Words beginning with the diphthong /əʊ/ (208)Word Pronunciation (IPA)
old /ˈəʊld/
/ˈɔʊld/
only /ˈəʊnli/
open /ˈəʊ.pən/
overseas /ˌəʊvəˈsiːz/
overcome /ˌəʊvəˈkʌm/
ocean /ˈəʊ.ʃən/
own /ˈəʊn/
odour /ˈəʊdə/
overt /əʊˈvɜːt/
/ˈəʊvə(ː)t/
overhead /ˈəʊvəˌhɛd/
overweight /ˌəʊvəˈweɪt/
overdue /ˌəʊ.vəˈdju/
overdraft /ˈəʊvədɹɑːft/
opaque /əʊˈpeɪk/
oversee /əʊvə(ɹ)siː/
overflow /ˈəʊvəˌfləʊ/
opener /ˈəʊpənə/
overcoat /ˈəʊvəkəʊt/
override /əʊvəˈɹaɪd/
oval /ˈəʊvəl/
overlap /ˌəʊvəˈlæp/
overthrow /əʊvəˈθɹəʊ/
overhaul /ˈəʊvəˌhɔːl/
onus /ˈəʊnəs/
overtake /ˈəʊvə(ɹ).teɪk/
over /ˈəʊ.və(ɹ)/
omeprazole /əʊˈmɛpɹəzəʊl/
overrun /əʊvəˈɹʌn/
overture /ˈəʊvətjʊə/
/ˈəʊvətʃ(ʊ)ə/
omen /ˈəʊmən/
overwhelm /ˌəʊvəˈʍɛlm/
/ˌəʊvəˈwɛlm/
omega /ˈəʊmɛɡə/
overdo /ˌəʊ.vəˈdu/
ode /əʊd/
odious /ˈəʊ.di.əs/
ovum /ˈəʊ.vəm/
overseer /ˈəʊvəˌsiːə(ɹ)/
okapi /əʊˈkɑːpi/
overkill /ˈəʊvəˌkɪl/
opal /ˈəʊpəl/
ochre /ˈəʊkə/
overshadow /ˌəʊ.vəˈʃæd.əʊ/
ovary /ˈəʊvəɹi/
otaku /əʊˈtɑːkuː/
/əʊ̯ˈtʰɑːkʰuː/
ohm /əʊm/
olden /ˈəʊl.dn̩/
/ˈəʊl.dən/
overpower /əʊvəˈpaʊə/
olde /əʊld/
/əʊldɪi/
ogre /ˈəʊ.ɡə/
overstate /ˌəʊ.vəˈsteɪt/
omer /ˈəʊmə/
odourless /əʊdələs/
overstep /ˌəʊvəˈstɛp/
oceanography /ˌəʊʃjəˈnɒɡɹəfi/
otiose /ˈəʊ.ʃi.əʊs/
overcast /ˈəʊvəˌkɑːst/
overwork /ˌəʊvəˈwɜːk/
ovipositor /əʊvɪˈpɒzɪtə/
opioid /ˈəʊpiɔɪd/
oocyte /ˈəʊəsʌɪt/
overwrought /əʊ.vəˈɹɔːt/
oolite /ˈəʊəlʌɪt/
openwork /ˈəʊpənwɜː(ɹ)k/
overhang /əʊvəˈhaŋ/
overweening /əʊvəˈwiːnɪŋ/
odometer /əʊˈdɒmətə/
/əʊˈdɒmɪtə/
okay /ˌəʊˈkeɪ/
oleander /ˌəʊlɪˈændə/
odalisque /ˈəʊd(ə)lɪsk/
/ˈɒd(ə)lɪsk/
ogle /ˈəʊɡəl/
onanism /ˈəʊnəˌnɪzəm/
overbear /əʊvəˈbɛː/
overlarge /əʊvəˈlɑːdʒ/
overuse /ˌəʊvəˈjuːz/
otic /ˈəʊtɪk/
/ˈɒtɪk/
oblation /əʊˈbleɪʃən/
/ɒˈbleɪʃən/
oldness /əʊldnəs/
overawe /əʊvəˈɹɔː/
overconscientious /ˌəʊvəkɒnʃiːˈɛnʃəs/
overplus /ˈəʊvəplʌs/
overset /əʊvəˈsɛt/
ogonek /ˈəʊɡənɛk/
oleaginous /ˌəʊ.lɪˈædʒ.ɪ.nəs/
osier /ˈəʊzɪə/
/ˈəʊʒə/
ovate /ˈəʊveɪt/
overemotional /əʊvəɹɪˈməʊʃənəl/
oversleep /ˈəʊvəɹˌsliːp/
ogress /ˈəʊɡɹəs/
overbid /ˌəʊvəˈbɪd/
overlock /ˈəʊvəˌlɒk/
overthrowal /əʊvəˈθɹəʊəl/
oviparous /əʊˈvɪpəɹəs/
ochrous /ˈəʊkɹəs/
odor /ˈəʊ.də/
odorless /əʊdələs/
olefin /ˈəʊləfɪn/
opah /ˈəʊpə/
otologist /əʊˈtɒlədʒɪst/
overfall /ˈəʊvəfɔːl/
overleap /əʊvəˈliːp/
overspread /əʊvəˈspɹɛd/
overstrike /ˈəʊvəstɹʌɪk/
/əʊvəˈstɹʌɪk/
au contraire /əʊ ˈkɒntɹɛː(ɹ)/
au courant /əʊ kʊˈɹɒn(t)/
au fait /ˌəʊˈfeɪ/
au pair /əʊ ˈpɛə/
au revoir /ˌəʊ.ɹə.ˈvwɑː/
eau de Cologne /ˌəʊ də kəˈləʊn/
eau de toilette /ˌəʊ dɪ twɑːˈlɛt/
haut ton /əʊˈtɒn/
haute couture /əʊt kuːˈtjʊə/
haute cuisine /əʊt kwɪˈziːn/
Oban /ˈəʊbən/
obesogenic /əʊbiːsəˈdʒɛnɪk/
obiter dictum /ˌəʊbɪtə ˈdɪktəm/
oboe d'amore /ˌəʊbəʊ daˈmɔːɹeɪ/
Oceania /ˌəʊ.ʃiˈɑː.nɪə/
ocher /ˈəʊkə/
ocotillo /əʊkəˈtɪləʊ/
/əʊkəˈtiː(j)əʊ/
Odin /əʊdɪn/
Odinic /əʊˈdɪnɪk/
odorament /ˈəʊdəɹəmənt/
ofay /ˈəʊfeɪ/
Ogilvie /ˈəʊɡlvɪ/
ogive /ˈəʊɡaɪv/
/ˈəʊdʒaɪv/
ogreishly /ˈəʊɡ(ə)ɹɪʃli/
ogry /ˈəʊɡɹi/
oh my goodness /əʊ maɪ ˈɡʊdnɛs/
OHIM /ˈəʊhɪm/
OK /ˌəʊˈkeɪ/
Okazaki /ˌəʊkəˈzɑːkɪ/
/ˌɒkəˈzɑːkɪ/
OKDK /ˌəʊkeɪˈdiːkeɪ/
/ˌəʊkɪˈdəʊki/
Olaf /ˈəʊl.əf/
/ˈəʊl.æf/
/ˈəʊl.ɑːf/
OLED /ˈəʊlɛd/
/ˌəʊ ˌɛl ˌiː ˈdiː/
olio /əʊljəʊ/
Olivia /əʊˈlɪvi.ə/
Omar /ˈəʊmɑː/
omertà /ˌəʊmɛːˈtɑː/
OMG /əʊ.ɛm.ˈdʒiː/
omophagia /əʊməˈfeɪd͡ʒɪə/
oneirocritic /əʊ.ˈnaɪ.ɹə.ˈkɹɪt.ɪk/
oneironaut /əʊˈnaɪɹənɔːt/
/əˈnaɪɹənɔːt/
oniomania /əʊnɪə(ʊ)ˈmeɪnɪə/
oniric /əʊ.ˈnɪ.ɹɪk/
onirocritic /əʊ.ˈnɪ.ɹə.ˈkɹɪt.ɪk/
oo /ˈəʊəʊ/
oo- /əʊə/
oocyst /ˈəʊəsɪst/
oogone /ˈəʊəɡəʊn/
oolith /ˈəʊəlɪθ/
oology /əʊˈɒlədʒi/
oophagy /əʊˈɒfədʒi/
oophorectomy /ˌəʊəfəˈɹɛktəmi/
oostegite /əʊˈɒstɪdʒaɪt/
ootheca /əʊəˈθiːkə/
OPEC /ˈəʊpɛk/
open-arse /ˈəʊpənɑːs/
openbill /ˈəʊpn̩.bɪl/
openSUSE /ˌəʊ.pənˈsuːzə/
opetide /ˈəʊptʌɪd/
opiate /ˈəʊpi.ət/
OS X /əʊˌɛsˈtɛn/
Osakan /əʊˈsɑːkən/
ot- /əʊt/
otacousticon /əʊtəˈkuːstɪkɒn/
otic bone /ˈɘʊtɪk bəʊn/
/ˈotɪk bəʊn/
OTK /ˈəʊ ˈtiː ˈkeɪ/
otoccipital /əʊtəkˈsɪpɪtəl/
otomycosis /ˌəʊtəʊmɪˈkəʊsɪs/
otooccipital /əʊtəʊəkˈsɪpɪtəl/
ou /ˈəʊ.uː/
outjie /ˈəʊki/
over-old /ˌəʊvəɹˈəʊld/
overage /ˈəʊvəɹˈeɪdʒ/
overboard /ˈəʊvə(ɹ)ˌbɔː(ɹ)d/
overboldness /əʊvəˈbəʊldnəs/
overcall /ˌəʊvəˈkɔːl/
overcuriously /əʊvəˈkjʊəɹɪəsli/
overdream /ˌəʊvəˈdɹiːm/
overfold /ˈəʊvəfəʊld/
overgive /əʊvəˈɡɪv/
overgo /əʊvəˈɡəʊ/
overhard /əʊvəˈhɑːd/
overhie /əʊvəˈhʌɪ/
overlaboured /əʊvəˈleɪbəd/
overlearn /əʊvəˈləːn/
overlook /ˈəʊvə.lʊk/
overmastering /əʊvəˈmɑːstəɹɪŋ/
overnourished /ˈəʊvənʌɹɪʃt/
overnumerousness /ˌəʊvəˈnjuːməɹəsnəs/
overnutrition /ˌəʊvə(ɹ)njuːˈtɹɪʃən/
overparked /əʊvəˈpɑːkt/
overpersuade /ˌəʊvəpəˈsweɪd/
overpitch /ˌəʊ.və(ɹ)ˈpɪtʃ/
overread /əʊvəˈɹiːd/
oversanguine /əʊvəˈsaŋɡwɪn/
oversupply /əʊvəsəˈplʌɪ/
oversway /əʊvəˈsweɪ/
overthwart /əʊvəˈθwɔːt/
overwait /ˌəʊvəˈweɪt/
ovist /ˈəʊvɪst/
ovoviviparous /ˌəʊvəʊvɪˈvɪpəɹəs/
ownage /ˈəʊn.ɪdʒ/
owndom /ˈəʊndəm/
oyez /ˈəʊˌjeɪ/
-oyl /əʊɪl/
Óðr /ˈəʊ̯θə/
/ˈəʊ̯ðə/
ope /əʊp/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list