Verbs with the suffix "-ise" (1,000)

This morpheme tends to mean "to make". Some of the most representative words that include it are: advise, advertise, improvise. It's typically applied to verbs.

See the full list below:

Showing only 1,000 items. 1,401 elements in total

We show you the first 1,000 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

71.38%

Purchase full list for €5 • raise
 • realise
 • recognise
 • rise
 • arise
 • exercise
 • advise
 • promise
 • organise
 • practise
 • emphasise
 • comprise
 • minimise
 • devise
 • apologise
 • surprise
 • advertise
 • maximise
 • supervise
 • compromise
 • criticise
 • praise
 • disguise
 • revise
 • specialise
 • characterise
 • summarise
 • utilise
 • authorise
 • despise
 • publicise
 • liaise
 • materialise
 • stabilise
 • cruise
 • visualise
 • capitalise
 • sympathise
 • jeopardise
 • subsidise
 • privatise
 • modernise
 • generalise
 • prise
 • mobilise
 • finalise
 • symbolise
 • reorganise
 • improvise
 • rationalise
 • categorise
 • revitalise
 • optimise
 • neutralise
 • familiarise
 • harmonise
 • scrutinise
 • penalise
 • appraise
 • memorise
 • standardise
 • equalise
 • synthesise
 • patronise
 • revolutionise
 • socialise
 • surmise
 • legitimise
 • destabilise
 • antagonise
 • economise
 • prioritise
 • centralise
 • exorcise
 • monopolise
 • customise
 • colonise
 • formalise
 • acclimatise
 • baptise
 • synchronise
 • fantasise
 • empathise
 • pressurise
 • crystallise
 • bruise
 • liberalise
 • galvanise
 • normalise
 • epitomise
 • computerise
 • conceptualise
 • popularise
 • theorise
 • deputise
 • decentralise
 • reappraise
 • dramatise
 • terrorise
 • localise
 • chastise
 • excise
 • immunise
 • hypothesise
 • legalise
 • polarise
 • fertilise
 • sterilise
 • immobilise
 • itemise
 • personalise
 • moisturise
 • energise
 • trivialise
 • oxidise
 • institutionalise
 • demoralise
 • industrialise
 • commercialise
 • televise
 • renationalise
 • hybridise
 • metabolise
 • re-emphasise
 • internalise
 • evangelise
 • criminalise
 • civilise
 • vandalise
 • verbalise
 • liquidise
 • regularise
 • naturalise
 • democratise
 • re-organise
 • politicise
 • hypnotise
 • marginalise
 • disenfranchise
 • franchise
 • productise
 • stigmatise
 • humanise
 • contextualise
 • glamorise
 • vaporise
 • parasitise
 • idolise
 • tantalise
 • enfranchise
 • photosynthesise
 • sensitise
 • agonise
 • operationalise
 • internationalise
 • apprise
 • universalise
 • scandalise
 • actualise
 • immortalise
 • ionise
 • digitise
 • systematise
 • ostracise
 • idealise
 • merchandise
 • individualise
 • initialise
 • compartmentalise
 • vocalise
 • cauterise
 • poise
 • anaesthetise
 • unionise
 • mesmerise
 • victimise
 • pulverise
 • romanticise
 • recolonise
 • premise
 • moralise
 • sanitise
 • satirise
 • dimerise
 • fraternise
 • reprise
 • italicise
 • demilitarise
 • medicalise
 • randomise
 • canonise
 • totalise
 • anglicise
 • demobilise
 • dematerialise
 • circularise
 • monumentalise
 • demythologise
 • pedestrianise
 • serialise
 • mechanise
 • philosophise
 • cannibalise
 • proselytise
 • annalise
 • brutalise
 • anthropomorphise
 • radicalise
 • remise
 • recapitalise
 • civilianise
 • editorialise
 • amortise
 • sentimentalise
 • tenderise
 • noise
 • mortise
 • historicise
 • accessorise
 • sensationalise
 • incise
 • alkalinise
 • circumcise
 • eroticise
 • pathologise
 • externalise
 • homogenise
 • intellectualise
 • depolarise
 • sodomise
 • routinise
 • sermonise
 • solarise
 • bowdlerise
 • fossilise
 • decolonise
 • overemphasise
 • decolourise
 • disorganise
 • ritualise
 • extemporise
 • traumatise
 • mineralise
 • reconceptualise
 • counterpoise
 • particularise
 • atomise
 • reemphasise
 • depersonalise
 • tranquillise
 • metastasise
 • minimalise
 • eulogise
 • synergise
 • heterodimerise
 • tyrannise
 • plagiarise
 • rhapsodise
 • parallelise
 • alchemise
 • militarise
 • recontextualise
 • proletarianise
 • globalise
 • volumise
 • miniaturise
 • soliloquise
 • overdramatise
 • disfranchise
 • bastardise
 • depoliticise
 • botanise
 • catheterise
 • thematise
 • pelletise
 • overgeneralise
 • corporatise
 • underemphasise
 • poeticise
 • telepathise
 • demagnetise
 • devitalise
 • professionalise
 • valorise
 • fundraise
 • readvertise
 • factionalise
 • aggrandise
 • stylise
 • decimalise
 • vitalise
 • catechise
 • braise
 • dichotomise
 • topicalise
 • decriminalise
 • desulphurise
 • departmentalise
 • parameterise
 • collectivise
 • uniformise
 • ethicise
 • polemicise
 • colocalise
 • apostrophise
 • factorise
 • linearise
 • desensitise
 • simonise
 • caramelise
 • anthologise
 • delocalise
 • polymerise
 • derecognise
 • de-humanise
 • overpraise
 • alphabetise
 • ruralise
 • balkanise
 • propagandise
 • magnetise
 • catastrophise
 • hospitalise
 • rasterise
 • pauperise
 • exteriorise
 • burglarise
 • temporise
 • interiorise
 • modularise
 • restabilise
 • notarise
 • revalorise
 • commoditise
 • mutualise
 • secularise
 • destigmatise
 • literalise
 • diagonalise
 • underpraise
 • canalise
 • concretise
 • quantise
 • demonise
 • dynamise
 • ventriloquise
 • caponise
 • epigrammatise
 • psychologise
 • subjectivise
 • retraumatise
 • cinchonise
 • antioxidise
 • traditionalise
 • deuise
 • modalise
 • deunionise
 • dispise
 • adulterise
 • avise
 • geometrise
 • velarise
 • warrantise
 • Thatcherise
 • analogise
 • esprise
 • eunuchise
 • formulise
 • spiralise
 • lemmatise
 • reauthorise
 • heparinise
 • eclecticise
 • chronologise
 • misogynise
 • monophthongise
 • abolitionise
 • relativise
 • alienise
 • illiberalise
 • cosmopolitanise
 • desocialise
 • motorise
 • banalise
 • underpromise
 • get wise
 • officialise
 • rubberise
 • parodise
 • metallise
 • episcopise
 • nitrogenise
 • orthogonalise
 • athetise
 • entise
 • somatise
 • metaphorise
 • gelatinise
 • Omanise
 • excise
 • jumboise
 • radialise
 • idolatrise
 • phosphorise
 • remerchandise
 • marketise
 • melodise
 • asepticise
 • potentise
 • decapitalise
 • Calvinise
 • mercurialise
 • problematise
 • subcategorise
 • discretise
 • metathesise
 • nomadise
 • ergotise
 • securitise
 • minorise
 • contemporise
 • postmodernise
 • wantonise
 • autotomise
 • disnaturalise
 • resterilise
 • metricise
 • favourise
 • unitalicise
 • pseudologise
 • vitriolise
 • disincentivise
 • orthographise
 • comprehensivise
 • filmise
 • Italianise
 • somniloquise
 • melodramatise
 • mediatise
 • archaicise
 • subfranchise
 • tolerise
 • microminiaturise
 • minoritise
 • precise
 • diphthongise
 • resurrectionise
 • memorialise
 • cocainise
 • explicitise
 • radiosensitise
 • managerialise
 • tobruise
 • asexualise
 • cantonise
 • Palestinianise
 • phosphatise
 • agrise
 • spamvertise
 • governmentalise
 • reionise
 • overspecialise
 • collateralise
 • Moslemise
 • strategise
 • warfarinise
 • agnise
 • archaise
 • infranchise
 • sanctuarise
 • epoxidise
 • synoecise
 • Malayise
 • hepatise
 • Sanskritise
 • racialise
 • suburbanise
 • distalise
 • academicise
 • Syrianise
 • pluralise
 • gluttonise
 • superpraise
 • repolarise
 • uncanonise
 • overnoise
 • theosophise
 • peculiarise
 • jargonise
 • bepraise
 • grammaticalise
 • hadronise
 • remilitarise
 • irrationalise
 • porpoise
 • textualise
 • pessimise
 • trypsinise
 • decidualise
 • devirginise
 • electrocauterise
 • fabulise
 • finitise
 • municipalise
 • depolymerise
 • peroxidise
 • cyanise
 • defamiliarise
 • acetalise
 • copolymerise
 • thermalise
 • check-raise
 • bestialise
 • aromatise
 • decarbonise
 • volatilise
 • sabbatise
 • miscapitalise
 • biographise
 • determinise
 • rebaptise
 • grammaticise
 • academise
 • emprise
 • colloquialise
 • genderise
 • repopularise
 • synonymise
 • emblematise
 • Sovietise
 • Bowdlerise
 • euphemise
 • booleanise
 • symphonise
 • homologise
 • remineralise
 • sacerdotalise
 • obelise
 • accurise
 • uncapitalise
 • debruise
 • regionalise
 • emblemise
 • astronomise
 • Moroccanise
 • damn with faint praise
 • demineralise
 • alcoholise
 • chaptalise
 • ideologise
 • indigenise
 • sirenise
 • palettise
 • fragmentise
 • dehydrogenise
 • opalise
 • resynchronise
 • anonymise
 • deemphasise
 • respectabilise
 • heroise
 • chloridise
 • physiognomise
 • signalise
 • curarise
 • luteinise
 • masculinise
 • colloquise
 • sulfurise
 • epilogise
 • transistorise
 • gallicise
 • dealcoholise
 • depalatalise
 • syllabise
 • zeolitise
 • Septembrise
 • Ukrainianise
 • decarburise
 • womanise
 • allergise
 • septembrise
 • poetise
 • lionise
 • synopsise
 • resynthesise
 • effranchise
 • phagocytise
 • arborise
 • miscategorise
 • corporealise
 • dolomitise
 • acidise
 • chromise
 • etherealise
 • gnosticise
 • sensualise
 • deenergise
 • repromise
 • revisualise
 • antipathise
 • platinise
 • forepromise
 • jihadise
 • crystalise
 • similise
 • nuclearise
 • readvise
 • channelise
 • unrealise
 • decreolise
 • marinise
 • masculise
 • emotionalise
 • anathematise
 • phlebotomise
 • vulcanise
 • hyperpolarise
 • underutilise
 • volcanise
 • superhumanise
 • cataloguise
 • marbelise
 • texturise
 • chemicalise
 • skeletonise
 • underexercise
 • narrativise
 • gentilise
 • virialise
 • recanalise
 • ovariectomise
 • sexualise
 • cretinise
 • prologise
 • valourise
 • overparameterise
 • Christianise
 • deracialise
 • canonicalise
 • easternise
 • incentivise
 • kyanise
 • entomologise
 • humorise
 • euphonise
 • nephrectomise
 • futurise
 • vascularise
 • adrenalectomise
 • monologise
 • attitudinise
 • genialise
 • dehypnotise
 • scise
 • demise
 • climatise
 • autoxidise
 • disseise
 • syllogise
 • euthanatise
 • prologuise
 • proverbialise
 • deglobalise
 • gorgonise
 • devocalise
 • novelise
 • opsonise
 • sorbitise
 • deradicalise
 • acetise
 • cardinalise
 • hypersensitise
 • physiologise
 • atheise
 • diabolise
 • cinematise
 • euthanise
 • immunolocalise
 • cordialise
 • tautologise
 • taxonomise
 • Catholicise
 • encise
 • methodise
 • pilgrimise
 • decategorise
 • decolorise
 • catholicise
 • embolise
 • hyalinise
 • essentialise
 • etherise
 • micronise
 • apostatise
 • posterise
 • kaolinise
 • rightwise
 • pasteurise
 • sedentarise
 • fanaticise
 • desilverise
 • relegalise
 • adrenalise
 • casualise
 • titularise
 • Muslimise
 • unnaturalise
 • desulfurise
 • aerosolise
 • overrise
 • chlorinise
 • araise
 • fetichise
 • documentarise
 • macadamise
 • unbaptise
 • Englishise
 • Iranianise
 • juvenilise
 • hypercriticise
 • feminise
 • Polonise
 • sorcerise
 • Latinise
 • devolatilise
 • sulphurise
 • ozonise
 • artificialise
 • mortalise
 • contractualise
 • bituminise
 • seise
 • Finnicise
 • deauthorise
 • paternalise
 • humourise
 • nominalise
 • genealogise
 • vulgarise
 • oralise
 • missionise
 • derandomise
 • gutturalise
 • haplologise
 • hoise
 • angelise
 • epicurise
 • scalarise
 • mischaracterise
 • imperialise
 • monomerise
 • Fennicise
 • binarise
 • Birminghamise
 • Gothicise
 • winsorise
 • syncretise
 • Russianise
 • parenthesise
 • vasectomise
 • oligarchise
 • redemise
 • refamiliarise
 • Winsorise
 • oxygenise
 • cutinise
 • debureaucratise
 • reindustrialise
 • appetise
 • phonetise
 • Norwegianise
 • divinise
 • rigidise
 • Americanise
 • biosynthesise
 • disadvise
 • bureaucratise
 • outnoise
 • metropolitanise
 • antiquarianise
 • odorise
 • resinise
 • platitudinise
 • hypersexualise
 • Parkinsonise
 • fluoridise
 • maternalise
 • anatomise
 • pedantise
 • autumnise
 • prophecise
 • carbolise
 • editionalise
 • tetramerise
 • fetishise
 • nickelise
 • virilise
 • supersymmetrise
 • absolutise
 • syncronise
 • anæsthetise
 • permeabilise
 • mispraise
 • fraise
 • decommunise
 • glottalise
 • grangerise
 • recircumcise
 • supernaturalise
 • appraise
 • platitudise
 • hegemonise
 • ebonise
 • elegise
 • fraise
 • dialogise
 • limp reraise
 • operatise
 • Africanise
 • arterialise
 • denuclearise
 • preadvertise
 • reacclimatise
 • recarbonise
 • dispraise
 • syntacticise
 • embourgeoise
 • euphuise
 • digitalise
 • accustomise
 • lyophilise
 • hydrogenise
 • permeablise
 • formalinise
 • emparadise
 • decompartmentalise
 • remobilise
 • unitise
 • pseudonymise
 • delegitimatise
 • visé
 • Londonise
 • dualise
 • rhetorise
 • martyrise
 • barbarise
 • vowelise
 • graphitise
 • witticise
 • aluminise
 • emetise
 • creativise
 • solecise
 • palatalise
 • theocratise
 • aphorise
 • misprise
 • senilise
 • delegitimise
 • levelise
 • diplomatise
 • equipoise
 • hyposensitise
 • undemocratise
 • diazotise
 • lexicalise
 • lobotomise
 • cerebralise
 • unsensualise
 • spiritualise
 • restrategise
 • Britishise
 • affranchise
 • hysterectomise
 • deindustrialise
 • rearise
 • rhythmise
 • categise
 • concise
 • polemise
 • cyberise
 • vagabondise
 • parametrise
 • provincialise
 • rigorise
 • endogenise
 • templatise
 • verlanise
 • weatherise
 • reraise
 • Hellenise
 • desynchronise
 • pastoralise
 • conveyorise
 • unrecognise
 • protocolise
 • disparadise
 • revolutionalise
 • endothelialise
 • imparadise
 • gormandise
 • epithelialise
 • antisepticise
 • journalise
 • value raise
 • recategorise
 • egotise
 • sacralise
 • transcendentalise
 • photosensitise
 • demasculinise
 • deserialise
 • sublimise
 • granitise
 • rivalise
 • elasticise
 • theatricalise
 • salinise
 • Islamise
 • peise
 • mongrelise
 • demutualise
 • schismatise
 • Mohammedanise
 • fictionalise
 • prelatise
 • overpoise
 • bacterise
 • calendarise
 • outpoise
 • unhumanise
 • solemnise
 • diarise
 • capsise
 • carnalise
 • rigourise
 • medievalise
 • de-authorise
 • sherardise
 • ptyalise
 • overexercise
 • ecstasise
 • annualise
 • polygamise
 • quintessentialise
 • carburise
 • citizenise
 • commonise
 • mysticise
 • defeminise
 • acronymise
 • resensitise
 • matronise
 • transparentise
 • plasticise
 • fiberise
 • de-Christianise
 • vitaminise
 • remonetise
 • enterprise
 • labialise
 • superficialise
 • tartarise
 • battologise
 • solubilise
 • deinstitutionalise
 • adjectivise
 • Europeanise
 • impersonalise
 • Teutonicise
 • epithelise
 • peptise
 • antisymmetrise
 • decivilise
 • vitamise
 • diminutivise
 • abastardise
 • reinitialise
 • misadvise
 • Protestantise
 • detraditionalise
 • fictionise
 • soberise
 • utilitarianise
 • paganise
 • hypostatise
 • misraise
 • de-energise
 • bosonise
 • marmalise
 • euhemerise
 • apothegmatise
 • immanentise
 • Danicise
 • redevise
 • hierarchise
 • epiphanise
 • cosmeticise
 • undisguise

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

  Write a comment about this list