Words beginning with the diphthong /aɪ/ (195)Word Pronunciation (IPA)
idea /aɪˈdɪə/
island /ˈaɪ̯lənd/
identify /aɪˈdɛn.tɪ.faɪ/
ideal /aɪˈdɪəl/
/aɪˈdiː.əl/
iron /ˈaɪən/
ice /aɪs/
identity /aɪˈdentəti/
item /ˈaɪtəm/
ideology /aɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
/ɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
isolation /ˌaɪsəˈleɪʃən/
isle /aɪ̯l/
irony /ˈaɪə.ɹən.i/
ivory /ˈaɪvəɹi/
iris /ˈaɪɹɪs/
ironic /aɪˈɹɒn.ɪk/
icy /ˈaɪsi/
idle /ˈaɪd(ə)l/
ivy /ˈaɪvi/
ion /ˈaɪən/
/ˈaɪɒn/
aisle /aɪ̯l/
icon /ˈaɪ.kən/
isolate /ˈaɪsəleɪt/
eyebrow /ˈaɪˌbɹaʊ/
idly /ˈaɪd(ə)lɪ/
idol /ˈaɪd(ə)l/
eyesight /ˈaɪˌsaɪt/
iceberg /ˈaɪsbɜːɡ/
isotope /ˈaɪ.sə.təʊp/
ionic /aɪˈɒnɪk/
eyelid /ˈaɪlɪd/
itinerant /aɪˈtɪnəɹənt/
irate /aɪˈɹeɪt/
/ˈaɪɹeɪt/
iso /ˈaɪsəʊ/
icily /ˈaɪ.sɪ.li/
ith /aɪθ/
/aɪ̯θ/
iota /aɪˈəʊtə/
eider /ˈaɪdə/
islander /ˈaɪləndə/
idolatry /aɪˈdɒl.ə.tɹiː/
eigenvalue /ˈaɪɡənˌvæljuː/
isolationism /ˌaɪsəˈleɪʃəˌnɪzəm/
ire /aɪɹ/
ibis /ˈaɪ.bɪs/
io /ˈaɪəʊ/
ideologue /ˈaɪ.di.əl.ɑɡ/
/ˈɪ.di.əl.ɑɡ/
islet /ˈaɪ.lət/
eidetic /aɪˈdɛtɪk/
identikit /aɪˈdentɪkɪt/
eyelash /ˈaɪlæʃ/
isometric /ˌaɪ.səʊˈmɛt.ɹɪk/
isomorphic /ˌaɪ.səˈmɔː.fɪk/
iconoclast /aɪˈkɒnəklæst/
icicle /ˈaɪsəkəl/
ayah /aɪə/
iatrogenic /aɪˌætɹəˈdʒɛnɪk/
eyas /ˈaɪəs/
aikido /aɪˈkiːdəʊ/
isotherm /ˈaɪ.səʊˌθɜː(ɹ)m/
icebreaker /ˈaɪsˌbɹeɪkəɹ/
eyelet /ˈaɪ.lət/
ibex /ˈaɪbɛks/
isomer /ˈaɪ.sə.mə/
ichor /ˈaɪkɔɹ/
isotropy /aɪˈsɒtɹəpi/
ibuprofen /ˌaɪ.bjuːˈpɹəʊ.fen/
iamb /ˈaɪəm/
isinglass /ˈaɪzɪŋɡlɑːs/
itis /ˈaɪtɨs/
iconology /aɪkəˈnɒlədʒi/
ailurophobia /ˌaɪljʊəɹəˈfəʊbɪ.ə/
isoleucine /ˌaɪ.sə.ˈlu.siːn/
aioli /aɪˈəʊ.li/
iatrogenesis /aɪˌætɹoʊˈdʒɛnɪsɪs/
ident /ˈaɪdɛnt/
idolize /ˈaɪdəlaɪz/
ironist /ˈaɪɹənɪst/
isotretinoin /aɪsoʊtrɨˈtɪnoʊɨn/
/ˌaɪsoʊtrɨˈtɪnoʊɨn/
ivied /ˈaɪviːd/
Aelita /aɪ̯ˈlitə/
/aɪ̯ˈliɾə/
Agia Napa /ˈaɪ.əˌnæp.ə/
Aiea /aɪˈeɪə/
aillt /ˈaɪlt/
ailuro- /aɪˈljʊəɹə./
/ˌaɪljʊəɹə./
ailurophil /aɪˈljʊəɹəfɪl/
ailurophile /aɪˈljʊəɹəˌfaɪl/
ailurophilia /ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪ.ə/
ailurophiliac /ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪ.æk/
ailurophilic /ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪk/
ailurophobe /aɪˈljʊəɹəˌfəʊb/
aisleway /ˈaɪlˌweɪ/
aiyo /aɪˈjoʊ/
/ˈəijoʊ/
ajvar /ˈaɪ.vɑ(ɹ)/
Aymara /ˌaɪməˈɹɑː/
Ayurveda /aɪ.ʊəˈveɪ.də/
Eider /ˈaɪdə/
eidos /ˈaɪdɒs/
Eiffel /ˈaɪf(ə)l/
eigengrau /ˈaɪɡənɡɹaʊ/
Eileen /aɪliːn/
Eindhoven /ˈaɪndhoʊvən/
/ˈaɪnt./
Einstein /ˈaɪnstaɪn/
einsteinium /aɪnˈstaɪni.əm/
Eirene /aɪˈɹiːni/
eirenicon /aɪˈɹiːnɪkɒn/
either /ˈaɪð.ə(ɹ)/
/ˈiːð.ə(ɹ)/
eyesome /ˈaɪ.səm/
eyetracks /aɪtɹæks/
I love you /aɪ lʌv juː/
I need to vomit /aɪ nid tu ˈvɑmit/
i.e. /ˌaɪˈiː/
Ianthe /aɪˈænθi/
Iapetus /aɪˈæpɪtəs/
Iaso /ˈaɪ.əsoʊ/
iatrochemical /aɪˌæt.ɹoʊˈkɛm.ɪ.kəl/
iatrochemistry /aɪˌæt.ɹoʊˈkɛm.ɪ.stɹi/
iatromathematician /aɪˌæt.ɹoʊˌmæθ.ə.məˈtɪʃ.ən/
iatromathematics /aɪˌæt.ɹoʊ.mæθ.əˈmæt.ɪks/
iatrophysicist /aɪˌæt.ɹoʊˈfɪz.ə.sɪst/
Iberia /aɪˈbɪəɹ.i.ə/
ibisbill /ˈaɪbɪs.bɪl/
IBS /aɪ.biː.ˈɛs/
ice bear /aɪsˌbɛəɹ/
ice cream /ˌaɪsˈkɹiːm/
ice floe /ˈaɪs.fləʊ/
ice shelf /ˈaɪs ˌʃɛlf/
Iceland /ˈaɪs.lənd/
Icelandic /aɪsˈlændɪk/
Iceni /aɪˈsiːnaɪ/
icositetrachoron /aɪkoʊsɨtɛtɹəˈkoʊɹɔn/
ICQ /ˌaɪsiːˈkjuː/
ID /aɪˈdiː/
Ida /aɪdə/
Idaho /ˈaɪdəhoʊ/
idealess /aɪˈdiːələs/
idealless /aɪˈdiːəl.ləs/
ideate /ˈaɪdieɪt/
idem /ˈaɪ.dɛm/
/ˈɪ.dɛm/
idempotent /aɪdəmˈpoʊtənt/
/ɪdəmˈpoʊtənt/
identic /aɪˈdɛntɪk/
ideolatry /ˌaɪ.dɪˈɑl.ə.tɹi/
ideolog /ˈaɪ.di.əl.ɑɡ/
/ˈɪ.di.əl.ɑɡ/
idlesse /ˈaɪdləs/
idolater /ˌaɪˈdɑlətəɹ/
IDS /aɪ diː ɛs/
IED /ˌaɪ iː ˈdiː/
IEE /aɪˌdʌb.əɫˌiː/
IEEE /aɪ ˈtɹɪp.(ə)l iː/
IJDB /ˈaidjedibi/
Ike /aɪk/
I'm blind /aɪm ˈblaɪnd/
I'm deaf /aɪm ˈdɛf/
I'm mute /aɪm ˈmjuːt/
Io /ˈaɪoʊ/
iotation /aɪəʊˈteɪʃən/
iotize /ˈaɪətaɪz/
Iowa /ˈaɪoʊwə/
Iphigenia /ˌaɪfɪdʒɪˈnaɪə/
/ɪfɪdʒɪˈnaɪə/
IRA /aɪ.ɑɹ.eɪ/
Ira /ˈaɪɹə/
Iraan /ˌaɪɹəˈʔæn/
Ireland /ˈaɪəɹlənd/
Irene /aɪˈɹiːn/
IRI /ˈaɪˌɑːˌɹaɪ/
Irish /ˈaɪɹɪʃ/
Irish setter /ˈaɪɹɪʃ ˈsɛt.ə/
IRS /ˈaɪ.ɑɹ.ɛs/
Isaac /ˈaɪzək/
Isaiah /aɪ.ˈzeɪ.ə/
Isanti /ˈaɪsæntiː/
Isauria /aɪˈsɔːɹi.ə/
ISCSI /ˈaɪˌskʌzi/
ISD /aɪ ɛs diː/
ISIL /ˈaɪsəl/
ISIS /ˈaɪsɪs/
Isis /ˈaɪsəs/
/ˈaɪsɪs/
Isle of Man /aɪl əv mæn/
Isle of Wight /ˈaɪ(ə)l əv ˌwaɪt/
ISO /ˈaɪsəʊ/
isobathic /ˌaɪsəˈbæθɪk/
isogloss /ˈaɪsə(ʊ̆)ɡlɒs/
isoleucyl /ˌaɪ.sə.ˈlu.sɪl/
isopsephy /ˈaɪsəsɛfi/
Ital /ˈaɪtɑːl/
Itanic /aɪˈtæn.ɪk/
ITE /ˌaɪ tiː ˈiː/
ithe /aɪð/
IUPAC /ˈaɪjuːpæk/
/ˈjuːpæk/
Ivan /ˈaɪ.vən/
/ɪˈvɑːn/
Ivanhoe /ˈaɪvənˌhəʊ/
ivory tower /ˈaɪvəɹi ˈtaʊə/
Ivybridge /ˈaɪvibɹɪdʒ/
iWar /ˈaɪwɔɹ/
izle /ˈaɪzəl/
I²C /ˈaɪ ˈskwɛə(ɹ)d ˈsiː/
uitlander /ˈaɪtˌlæn dəɹ/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list