Verbs with the suffix "-ate" (1,000)

This morpheme tends to mean "to make". Some of the most representative words that include it are: calculate, activate, participate. It's typically applied to verbs.

See the full list below:

Showing only 1,000 items. 2,511 elements in total

We show you the first 1,000 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

39.82%

Purchase full list for €5 • create
 • indicate
 • operate
 • concentrate
 • state
 • appreciate
 • hate
 • relate
 • demonstrate
 • investigate
 • generate
 • participate
 • illustrate
 • communicate
 • separate
 • celebrate
 • accommodate
 • negotiate
 • incorporate
 • eliminate
 • evaluate
 • calculate
 • stimulate
 • facilitate
 • dominate
 • estimate
 • compensate
 • locate
 • integrate
 • update
 • anticipate
 • co-operate
 • regulate
 • tolerate
 • translate
 • contemplate
 • hesitate
 • initiate
 • manipulate
 • associate
 • penetrate
 • differentiate
 • co-ordinate
 • formulate
 • allocate
 • date
 • dictate
 • discriminate
 • speculate
 • accelerate
 • congratulate
 • terminate
 • consolidate
 • isolate
 • debate
 • accumulate
 • decorate
 • educate
 • alleviate
 • advocate
 • emulate
 • migrate
 • articulate
 • underestimate
 • cooperate
 • activate
 • circulate
 • cultivate
 • elaborate
 • coordinate
 • commemorate
 • equate
 • delegate
 • deteriorate
 • mate
 • nominate
 • graduate
 • imitate
 • eradicate
 • originate
 • motivate
 • appropriate
 • donate
 • exaggerate
 • mediate
 • recreate
 • illuminate
 • collaborate
 • rotate
 • correlate
 • simulate
 • legislate
 • rate
 • designate
 • predominate
 • perpetuate
 • assimilate
 • necessitate
 • liberate
 • mitigate
 • violate
 • approximate
 • complicate
 • replicate
 • substantiate
 • emigrate
 • precipitate
 • relocate
 • elucidate
 • frustrate
 • exacerbate
 • validate
 • reiterate
 • deviate
 • evaporate
 • moderate
 • alternate
 • alienate
 • navigate
 • irritate
 • intimidate
 • reinstate
 • disseminate
 • retaliate
 • propagate
 • duplicate
 • fluctuate
 • infiltrate
 • evacuate
 • stipulate
 • humiliate
 • regenerate
 • deliberate
 • congregate
 • escalate
 • placate
 • elevate
 • insulate
 • invalidate
 • obviate
 • postulate
 • repudiate
 • dedicate
 • disintegrate
 • aggravate
 • negate
 • assassinate
 • intimate
 • degenerate
 • accentuate
 • extricate
 • dissipate
 • vibrate
 • proliferate
 • radiate
 • permeate
 • emanate
 • innovate
 • dissociate
 • renegotiate
 • obliterate
 • culminate
 • germinate
 • interrogate
 • rehabilitate
 • grate
 • overestimate
 • vindicate
 • encapsulate
 • meditate
 • ameliorate
 • re-create
 • abate
 • collate
 • extrapolate
 • reciprocate
 • denigrate
 • skate
 • adjudicate
 • animate
 • instigate
 • excavate
 • modulate
 • inflate
 • restate
 • oscillate
 • intermediate
 • deflate
 • suffocate
 • fascinate
 • vacate
 • renovate
 • contaminate
 • militate
 • aggregate
 • amalgamate
 • inculcate
 • delineate
 • automate
 • situate
 • legitimate
 • annihilate
 • abdicate
 • capitulate
 • confiscate
 • devastate
 • orientate
 • resuscitate
 • recuperate
 • detonate
 • reformulate
 • fabricate
 • implicate
 • overstate
 • relegate
 • defecate
 • depreciate
 • liquidate
 • understate
 • segregate
 • reverberate
 • reactivate
 • stagnate
 • urinate
 • punctuate
 • officiate
 • enumerate
 • predate
 • orchestrate
 • infuriate
 • ventilate
 • incriminate
 • arbitrate
 • resonate
 • redecorate
 • inaugurate
 • re-evaluate
 • agitate
 • gravitate
 • corroborate
 • recapitulate
 • conciliate
 • populate
 • probate
 • ingratiate
 • pre-date
 • predicate
 • incubate
 • interoperate
 • copulate
 • masturbate
 • percolate
 • repatriate
 • consummate
 • exterminate
 • disassociate
 • marinate
 • exonerate
 • calibrate
 • castigate
 • attenuate
 • explicate
 • authenticate
 • insinuate
 • rejuvenate
 • hibernate
 • refrigerate
 • lubricate
 • irrigate
 • mutate
 • impersonate
 • deregulate
 • dilate
 • regurgitate
 • decelerate
 • pollinate
 • decimate
 • commiserate
 • remonstrate
 • vitiate
 • reallocate
 • subjugate
 • consecrate
 • annotate
 • demarcate
 • elongate
 • over-estimate
 • perpetrate
 • inactivate
 • salivate
 • promulgate
 • incarnate
 • rebate
 • castrate
 • circumnavigate
 • aerate
 • instantiate
 • disaggregate
 • mutilate
 • excommunicate
 • emancipate
 • pontificate
 • propitiate
 • titillate
 • interrelate
 • tabulate
 • abbreviate
 • derogate
 • amputate
 • captivate
 • enunciate
 • underrate
 • saturate
 • narrate
 • berate
 • abrogate
 • prevaricate
 • invigorate
 • re-educate
 • incapacitate
 • procreate
 • phosphorylate
 • expropriate
 • vaccinate
 • individuate
 • indoctrinate
 • sublimate
 • disambiguate
 • emasculate
 • incinerate
 • bate
 • desecrate
 • interpolate
 • ejaculate
 • levitate
 • litigate
 • conflate
 • repopulate
 • hyperventilate
 • deprecate
 • uprate
 • ruminate
 • expiate
 • dislocate
 • pupate
 • reintegrate
 • arrogate
 • extirpate
 • equilibrate
 • exasperate
 • iterate
 • exculpate
 • luxuriate
 • pulsate
 • re-activate
 • deactivate
 • potentiate
 • dehydrate
 • reinvigorate
 • decapitate
 • adenylate
 • exfoliate
 • backdate
 • expostulate
 • rehydrate
 • palliate
 • numerate
 • impregnate
 • opiate
 • recalculate
 • commentate
 • reincarnate
 • checkmate
 • obfuscate
 • lactate
 • fumigate
 • sate
 • inoculate
 • hallucinate
 • satiate
 • gesticulate
 • procrastinate
 • venerate
 • habituate
 • interpenetrate
 • syndicate
 • inchoate
 • domesticate
 • remunerate
 • reflate
 • ovulate
 • incarcerate
 • collocate
 • transactivate
 • vacillate
 • expatiate
 • scintillate
 • reevaluate
 • irradiate
 • adumbrate
 • fornicate
 • agglomerate
 • overcompensate
 • actuate
 • coagulate
 • oxygenate
 • gyrate
 • disaffiliate
 • fixate
 • vegetate
 • menstruate
 • inundate
 • lacerate
 • eventuate
 • cumulate
 • quantitate
 • asphyxiate
 • truncate
 • depopulate
 • rededicate
 • medicate
 • reincorporate
 • intoxicate
 • recirculate
 • concatenate
 • desegregate
 • reaggregate
 • redesignate
 • reorientate
 • invigilate
 • effeminate
 • laminate
 • postdate
 • conjugate
 • adulterate
 • reprobate
 • immigrate
 • defaecate
 • miscalculate
 • restimulate
 • fulminate
 • expectorate
 • overstimulate
 • ablate
 • disorientate
 • antedate
 • rearticulate
 • citrate
 • undulate
 • laureate
 • palpate
 • translocate
 • decontaminate
 • disarticulate
 • inseminate
 • prate
 • seperate
 • tinplate
 • expurgate
 • federate
 • overrate
 • indurate
 • conglomerate
 • triangulate
 • foliate
 • alkylate
 • innervate
 • crate
 • matriculate
 • aspirate
 • nucleate
 • reeducate
 • enervate
 • demotivate
 • ulcerate
 • jubilate
 • importunate
 • excoriate
 • echolocate
 • concelebrate
 • gestate
 • encapsidate
 • sophisticate
 • abnegate
 • remotivate
 • cogitate
 • mandate
 • plate
 • overpronate
 • methylate
 • eviscerate
 • equivocate
 • perambulate
 • spatulate
 • inculpate
 • dechlorinate
 • hydrate
 • reinvestigate
 • prognosticate
 • abominate
 • reanimate
 • delaminate
 • titrate
 • conversate
 • fabulate
 • masticate
 • striate
 • novate
 • immolate
 • cremate
 • corrugate
 • bookplate
 • gastrulate
 • intubate
 • hyphenate
 • valuate
 • crenellate
 • prelate
 • spectate
 • perforate
 • affricate
 • formate
 • prorogate
 • defoliate
 • dissimulate
 • interdigitate
 • chelate
 • misallocate
 • mislocate
 • denominate
 • deconjugate
 • ululate
 • superannuate
 • elate
 • circumambulate
 • over-rate
 • debilitate
 • colligate
 • palpitate
 • renominate
 • propogate
 • remediate
 • dedifferentiate
 • affiliate
 • obligate
 • insensate
 • exhilarate
 • execrate
 • retranslate
 • aestivate
 • reduplicate
 • titivate
 • downregulate
 • sequestrate
 • desiccate
 • pirate
 • herniate
 • transmigrate
 • glaciate
 • remyelinate
 • miniate
 • flocculate
 • misdate
 • discombobulate
 • revegetate
 • preponderate
 • slate
 • rotavate
 • reestimate
 • etiolate
 • disincorporate
 • supinate
 • cannulate
 • expatriate
 • mistranslate
 • incurvate
 • overgenerate
 • patinate
 • recalibrate
 • administrate
 • sublate
 • agglutinate
 • recidivate
 • miscegenate
 • confabulate
 • flagellate
 • gratinate
 • renavigate
 • reappropriate
 • librate
 • myelinate
 • respirate
 • emaciate
 • fluoridate
 • arpeggiate
 • reaffiliate
 • ministrate
 • instate
 • inebriate
 • delegitimate
 • supplicate
 • excarnate
 • comigrate
 • nauseate
 • ratiocinate
 • degranulate
 • prefabricate
 • fellate
 • itinerate
 • discorporate
 • oversupinate
 • autoregulate
 • de-escalate
 • triplicate
 • misstate
 • over-educate
 • contraindicate
 • reinnervate
 • immunoprecipitate
 • decaffeinate
 • upregulate
 • decussate
 • ligate
 • extravasate
 • acetylate
 • transliterate
 • alliterate
 • aviate
 • bifurcate
 • sensate
 • redifferentiate
 • effectuate
 • dephosphorylate
 • connotate
 • reassociate
 • cavitate
 • collimate
 • carbonate
 • micturate
 • strangulate
 • hypothecate
 • reconsecrate
 • enculturate
 • sporulate
 • macerate
 • revalidate
 • suppurate
 • granulate
 • paginate
 • notate
 • summate
 • overactivate
 • fractionate
 • quadrate
 • quadruplicate
 • perseverate
 • deoxygenate
 • defibrillate
 • reequilibrate
 • roller skate
 • microstimulate
 • coarticulate
 • myristylate
 • somnambulate
 • reauthenticate
 • extimulate
 • up-regulate
 • decantate
 • defibrinate
 • adiate
 • revibrate
 • rogitate
 • eunuchate
 • exhumate
 • commeasurate
 • undecorate
 • fructuate
 • punctulate
 • stipendiate
 • rememorate
 • sanctificate
 • incardinate
 • unabbreviate
 • munerate
 • underinsulate
 • prebendate
 • beneficiate
 • staycate
 • overagitate
 • floccinaucinihilipilificate
 • deliminate
 • thoriate
 • intravasate
 • estivate
 • conculcate
 • gelatinate
 • coincubate
 • unabdicate
 • premasticate
 • nitrogenate
 • pseudoreplicate
 • decoronate
 • raisinate
 • obdurate
 • reilluminate
 • acervate
 • minorate
 • counterilluminate
 • nictitate
 • speciate
 • vapulate
 • delimitate
 • desaturate
 • dot-commiserate
 • restaurate
 • malaxate
 • edulcorate
 • enubilate
 • phosphate
 • indulgiate
 • decapacitate
 • suscitate
 • acclamate
 • effigiate
 • exiccate
 • forisfamiliate
 • protonate
 • quaeritate
 • caffeinate
 • enucleate
 • methylenate
 • seponate
 • soporate
 • subparcellate
 • discomboberate
 • recontaminate
 • interosculate
 • decorrelate
 • pulverate
 • dendrodate
 • desiderate
 • enecate
 • coactivate
 • color coordinate
 • atterrate
 • festinate
 • underirrigate
 • desolate
 • lustrate
 • edumacate
 • intercommunicate
 • underaccommodate
 • depucelate
 • vitriolate
 • elutriate
 • applicate
 • balbucinate
 • abacinate
 • acclimate
 • memorate
 • cocreate
 • inescate
 • counterindicate
 • unregulate
 • disincarcerate
 • repunctuate
 • reticulate
 • outdate
 • terebrate
 • circumgyrate
 • coöperate
 • balbutiate
 • jactitate
 • subdelegate
 • abirritate
 • habilitate
 • extripate
 • counterindoctrinate
 • formylate
 • profanate
 • decorticate
 • nutate
 • reestate
 • absinthiate
 • overirrigate
 • ruinate
 • eluviate
 • metricate
 • hyperaccumulate
 • perorate
 • self-create
 • tubulate
 • Italianate
 • unrate
 • procrasturbate
 • degafiate
 • deuterate
 • discombooberate
 • disincarnate
 • dismutate
 • doctorate
 • parturiate
 • conglaciate
 • jaculate
 • cyanate
 • deduplicate
 • centesimate
 • emendate
 • evapourate
 • fishplate
 • back-annotate
 • prepopulate
 • gangrenate
 • vaticinate
 • sternutate
 • glutinate
 • acculturate
 • outdebate
 • revigorate
 • unappropriate
 • preincubate
 • nihilate
 • pronate
 • depurate
 • revelate
 • efflagitate
 • electrostimulate
 • hyperacetylate
 • cofacilitate
 • incastellate
 • foveate
 • nidate
 • spoliate
 • bisulfate
 • defæcate
 • desolvate
 • substrate
 • remethylate
 • admarginate
 • tenuate
 • efflate
 • eradiate
 • exiguate
 • seminate
 • incastellate
 • conglobate
 • inspissate
 • determinate
 • reliquidate
 • halogenate
 • carbonylate
 • rutilate
 • sextuplicate
 • corrivate
 • obstetricate
 • interlaminate
 • emendicate
 • peninsulate
 • conglobulate
 • mate
 • phonate
 • insufflate
 • corporate
 • forensicate
 • reëvaluate
 • refudiate
 • maturate
 • hyperactivate
 • consociate
 • nanofabricate
 • retriangulate
 • teleoperate
 • excitate
 • deagglomerate
 • demigrate
 • reevaporate
 • osmoregulate
 • epoxidate
 • cocultivate
 • misoperate
 • presaturate
 • defalcate
 • demigrate
 • desophisticate
 • opacate
 • machicolate
 • emolliate
 • epilate
 • exsanguinate
 • immiserate
 • infenestrate
 • contristate
 • polyubiquitinate
 • deaggregate
 • revindicate
 • peculate
 • trucidate
 • invocate
 • prenylate
 • spiculate
 • luminate
 • fenerate
 • avocate
 • augurate
 • polyubiquitinylate
 • foreordinate
 • vacuate
 • aggerate
 • cassate
 • perlustrate
 • hypoventilate
 • cocurate
 • irradicate
 • reirrigate
 • accuminate
 • remigrate
 • camerate
 • fafiate
 • polyubiquitylate
 • prævaricate
 • devirginate
 • reannotate
 • relitigate
 • overspeculate
 • zirconiate
 • tintinnabulate
 • cicurate
 • hyperphosphorylate
 • transrate
 • combobulate
 • prolificate
 • decapsidate
 • discommodate
 • consolate
 • prestidigitate
 • unrelate
 • decapsulate
 • superelevate
 • æquate
 • claudicate
 • motorvate
 • culturally appropriate
 • degeminate
 • delipidate
 • overapproximate
 • hyperregulate
 • color-coordinate
 • famulate
 • astipulate
 • occupate
 • hidate
 • transambulate
 • transilluminate
 • miscalibrate
 • mistransliterate
 • assonate
 • conflagrate
 • conglutinate
 • ingravidate
 • cospeciate
 • foredate
 • premediate
 • nodulate
 • decarbonate
 • agnominate
 • effluviate
 • paraffinate
 • coeducate
 • trilaterate
 • fenestrate
 • fermentate
 • counterirritate
 • nidificate
 • vacuolate
 • photocoagulate
 • missificate
 • ultracentrifugate
 • underappreciate
 • fulgurate
 • starvate
 • obstipate
 • sulfurate
 • adipocerate
 • commensurate
 • premedicate
 • deliquate
 • radiofluorinate
 • machinate
 • transaminate
 • unmagistrate
 • recalcitrate
 • alluviate
 • homologate
 • angulate
 • compassionate
 • intercalate
 • underapproximate
 • glycosylate
 • grate
 • overregulate

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

  Write a comment about this list