Verbs ending in -ss (397) • pass
 • discuss
 • miss
 • express
 • press
 • assess
 • guess
 • cross
 • address
 • possess
 • process
 • kiss
 • stress
 • dress
 • access
 • dismiss
 • witness
 • confess
 • impress
 • progress
 • suppress
 • bless
 • encompass
 • toss
 • mess
 • redress
 • piss
 • embarrass
 • harness
 • bypass
 • depress
 • reassess
 • profess
 • undress
 • harass
 • compress
 • repress
 • caress
 • trespass
 • fuss
 • surpass
 • hiss
 • boss
 • gross
 • canvass
 • class
 • gloss
 • regress
 • amass
 • digress
 • repossess
 • oppress
 • transgress
 • buttress
 • moss
 • reprocess
 • suss
 • doss
 • waitress
 • criss-cross
 • grass
 • dispossess
 • overstress
 • truss
 • decompress
 • obsess
 • recross
 • mass
 • floss
 • readdress
 • crisscross
 • glass
 • diss
 • repass
 • cass
 • double-cross
 • cuss
 • jackass
 • overexpress
 • engross
 • poss
 • tress
 • wordprocess
 • premiss
 • outclass
 • dross
 • harrass
 • uncompress
 • succuss
 • re-express
 • overdress
 • ross
 • disembarrass
 • unharness
 • windlass
 • precess
 • cess
 • thass
 • sess
 • recess
 • coexpress
 • dass
 • concuss
 • underdress
 • blunderbuss
 • cutlass
 • restress
 • recompress
 • backcross
 • buss
 • retrogress
 • smartass
 • outguess
 • giss
 • uncross
 • outcross
 • mess
 • top-dress
 • underprocess
 • deboss
 • wiss
 • outkiss
 • underdiscuss
 • cryoprocess
 • distress
 • mattress
 • governess
 • half-ass
 • mass
 • blow it out one's ass
 • gloss
 • immunoexpress
 • destress
 • duchess
 • beguess
 • loss
 • overdoss
 • introgress
 • put oneself across
 • tongue kiss
 • schuss
 • compass
 • shake one's ass
 • take a guess
 • jess
 • get down to business
 • prebless
 • kill with kindness
 • bepiss
 • field dress
 • forthpass
 • degauss
 • pull out of one's ass
 • talk out of one's ass
 • unpass
 • box the compass
 • empress
 • stop press
 • talk out one's ass
 • soss
 • blow smoke up someone's ass
 • eustress
 • argue the toss
 • prepossess
 • whoop ass
 • give a rat's ass
 • photoprocess
 • ingress
 • mistress
 • unsubclass
 • suck ass
 • stumble across
 • give a tinker's cuss
 • transrepress
 • die in the ass
 • topdress
 • fiss
 • adpress
 • quass
 • could care less
 • underassess
 • break ass
 • whoop-ass
 • outdress
 • reimpress
 • rip ass
 • sass
 • forpass
 • bekiss
 • talk through one's ass
 • overassess
 • ingross
 • embliss
 • Joss
 • run across
 • fetch a compass
 • out-guess
 • take across
 • circumpass
 • couldn't care less
 • ambass
 • cross-dress
 • subclass
 • rip the piss
 • reexpress
 • reëxpress
 • prestress
 • betoss
 • hotpress
 • demoss
 • wireless
 • come across
 • get off one's ass
 • sciss
 • recanvass
 • liss
 • overpass
 • superclass
 • overcompress
 • intercross
 • open a can of whoop ass
 • preprocess
 • teach someone who's the boss
 • endoss
 • eyewitness
 • accompass
 • duress
 • teach who's boss
 • congress
 • teach who's the boss
 • fortress
 • emboss
 • emboss
 • cover someone's ass
 • repercuss
 • dump ass
 • KISS
 • not give a toss
 • freedom kiss
 • becross
 • reaccess
 • cuirass
 • bench press
 • suss
 • cryo process
 • outpass
 • shove it up your ass
 • unass
 • kiss ass
 • keep across
 • bench-press
 • cross-process
 • priss
 • aggress
 • cryo-process
 • untruss
 • onpass
 • micro-aggress
 • drag ass
 • handpass
 • outpiss
 • misprocess
 • foreguess
 • unbless
 • process
 • kiss someone's ass
 • unkiss
 • disprofess
 • take it up the ass
 • tender-kiss
 • redress
 • regloss
 • debarrass
 • supercompress
 • give someone the business
 • ride someone's ass
 • misclass
 • kick ass
 • happen across
 • misaddress
 • precompress
 • outbless
 • fiberglass
 • mean business
 • fress
 • laundress
 • haul ass
 • harnass
 • meess
 • muss
 • siss
 • give something a miss
 • incompass
 • permiss
 • transpass
 • imbarrass
 • overcross
 • egress
 • anticross
 • bebless
 • eat ass
 • outpress
 • swiss
 • percuss
 • worship the porcelain goddess
 • hand-kiss
 • misexpress
 • appress
 • microaggress
 • enbliss
 • cohostess
 • reclass
 • second guess
 • unaddress
 • bass
 • boss
 • abscess
 • doublecross
 • misstress
 • uptoss
 • brass
 • likeness
 • retoss
 • take one's tongue out of someone's ass
 • reconfess
 • repress
 • outsurpass
 • overpress
 • kick up a fuss
 • French kiss
 • derepress
 • fibreglass
 • show one's ass
 • absciss
 • come to pass
 • put across
 • unsuppress
 • bookcross
 • underguess
 • window-dress
 • outgross
 • postprocess
 • bear false witness
 • deass
 • cut across
 • bust a cap in someone's ass
 • ghess
 • overprocess
 • imboss
 • overimpress
 • adversely possess
 • cess
 • show who's boss
 • show who's the boss
 • bust one's ass
 • pop a cap in someone's ass
 • do business
 • subcross
 • cosuppress
 • unpossess
 • interess
 • excess
 • hyperexpress
 • self-redress
 • excuss
 • follow one's bliss
 • declass
 • lose the number of one's mess
 • crossdress
 • lick someone's ass
 • eating ass
 • incross
 • take the cross
 • bear witness
 • wuss
 • less
 • outcompass
 • get to grass
 • raise someone's consciousness
 • fess
 • French-kiss
 • nuss
 • second-guess
 • do one's business
 • misguess
 • downpress
 • unstress
 • hostess
 • immunosuppress
 • rediscuss
 • get across
 • get up someone's ass
 • pre-process
 • take the piss
 • mind one's business
 • mind one's own business
 • blow a kiss

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

  Write a comment about this list