Words beginning with the phoneme dental, alveolar and postalveolar nasals /n/ (500)

Showing only 500 items. 1,020 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

49.02%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
not /nɒt/
know /nəʊ/
new /njuː/
never /ˈnɛv.ə(ɹ)/
next /nɛkst/
national /ˈnæʃ(ə)nəl/
night /naɪt/
nothing /ˈnʌθɪŋ/
name /neɪm/
north /nɔːθ/
necessary /ˈnɛsəˌsɛɹi/
nature /ˈneɪtʃə/
need /niːd/
knowledge /ˈnɒlɪd͡ʒ/
news /n(j)uːz/
natural /ˈnæt͡ʃ.ə.ɹəl/
nice /naɪs/
normal /ˈnɔːməl/
nor /nɔː/
nearly /ˈnɪəli/
none /nʌn/
nuclear /ˈn(j)ukliɚ/
network /nɛtwɜːk/
nevertheless /ˈnɛvəðəlɛs/
northern /ˈnɔːðən/
/ˈnɔːðn̩/
nobody /ˈnəʊ.bə.di/
/ˈnəʊ.bɒ.di/
note /nəʊt/
necessarily /ˌnɛsəˈsɛɹəli/
notice /ˈnəʊtɪs/
neck /nɛk/
newspaper /ˈnjuːsˌpeɪpə/
/ˈnjuːzˌpeɪpə/
narrow /ˈnæɹoʊ/
/ˈnɛɹoʊ/
negative /ˈnɛ(e)ɡəˌɾɪv/
noise /nɔɪz/
nation /ˈneɪʃən/
naturally /ˈnætʃ(ə)ɹəli/
nose /nəʊz/
notion /ˈnəʊʃən/
nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/
numerous /ˈnuməɹəs/
nurse /nɜːs/
nick /nɪk/
nervous /ˈnɜː.vəs/
near /nɪə(ɹ)/
knife /naɪf/
net /nɛt/
namely /ˈneɪmli/
navy /ˈneɪvi/
knee /niː/
naked /ˈneɪkɪd/
necessity /nɪˈsɛsəti/
neighbour /ˈneɪbɚ/
nursery /ˈnɝs(ə)ɹi/
nasty /ˈnaː.sti/
notable /ˈnəʊtəbəl/
nowadays /ˈnaʊ.ə.deɪz/
nonsense /ˈnɑnsɛns/
neutral /ˈnjuːtɹəl/
naval /ˈneɪvəl/
nightmare /ˈnaɪt.mɛə/
nest /nɛst/
nonetheless /ˌnʌnðəˈlɛs/
negotiate /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡoʊ.ʃi.eɪt/
/nɪˈɡəʊ.si.eɪt/
neatly /ˈnitli/
nerve /nɝv/
needle /ˈniː.dl/
negotiation /nɨˌɡowʃiˈejʃn̩/
novel /ˈnɒvl̩/
knight /naɪt/
knit /ˈnɪt/
noisy /ˈnɔɪzi/
norm /nɔːm/
nuisance /ˈnuːsəns/
ninth /naɪnθ/
nicely /ˈnʌɪsli/
nitrogen /ˈnaɪ.tɹə.dʒən/
/ˈnɐɪtʰɹədʒən/
notorious /nō.tôrʹē.əs/
nominal /ˈnɒm.ɪnl̩/
naive /naɪˈiv/
napoleon /nəˈpəʊlɪən/
nobility /noʊˈbɪlɨti/
notebook /ˈnəʊtˌbʊk/
nephew /ˈnɛf.ju/
/ˈnɛv.ju/
numerical /n(j)uˈmɛɹɪkəl/
knock /nɒk/
noon /nuːn/
nylon /ˈnaɪlɒn/
naughty /ˈnɔːti/
nucleus /ˈnjuː.kli.əs/
newsletter /ˈn(j)uzˌlɛtɚ/
navigation /nævɪˈɡeɪʃən/
nut /nʌt/
knot /nɒt/
nail /neɪl/
noun /naʊn/
narrative /ˈnæɹətɪv/
nanny /ˈnæni/
neutrality /njuːˈtɹæləti/
noel /nəʊˈɛl/
notation /noʊˈteɪʃən/
nan /næn/
nutrition /njuːˈtɹɪ.ʃən/
neural /ˈnʊɹəl/
/ˈnɝəl/
newcomer /ˈnjuːkʌmə/
notoriously /nəˈtɔːɹɪəsli/
nostalgia /nɒˈstaldʒə/
niece /niːs/
nitrate /ˈnaɪˌtɹeɪt/
/ˈnɐɪˑˌtʰɹeɪt/
pneumonia /njuˈməʊniə/
nave /neɪv/
novice /ˈnɒvɪs/
niche /niːʃ/
nun /nʌn/
narrator /nəˈɹeɪtə/
notification /ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən/
negligent /ˈnɛɡ.lɪ.dʒənt/
knickers /ˈnɪkəz/
notify /ˈnoʊtɪfaɪ/
nickname /ˈnɪkneɪm/
knowledgeable /ˈnɑl.ɪd͡ʒ.ə.bəl/
neglect /nɪˈɡlɛkt/
normative /ˈnɔɹmətɪv/
nude /n(j)uːd/
noble /ˈnəʊbəl/
nausea /ˈnɔːzɪə/
/ˈnɔːsɪə/
necklace /ˈnɛkləs/
knob /nɒb/
noteworthy /ˈnəʊtˌwɜːði/
nova /ˈnəʊ.və/
nasal /ˈneɪzəl/
nomadic /nəʊˈmæd.ɪk/
nominate /ˈnɒm.ɪ.neɪt/
/ˈnɒm.ə.neɪt/
non-verbal /ˌnɒn.ˈvɜɹ.bəl/
know-how /ˈnəʊ.haʊ/
needy /ˈniːdi/
neutron /ˈn(j)uːtɹɒn/
neon /ˈni.ɒn/
numb /nʌm/
notional /ˈnəʊʃənəl/
nay /neɪ/
nocturnal /nɒkˈtɜː(ɹ)nəl/
nod /nɒd/
notwithstanding /ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/
numeric /nuˈmɛɹɪk/
/njuˈmɛɹɪk/
nowt /naʊt/
/nɒʊt/
knack /næk/
nah /næː/
/nɑː/
ness /nɛs/
nape /neɪp/
nirvana /nɪəˈvɑːnə/
negotiator /nɪˈɡoʊ.ʃi.eɪ.ɾɚ/
nightingale /ˈnaɪtɪŋɡeɪl/
nominee /ˌnɒmɪˈniː/
nordic /ˈnɔː(ɹ).dɪk/
nap /nap/
ned /nɛd/
nana /ˈnɑːnə/
nutrient /ˈnjuː.tɹi.ənt/
napkin /ˈnæp.kɪn/
nozzle /ˈnɒzəl/
nicotine /ˈnɪkətiːn/
nat /nɑːt/
nappy /ˈnæpi/
noxious /ˈnɒkʃəs/
nigger /ˈnɪɡə(ɹ)/
nickel /ˈnɪk.əl/
nu /njuː/
neuron /ˈnʊɹɑn/
/ˈnɝɑn/
negotiable /nɪˈɡəʊʃi.əbəl/
nomenclature /nəʊˈmɛn.klətʃə/
nome /nəʊm/
nutritious /njuːˈtɹɪʃəs/
nightly /ˈnaɪtli/
nectar /ˈnɛk.tə/
kneel /niːl/
knockout /ˈnɒkaʊt/
nutty /ˈnʌti/
notoriety /nəʊ.tə.ˈɹaɪ.ə.ti/
nautical /ˈnɔːtɪkl/
nutmeg /ˈnʌtmɛɡ/
nightlife /ˈnaɪtˌlaɪf/
navigate /ˈnæv.ɪ.ɡeɪt/
nipple /ˈnɪp(ə)l/
nep /nɛp/
nettle /ˈnɛt(ə)l/
nadir /ˈneɪ.dɪə(ɹ)/
/ˈnæ.dɪə(ɹ)/
/ˈneɪ.də(ɹ)/
/neɪˈdɪə(ɹ)/
nexus /ˈnɛk.səs/
namesake /ˈneɪmseɪk/
navel /ˈneɪvəl/
nimble /ˈnɪmbl̩/
knackered /ˈnæk.əd/
newsroom /ˈnjuːzɹuːm/
niger /ˈnaɪd͡ʒə(ɹ)/
nelly /nɛli/
narration /næˈɹeɪʃən/
/næˈɹeɪ̯ʃɪ̈n/
nikkei /nik.kɛi/
pneumatic /njʊˈmæ.tɪk/
nascent /ˈneɪ.sənt/
/ˈnæs.ənt/
negate /nɪˈɡeɪt/
naff /næf/
nuance /ˈnjuː.ɑːns/
nymph /ˈnɪmf/
narcissism /ˈnɑːsəˌsɪzm/
neutrino /njuːˈtɹiːnəʊ/
nimbus /ˈnɪmbəs/
noose /nuːs/
knuckle /ˈnʌkəl/
nebulous /ˈnɛbjʊləs/
nitrite /ˈnaɪtɹaɪt/
nutshell /ˈnʌtʃel/
nene /ˈneɪneɪ/
nook /nʊk/
nub /nʌb/
nutter /nʌtə/
nondescript /ˈnɒndɪskɹɪpt/
naively /naɪˈivli/
nauseous /ˈnɔːzɪəs/
/ˈnɔːsɪəs/
nudity /ˈnjudɪˌtʰi/
knead /niːd/
nip /nɪp/
nostril /ˈnɒstɹɪl/
/ˈnɒstɹəl/
gnome /nəʊm/
nemesis /ˈnɛməsɪs/
naught /nɔːt/
nepotism /ˈnɛp.ə.tɪ.zəm/
nobly /ˈnəʊbli/
narcissistic /ˌnɑː.sɪˈsɪs.tɪk/
naw /nɔː/
nosy /ˈnəʊziː/
nervy /ˈnɜː.vi/
nonchalant /ˈnɒn.ʃəl.ənt/
knightly /ˈnaɪtli/
nag /ˈnæɡ/
nebula /ˈnebjələ/
nifty /ˈnɪfti/
ninja /ˈnɪn.dʒə/
nomad /ˈnəʊmæd/
knoll /nəʊl/
/nəʊl/
/nɒʊl/
neanderthal /niːˈæn.dəˌtɑːl/
northwestern /nɔːθˈwɛstn̩/
/nɔːθˈwɛst.ə(ɹ)n/
knacker /ˈnæk.ə(ɹ)/
nurture /ˈnɜːɹ.tʃəɹ/
nullify /ˈnʌlɪfaɪ/
narthex /ˈnɑɹθɛks/
neurology /n(j)uˈɹɒlədʒi/
knave /neɪv/
ne'er /nɛə/
nonchalance /ˈnɒnʃələns/
nematode /ˈnɛməˌtoʊd/
napalm /ˈneɪ.pɑːm/
/ˈneɪ.pɑlm/
nugget /ˈnʌɡət/
nib /nɪb/
nestle /ˈnɛsəl/
niceness /ˈnaɪsnɪs/
natty /ˈnæti/
necropsy /ˈnɛkɹɒpsi/
/nɪˈkɹɒpsi/
nocturne /ˈnɒktɜːn/
/(ˌ)nɒkˈtɜːn/
nuptial /ˈnʌp.ʃəl/
nefarious /nɛˈfɛəɹi.əs/
nether /nɛð.ə/
nous /naʊs/
nihilism /ˈnaɪ(h)ɨ̞lɪz(ə)m/
/ˈnɪhɨ̞lɪz(ə)m/
/ˈniː(h)ɨ̞lɪz(ə)m/
ninetieth /ˈnaɪnti.əθ/
nomenklatura /nɒˌmɛnkləˈtjʊəɹə/
/nɒˌmɛnkləˈtʃʊəɹə/
neb /nɛb/
noodle /nuːdl̩/
gnat /næt/
naga /ˈnɑːɡə/
gnaw /nɔː/
necropolis /nɛˈkɹɒ.pɒ.lɪs/
niggle /ˈnɪɡəl/
numeral /ˈnjuːməɹəl/
knowable /ˈnoʊəbl̩/
nautilus /ˈnɔː.tɪ.ləs/
nano /ˈnænəʊ/
noradrenaline /nɔːɹəˈdɹɛnəlɪn/
normalize /ˈnɔː(ɹ).mə.laɪz/
nightshade /ˈnaɪtʃeɪd/
nin /nɪn/
nubile /ˈnubaɪl/
mnemonic /nəˈmɔ.nɪk/
naphtha /ˈnæpθə~ˈnæfθə/
nipper /ˈnɪpə(ɹ)/
nodule /ˈnɒdjuːl/
naze /neɪz/
negus /ˈniːɡəs/
neophyte /ˈni.əˌfaɪt/
neuter /ˈnjuːtə/
nit /nɪt/
nuncio /ˈnʌnʃiˌoʊ/
gneiss /ˈnaɪs/
nark /nɑːk/
neddy /ˈnɛdi/
nix /nɪks/
nosh /nɑʃ/
nurseryman /ˈnəːs(ə)ɹɪmən/
neoprene /ˈniɵpɹin/
noggin /ˈnɑɡɨn/
/ˈnɑɡn̩/
nudist /ˈnudɪst/
nutcase /ˈnʌtkeɪs/
nutritive /ˈnjuːtɹətɪv/
neonate /ˈniː.əʊ.neɪt/
niello /niˈɛləʊ/
nitty /ˈnɪtiː/
/ˈnɪtɪ/
knorr /nɔː(ɹ)/
nasturtium /næsˈtɜːʃəm/
negress /ˈniːɡɹɪs/
nightjar /ˈnaɪtdʒɑː/
nob /nɒb/
noisome /ˈnɔɪ.səm/
narrate /nəˈɹeɪt/
nerd /nɜːd/
newel /ˈnjuː.əl/
nicety /ˈnaɪsɪti/
nigella /naɪˈd͡ʒɛlə/
nihilist /ˈnaɪɪlɪst/
/ˈniːɪlɪst/
normalcy /ˈnɔɹməlsi/
nugatory /ˈnjuːɡətɔɹi/
gnoll /nəʊl/
necromancy /ˈnɛkɹəˌmænsi/
nurturance /ˈnəːtʃəɹəns/
narratorial /naɹəˈtɔːɹɪəl/
gnash /næʃ/
neigh /neɪ/
neighborhood /ˈneɪbə(ɹ)hʊd/
norther /ˈnɔː(ɹ)θə(ɹ)/
numinous /ˈnjuːmɪnəs/
nymphomaniac /ˈnɪɱfoʊ ˈmeɪniæk/
/ˈnɪmfoʊ ˈmeɪniæk/
nystagmus /nɪˈstæɡməs/
gnu /njuː/
naik /ˈnɑːɪk/
/ˈneɪɪk/
neodymium /nɪə(ʊ)ˈdɪmɪəm/
noblesse /nə(ʊ)ˈblɛs/
nosocomial /nɒsəˈkoʊmi.əl/
gnosis /ˈnəʊ.sɪs/
naturalize /ˈnætʃəɹəˌlaɪz/
/ˈnætʃɹəˌlaɪz/
nectarine /ˈnɛk.tə.ɹin/
gnocchi /ˈnjɒ.ki/
neologism /niːˈɒlədʒɪzəm/
neve /niːv/
newcomb /ˈn(j)uːkəm/
newfangled /ˌnjuːˈfæŋ.ɡəɫd/
nimbleness /ˈnɪm.bəl.nɪs/
nite /naɪt/
nitro /ˈnaɪtɹəʊ/
nobble /ˈnɒbl̩/
nom /nɒm/
nachos /ˈnɑtʃoʊz/
neophobia /niːəˈfəʊbɪə/
nieve /niːv/
nones /nəʊnz/
nougat /ˈnuːɡɑː/
nuke /njuːk/
numerate /ˈnjuːməɹeɪt/
naturism /ˈneɪ.tʃəɹˌɪz.əm/
necessitous /nəˈsɛ.sə.təs/
ne'er-do-well /ˈnɛə.duˌwɛl/
nonce /nɒns/
notarial /nəʊˈtɛːɹɪəl/
knavish /ˈneɪvɪʃ/
neath /niːθ/
necrophilia /ˌnɛkɹə(ʊ)ˈfɪlɪə/
negligibly /ˈnɛɡlɪdʒɪbli/
/ˈnɛɡlədʒəbli/
neoteny /niˈɒtəni/
neurotransmission /nuɹoʊtɹænzˈmɪʃən/
nosebleed /ˈnəʊzˌblid/
nosode /ˈnɒsəʊd/
novelette /nɒvəˈlɛt/
/nɒvl̩ˈɛt/
novitiate /nəˈvɪʃi.ət/
numismatics /ˌnjuː.mɪzˈma.tɪks/
narco /ˈnɑːkəʊ/
nautch /nɔːtʃ/
nicker /ˈnɪkə(ɹ)/
nighthawk /ˈnʌɪthɔːk/
nominative /ˈnɒmɪnətɪv/
nosegay /ˈnəʊz.ɡeɪ/
nostrum /ˈnɒs.tɹəm/
pneuma /ˈnjuːmə/
nabob /ˈneɪbɑb/
naiad /ˈneɪæd/
/ˈneɪəd/
/ˈnaɪæd/
/ˈnaɪəd/
nanga /ˈnaŋə/
nappe /nap/
neem /niːm/
netter /ˈnɛtə/
neurasthenic /ˌnʊɹəsˈθɛnɪk/
nurturant /ˈnəːtʃəɹənt/
knavery /ˈneɪvəɹi/
narcosis /nɑɹˈkoʊ.sɪs/
narky /ˈnɑːki/
nary /ˈnɛəɹi/
nasally /ˈneɪzəli/
necessaire /nɛsɪˈsɛə/
nef /nɛf/
nephesh /ˈnɛfɛʃ/
nereid /ˈnɪəɹiɪd/
netsuke /net.ˈsu.ki/
/net.ˈsu.ke/
/ˈnet.ske/
niblick /ˈnɪblɪk/
no-show /ˈnoʊ ˌʃoʊ/
notturno /nɒˈtʊə(ɹ)nəʊ/
numen /ˈnjuː.mən/
knee-breeches /ˌniːˈbɹɪtʃɪz/
knout /naʊt/
nacelle /nəˈsɛl/
nacre /ˈneɪkə/
namer /ˈneɪm.e/
naproxen /nəˈpɹɑksən/
naris /ˈnɛə.ɹɪs/
nates /ˈneɪtiːz/
nebulously /ˈnɛb.jʊ.ləs.li/
neckless /ˈnɛklɪs/
negritude /ˈnɛɡɹɪtjuːd/
neotenous /niˈɒtənəs/
neuk /njuːk/
neurasthenia /ˌnjʊəɹəsˈθiːniə/
neuroanatomy /njʊəɹəʊəˈnatəmi/
nitpick /ˈnɪt.pɪk/
nitride /ˈnaɪtɹaɪd/
nitwit /ˈnɪtwɪt/
nizam /nɪˈzɑːm/
noncommittal /ˌnɒnkəˈmɪtl/
nontrivial /ˌnɒnˈtɹɪ.vi.əl/
nymphomania /nɪmfəˈmeɪnɪə/
gnomon /ˈnoʊ̯.mɑn/
knap /næp/
knobstick /ˈnɒbstɪk/
nacreous /ˈneɪ.kɹi.əs/
narwhal /ˈnɑːʍəl/
/ˈnɑːwəl/
/ˈnɑːˌʍeɪl/
/ˈnɑːˌweɪl/
ne /nə/
neckwear /ˈnɛk.wɛɚ/
negroni /nəˈɡɹoʊni/
nescience /ˈnɛsɪəns/
neuroepithelium /ˌnɝ.oʊ.ˌɛp.ɪ.ˈθi.li.əm/
neutrophilia /n(j)uːtɹəˈfɪlɪə/
nice-but-dim /ˌnʌɪsbətˈdɪm/
nixie /ˈnɪksi/
nogoodnik /nəʊˈɡʊdnɪk/
nonagenarian /ˌnɒnæd͡ʒɛˈnɛːɹɪən/
nong /nɒŋ/
nonjuror /nɒnˈdʒʊəɹə/
northerly /ˈnɔɹðɚli/
notetaking /ˈnoʊt.teɪkɪŋ/
nowise /ˈnoʊwaɪz/
nuc /njuːk/
nuclein /ˈnjuːklɪɪn/
nulled /nʌld/
nulling /ˈnʌlɪŋ/
nuncupative /nʌŋˈkup.ə.tɪv/
/nʌŋˈkjup.ə.tɪv/
cnidarian /naɪˈdɛəɹɪən/
knick-knack /ˈnɪkˌnæk/
knucklehead /ˈnʌkl̩ˌhɛd/
knucks /nʌks/
naggy /ˈnæɡiː/
narc /nɑːk/
narcotize /ˈnɑːkə.tʌɪz/
navalist /ˈneɪvəlɪst/
necessarium /ˌnɛsɪˈsɛəɹɪəm/
/ˌnɛsɪˈsɑːɹɪəm/
necrolysis /nɛˈkɹɒlɪsɪs/
necrophile /ˈnɛkɹəʊ̆faɪl/
negator /nəˈɡeɪtəɹ/
neglection /nəˈɡlɛk.ʃən/
nekropolis /nɛˈkɹɒ.pɒ.lɪs/
neonatology /ˌniːəʊnəˈtɒlədʒi/
nepenthe /nɪˈpɛnθɪ/
netty /ˈnɛti/
neutronium /no͞o.trōʹnē.əm/
nictation /nɪˈkteɪʃən/
nigga /ˈnɪɡə/
nightdream /ˈnʌɪtdɹiːm/
nightwork /ˈnʌɪtwəːk/
nigrescent /nɪˈɡɹɛsənt/
/naɪˈɡɹɛsənt/
nincompoop /ˈnɪŋ.kəm.puːp/
nisei /ˈniseɪ/
noesis /nəʊˈiːsɪs/
noetic /nəʊˈɛt.ɪk/
non-rhotic /nɒn.ˈɹəʊtɪk/
nonage /ˈnəʊnɪdʒ/
nonclassical /nɑnˈklæsɪkəl/
noo /nuː/
noosed /nuːst/
noosphere /ˈnəʊ.əsfɪə/
nork /nɔːk/
normie /ˈnɔɹmi/
noumenon /ˈnuːmənɒn/
/ˈnaʊmənɒn/
noyous /nɔɪəs/
nudism /njuː.dɪzəm/
nunatak /ˈnʌnətæk/
/ˈnuːnətæk/
nunchaku /nənˈtʃɑːkuː/
nympha /ˈnɪmfə/
pneumatique /njuːmaˈtiːk/
cnida /nɪdə/
Dnieper /ˈnipəɹ/
/dəˈnjepəɹ/
Dniester /ˈniːstə/
/dnɪˈestə/
for the nonce /nɒn(t)s/
gnarly /ˈnɑːli/
gnide /naɪd/
Gnostic /ˈnɒstɪk/
Gnosticism /ˈnɒstɪsɪzəm/
gnotobiont /ˈnəʊtəbaɪˌɒnt/
knape /neɪp/
knapweed /ˈnæpwiːd/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list