈtɜː(ɹ)ni/
administrator /ədˈmɪnɪstɹeɪtə/
entitlement /ənˈtaɪtəlmənt/
odour /ˈəʊdə/
apology /əˈpɒl.ə.dʒi/
affinity /əˈfɪnɪti/
acceleration /ək.ˌsɛl.ə.ˈɹeɪ.ʃən/
/æk.ˌsɛl.ə.ˈɹeɪ.ʃən/
/ɪk.ˌsɛl.ə.ˈɹeɪ.ʃən/
allegiance /əˈliː.dʒəns/
obsession /əbˈsɛʃən/
ashore /əˈʃɔɹ/
obedience /ə(ʊ)ˈbiːdɪəns/
alas /əˈlæs/
abundance /əˈbʌn.dn̩s/
attacker /əˈtækɚ/
abundant /əˈbʌn.dn̩t/
acquaintance /əˈkweɪntəns/
overt /əʊˈvɜːt/
/ˈəʊvə(ː)t/
addiction /əˈdɪkʃən/
apologise /əˈpɒləˌdʒaɪz/
assassination /əˌsæs.ɪ.ˈneɪ.ʃən/
addictive /əˈdɪktɪv/
abolish /əˈbɒlɪʃ/
applause /əˈplɔːz/
administer /ədˈmɪnɪstɚ/
arithmetic /əˈɹɪθmətɪk/
analogous /əˈnæl.ə.ɡəs/
overhead /ˈəʊvəˌhɛd/
astonishment /əˈstɒnɪʃmənt/
await /əˈwɛɪt/
acoustic /əˈkuːstɪk/
apprentice /əˈpɹɛntɪs/
obstruction /əbˈstɹʌk.ʃən/
abandonment /əˈbæn.dn̩.mn̩t/
abrupt /ə.bɹʌpt/
/aˈbɹʌpt/
ascent /əˈsɛnt/
obscene /əbˈsin/
amazement /əˈmeɪz.mənt/
anatomy /əˈnætəmi/
attain /əˈteɪn/
abstraction /əbˈstɹæk.ʃn̩/
annoyance /əˈnɔɪəns/
oppressive /əˈpɹɛs.ɪv/
enclose /ənˈkloʊz/
appropriation /əˌpɹoʊpɹiˈeɪʃən/
assemble /əˈsɛmbl̩/
accelerate /ək.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt/
/æk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt/
/ɪk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt/
akin /əˈkɪn/
accompaniment /ə.ˈkʌm.pə.ni.mənt/
/ə.ˈkʌmp.ni.mənt/
arousal /əˈɹaʊzəl/
amend /əˈmɛnd/
aquatic /əˈkwɑ.tɪk/
/əˈkwæ.tɪk/
alignment /əˈɫaɪnmənt/
agreeable /əˈɡɹiːəbl/
affordable /əˈfɔː(ɹ).də.bəl/
attendant /əˈtɛndənt/
aboard /əˈbɔːd/
overweight /ˌəʊvəˈweɪt/
approximate /ə.ˈpɹɒk.sɪ.mət/
assign /əˈsaɪn/
accumulate /əˈkjuːmjʊˌleɪt/
apartheid /əˈpɑːtheɪt/
/əˈpɑːthaɪt/
alongside /ə.lɔŋˈsaɪd/
obituary /əˈbɪtjʊəɹɪ/
/əʊ̯ˈbɪtjʊəɹɪ/
/əˈbɪtjʊəɹiː/
/əʊ̯ˈbɪtjʊəɹiː/
alleviate /ə.li.vi.eɪt/
astronomy /əˈstɹɑnəˌmi/
accuse /əˈkjuːz/
agrarian /əˈɡɹɛ(ə)ɹi.ən/
examiner /əɡˈzæmɪnɚ/
aroma /əˈɹəʊmə/
approximation /əˌpɹɒksɪˈmeɪʃn/
overdue /ˌəʊ.vəˈdju/
associate /əˈsəʊʃieɪt/
/əˈsəʊsieɪt/
associative /əˈsoʊ.ʃi.ə.tɪv/
/əˈsoʊ.si.ə.tɪv/
objectively /əbˈdʒɛktɪvli/
overdraft /ˈəʊvədɹɑːft/
obligatory /əˈblɪɡətɔɹi/
/ˈɑblɪɡətɔɹi/
oblivious /əˈblɪvi.əs/
amenable /əˈmiːnəbl/
assertive /əˈsɝtɪv/
affectionate /əˈfɛkʃənət/
arouse /əˈɹaʊz/
aerobics /əˈɹoʊbɪks/
adaptive /əˈdæpˌtɪv/
abide /əˈbaɪd/
opaque /əʊˈpeɪk/
oversee /əʊvə(ɹ)siː/
offend /əˈfɛnd/
aback /əˈbæk/
assassin /əˈsæsɪn/
obsessive /əbˈsɛsɪv/
overflow /ˈəʊvəˌfləʊ/
originality /əˌɹɪdʒɪˈnælɪti/
opener /ˈəʊpənə/
accreditation /əˌkɹɛd.ɪˈteɪ.ʃən/
assimilation /əˌsɪməˈleɪʃən/
intruder /ənˈtɹudɚ/
apologize /əˈpɑləd͡ʒaɪz/
acidity /əˈsɪdɪti/
adultery /əˈdʌltəɹi/
abusive /əˈbjuː.sɪv/
overcoat /ˈəʊvəkəʊt/
oblige /əˈblaɪdʒ/
abound /əˈbaʊnd/
alike /əˈlaɪk/
earthly /ˈəːθli/
amenity /əˈmiːnəti/
/əˈmenəti/
override /əʊvəˈɹaɪd/
assortment /əˈsɔːtmənt/
affiliation /əˌfɪliˈeɪʃən/
accomplish /əˈkʌm.plɪʃ/
/ə.ˈkɒm.plɪʃ/
oval /ˈəʊvəl/
episcopal /əˈpɪs.kə.pl̩/
abortive /əˈbɔɹ.tɪv/
overlap /ˌəʊvəˈlæp/
adobe /əˈdəʊ.bɪ/
amalgamation /əˌmælɡəˈmeɪʃən/
absurdity /əbˈsɝd.ɪ.ti/
allergic /ə.ˈlɜɹ.dʒɪk/
allotment /əˈlɔt.mɛnt/
overthrow /əʊvəˈθɹəʊ/
adept /əˈdɛpt/
/ˈæd.ɛpt/
originate /əˈɹɪdʒɪneɪt/
overhaul /ˈəʊvəˌhɔːl/
anomaly /əˈnɒməlɪ/
oblivion /əˈblɪvɪən/
astute /əsˈtjuːt/
onus /ˈəʊnəs/
attentive /əˈtɛntɪv/
adaptable /əˈdæptəbəl/
admirer /ədˈmaɪ.ɹɚ/
appreciable /əˈpɹiːʃəbl/
abrasive /əˈbɹeɪ.sɪv/
/əˈbɹeɪ.zɪv/
adaptor /ə.dăpʹtʊr/
overtake /ˈəʊvə(ɹ).teɪk/
abduction /əbˈdʌk.ʃn̩/
annoy /əˈnɔɪ/
accumulator /ə.ˈkjum.jə.ˌleɪ.tɚ/
observatory /əbˈzəɹvətɔɹi/
adrift /əˈdɹɪft/
amuse /əˈmjuːz/
apologetic /əˌpɑləˈdʒɛtɪk/
aspire /əˈspaɪə(ɹ)/
avert /əˈvɜːt/
achievable /əˈtʃivəbəl/
alarmingly /ə.ˈlɑːm.ɪŋ.li/
apiece /əˈpiːs/
affective /əˈfɛktɪv/
amorphous /əˈmɔɹfəs/
acrylic /ə.ˈkɹɪ.lɪk/
apostle /əˈpɑsl̩/
oblique /əˈbliːk/
aloft /əˈlɔft/
accrue /əˈkɹuː/
/ə.ˈkɹu/
upholstery /əˈpɐl.stɹi/
aversion /əˈvɜːʃn/
accomplice /ə.ˈkʌm.plɪs/
acidic /əˈsɪdɪk/
over /ˈəʊ.və(ɹ)/
assessor /əˈsɛsɚ/
absurdly /əbˈsɜːd.li/
omeprazole /əʊˈmɛpɹəzəʊl/
abundantly /əˈbʌn.dn̩t.li/
endanger /ənˈdeɪndʒɚ/
epitome /əˈpɪt.ə.mi/
/ɪˈpɪt.ə.mi/
affirm /əˈfɝm/
assimilate /əˈsɪm.ɪ.leɪt/
anew /əˈnu/
appliance /əˈplaɪəns/
annuity /əˈn(j)uɪti/
overrun /əʊvəˈɹʌn/
agility /əˈdʒɪl.ɪ.ti/
/əˈdʒɪl.ə.ti/
unsteady /ǝn'stɛdı/
ablaze /əˈbleɪz/
adore /əˈdɔː/
adaptability /ədæptəˈbɪlɪti/
entitle /ənˈtaɪtəl/
overture /ˈəʊvətjʊə/
/ˈəʊvətʃ(ʊ)ə/
omen /ˈəʊmən/
aghast /əˈɡæst/
affiliate /əˈfɪl.i.et/
appellate /əˈpɛlət/
astray /əˈstɹeɪ/
exertion /əɡˈzɝʃən/
overwhelm /ˌəʊvəˈʍɛlm/
/ˌəʊvəˈwɛlm/
astrology /əˈstɹɒlədʒi/
aurora /əˈɹɔː.ɹə/
/ɔːˈɹɔː.ɹə/
obnoxious /əbˈnɒkʃəs/
abyss /əˈbɪs/
affirmative /əˈfɜːmətɪv/
anathema /əˈnæθəmə/
astronomer /ə.ˈstɹɒ.nə.mə/
averse /əˈvɜː(ɹ)s/
elucidate /əˈluː.sɪ.de͡ɪt/
encyclopedia /ənˌsəɪ.kləˈpi.di.ə/
amalgam /əˈmæl.ɡəm/
abatement /əˈbeɪt.mənt/
allay /əˈleɪ/
apocalypse /əˈpɒkəlɪps/
apocalyptic /əˈpɒ.kə.lɪp.tɪk/
abstain /əbˈsteɪn/
accomplishment /ə.ˈkɒm.plɪʃ.mənt/
align /əˈlaɪn/
/æˈlaɪn/
assailant /əˈseɪlənt/
avoidable /əˈvɔɪdəbl̩/
adjourn /əˈdʒɝn/
appease /əˈpiːz/
acquittal /əˈkwɪ.t(ə)l/
electrode /əˈlɛk.tɹəʊd/
/iˈlɛk.tɹəʊd/
anachronistic /əˌnæk.ɹəˈnɪs.tɪk/
omega /ˈəʊmɛɡə/
avail /əˈveɪl/
atrocious /əˈtɹəʊʃəs/
aforementioned /əˈfɔːˌmɛn.ʃənd/
allege /əˈlɛdʒ/
accretion /ə.ˈkɹi.ʃən/
aphasia /əˈfeɪzɪə/
/əˈfeɪʒə/
asparagus /əˈspɛɹ.ə.ɡəs/
/əˈspæɹ.ə.ɡəs/
affray /əˈfɹeɪ/
anemone /əˈnɛm.ə.ni/
alight /əˈlaɪt/
ascribe /əˈskɹaɪb/
overdo /ˌəʊ.vəˈdu/
ado /əˈduː/
anonymously /əˈnɒnəməsli/
attire /əˈtaɪə(ɹ)/
ammonium /əˈmoʊni.əm/
atrocity /ə.trŏs'ĭ.tē/
apace /əˈpeɪs/
apothecary /əˈpɒθəkəɹi/
ode /əʊd/
abstention /əbˈstɛn.ʃn̩/
accede /əkˈsiːd/
anachronism /əˈnækɹənɪzm/
/əˈnækɹənɪzəm/
attrition /əˈtɹɪʃən/
abbreviation /əˌbɹiː.viˈeɪ.ʃən/
appeasement /əˈpɪiz.mənt/
ascetic /əˈsɛtɪk/
awry /əˈɹaɪ/
acknowledgment /əkˈnɑl.ɪd͡ʒ.mənt/
/əɡˈnɑl.ɪd͡ʒ.mənt/
assassinate /əˈsasɪneɪt/
accentuate /əkˈsen.tʃu.eɪt/
/æk.ˈsen.tʃu.ˌeɪt/
accusingly /ə.ˈkju.zɪŋ.li/
adorn /əˈdɔɹn/
adrenaline /əˈdɹɛnəlɪn/
attributive /ə.ˈtɹɪ.bju.tɪv/
/əˈtʃɹɪbjuɾɪv/
amaze /əˈmeɪz/
awaken /əˈweɪkən/
ejection /əˈdʒɛkʃən/
/iˈdʒɛkʃən/
apostrophe /əˈpɒs.tɹə.fi/
atari /əˈtɑːˌɹi/
awhile /əˈwaɪl/
/əˈhwaɪl/
abeyance /əˈbeɪ.ənts/
/əˈbeɪ.əns/
abominable /əˈbɑm.ə.nə.bl̩/
/əˈbɑm.nə.bl̩/
accordion /əˈkɔ(ɹ).di.ˌən/
acropolis /əˈkɹɒpəlɪs/
alacrity /əˈlækɹɨti/
earldom /ˈəɹldəm/
aberrant /əˈbɛɹ.n̩t/
/ˈæ.bəɹ.n̩t/
abysmal /əˈbɪz.məl/
odious /ˈəʊ.di.əs/
apocryphal /əˈpɒkɹɪfəl/
/əˈpɒkɹəfəl/
assembler /əˈsɛmb(ə)lɚ/
irksome /ˈɚksəm/
aba /əˈbɑː/
assiduous /əˈsɪd.jʊ.əs/
obtrusive /əbˈtɹuːsɪv/
ovum /ˈəʊ.vəm/
afoot /əˈfʊt/
overseer /ˈəʊvəˌsiːə(ɹ)/
alluvial /əˈluː.vi.əl/
aplomb /əˈplʌm/
/əˈplɒm/
obliterate /əbˈlɪtəɹeɪt/
anastomosis /ənæstəˈməʊsɪs/
ergonomics /əːɡəˈnɒmɪks/
obtuse /əbˈtjuːs/
/.ˈtʃuːs/
accessory /əkˈsɛsəɹi/
/ækˈsɛsəɹi/
allot /əˈlɒt/
appraise /əˈpɹeɪz/
okapi /əʊˈkɑːpi/
astern /əˈstɝn/
ally /ˈæl.aɪ/
announcer /əˈnaʊnsə/
attest /əˈtɛst/
abrasion /əˈbɹeɪ.ʒn̩/
alarmist /əˈlɑɹmɪst/
allure /əˈl(j)ʊɚ/
ameliorate /əˈmiːli.əɹeɪt/
overkill /ˈəʊvəˌkɪl/
abate /əˈbeɪt/
apparel /əˈpæɹəl/
avuncular /əˈvʌŋkjʊlə/
opal /ˈəʊpəl/
allegro /əˈlɛɡɹoʊ/
askew /əˈskjuː/
ochre /ˈəʊkə/
absorbent /əbˈsɔː.bn̩t/
/əbˈzɔː.bn̩t/
adapter /əˈdaptə/
adjudicate /əˈdʒudɪˌkeɪt/
alleviation /əˌliːviˈeɪʃən/
appendicitis /əˈpɛnd.ɪ.saɪt.əs/
annulment /əˈnʌl.mənt/
acuity /əˈkjuːɪti/
anaesthetist /əˈniːsθ.ə.tɪst/
assuage /əˈsweɪdʒ/
acquaint /əˈkweɪnt/
admittance /ədˈmɪt.n̩s/
agra /əˈɡɹɑː/
apportion /əˈpɔːʃən/
overshadow /ˌəʊ.vəˈʃæd.əʊ/
ablation /əˈbleɪ.ʃn̩/
/æˈbleɪ.ʃn̩/
adorable /əˈdɔːɹəbəl/
apotheosis /əˌpɒθ.iːˈəʊ.sɪs/
ovary /ˈəʊvəɹi/
unadorned /əˌnʌˈdɔːnd/
otaku /əʊˈtɑːkuː/
/əʊ̯ˈtʰɑːkʰuː/
amalgamate /əˈmælɡəˌmeɪt/
adduce /əˈdjuːs/
ohm /əʊm/
olden /ˈəʊl.dn̩/
/ˈəʊl.dən/
overpower /əʊvəˈpaʊə/
ahem /əˈhɛm/
askance /əˈskæns/
/əˈskɑːns/
earthen /ˈəɹθən/
abomination /əˌbɑm.əˈneɪ.ʃn̩/
/əˌbɑm.ɪˈneɪ.ʃn̩/
acerbic /əˈsɜ(ɹ)bɪk/
amass /əˈmæs/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

  • #1 əʊl (GA ɔl) is for old. əʊ (GA oʊ) is for open. They are not the same sound as ə as in agree. This list is confusing and obviously not made by a human that speaks English. Please try again. Thank you!
    Written by: Chris on 20/10/2021

Write a comment about this list