Words beginning with the phoneme mid back rounded vowel /ɔː/ (196)Word Pronunciation (IPA)
or /ɔː(ɹ)/
always /ˈɔːl.weɪz/
/ˈɔːl.wɪz/
although /ɔːlˈðəʊ/
already /ɔːlˈɹɛdi/
/ɑːlˈɹɛdi/
order /ˈɔːdə/
almost /ɔːl.ˈməʊst/
/ˈɔːl.məʊst/
all /ɔːl/
authority /ɔːˈθɒɹəti/
organisation /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
ordinary /ˈɔːdɪnəɹi/
/ˈɔːdənɹi/
organization /ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
audience /ˈɔːdi.əns/
author /ˈɔː.θə/
alright /ɔːlˈɹaɪt/
autumn /ˈɔːtəm/
altogether /ɔːl.tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔː.tuːˈɡɛð.ə(ɹ)/
/ɔːltəˈɡɛðə/
awful /ˈɔːfʊl/
/ˈɔːfl̩/
automatically /ˈɔːtəʊˌmæt.ɪk(.ə)li/
/ˈɔːtəˌmætɪk(.ə)li/
automatic /ˌɔːtəˈmætɪk/
audit /ɔː.dɪt/
oral /ˈɔːɹəl/
/ˈɒɹəl/
organic /ɔːˈɡænɪk/
alter /ˈɔːl.tə/
/ˈɒl.tə/
albeit /ɔːlˈbiː.ɪt/
auction /ˈɔːkʃən/
orthodox /ˈɔːθədɒks/
autonomous /ɔːˈtɒnəməs/
altar /ˈɔːl.tə/
/ˈɒl.tə/
organism /ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/
authoritative /ɔːˈθɒɹɪˌteɪtɪv/
/ɔːˈθɒɹɪtətɪv/
audio /ˈɔː.di.əʊ/
ordeal /ɔːˈdiːəl/
orchard /ˈɔː(ɹ).tʃəd/
/ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/
aura /ˈɔːɹə/
ordnance /ˈɔːdnəns/
almighty /ɔːlˈmaɪti/
ornamental /ˌɔːnəˈmɛntl/
awesome /ˈɔːsəm/
orthodoxy /ˈɔːθədɒksi/
audible /ɔːdɪbl̩/
ornament /ˈɔːnəmənt/
auxiliary /ɔːkˈsɪljəɹi/
alternately /ɔːlˈtɜɹnətlɪ/
orgasm /ˈɔːɡaz(ə)m/
orphanage /ˈɔː(ɹ)fənɪd͡ʒ/
augment /ɔːɡˈmɛnt/
alder /ˈɔːldə/
orgy /ˈɔː.dʒi/
ordinance /ˈɔːd.nənts/
audacity /ɔːˈdæsɪti/
august /ɔːˈɡʌst/
aural /ˈɔːɹəl/
audacious /ɔːˈdeɪʃəs/
autopsy /ˈɔːˌtɒpsiː/
orthogonal /ɔːˈθɒɡənəl/
orthographic /ˌɔːθəˈɡɹæfɪk/
autistic /ɔːˈtɪs.tɪk/
awning /ˈɔːnɪŋ/
aught /ɔːt/
audiovisual /ˌɔː.di.əʊˈvɪ.zjʊ.əl/
/.ʒʊ.əl/
orf /ɔːf/
orfe /ɔːf/
automaton /ɔːˈtɒmətən/
/ɔːˈtɒməˌtɒn/
awl /ɔːl/
orthography /ɔːˈθɒɡ.ɹə.fi/
orderliness /ˈɔːdəlɪnəs/
orchestrate /ˈɔː(ɹ).kə.stɹeɪt/
auk /ɔːk/
autism /ˈɔːtɪz.əm/
ordinal /ˈɔː(ɹ).dɪ.nəl/
auratic /ɔːɹætɪk/
aureus /ˈɔːɹɪəs/
aurum /ˈɔː.ɹəm/
automatism /ɔːˈtɒmətɪzəm/
ordure /ˈɔːdjʊə/
ort /ɔːt/
ordinate /ˈɔːdənət/
aurally /ˈɔːɹ.əl.i/
autarchic /ɔːˈtɑːkɪk/
orgone /ˈɔːɡəʊn/
aula /ˈɔːla/
autocratically /ˈɔːt.əˌkɹæt.ɪk(.ə)liː/
auklet /ˈɔːklət/
autocephalous /ɔːtə(ʊ)ˈsɛfələs/
audiology /ɔːdiˈɒləd͡ʒi/
auxetophone /ˈɔːksətəfəʊn/
autotomy /ɔːˈtɒtəmi/
awn /ɔːn/
auroral /ɔːˈɹɔəɹəl/
/ɔːˈɹɔːɹəl/
autarkic /ɔːˈtɑːkɪk/
autochthonous /ɔːˈtɒkθənəs/
autodidact /ˌɔːtoʊˈdaɪdækt/
organum /ˈɔː.ɡə.nəm/
audax /ˈɔː.dæks/
orl /ɔːl/
orthodoxly /ˈɔːθədɒksli/
auton /ˈɔː.tɒn/
ornithopter /ˈɔː.nɪˌθɒp.tə/
audiophile /ˌɔː.di.əʊˈfaɪl/
aureate /ˈɔːɹiːət/
auspice /ˈɔːspɪs/
autobiographically /ˈɔː.təʊˌbaɪ.ə.ɡɹæf.ɪk.(ə)li/
aweless /ˈɔːlɪs/
/.ləs/
awesomeness /ˈɔːsəmnəs/
orgastic /ɔːˈɡastɪk/
orgulous /ˈɔːɡjʊləs/
ormer /ˈɔːmə/
Aalborg /ˈɔːlbɔː(ɹ)/
/ˈɔːlbɔːɡ/
Aarhus /ˈɔːˌhuːs/
ahlspiess /ˈɔːl.spiːʃ/
albethey /ɔːlˈbiðeɪ/
Aldcliffe /ɔː.klɪf/
Alder /ˈɔː.ldə/
Alder. /ˈɔː.ldə/
alderfly /ˈɔːl.də.flaɪ/
Ålesund /ˈɔːləsʊn/
/ˈɔːləsʊnd/
all at once /ˌɔːl ət ˈwʌn(t)s/
All Hallows /ˌɔːl ˈhæləʊz/
all right /ˌɔːlˈɹaɪt/
all Sir Garnet /ɔːl sɜː(ɹ) ˈɡɑː(ɹ)nət/
Althing /ˈɔːl.θɪŋ/
alway /ˈɔːl.weɪ/
audile /ˈɔːdaɪl/
auding /ˈɔː.dɪŋ/
Augean /ɔːˈdʒiːən/
Augeas /ɔːˈdʒiːəs/
Auger effect /ˈɔːʒɚ/
Auglaize County /ˈɔːɡleɪz/
augur /ˈɔː.ɡə/
August /ˈɔː.ɡəst/
Augustan /ɔːˈɡʌstən/
/ɔːˈɡʌstn̩/
Augustine /ɔːˈɡʌstɪn/
/ˈɔːɡəˌstiːn/
Augustus /ɔːˈɡʌstəs/
auld lang syne /ɔːld.læŋˈsaɪn/
aulete /ˈɔːliːt/
Aulis /ˈɔːlɪs/
/ˈaʊlɪs/
aur- /ɔːɹ/
auriculo- /ɔːˈɹɪkjʊləʊ/
aurorean /ɔːˈɹɔəɹɪən/
aurothiomalate /ˌɔːɹəʊˌθaɪəʊˈmæleɪt/
Ausonian /ɔːˈsəʊni.ən/
Austenesque /ˌɔːstəˈnɛsk/
Austenian /ɔːsˈtiːnɪ.ən/
Austerlitz /ˈɔːstəlɪts/
author of life /ˈɔːθəɹəvˈlaɪf/
autie /ˈɔːti/
autist /ˈɔː.tɪst/
auto- /ˈɔː.təʊ/
autobiographic /ˈɔː.təʊˌbaɪ.ə.ɡɹæf.ɪk.əl/
autocephaly /ˌɔːtəˈsɛfəli/
autochthon /ɔːˈtɒkθ(ə)n/
/ɔːˈtɒkθɒn/
autocritical /ɔːtəʊˈkɹɪtɪkəl/
autocross /ˈɔːtəʊˌkɹɒs/
autocunnilingus /ˌɔːtəʊˌkʌnɪˈlɪŋɡəs/
autoerotic /ˈɔːtəʊ.ɘɹɒt.ɪk/
autoethnographic /ɔːtəʊˌɛθnəʊˈɡɹæf.ɪk/
autoethnography /ˈɔːtəʊˌɛɵ.nɒɡ.ɹəfɪi/
autogynephilia /ˌɔːtəʊˌɡaɪnəˈfɪli.ə/
autological /ˌɔː.təʊˈlɒ.dʒɪ.kəl/
/ˌɔː.təˈlɒ.dʒɪ.kəl/
autology /ɔːˈtɒlədʒɪ/
autolytic /ˌɔːtəˈlɪtɪk/
automatable /ˈɔːtə.maɪt.ə.bəl/
autonepiophilia /ˈɔː.təʊ/
autoredirection /ˌɔːtəʊɹiːdɪˈɹɛkʃən/
autoschediastic /ˌɔː.təʊ.skɛ.diˈæs.tɪk/
/ˌɔː.tə.skɛ.diˈæs.tɪk/
autosome /ˈɔːtəsəʊm/
autotroph /ˈɔːtə(ʊ)tɹəʊf/
auxometer /ɔːkˈsɒmɪtə/
awesomenessness /ˈɔːsəmnəsnəs/
awk /ɔːk/
awkward /ˈɔːkwəd/
awner /ˈɔːnə(ɹ)/
awnry /ˈɔːnɹi/
awreet /ɔːɹiːt/
onry /ɔːn.ɹi/
orate /ɔːˈɹeɪt/
/ɒɹˈeɪt/
/əˈɹeɪt/
orbicular /ɔːˈbɪk.jə.lə/
/ɔːˈbɪk.jʊ.lə/
Orcadian /ɔː(ɹ)ˈkeɪ.diː.ən/
orfen /ɔːfən/
organdy /ˈɔːɡəndi/
Oriental /ɔːɹiˈɛntl̩/
/ɒɹiˈɛntl̩/
orle /ɔːl/
orling /ˈɔːlɪŋ/
ormering /ˈɔːməɹɪŋ/
ornery /ˈɔːnəɹi/
orphrey /ˈɔːfɹi/
orpiment /ˈɔːpɪmənt/
orpine /ˈɔːp(ʌ)ɪn/
Orthodoxy /ˈɔːθədɒksi/
orthoepy /ˈɔːθəʊˌiːpi/
/ˈɔːθəʊˌɛpi/
/ˈɔːθəʊɨpi/
/ɔːˈθəʊɨpi/
orthograph /ˈɔː(ɹ)θəɡɹæf/
/ˈɔː(ɹ)θəɡɹɑːf/
orthoprax /ˈɔːθəpɹaks/
orthopteroid /ɔːˈθɒptəɹɔɪd/
ortolan /ˈɔː.təl.ən/
/ˈɔː.təl.æn/
Orwell /ˈɔːwel/
osm /ˈɔːsəm/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list