Words beginning with the phoneme alveolar approximant /r/ (500)

Showing only 500 items. 1,587 elements in total

We show you the first 500 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

31.51%

Purchase full list for €5Word Pronunciation (IPA)
really /ˈɹɪəli/
/ˈɹɪːlɪ/
rather /ˈɹɑːðə/
right /ˈɹaɪt/
road /ɹəʊd/
research /ɹəˈsɜːtʃ/
/ˈɹiː.sɜːtʃ/
real /ˈɹiːəl/
/ɹiːl/
range /ɹeɪndʒ/
rate /ɹeɪt/
remember /ɹɪˈmɛmbɚ/
role /ɹəʊl/
reason /ˈɹiːzən/
run /ɹʌn/
read /ɹiːd/
recent /ˈɹiːsənt/
royal /ˈɹɔɪəl/
wrong /ɹɒŋ/
rest /ɹɛst/
relationship /ɹɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
record /ˈɹɛk.ɔːd/
recently /ˈɹiːsəntli/
red /ɹɛd/
response /ɹɪˈspɒns/
write /ɹaɪt/
risk /ɹɪsk/
region /ˈɹiːd͡ʒn̩/
ready /ˈɹɛdi/
responsible /ɹɪˈspɒnsəbl̩/
responsibility /ɹɪˌspɑnsəˈbɪlɪti/
river /ˈɹɪvə/
respect /ɹɪˈspɛkt/
radio /ˈɹeɪdiˌəʊ/
rule /ɹuːl/
/ɹuːɫ/
reference /ˈɹɛf.(ə)ɹəns/
relevant /ˈɹɛləvənt/
review /ɹɪˈvjuː/
relatively /ˈɹɛlətɪvli/
regional /ˈɹiːdʒənəl/
return /ɹɪˈtɜːn/
receive /ɹɪˈsiːv/
regular /ˈɹɛɡjʊlə/
relation /ɹɪˈleɪʃən/
race /ɹeɪs/
railway /ɹeɪlweɪ/
reduce /ɹɪˈdjuːs/
/ɹɪˈdʒuːs/
require /ɹɪˈkwaɪə/
reach /ɹiːt͡ʃ/
rich /ɹɪt͡ʃ/
religious /ɹɪ.ˈlɪ.d͡ʒəs/
relief /ɹɪˈliːf/
reality /ɹiˈælɪti/
/ɹiˈæləti/
rural /ˈɹʊɹəl/
/ˈɹɝəl/
reasonable /ˈɹiː.zən.ə.bəl/
/ˈɹiːz.nə.bəl/
raise /ɹeɪz/
rain /ɹeɪn/
recognition /ˌɹɛkəɡˈnɪʃən/
route /ɹuːt/
reaction /ɹiˈækʃən/
reform /ɹiˈfɔɹm/
/ɹəˈfɔɹm/
relative /ˈɹɛl.ə.tɪv/
reduction /ɹɪˈdʌkʃən/
release /ɹɪˈliːs/
row /ˈɹəʊ/
rare /ɹɛə/
revolution /ˌɹɛvəˈluːʃən/
represent /ɹɛp.ɹɪ.ˈzɛnt/
rapidly /ˈɹæpɪdli/
religion /ɹɪˈlɪdʒən/
roman /ˈɹəʊmən/
republic /ɹɪˈpʌblɪk/
rarely /ˈɹɛːli/
revenue /ˈɹɛvənjuː/
reader /ˈɹidɚ/
roof /ɹuːf/
/ɹʊf/
ring /ɹɪŋ/
rail /ɹeɪɫ/
ref /ɹɛf/
remove /ɹɪˈmuːv/
recovery /ɹɪˈkʌvəɹi/
reflect /ɹɪˈflɛkt/
refer /ɹɪˈfɜː/
request /ɹɪˈkwɛst/
writer /ˈɹaɪtə/
resolution /ˌɹɛzəˈluːʃ(ə)n/
reputation /ˌɹɛpjʊˈteɪʃən/
radical /ˈɹædɪkəl/
representation /ˌɹɛp.ɹə.zɛn.ˈteɪ.ʃən/
resistance /ɹɪˈzɪstəns/
rapid /ˈɹæpɪd/
remarkable /ɹɪˈmɑɹkəbl̩/
respond /ɹəˈspɒnd/
/ˈɹiːˌspɒnd/
regime /ɹəˈʒim/
/ˈɹeɪʒim/
rugby /ˈɹʌɡbi/
restaurant /ˈɹɛs.t(ə).ɹɒnt/
/ˈɹɛs.t(ə).ɹɑ̃/
retirement /ˈɹəˈtaɪ.ə(ɹ).mənt/
result /ɹɪˈzʌlt/
replace /ɹɪˈpleɪs/
rise /ɹaɪz/
rough /ɹʌf/
requirement /ɹɪˈkwʌɪəm(ə)nt/
ruth /ɹuːθ/
report /ɹɪˈpɔɹt/
ratio /ˈɹeɪ.ʃ(i)ˌoʊ/
remote /ɹɪˈməʊt/
/ˌɹiːˈməʊt/
/ɹəˈməʊt/
routine /ɹuːˈtiːn/
readily /ˈɹɛdɪli/
round /ˈɹaʊnd/
rely /ɹɪˈlaɪ/
repeat /ɹɪˈpiːt/
replacement /ɹɪˈpleɪsmənt/
relate /ɹɪˈleɪt/
/ɹiˈleɪt/
retain /ɹɪˈteɪn/
recall /ɹɪˈkɔːl/
revolutionary /ˌɹɛvəˈluʃənɛɹi/
raw /ɹɔː/
reception /ɹɪˈsɛp.ʃn̩/
rational /ˈɹæʃ(ə)nəl/
roughly /ˈɹʌf.li/
resource /ɹɪˈsɔːs/
/ɹɪˈzɔːs/
/ˈɹiːsɔːs/
reliable /ɹɪˈlaɪəbəl/
rubbish /ˈɹʌbɪʃ/
resignation /ɹɛzɪɡˈneɪʃən/
realize /ˈɹi.ə.laɪz/
robin /ˈɹɒb.ɪn/
ray /ɹeɪ/
register /ˈɹɛdʒ.ɪs.tə/
recognize /ˈɹɛkəɡnaɪz/
reckon /ˈɹɛkən/
root /ɹuːt/
wright /ɹaɪt/
romantic /ɹəʊˈmæntɪk/
/ɹə./
recover /ɹɪˈkʌvə/
reluctant /ɹɪˈlʌktənt/
reflection /ɹɪˈflɛkʃ(ə)n/
resist /ɹɪˈzɪst/
rape /ɹeɪp/
realistic /ˌɹiːjəˈlɪstɪk/
resort /ɹɨˈzɔ(ɹ)t/
recommend /ɹɛkəˈmɛnd/
ridiculous /ɹɪˈdɪkjʊləs/
/ɹiːˈdɪkjʊləs/
reign /ɹeɪn/
roll /ɹəʊl/
relax /ɹɪˈlæks/
residence /ˈɹɛz.ɪ.dəns/
radiation /ˌɹeɪ.di.ˈeɪ.ʃən/
remind /ɹəˈmaɪnd/
/ɹɪˈmaɪnd/
regard /ɹɪˈɡɑːd/
rice /ɹaɪs/
restore /ɹɪˈstɔɹ/
reward /ɹɪˈwɔːd/
ride /ɹaɪd/
rush /ɹʌʃ/
receiver /ɹəˈsivɚ/
rope /ɹəʊp/
repair /ɹɪˈpɛə/
resolve /ɹiˈsɒlv/
reject /ɹɪˈdʒɛkt/
rhythm /ˈɹɪ.ð(ə)m/
reportedly /ɹɪˈpɔːtɪdli/
racial /ˈɹeɪʃəl/
representative /ˌɹɛpɹɪˈzɛntətɪv/
referendum /ˌɹɛfəˈɹɛndəm/
rejection /ɹəˈdʒɛkʃən/
rigid /ˈɹɪdʒɪd/
recommendation /ˌɹɛkəmɛnˈdeɪʃən/
rod /ɹɒd/
reserve /ɹɪˈzɝv/
receipt /ɹɪˈsiːt/
remedy /ˈɹɛmədi/
raid /ɹeɪd/
rally /ˈɹæ.li/
react /ɹiːˈækt/
ridge /ɹɪdʒ/
restriction /ɹɪˈstɹɪkʃən/
redundant /ɹɪˈdʌn.dənt/
regulatory /ˈɹɛɡjələtɹi/
remark /ɹɪˈmɑɹk/
reply /ɹɪˈplaɪ/
respectable /ɹi.ˈspɛk.tə.bl̩/
relaxation /ˌɹilækˈseɪʃən/
/ˌɹɪlækˈseɪʃən/
redundancy /ˈɹiˌdʌndən̩si/
regiment /ˈɹɛdʒɪmənt/
rage /ɹeɪdʒ/
renaissance /ɹɪˈneɪsəns/
/ɹəˈneɪsɑ̃s/
restraint /ɹɪˈstɹeɪnt/
referee /ˌɹɛf.əˈɹiː/
racism /ˈɹeɪsɪzm̩/
retire /ɹəˈtaɪ.ə(ɹ)/
rat /ɹæt/
realm /ɹɛlm/
revenge /ɹɪˈvɛndʒ/
recipe /ˈɹɛs.ɪ.pi/
/ˈɹɛs.ə.pi/
wrist /ɹɪst/
rebellion /ɹɪˈbɛli.ən/
resign /ɹɪˈzaɪn/
rainbow /ˈɹeɪnboʊ/
/ˈɹeɪmboʊ/
rider /ˈɹaɪdə(ɹ)/
rival /ˈɹaɪvəl/
reed /ɹiːd/
romance /ɹoʊˈmæns/
/ˈɹoʊˌmæns/
rude /ɹuːd/
regret /ɹɪˈɡɹɛt/
/ɹəˈɡɹɛt/
/ɹiˈɡɹɛt/
resident /ˈɹɛzɪd(ə)nt/
ram /ɹæm/
re /ɹiː/
/ɹeɪ/
revelation /ɹɛvəˈleɪʃən/
refuge /ˈɹɛfjuːdʒ/
riot /ˈɹaɪ.ət/
recreation /ɹɛkɹiˈeɪʃən/
repetition /ɹɛpəˈtɪʃən/
realism /ɹi.əlɪzm/
ruler /ˈɹuːlə(ɹ)/
reliance /ɹɪˈlaɪəns/
refugee /ˈɹɛfjʊdʒiː/
/ɹɛfjʊˈdʒiː/
rebel /ˈɹɛbəl/
reactor /ɹiˈæktɚ/
radioactive /ˌɹeɪdioʊˈæktɪv/
rotation /ɹoʊˈteɪʃən/
rotten /ˈɹɑtn̩/
robbery /ˈɹɒbəɹi/
/ˈɹɒbɹi/
reservoir /ˈɹɛz.ə.vwɑː(ɹ)/
relieve /ɹɪˈliːv/
reconciliation /ˌɹɛkənˌsɪlɪˈeɪʃən/
/ˌɹɛkənˌsɪliˈeɪʃən/
resume /ɹɪˈzjuːm/
reverse /ɹɪˈvəːs/
render /ˈɹɛn.də/
robust /ɹəʊˈbʌst/
/ɹəˈbʌst/
residual /ɹɪˈzɪdjʊəl/
rug /ɹʌɡ/
referral /ɹɪˈfɝəl/
rifle /ˈɹaɪfəl/
runner /ˈɹʌnɚ/
resemblance /ɹəzˈɛmbləns/
radar /ˈɹeɪdɑː(ɹ)/
regression /ɹəˈɡɹɛʃən/
recipient /ɹəˈsɪp.i.ənt/
risky /ˈɹɪski/
rigorous /ˈɹɪɡəɹəs/
republican /ɹɪˈpʌblɪkən/
registrar /ˈɹɛdʒ.ɪsˌtɹɑɹ/
radius /ˈɹeɪdi.əs/
wrongly /ˈɹɒŋli/
regulate /ˈɹɛɡjəleɪt/
reservation /ˌɹɛzəˈveɪʃən/
ribbon /ˈɹɪbən/
rescue /ˈɹɛs.kjuː/
rack /ɹæk/
ruthless /ˈɹuːθləs/
responsive /ɹɪˈspɒnsɪv/
reproduce /ˌɹi.pɹoʊˈdjus/
ripe /ɹaɪp/
/ɹaːɪp/
restless /ˈɹɛstlɪs/
reminiscent /ˌɹɛməˈnɪsnt/
rocket /ˈɹɑkɪt/
rocky /ˈɹʷɔkiː/
rim /ɹɪm/
repay /ɹiˈpeɪ/
redemption /ɹɪdɛmpʃən/
reassure /riəˈʃʊr/
regent /ˈɹiːdʒənt/
wretched /ˈɹɛtʃɪd/
rationale /ɹæ.ʃəˈnɑːl/
/ɹæ.ʃəˈnæl/
resemble /ɹɪˈzɛmb(ə)l/
reg /ɹɛdʒ/
/ɹɛɡ/
repertoire /ˈɹɛp.ə.twɑː/
reversal /ɹɪˈvɜː(ɹ)səl/
receptor /ɹɪˈsɛptə/
royalty /ˈɹɔɪəlti/
ritual /ˈɹɪ.tʃu.əl/
rubber /ˈɹʌbə(ɹ)/
/ˈɹɐbə(ɹ)/
rick /ɹɪk/
reciprocal /ɹɪˈsɪpɹək(ə)l/
respiratory /ɹɪˈspɪɹət(ə)ɹi/
runway /ˈɹʌnweɪ/
rhythmic /ˈɹɪð.mɪk/
/ˈɹɪð.mək/
reconcile /ˈɹɛkənsaɪl/
renew /ɹɪˈnjuː/
rivalry /ˈɹaɪ.vəl.ɹi/
writ /ɹɪt/
remuneration /ɹə.mjuː.nə.ˈɹeɪ.ʃən/
renal /ˈɹiːnəl/
reflux /ˈɹiː.flʌks/
rye /ɹaɪ/
radiator /ˈɹeɪ.diˌeɪ.tɚ/
rental /ˈɹɛntəl/
rag /ɹæɡ/
resurrection /ɹɛzəˈɹɛkʃən/
/ɹɛzəˈɹɛkʃn̩/
rig /ɹɪɡ/
wrap /ɹæp/
relocation /ˌɹiːləʊˈkeɪʃən/
roller /ˈɹəʊlə/
robot /ˈɹəʊbɒt/
rebuild /ˈɹiːbɪld/
rift /ɹɪft/
ramp /ɹæmp/
wry /ɹaɪ/
retrieve /ɹɪˈtɹiv/
/ɹəˈtɹiv/
/ɹiˈtɹiv/
robe /ɹəʊb/
residue /ˈɹɛzɪduː/
retrospect /ˈɹɛtɹoˌspɛkt/
rum /ɹʌm/
razor /ˈɹeɪzə/
ruby /ˈɹuːbi/
reformation /ˌɹɛfəˈmeɪʃn̩/
radial /ˈɹeɪdi.əl/
racket /ˈɹækɪt/
remotely /ɹɪˈmoʊtli/
rhetorical /ɹɪˈtɒɹ.ɪ.kəl/
/ɹəˈtɒɹ.ɪ.kəl/
rue /ɹuː/
wreck /ˈɹɛk/
rubble /ˈɹʌb.əl/
relentless /ɹɪˈlɛntləs/
ruin /ˈɹuː.ɪn/
revise /ɹɪˈvaɪ̯z/
rune /ɹuːn/
recollection /ɹɛkəˈlɛkʃən/
rugged /ˈɹʌɡɪd/
resonance /ˈɹɛzənəns/
roach /ɹəʊtʃ/
wrath /ɹɒθ/
/ɹæθ/
rusty /ˈɹʌsti/
rap /ɹæp/
replica /ˈɹɛplɪkə/
remission /ɹɪˈmɪʃən/
wryly /ˈɹaɪli/
regularity /ˌɹɛɡjuˈlæɹəti/
remedial /ɹɪˈmiːdɪəl/
rave /ɹeɪv/
respite /ˈɹɛˌspaɪt/
roe /ˈɹəʊ/
reactionary /ɹiˈækʃən(ə)ɹi/
resin /ˈɹɛzɪn/
runner-up /ˌɹʌn.əˈɹʌp/
raft /ɹɑːft/
riddle /ˈɹɪdəl/
realist /ˈɹɪəlɪst/
relativity /ɹɛləˈtɪvɨti/
retribution /ˌɹɛtɹɪˈbjuʃən/
rump /ˈɹʌmp/
rapport /ɹæˈpɔɹ/
/ɹæˈpoʊɹ/
/ɹəˈpoʊɹ/
/ɹəˈpɔɹ/
recruit /ɹɪˈkɹut/
refrigerator /ɹɪˈfɹɪd͡ʒəˌɹeɪtə/
ransom /ˈɹænsəm/
rarity /ˈɹɛə.ɹə.tɪ/
regulator /ɹɛɡ.juː.leɪt.ə/
reconnaissance /ɹɪˈkɒnəsəns/
refreshment /ɹɪˈfɹeʃ.mənt/
retina /ˈɹɛt.ɨ.nə/
retaliation /ɹɪˌtæliˈeɪʃən/
rogue /ˈɹəʊ̯ɡ/
rhyme /ɹaɪm/
refrain /ɹɪˈfɹeɪn/
relay /ˈɹiːleɪ/
replication /ɹɛplɪˈkeɪʃən/
rite /ɹaɪt/
rudder /ˈɹʌdə(ɹ)/
reap /ɹiːp/
rosy /ˈɹoʊzi/
rudimentary /ˌɹuːdɪˈmɛntəɹi/
/ˌɹuːdɪˈmɛnt͡ʃɹi/
relentlessly /ɹɪˈlɛntləsli/
reputable /ˈɹɛpjʊtəbəl/
rust /ɹʌst/
real-time /ˈɹiːəltaɪm/
rampant /ˈɹæm.pənt/
resentful /ɹɪˈzɛntfəl/
readable /ˈɹiːdəbl̩/
reverence /ˈɹɛvɹəns/
requisite /ɹɪˈkwɪzɪt/
rep /ɹɛp/
remembrance /ɹɪ.ˈmɛm.bɹəns/
rucksack /ˈɹʌkˌsæk/
ration /ˈɹæʃən/
rot /ɹɑt/
rainy /ˈɹeɪni/
rattle /ˈɹæ.t(ə)l/
rob /ɹɒb/
rustic /ˈɹʌstɪk/
rendezvous /ˈɹɑndəˌvu/
/ˈɹɑndeɪ̯ˌvu/
rhino /ˈɹaɪ.nəʊ/
radiant /ˈɹeɪdi.ənt/
rapist /ˈɹeɪpɪst/
rectify /ˈɹɛktəˌfaɪ/
ruthlessly /ˈɹuːθ.ləs.li/
/ˈɹuːθ.lɪs.li/
reversion /ɹɪˈvɜːʒən/
remorse /ɹɪˈmɔː(ɹ)s/
rife /ɹaɪf/
reclaim /ɹɪˈkleɪm/
/ɹiːˈkleɪm/
/ˈɹiːkleɪm/
redress /ɹɪˈdɹɛs/
resilience /ɹə.zɪl.ɪ.əns/
recreate /ˈɹɛkɹɪeɪt/
reeve /ɹiːv/
rind /ɹaɪnd/
recess /ˈɹiː.sɛs/
/ɹɪ.ˈsɛs/
relinquish /ɹɪˈlɪŋkwɪʃ/
rotate /ɹəʊˈteɪt/
rinse /ɹɪns/
wren /ɹɛn/
ripple /ˈɹɪp(ə)l/
revulsion /ɹɪˈvʌlʃən/
rear /ɹɪɹ/
roam /ɹəʊm/
reel /ɹiːl/
relish /ˈɹɛ.lɪʃ/
revolver /ɹɪˈvɒl.vɚ/
raincoat /ˈɹeɪnkoʊt/
reggae /ˈɹɛɡeɪ/
rein /ɹeɪn/
rebate /ˈɹiːbeɪt/
/ɹəˈbeɪt/
recur /ɹɪˈkɜː(ɹ)/
repertory /ˈɹɛp.əɹˌtɔɹ.i/
/ˈɹɛpəɹˌtoʊɹ.i/
relic /ˈɹɛlɪk/
rouble /ɹuːbəl/
ranger /ˈɹeɪndʒə(ɹ)/
ratify /ˈɹætɪfaɪ/
/ˈɹætəfaɪ/
reddish /ˈɹɛdɪʃ/
redeem /ɹɨˈdiːm/
robber /ˈɹɒ.bə(ɹ)/
restitution /ˌɹɛstɪˈtjuʃən/
resonant /ˈɹɛzənənt/
rectum /ˈɹɛktəm/
rehearse /ɹɪˈhɜːs/
righteous /ˈɹaɪtʃəs/
rake /ɹeɪk/
recycle /ɹəˈsaɪkəl/
/ɹɪˈsaɪkəl/
/ɹiˈsaɪkəl/
righteousness /ˈɹaɪt͡ʃəsnəs/
recoup /ɹɪˈkuːp/
rejoice /ɹɪˈd͡ʒɔɪs/
resolute /ˈɹesəˌl(j)uːt/
retinue /ˈɹɛt.ɪ.njuː/
refine /ɹɪˈfaɪn/
reset /ɹiːˈsɛt/
refute /ɹɪˈfjuːt/
/ɹəˈfjut/
recalcitrant /ɹɪ.ˈkæl.sɪ.tɹənt/
referential /ɹɛfəˈɹɛnʃəl/
wreath /ɹiːθ/
raspberry /ˈɹɑːzbɹi/
radon /ˈɹeɪdɒn/
realignment /ˌɹiːjəˈlaɪnmənt/
rebirth /ɹiˈbɜːθ/
responsiveness /ɹɪˈspɒnsɪvnɪs/
requiem /ˈɹɛkwɪəm/
/ˈɹɛkwiɛm/
rota /ˈɹəʊ.tə/
rash /ɹæʃ/
referent /ˈɹɛfəɹənt/
ruddy /ˈɹʌdi/
regatta /ɹɪˈɡætə/
/ɹɪˈɡɑtə/
replicate /ˈɹɛpləˌkeɪt/
raven /ˈɹeɪvən/
reimbursement /ˌɹiː.ɪmˈbɜːs.mənt/
reindeer /ˈɹeɪndɪə/
reverb /ˈɹiˌvɚb/
rink /ɹɪŋk/
raucous /ˈɹɔːkəs/
rostrum /ˈɹɒ.stɹəm/
recite /ɹɪˈsaɪt/
reproach /ɹɪˈpɹəʊtʃ/
retort /ɹɪˈtɔɹt/
repentance /rĭ.pĕnʹtəns/
reiterate /ɹiˈɪt.əɹ.eɪt/
ranch /ɹæntʃ/
ramshackle /ˈɹæmˌʃæk.əl/
repel /ɹɪˈpɛl/
reticent /ˈɹɛtɪsənt/
rip /ɹɪp/
racer /ˈɹeɪsə/
rethink /ɹiːˈθɪŋk/
rickety /ˈɹɪk.ɪ.ti/
/ˈɹɪk.e.ti/
regimen /ˈɹɛdʒ.ɪ.mən/
repose /ɹɪˈpoʊz/
repulsive /rĭ.pŭl'sĭv/
/rē.pŭl'sĭv/
rebuke /ɹiˈbjuːk/
/ɹɪˈbjuːk/
resistor /ɹɪˈzɪstə/
rowan /ɹəʊən/
rupture /ˈɹʌptʃə/
rosette /ɹəʊˈzɛt/
refectory /ɹɪˈfɛkt(ə)ɹi/
respiration /ɹɛspɪˈɹeɪʃən/
restful /ˈɹɛs(t)fʊl/
reverie /ˈɹɛvəɹi/
rearguard /ˈɹɪəɹˌɡɑɹd/
reptile /ɹɪpˈtaɪl/
railroad /ˈɹeɪlɹoʊd/
rhubarb /ˈɹuːbɑːb/
rand /ɹænd/
radiance /ˈɹeɪdi.əns/
rodent /ˈɹəʊdənt/
router /ˈɹuːtə(ɹ)/
rutter /ˈɹʌtə/
roundabout /ˈɹaʊndəˌbaʊt/
/country=us/
rapprochement /ɹəˈpɹɒʃ.mɒ̃/
/ɹaˈpɹɒʃ.mɒ̃/
refresh /ɹiˈfɹɛʃ/
recollect /ɹɛkəˈlɛkt/
resplendent /ɹɪˈsplɛn.dənt/
ri /ɹiː/
ripper /ˈɹɪpə/
regenerate /ɹiːˈdʒɛnəɹeɪt/
restorative /ɹɪˈstɒɹətɪv/
rapt /ˈɹæpt/
reticence /ˈɹɛɾɨsins/
ravel /ˈɹævəl/
refund /ɹɪˈfʌnd/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list