Words beginning with the phoneme near-open front unrounded vowel /æ/ (500)

Showing only 500 items. 2,173 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

23.01%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
and /ænd/
/ɛnd/
at /æt/
out /aʊt/
actually /ˈæk.tʃʊ.ə.li/
/ˈæk.ʃə.li/
action /ˈæk.ʃən/
act /ækt/
idea /aɪˈdɪə/
activity /ækˈtɪ.vɪ.ti/
/ækˈtɪ.vɪ.tiː/
/ækˈtɪ.və.ti/
hour /ˈaʊə(ɹ)/
/ˈhaʊə(ɹ)/
application /ˌæplɪˈkeɪʃən/
access /ˈæksɛs/
eye /aɪ/
add /æd/
annual /ˈæn.ju.əl/
active /ˈæk.tɪv/
actual /ˈæk.(t)ʃ(ʊ).əl/
animal /ˈæ.nɪ.məl/
island /ˈaɪ̯lənd/
accident /ˈæk.sə.dənt/
/ˈæk.sə.dɛnt/
attitude /ˈætɪˌtjuːd/
output /ˈaʊtpʊt/
absence /ˈæb.sn̩s/
/ˈæb.sn̩ts/
absolutely /æb.səˈluːt.li/
identify /aɪˈdɛn.tɪ.faɪ/
atmosphere /ˈæt.məsˌfɪə(ɹ)/
ideal /aɪˈdɪəl/
/aɪˈdiː.əl/
academic /ˌækəˈdɛmɪk/
adult /ˈæd.ʌlt/
/ˈæd.əlt/
iron /ˈaɪən/
ourselves /aʊɚˈsɛlvz/
/ɑɹˈsɛlvz/
aspect /ˈæspɛkt/
agricultural /ˌæɡɹɪˈkəltjʊəɹəl/
angry /ˈæŋ.ɡɹi/
ice /aɪs/
identity /aɪˈdentəti/
agriculture /ˈæɡɹɪˌkʌltʃə/
item /ˈaɪtəm/
outcome /ˈaʊtkʌm/
acceptable /æk.ˈsɛp.tə.bəl/
average /ˈævəɹɪd͡ʒ/
adequate /ˈæd.ʌ.kwɪt/
/ˈæ.dʌ.kɪt/
absolute /ˈæb.səˌluːt/
/ˈæb.səˌljut/
anger /ˈæŋɡɚ/
alcohol /ˈæl.kə.hɒl/
anxious /ˈaŋ(k)ʃəs/
accurate /ˈæk.jʊɹ.ət/
acquisition /æ.kwɪ.ˈzɪ.ʃən/
apple /ˈæ.pəl/
/ˈæ.pl̩/
anxiety /ˌæŋ(ɡ)ˈzaɪ.ə.ti/
alexander /ˌælɨɡˈzændɚ/
angle /ˈæŋ.ɡəl/
outer /ˈaʊtɚ/
anna /ˈænə/
admission /ædˈmɪʃ.ən/
ideology /aɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
/ɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
anniversary /ˌænɪˈvɜːs(ə)ɹi/
asset /ˈæsɪt/
actor /ˈæk.tə/
abbey /ˈæb.i/
isolation /ˌaɪsəˈleɪʃən/
accuracy /ˈæk.jɚ.ə.si/
ours /ˈaʊɚz/
/ɑɹz/
ambulance /ˈæm.bjə.ləns/
avenue /ˈæv.əˌnju/
ambitious /æmˈbɪʃ.əs/
adviser /ædˈvaɪz.ɚ/
absent /ˈæb.sn̩t/
applicable /ˈæplɪkəbəl/
/əˈplɪkəbəl/
accurately /ˈæk.jə.ɹɪt.li/
/ˈæk.jɚ.ɪt.li/
outline /ˈaʊtlaɪn/
isle /aɪ̯l/
accent /ˈæk.sənt/
ambition /æmˈbɪ.ʃən/
ash /ˈæʃ/
applicant /ˈæp.lə.kɪnt/
adverse /ˈæd.və(ɹ)s/
/ədˈvɜ(ɹ)s/
outlook /ˈaʊtlʊk/
abolition /ˌæb.əˈlɪʃ.n̩/
owl /aʊl/
/ˈaʊ.wl̩/
amnesty /ˈæm.nɪ.sti/
ambassador /æmˈbæs.ə.də(ɹ)/
alpha /ˈælfə/
/ˈæɫ.fə/
apparatus /æ.pəˈɹæ.təs/
/æ.pəˈɹeɪ.təs/
/æpəˈɹɑːtəs/
ad /æd/
actress /ˈak.tɹəs/
/ˈak.tɹɪs/
outdoor /ˌaʊtˈdɔː/
aluminium /ˌæl.(j)ʊˈmɪn.i.əm/
/ˌæl.(j)ʊˈmɪn.jəm/
angrily /ˈæŋ.ɡɹə.li/
axis /ˈæksɪs/
arrow /ˈaɹ.əʊ/
outset /ˈaʊtsɛt/
irony /ˈaɪə.ɹən.i/
ankle /ˈæŋ.kəl/
admiration /ˌæd.mɚˈeɪʃ.ən/
agony /ˈæ.ɡə.niː/
ivory /ˈaɪvəɹi/
appetite /ˈæp.ə.taɪt/
iris /ˈaɪɹɪs/
ambiguity /æmbɪɡˈjuɪtiː/
ambiguous /æmˈbɪɡjuəs/
outfit /ˈaʊtfɪt/
ample /ˈæm.pəl/
abnormal /ˈæbˌnɔɹ.ml̩/
/əbˈnɔɹ.ml̩/
advent /ˈæd.vɛnt/
/ˈæd.vənt/
anticipation /æn.tɪs.əˈpe.ʃən/
adaptation /ˌædæpˈteɪʃən/
antique /ænˈtiːk/
anticipate /ænˈtɪs.ɪ.peɪt/
accidental /ˌæk.sɪ.ˈdɛn.tl̩/
ironic /aɪˈɹɒn.ɪk/
anthropology /ˌænθɹəˈpɒlədʒi/
aftermath /ˈæf.tɚˌmæθ/
admiral /ˈæd.mə.ɹəl/
amp /æmp/
outrage /ˈaʊt.ɹeɪd͡ʒ/
asthma /ˈæsmə/
/ˈæsθmə/
/ˈæθsmə/
auntie /ˈæn.ti/
/ˈɑːn.ti/
axe /æks/
icy /ˈaɪsi/
apt /æpt/
arrogant /ˈæɹəɡənt/
idle /ˈaɪd(ə)l/
outrageous /aʊtˈɹeɪdʒəs/
alley /ˈæ.li/
anxiously /ˈæŋ(k).ʃəs.li/
ammunition /ˌæmjuˈnɪʃən/
abbot /ˈæb.ət/
ivy /ˈaɪvi/
outsider /ˌaʊtˈsaɪdəɹ/
outlet /ˈaʊtlɛt/
/ˈaʊtlɪt/
algorithm /ˈælɡəɹɪðəm/
/ˈælɡəɹɪðm̩/
atom /ˈatəm/
activation /æktɪˈveɪʃən/
outside /aʊtˈsaɪd/
athletic /æθˈlɛt.ɪk/
accession /æk.ˈsɛ.ʃən/
ascertain /æsəˈteɪn/
accidentally /ˌæksəˈdɛnt(ə)li/
anguish /ˈæŋ.ɡwɪʃ/
advocate /ˈæd.və.kət/
abdominal /æbˈdɒm.ə.nl̩/
/əbˈdɒm.ə.nl̩/
outing /ˈaʊtɪŋ/
apprehension /æp.ɹɪˈhɛn.ʃən/
advertise /ˈad.və.tʌɪz/
aristocracy /ˌæ.ɹɪˈstɒk.ɹə.si/
advancement /ædˈvæns.mɛnt/
aristocratic /ˌæɹɪstəˈkɹætɪk/
altitude /ˈælt.ɪˌtjuːd/
/ˈælt.ɪˌt͡ʃuːd/
anchor /ˈæŋ.kə/
attic /ˈætɪk/
outward /ˈaʊt.wɚd/
amidst /aˈmɪdst/
/əˈmɪtst/
arrogance /ˈæɹ.ɵ.ɡəns/
ion /ˈaɪən/
/ˈaɪɒn/
allocate /ˈæl.ə.keɪt/
assay /ˈæseɪ/
/əˈseɪ/
alpine /ˈæl.paɪn/
admirable /ˈæd.məɹ.ə.bəl/
/ˈæd.m̩.ɹə.bəl/
agitation /ad͡ʒɪˈteɪʃ(ə)n/
adolescence /ˌædəˈlɛsəns/
adventurous /ædˈvɛn.tʃɚ.ʌs/
angular /ˈæŋ.ju.lɚ/
/.lɑɹ/
arable /ˈæɹəbl̩/
accusation /ˌæk.jʊ.ˈzeɪ.ʃən/
antarctic /ænˈtɑːktɪk/
ant /ænt/
aisle /aɪ̯l/
advocacy /ˈæd.vəˌkə.si/
icon /ˈaɪ.kən/
isolate /ˈaɪsəleɪt/
eyebrow /ˈaɪˌbɹaʊ/
auguste /ˈaʊɡʊst/
anthropological /æn.θɹə.pə.ˈlɑdʒikəl/
amplitude /ˈæm.plɪ.tud/
adolescent /ˌædəˈlɛsənt/
allegation /ˌæl.ɪˈɡeɪ.ʃən/
/ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/
amateur /ˈa.mə.tə/
/ˈa.mə.tjə/
/ˈa.mət.jʊə/
athlete /ˈæθ.liːt/
amazon /ˈæ.mə.zən/
attribute /ˈætɹɪbjuːt/
antiquity /ænˈtɪk.kwʌ.ti/
ancestor /ˈæn.sɛs.tɚ/
/ˈæn.sɛs.toɹ/
ancillary /ˈænsəˌleɹiː/
adhere /ædˈhiɹ/
amplifier /ˈæm.plə.faɪ.ə/
activist /ˈæk.tɪ.vɪst/
arid /ˈæ.ɹɪd/
accelerator /æk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪ.tɚ/
/æk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt.ɚ/
/ɪk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪt.ɚ/
ounce /aʊns/
anorexia /ænəˈɹɛksi.ə/
animation /æn.əˈmeɪ.ʃən/
accessibility /æk.ˌsɛs.ə.ˈbɪl.ət.i/
aggregate /ˈæɡɹɪˌɡət/
aspirin /ˈæspɹɪn/
/ˈæspɪɹɪn/
activate /ˈæktɪˌveɪt/
anthem /ˈæn.θəm/
alphabet /ˈæl.fə.bɛt/
alloy /ˈæ.lɔɪ/
/əˈlɔɪ/
amplification /ˌæmplɪfɪˈkeɪʃən/
asbestos /æs.ˈbɛs.tɒs/
/æs.ˈbɛs.təs/
/æz.ˈbɛs.təs/
outright /aʊtˈɹaɪt/
ass /æs/
aromatic /æ.ɹəˈmæt.ɪk/
admiralty /ˈæd.mɚ.l̩.ti/
aspiration /ˌæspəˈɹeɪʃən/
abdomen /ˈæb.də.mən/
/æbˈdəʊ.mən/
adjudication /ˌæd.dʒu.dɪˈkeɪ.ʃən/
abnormality /ˌæbˌnɔɹˈmæl.ət.i/
/ˌæbˌnɔɹˈmæl.ɪt.i/
/ˌæbˌnɚˈmæl.ət.i/
/ˌæbˌnɚˈmæl.ɪt.i/
affidavit /ˌæfɪˈdeɪvɪt/
acceptability /ˌæk.ˌsɛp.tə.ˈbɪl.ət.i/
ancestral /ænˈsɛs.təɹ.əl/
/ænˈsɛs.tɹəl/
apathy /ˈæ.pə.θi/
ambivalent /æmˈbɪv.ə.lənt/
outcry /ˈaʊtkɹaɪ/
alkali /ˈæl.kəl.aɪ/
anonymity /ænəˈnɪmɪti/
anarchy /ˈæ.nə.ki/
atlas /ˈætləs/
idly /ˈaɪd(ə)lɪ/
idol /ˈaɪd(ə)l/
anthropologist /ˌæn.θɹoʊˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
/ˌæn.θɹəˈpɑl.ə.d͡ʒɪst/
astronomical /ˌæs.tɹəˈnɒm.ɪk.əl/
advisor /ædˈvaɪz.ɚ/
ay /aɪ/
admirably /ˈæd.mɪɹ.əˌbli/
antibiotic /ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪk/
/ˌæn.taɪ.baɪˈɒt.ɪk/
analytic /ˌænəˈlɪtɪk/
anti /ˈæn.ti/
adversary /ˈæd.və.s(ə)ɹi/
aptly /ˈæpt.li/
hourly /ˈaʊ̯əli/
eyesight /ˈaɪˌsaɪt/
alphabetical /ˌælf.əˈbɛt.ɪk.əl/
ow /ˈaʊ/
amber /ˈa.mbə/
iceberg /ˈaɪsbɜːɡ/
allergy /ˈæl.əɹ.dʒi/
anatomical /æn.əˈtɑm.ɪc.ʌl/
ancestry /ˈæn.sɛs.tɹi/
animosity /æn.əˈmɑs.ɪ.ti/
albumin /æl.ˈbjuː.mən/
affirmation /æfɝˈmeɪʃn/
ambush /ˈæm.bʊʃ/
aboriginal /ˌæb.əˈɹɪd͡ʒ.n̩.l̩/
/ˌæb.əˈɹɪd͡ʒ.ɪn.l̩/
actuarial /æk.tjuˈɛəɹ.i.əl/
apical /ˈæp.ɪk.əl/
affluence /ˈæf.lu.əns/
ashtray /ˈæʃtɹeɪ/
amply /ˈæmp.li/
absently /ˈæb.sn̩t.li/
angler /ˈæŋ.ɡlə(ɹ)/
alleyway /ˈæ.li.weɪ/
isotope /ˈaɪ.sə.təʊp/
algebra /ˈæl.dʒɪ.bɹə/
ambience /ˈæm.bi.əns/
anthology /ænˈθɒlədʒɪ/
aptitude /ˈæptɪˌtjuːd/
addict /ˈæ.dɪkt/
antithesis /ænˈtɪ.θə.sɪs/
antidote /ˈæn.tə.dot/
anecdote /ˈæ.nɪk.doʊt/
ionic /aɪˈɒnɪk/
acupuncture /ˈæ.kju.ˌpʌŋk.t͡ʃɝ/
academically /ˌæk.əˈdɛm.ɪk.ə.li/
/ˌæk.əˈdɛm.ɪk.li/
amicable /ˈæ.mɨ.kə.bəl/
alto /ˈæl.təʊ/
acquiescence /ˈæk.wiːˌɛs.əns/
avalanche /ˈævəlɑːnʃ/
impasse /ˈæmpɑːs/
absenteeism /æb.sənˈtiːˌɪz.m̩/
antipathy /ænˈtɪpəθi/
anaesthesia /ˈæn.əs.θiːz.i.ə/
axle /ˈæksəl/
amaranth /ˈæ.məɹ.ænθ/
/ˈæ.məɹ.ænt/
anecdotal /ˌænɪkˈdoʊtl̩/
adversity /ædˈvɝ.sɪ.ti/
avid /ævɪd/
/ævəd/
accolade /ˈæk.ə.ˌleɪd/
/ˌæk.ə.ˈlɑd/
aperture /ˈæp.ə.tʃə(ɹ)/
/ˈæp.ə.tjʊə(ɹ)/
antagonistic /æn.tæ.ɡə.ˈnɪs.tɪk/
adjutant /ˈæ.dʒə.tənt/
alcoholic /ˌælkəˈhɒlɪk/
alibi /ˈæl.ə.baɪ/
adjunct /ˈæd.ʒʌŋkt/
absentee /ˌæb.sn̩ˈti/
abnormally /æbˈnɔɹ.mə.li/
agile /ˈæd͡ʒ.aɪl/
/ˈæd͡ʒ.əl/
abstinence /ˈæb.stɪ.nəns/
anaerobic /ˌænəˈɹoʊbik/
owt /aʊt/
/ɒʊt/
aberration /ˌæb.əˈɹeɪ.ʃn̩/
alcove /ˈæl.kəʊv/
afterthought /ˈæft.ɚ.θɔt/
app /ap/
additive /ˈæ.dɪ.tɪv/
admin /ˈædˌmɪn/
ambient /ˈæm.biː.ənt/
eyelid /ˈaɪlɪd/
altruistic /ˌæl.tɹuˈɪs.tɪk/
axial /ˈæksi.əl/
antecedent /ˌantɪˈsiːd(ə)nt/
outwith /aʊtwɪð/
/aʊtwɪθ/
anorexic /ænəˈɹɛksɪk/
acrimonious /æk.ɹɪ.ˈməʊ̯.nɪ.əs/
atrophy /ˈæ.tɹə.fi/
avant-garde /æˈvãt.ɡɑː(ɹ)d/
/ˈævn̩t.ɡɑː(ɹ)d/
outcrop /ˈaʊt.kɹɑp/
aristocrat /ˈæɹɪstəˌkɹæt/
annex /ˈænɛks/
acne /ˈæk.ni/
antiquated /ˈæntɪˌkweɪtɪd/
adventurer /ædˈvɛn.tʃɚ.ɚ/
anarchist /ˈæn.ə.kɪst/
itinerant /aɪˈtɪnəɹənt/
adhesive /ædˈhi.sɪv/
alma /ˈæl.mə/
algebraic /ˌældʒɪˈbɹeɪɪk/
abdication /ˌæb.dəˈkeɪ.ʃən/
apse /æps/
ouch /ˈaʊtʃ/
adjudicator /æ.dʒu.dɪˈkeɪ.tɔɹ/
irate /aɪˈɹeɪt/
/ˈaɪɹeɪt/
abject /ˈæb.d͡ʒɛkt/
analyze /ˈæn.ə.laɪz/
angina /ˈæn.dʒɪ.nə/
/ænˈdʒaɪ.nə/
oust /aʊst/
activism /ˈæk.tɪ.vɪz.m̩/
/ˈæk.tɪ.vɪ.zəm̩/
anarchic /ænˈɑː.kɪk/
/əˈnɑː.kɪk/
adage /ˈæ.dɪdʒ/
acrid /ˈæk.ɹɪd/
acumen /ˈækjʊmən/
/əˈkjuːmən/
amphitheatre /ˈæmfiˌθɪətə/
amnesia /ˌæmˈniʒə/
angst /æŋ(k)st/
affable /ˈæf.ə.bəl/
amplify /ˈæmp.lɪ.faɪ/
apostolic /ˌæpəˈstɒlɪk/
antagonist /ænˈtæɡənɪst/
antrum /ˈæn.tɹəm/
aqueous /ˈæ.kwi.əs/
/ˈeɪ.kwi.əs/
azure /ˈæʒ(j)ʊə/
/æʒˈ(j)ʊə/
/ˈæʒə/
/ˈæzjʊə/
abba /ˈæb.ə/
/æˈbɑ/
amorous /ˈæ.mɹəs/
/ˈæ.mə.ɹəs/
academia /ˌæ.kəˈdiː.mɪ.ə/
antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/
aqueduct /ˈæk.wɪˌdʌkt/
ambulatory /ˈam.bjə.ləˌtɔ.ɹi/
apparition /ˌæp.əɹˈɪʃn̩/
outreach /ˈaʊtɹiːtʃ/
adulation /ˌædʒʊˈleɪʃən/
/ˌædjʊˈleɪʃən/
aggravate /ˈæɡ.ɹə.veɪ̯t/
apathetic /æp.əˈθɛt.ɪk/
asphalt /ˈæʃfɑlt/
/ˈæsfɑlt/
avocado /ævəˈkɑːdəʊ/
axiom /ˈaks.ɪ.əm/
allegorical /ˌæl.ɪˈɡɔɹ.ɪ.kəl/
angelic /ænˈdʒɛlɪk/
apprehend /æ.pɹiˈhɛnd/
astronaut /ˈæstɹəˌnɔːt/
iso /ˈaɪsəʊ/
outpost /ˈaʊtˌpoʊst/
abigail /ˈa.bɪ.ɡeɪl/
actionable /ˈæk.ʃə.nə.bəl/
analytically /æn.əˈlɪt.ɪk.əl.li/
acronym /ˈæk.ɹə.nɪm/
allele /ˈæ.liː.l/
amphibious /æmˈfɪbi.əs/
asterisk /ˈæstəɹɪsk/
alchemy /ˈælkəˌmi/
alsatian /ælˈseɪʃən/
analgesia /ˌænəlˈdʒiːzɪə/
asthmatic /æzˈmætɪk/
ax /æks/
icily /ˈaɪ.sɪ.li/
apposite /ˈa.pə.zɪt/
aggro /ˈæɡ.ɹoʊ/
alligator /ˈæ.lɪ.ɡeɪ.tə/
alum /ˈa.ləm/
amylase /ˈæmɪleɪs/
afterlife /ˈæftɚˌlaɪf/
antenna /ænˈtɛn.ə/
ashen /ˈæʃ.ɪn/
adjectival /ˌæ.dʒɛkˈtaɪ.vəl/
adverb /ˈæd.vɜːb/
anvil /ˈæn.vəl/
albatross /ˈæl.bəˌtɹɒs/
amateurish /ˈæ.mə.tʃʊɚ.ɪʃ/
/ˈæ.mə.tjʊɚ.ɪʃ/
ith /aɪθ/
/aɪ̯θ/
abattoir /ˈæb.əˌtwɑː(ɹ)/
apoptosis /ˌapɒpˈtəʊsɪs/
iota /aɪˈəʊtə/
abhorrent /æbˈɔɹ.ənt/
absolution /æb.səˈljuː.ʃn̩/
acquiesce /ˌækwiˈɛs/
adder /ˈædɚ/
eider /ˈaɪdə/
islander /ˈaɪləndə/
android /ˈænˌdɹɔɪd/
alchemist /ˈæl.kə.mɪst/
apogee /ˈæ.pə.dʒi/
affectation /ˌæf.ɛkˈteɪ.ʃən/
angiotensin /ændʒɪəʊˈtɛnsɪn/
absolutism /ˈæb.sə.luː.tɪz.m̩/
/ˈæb.sə.ljuː.tɪz.m̩/
adenoma /æd ˈənoʊ mʌ/
idolatry /aɪˈdɒl.ə.tɹiː/
anaphor /ˈæ.nə.fɔː(ɹ)/
animate /ˈæ.nɪ.mət/
/ˈæ.nə.mət/
angioplasty /ˈæn.dʒi.əʊ.plæs.ti/
appellation /ˌæpəˈleɪʃən/
outermost /ˈaʊtɚmoʊst/
abbess /ˈæb.ɪs/
/ˈæb.ɛs/
alabaster /ˈæl.əˌbæs.tə/
outwit /aʊtˈwɪt/
amniocentesis /ˌamnɪə(ʊ)sɛnˈtiːsɪs/
atoll /ˈætɒl/
/əˈtɒl/
alban /ˈalbən/
/ˈalbn̩/
aphrodite /ˈæ.fɹəʊ.daɪt/
approbation /ˌæp.ɹəʊˈbeɪ.ʃən/
/ˌæp.ɹəˈbeɪ.ʃən/
atherosclerosis /ˌæθɚoʊskləˈɹoʊsəs/
alveolar /æl.ˈvi.ə.lɚ/
/æl.vi.ˈoʊ.lɚ/
eigenvalue /ˈaɪɡənˌvæljuː/
abacus /ˈæb.ə.kəs/
/əˈbæk.əs/
abbe /æ.ˈbeɪ/
/ˈæb.eɪ/
absent-mindedly /ˌæb.sn̩tˈmaɪn.dɪd.li/
adverbial /ædˈvɝbi.əl/
isolationism /ˌaɪsəˈleɪʃəˌnɪzəm/
ire /aɪɹ/
acid /ˈæs.ɪd/
amethyst /ˈæm.ə.θɪst/
answerphone /ˈæn.sɜː(ɹ)ˌfəʊn/
/ˈæn.səˌfəʊn/
anthropomorphic /ænθɹɒpəˈmɔɹfɪk/
antisocial /ˌæntiˈsoʊʃəl/
/ˌæntaɪˈsoʊʃəl/
asher /ˈæʃɚ/
acetaldehyde /ˌæs.ɪˈtæl.dəˌhaɪd/
aqua /ˈækwə/
/ˈɑkwə/
acme /ˈæk.mi/
abscess /ˈæbˌsɛs/
/ˈæbˌsɪs/
absolutist /ˈæb.səˌluː.tɪst/
/ˈæb.səˌljuː.tɪst/
atropine /æ.tɹo.pin/
agora /ˈæ.ɡə.ɹə/
analgesic /ˌæn.l̩ˈdʒiː.zɪk/
/ˌæn.l̩ˈdʒiː.sɪk/
anion /ˈæn.aɪ.ɑn/
asshole /ˈæsˌhoʊl/
asthenosphere /asˈθɛnə(ʊ)sfɪə/
abdicate /ˈæb.dɪˌkeɪt/
absent-minded /ˌæb.sn̩tˈmaɪn.dɪd/
alimentary /ˈa.lɪ.mən.təɹ.i/
anorectal /ā'nō.rĕk'təl/
outrun /ˈaʊtɹʌn/
outdo /aʊtˈdu/
athenaeum /aθɪˈniːəm/
avarice /ˈævəɹɪs/
animus /ˈæ.nɪ.məs/
anodyne /ˈæn.ə.daɪn/
astral /ˈæstɹəl/
atavistic /æt.əˈvɪs.tɪk/
attache /æ.tæˈʃe/
/æt.əˈʃe/
/əˈtæʃ.eɪ/
affix /ˈæ.fɪks/
anchovy /ˈæn.tʃə.vi/
/ˈæn.tʃəʊ.vi/
/ænˈtʃəʊ.vi/
asteroid /ˈæstəɹoɪd/
axel /ˈæk.səl/
outbid /aʊtˈbɪd/
academe /ˈæk.ə.diːm/
acclamation /æk.lə.ˈmeɪ.ʃən/
androgyny /ænˈdɹɒdʒəni/
anomie /ˈænəmiː/
antechamber /ˈæntiˌt͡ʃeɪmbə/
outlast /ˌaʊtˈlɑːst/
acetone /ˈæ.sə.toʊn/
agnostic /æɡˈnɒstɪk/
ambassadorial /æm.bæs.əˈdoɹ.iʌl/
androgynous /ænˈdɹɒdʒənəs/
apanage /ˈæpənɪdʒ/
aphorism /ˈæ.fə.ɹɪzm̩/
asymptotic /ˌæsəm(p)ˈtɒtɪk/
outlive /aʊtˈlɪv/
albino /ælˈbiːnəʊ/
amphetamine /æmˈfɛtəmin/
amadou /ˈæ.mə.duː/
ammo /ˈæ.moʊ/
ibis /ˈaɪ.bɪs/
amity /ˈæ.mɪ.ti/
/ˈæ.mɪ.ɾi/
animatedly /ˈænɪˌmeɪtɪdli/
anthelmintic /ænθɛlˈmɪntɪk/
abb /æb/
acquiescent /æˈkwi.ɛsn̩t/
amphibian /æmˈfɪbɪən/
anagram /ˈæ.nə.ɡɹæm/
anode /ˈæn.əʊd/
antipodean /ˈæn.tɪp.əʊˌdɪi.ən/
agitate /ˈæ.dʒɪ.teɪt/
agoraphobia /ˌæɡəɹəˈfoʊbi.ə/
/əˈɡɔːɹəˌfoʊ̯bi.ə/
anthropic /ænˈθɹɒp.ɪk/
antimony /ˈæn.tɪ.mə.niː/
io /ˈaɪəʊ/
ab /æb/
acceptably /æk.ˈsɛp.tə.bli/
amniotic /æmniˈɒtɪk/
aniseed /æn.ɪˈsid/
appetizing /ˈæp.ə.taɪz.ɪŋ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list