Words beginning with the phoneme close front unrounded vowel /iː/ (180)Word Pronunciation (IPA)
economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/
east /iːst/
easy /ˈiːzi/
easily /ˈiːzɪli/
eat /iːt/
equally /ˈiːkwəli/
equal /ˈiːkwəl/
eastern /ˈiːstə(ɹ)n/
e.g. /ˌiːˈdʒiː/
/fɔː(ɹ) ɪɡˈzɑːmpəl/
electricity /ˌiːlekˈtɹɪsɪti/
/ɪˌlɛkˈtɹɪsɪti/
/ˌɛlɪkˈtɹɪsɪti/
evolution /ˌiːvəˈluːʃ(ə)n/
/ˈɛvəluːʃ(ə)n/
ease /iːz/
eve /iːv/
evil /ˈiːvɪl/
/ˈiːvəl/
eagle /ˈiːɡəl/
evolutionary /ˌiːvəˈl(j)uːʃənɹi/
/ˌevəˈl(j)uːʃənɹi/
ego /ˈiːɡəʊ/
ecological /ˌiːkəˈlɒd͡ʒɪkl̩/
even /ˈiːvən/
oesophagus /iːˈsɒfəɡəs/
/ɪˈsɒfəɡəs/
ethos /ˈiːθɒs/
evangelical /iːvænˈdʒɛlɪkəl/
ecumenical /ˌiːk.jʊˈmɛ.nɪ.kəl/
/ˌɛk.jʊˈmɛ.nɪ.kəl/
eta /ˈiːtə/
emu /ˈiːmjuː/
/ˈiːmuː/
eel /iːl/
e-mail /ˈiːmeɪl/
ea /ˈiːə/
epoch /ˈiːˌpɒk/
/ˈɛpˌək/
easel /ˈiː.z(ə)l/
ether /ˈiː.θə/
aegis /ˈiː.dʒɪs/
aetiology /iːtɪˈɒlədʒi/
eater /ˈiːtɚ/
edict /ˈiː.dɪkt/
equine /ˈiːkwaɪn/
imam /ˈiːmɑːm/
/ɪˈmɑːm/
ethology /iːˈθɒlədʒi/
eavesdrop /ˈiːvzˌdɹɒp/
equalize /ˈiːkwəlaɪz/
email /ˈiːmeɪl/
easement /ˈiːzm(ə)nt/
eke /iːk/
oestrus /ˈiːstɹəs/
egress /ˈiːɡɹɛs/
eon /ˈiː.ɒn/
eejit /ˈiːdʒɪt/
eland /ˈiːlənd/
emendation /ˌiːmɛnˈdeɪʃən/
/ˌɛmənˈdeɪʃən/
/ɪˌmɛnˈdeɪʃən/
equilibrate /iːkwɪˈlɪbɹeɪt/
/iːˈkwɪlɪbɹeɪt/
eventide /ˈiːvənˌtaɪd/
/lang = en/
eavesdropper /ˈiːvzˌdɹɒpə(ɹ)/
eave /iːv/
aestivation /ˌiːstɪˈveɪʃən/
eatery /ˈiːtəɹi/
ecotourism /ˌiːkəʊˈtʊəɹɪz(ə)m/
aedile /ˈiːdaɪl/
ipu /ˈiːpuː/
aether /ˈiː.θə/
eaglestone /ˈiːɡl̩stəʊn/
edentulous /iːˈdɛnt.jʊ.ləs/
emerg /iːˈməɹd͡ʒ/
esoterica /iː.səˈtɛ.ɹɪ.kə/
estradiol /ˌiːstɹəˈdaɪɒl/
etiolate /ˈiːti.əleɪt/
evangelic /iːvænˈdʒɛlɪk/
ikat /ˈiːkæt/
Aeaea /iːˈiːə/
aecidium /iːˈsɪdɪəm/
Ægean /iːˈdʒiːən/
aegipan /ˈiːdʒɪpan/
aelurophil /iːˈljʊəɹəfɪl/
aelurophile /iːˈljʊəɹəˌfaɪl/
Aeneid /ˈiː.ni.ɪd/
/əˈ.niː.ɪd/
Aeolia /iːˈəʊlɪə/
Æolia /iːˈəʊlɪə/
Æolic /iːˈɒlɪk/
aeolipile /ˈiː.əʊ.lɪ.pʌɪl/
aeolipyle /ˈiːəʊlɪpʌɪl/
Aeolus /iːˈoʊləs/
Æolus /ˈiː.ələs/
aerugo /iːˈɹuːɡoʊ/
/ɪˈɹuːɡoʊ/
/aɪˈɹuːɡoʊ/
Aesculapius /ˌiːskjʊˈleɪpɪəs/
Aesop /ˈiːsɒp/
Aesopian /iːˈsəʊpɪən/
aetat /ˈiː.tat/
/ˈaɪ.tat/
aetites /iːˈtaɪtiːz/
Aetolia /iːˈtəʊ.liː.ə/
each /iːt͡ʃ/
each other /iːˈtʃʌðə/
eager beaver /ˌiː.ɡə ˈbiː.və/
eagle owl /ˈiːɡəl ˈɑʊl/
easie /ˈiːzi/
East /iːst/
East London /iːst ˈlʌn.dən/
East Timorese /ˈiːst tɪ.məɹ.iːz/
Easter /ˈiː.stə/
easter /ˈiː.stə/
Easter Bunny /ˈiːs.tə ˈbʌ.ni/
Easter egg /ˈiː.stəɹ ˌɛɡ/
Easter term /ˈiːstə tɜːm/
Easton /ˈiːstən/
Eastralia /iːsˈtɹæɪljə/
easy come, easy go /ˌiːzi ˈkʌm ˌiːzi ˈɡoʊ/
eat my shorts /ˈiːt maɪ ˈʃɔːɹts/
Eaton /ˈiːtən/
Ebert /ˈiːbɜːt/
Ebeye /ˈiːbaɪ/
EBM /iːbiːˈem/
eche /iːtʃ/
eco- /ˈiːˌkəʊ/
eco-warrior /ˈiː.kəʊ ˌwɒ.ɹi.ɔˑɹ/
ecocidal /iːkə(ʊ)ˈsaɪdəl/
ecocide /ˈiːkəʊsaɪd/
ecodefence /ˌiːkəʊdɪˈfɛns/
ecopoiesis /iːkə(ʊ)pɔɪˈiːsɪs/
ecotone /ˈiːkətəʊn/
ecumene /iːˈkjuː.mə.ni/
ecumenic /iːkjuːˈmɛnɪk/
/ɛkjuːˈmɛnɪk/
Eden /ˈiːdən/
Edithburgh /ˈiːdɪθbɜːɹɡ/
eek /iːk/
eely /ˈiːli/
eesh /iːʃ/
Eeyore /ˈiː.jɔː(ɹ)/
Eeyorish /ˈiːɔːɹɪʃ/
egest /iːˈdʒɛst/
egestion /iːˈd͡ʒɛst͡ʃən/
egoboo /ˈiːɡəʊˌbuː/
Egypt /ˈiː.dʒɪpt/
Eid /iːd/
Eid al-Fitr /ˌiːd æl ˈfiːtəɹ/
Elam /ˈiːləm/
ELCIC /ˌiːˌɛlˌsiːˌaɪˈsiː/
Elise /ˈiːliːs/
Ely /iːli/
emendate /ˈiːmɛndeɪt/
Emon /ˈiːmɒn/
eofan /ˈiːəʊˌfæn/
eonian /iːˈəʊnɪən/
Eos /ˈiːɒs/
ephod /ˈiː.fɒd/
/ˈɛ.fɒd/
equ- /iːkw/
equicrural /iːkwɪˈkɹʊəɹəl/
equiprimordial /ˌiːkwɪpɹaɪˈmɔːdɪəl/
equisonant /iːkwɪˈsəʊnənt/
eryngo /iːˈɹɪŋɡəʊ/
Esau /ˈiːsɔ/
esomeprazole /iːsɵˈmɛprəzoʊl/
esthesis /iːsˈθiː.sɪs/
/ɪsˈθiː.sɪs/
/ɛsˈθiː.sɪs/
Ethan /ˈiːθən/
Ethiopian /ˌiːθiˈəʊpi.ən/
ethosed /ˈiːθɒst/
Eton /ˈiː.tən/
Etonian /iːˈtəʊn.iː.ən/
EU /ˌiː ˈjuː/
EULA /iːjuːɛl.eɪ/
evanesce /ˌiːvəˈnɛs/
Eve /iːv/
evo-devo /ˌiːvəʊˈdiːvəʊ/
EVP /iː viː ˈpiː/
-ian /iːən/
Ian /iːən/
ibotenic /iːbə(ʊ)ˈtɛnɪk/
idée /iːˈdeɪ/
idée fixe /iːdeɪˈfiːks/
idée mère /iːdeɪ ˈmɛː/
Igbo /ˈiːbəʊ/
Igor /ˈiːɡɔːɹ/
Il Duce /iːl ˈduːtʃeɪ/
-oecious /ˈiːʃəs/
œcumenic /iːkjuːˈmɛnɪk/
/ɛkjuːˈmɛnɪk/
oenophile /iː.nəʊ.faɪl/
oestrin /ˈiːstɹɪn/
ylem /ˈiːlɛm/
yperite /ˈiːpəɹaɪt/
Ypres /ˈiːpɹə/
Ys /ˈiːs/
Yvette /iːˈvɛt/
/ɪˈvɛt/
Yvonne /iːˈvɒn/
/ɪˈvɒn/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list