Words beginning with the phoneme mid central vowel /ɜː/ (70)Word Pronunciation (IPA)
early /ˈɝli/
urban /ˈɜːbən/
earl /ɜːl/
urgent /ˈɜːdʒənt/
earn /ɜːn/
urge /ɜːd͡ʒ/
aerial /ˈɛːɹ.ɪ.əl/
earthquake /ˈɜːθkweɪk/
earnestly /ˈɝnɪstli/
earnest /ˈɝnɪst/
earthy /ˈɜː(ɹ).θi/
err /ɜː(ɹ)/
/ɛə(ɹ)/
urchin /ˈɝ.tʃɪn/
urn /ɜːn/
urbane /ɜːˈbeɪn/
oeuvre /ˈɜːvɹə/
/ˈuːvɹə/
ermine /ˈɜːmɪn/
erne /ɜːn/
urticaria /ˌɜɹ.tɪˈkeə.ɹi.ə/
erg /ɜːɡ/
erstwhile /ˈɜː(ɹ)st.waɪl/
ergot /ˈɜːɡət/
erl-king /ˈɜːlkɪŋ/
irk /ɜːk/
ern /ɜːn/
ergative /ˈɜːɡətɪv/
aerolite /ˈɛːɹ.ə.lʌɪt/
ergativity /ɜː(ɹ)ˈɡə.tɪv.ɪ.ti/
unnerstand /ɜɽ̃ɻˌˈstæn(d̚)/
er /ɜː/
ergotamine /ɜːˈɡɒtəmiːn/
ergotoxine /ɜːɡəˈtɒksiːn/
erhu /ˈɜːhuː/
erlking /ˈɜːlkɪŋ/
ermergerd /ˌɝməˈɡɝd/
Aaron's beard /ˈɜːɹ.ənz bɪɹd/
/ˈæɹ.ənz bɪɹd/
Aaron's rod /ˈɜːɹ.ənz ɹɒd/
/ˈæɹ.ənz ɹɒd/
aerocolpos /ɛːɹəʊˈkɒlpɒs/
Ernest /ˈɜː(ɹ)nɪst/
Ernie /ˈɝni/
aeronef /ˈɛː.ɹəʊ.nɛf/
/ˈɛː.ɹə.nɛf/
erst /ɝst/
aerophyte /ˈɛː.ɹə(ʊ).fʌɪt/
air mass /ˈɛː mas/
Irv /ɝv/
Irvin /ˈɝvɪn/
Irvine /ˈɜɹvɪn/
/ˈɜɹvaɪn/
/ˈɜːvɪn/
Irwell /ˈɜːɹwɛl/
Irwin /ˈɝwɪn/
Earl /ɜːl/
öre /ˈɜːɹə/
Oresund /ˈɜːsʊnd/
Oresund Bridge /ˌɜːsʊnd ˈbɹɪdʒ/
earth /ɜːθ/
Earth /ɜːθ/
earth pig /ˈɜːθpɪɡ/
urceolate /ˈɜː(ɹ)sɪəleɪt/
Earth-grazing /ˈɜːθɡɹeɪzɪŋ/
Earthling /ˈɜːθ.lɪŋ/
earthnut /ˈɜː(ɹ)ɵ.nʌt/
URL /ɜːl/
Urmia /ˈɜːmɪə/
earthscraper /ɜːθˈskɹeɪpə/
Ursa Major /ˌɝsə ˈmeɪdʒɚ/
Ursa Minor /ˌɝsə ˈmaɪnɚ/
ursid /ˈɜɹsɪd/
Ursid /ˈɜɹsɪd/
ursine /ˈɜː.saɪn/
edder /ˈɛːd.ɚ/
yrneh /ˈɝni/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list