Nouns with the suffix "-ian" (1,000)

This morpheme tends to mean "one who". Some of the most representative words that include it are: librarian, historian, magician. It's typically applied to nouns.

See the full list below:

Showing only 1,000 items. 2,193 elements in total

We show you the first 1,000 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

45.6%

Purchase full list for €5 • guardian
 • historian
 • politician
 • librarian
 • musician
 • gillian
 • physician
 • pedestrian
 • technician
 • lesbian
 • median
 • comedian
 • magician
 • civilian
 • electrician
 • mathematician
 • theologian
 • custodian
 • patrician
 • vegetarian
 • antiquarian
 • meridian
 • paediatrician
 • titian
 • hessian
 • alsatian
 • optician
 • clinician
 • parliamentarian
 • statistician
 • barbarian
 • obsidian
 • obstetrician
 • carnelian
 • disciplinarian
 • academician
 • pomeranian
 • tactician
 • dietician
 • beautician
 • egalitarian
 • dietitian
 • theoretician
 • libertarian
 • amphibian
 • gentian
 • ruffian
 • dalmatian
 • thespian
 • grammarian
 • veterinarian
 • tragedian
 • psychogeriatrician
 • logician
 • bohemian
 • fustian
 • octogenarian
 • strontian
 • radian
 • unitarian
 • phonetician
 • rhetorician
 • mortician
 • darwinian
 • diagnostician
 • tian
 • metaphysician
 • plebeian
 • crocodilian
 • xian
 • simian
 • geriatrician
 • durian
 • utopian
 • seminarian
 • chelonian
 • prehistorian
 • quotidian
 • valerian
 • centenarian
 • lilliputian
 • communitarian
 • pian
 • septuagenarian
 • planarian
 • contrarian
 • tertian
 • aeolian
 • steradian
 • geometrician
 • millenarian
 • bavarian
 • psychometrician
 • nonagenarian
 • corinthian
 • dialectician
 • vaudevillian
 • bacchanalian
 • badian
 • arithmetician
 • trinitarian
 • semiotician
 • authoritarian
 • eutherian
 • majoritarian
 • antediluvian
 • ornithischian
 • valetudinarian
 • econometrician
 • episcopalian
 • cnidarian
 • celsian
 • precisian
 • semi-vegetarian
 • ceratopsian
 • hereditarian
 • linguistician
 • sexagenarian
 • geophysician
 • caecilian
 • uniformitarian
 • epinician
 • radiolarian
 • corpuscularian
 • latitudinarian
 • inegalitarian
 • lacto-ovo-vegetarian
 • apian
 • antinomian
 • antimeridian
 • pyrotechnician
 • sesquipedalian
 • psychohistorian
 • saurian
 • saurischian
 • etesian
 • Acacian
 • Zwinglian
 • therizinosaurian
 • mesoeucrocodylian
 • sauropterygian
 • pescevegetarian
 • Armenian
 • concubinarian
 • Atrebatian
 • necessarian
 • sociophonetician
 • spiralian
 • Kolarian
 • Guamanian
 • Hindian
 • bariatrician
 • Necessarian
 • USAian
 • Black Russian
 • Sydnesian
 • Hebrician
 • Chechnian
 • parochian
 • Azanian
 • Sidonian
 • grumbletonian
 • rectitudinarian
 • logitian
 • Swindonian
 • hobohemian
 • sarcopterygian
 • session musician
 • demi-vegetarian
 • maidmarian
 • Malawian
 • Caspian
 • pescovegetarian
 • militarian
 • Ultonian
 • public historian
 • Red Indian
 • Xian
 • Montegonian
 • binitarian
 • urodelian
 • veterinary technician
 • Canarian
 • Cartesian
 • Paleo-Indian
 • allodaposuchian
 • Alogian
 • cislesbian
 • ethnohistorian
 • Hesperian
 • Ligurian
 • xian
 • Hebridian
 • Phaeacian
 • sertularian
 • Avarian
 • Iroquoian
 • Barcelonian
 • South Ossetian
 • bezonian
 • Haligonian
 • Tasmanian
 • Cincinnatian
 • Scincoidian
 • Aurignacian
 • Beotian
 • Bethanian
 • macronarian
 • Chalcedonian
 • metaphorician
 • Mordovian
 • multidisciplinarian
 • Karelian
 • North American Indian
 • Lilliputian
 • Earthian
 • Cataian
 • rotatorian
 • salutatorian
 • Hurrian
 • antitotalitarian
 • planetarian
 • prosimian
 • Usanian
 • Vaticanian
 • vocabularian
 • boyzilian
 • Wagnerian
 • Hayekian
 • hippocrepian
 • Eusebian
 • identitarian
 • tubularian
 • covaledictorian
 • nomadian
 • Lithuanian
 • reticularian
 • Sasanian
 • Estonian
 • Mordvian
 • snowflake obsidian
 • Abelonian
 • Lybian
 • hypochristian
 • metatherian
 • conquian
 • musitian
 • Kajkavian
 • proletarian
 • vicarian
 • Gutian
 • hypoChristian
 • Esculapian
 • euselachian
 • Bavarian
 • Bedfordian
 • Lemnian
 • nutarian
 • academian
 • Celt-Iberian
 • Persian
 • infralapsarian
 • solifidian
 • Varsovian
 • Melburnian
 • Tyrian
 • Ponapeian
 • necessitarian
 • futilitarian
 • Herodian
 • Porcellian
 • nihilarian
 • Proto-Indo-Iranian
 • Zoroastrian
 • Parisian
 • Ancient Macedonian
 • Mordvinian
 • leptocardian
 • Eastern Armenian
 • Celtiberian
 • Palestinian
 • metrician
 • antilibertarian
 • extropian
 • Laotian
 • Numidian
 • YouTubian
 • Albanian
 • Hispasian
 • Sabbatarian
 • Samian
 • Christadelphian
 • minoritarian
 • astrometrician
 • Montenegrian
 • Kashubian
 • bimedian
 • Deaflympian
 • West Indian
 • Extropian
 • Aromanian
 • Atlantian
 • Basilidian
 • Nepalian
 • primordian
 • cynodontian
 • Danube Swabian
 • Grassmannian
 • White Russian
 • Cappadocian
 • Praetorian
 • Bolgarian
 • Maeonian
 • Albanian
 • Aonian
 • identity politician
 • Atlantian
 • sitcomedian
 • Danubian
 • gecarcinian
 • nonhistorian
 • Abissinian
 • Changxingian
 • enaliosaurian
 • Mercurian
 • Chorezmian
 • praetorian
 • Proto-Iranian
 • Breslavian
 • epicedian
 • traducian
 • physicomathematician
 • Gaian
 • boreoeutherian
 • Northumbrian
 • Californian
 • Machiavellian
 • Madagascarian
 • Albanian
 • homoiousian
 • prætorian
 • Kimmerian
 • Hahnemannian
 • Carthaginian
 • Muscovian
 • Unitarian
 • Lycaonian
 • Prætorian
 • Varangian
 • Venerian
 • gynotician
 • triphibian
 • New Keynesian
 • Bohemian
 • Hessian
 • Sabbatharian
 • hydraulician
 • sebecosuchian
 • Trentonian
 • geckotian
 • Carolingian
 • Hurro-Urartian
 • Circassian
 • Fomorian
 • Psarian
 • nonpedestrian
 • Bucknellian
 • Syrian
 • magitian
 • Æthiopian
 • Carthusian
 • hemerobian
 • charitarian
 • Salvadorian
 • Czechoslovakian
 • Khwarazmian
 • Warringtonian
 • Academician
 • Oregonian
 • Maesulian
 • Maglemosian
 • amoebian
 • homousian
 • Sanduskian
 • Scripturian
 • Aristotelian
 • prioritarian
 • nonmusician
 • gradian
 • Palestinkian
 • Hissian
 • Salesian
 • archmagician
 • coecilian
 • Shimerian
 • Van Diemonian
 • leguleian
 • Calabrian
 • Carolinian
 • Paralympian
 • Messalian
 • Trinbagonian
 • Indo-Asian
 • babian
 • nonthespian
 • Bristolian
 • Accadian
 • Caymanian
 • Tirolian
 • scyllarian
 • Illinoisian
 • Solarian
 • proboscidian
 • sphenacodontian
 • Sabbatian
 • anti-Hegelian
 • Tyrolian
 • Corinthian
 • Flandrian
 • Khwarezmian
 • Amazonian
 • Messapian
 • antiparkinsonian
 • Exonian
 • Cubanadian
 • Belizian
 • Galwegian
 • La Trobian
 • Haitian
 • cardician
 • Chesepian
 • pollutician
 • Dagestanian
 • dasyuromorphian
 • Stahlian
 • Randian
 • Old Marlburian
 • Zenonian
 • Asgardian
 • fermentarian
 • prosodian
 • Venetian
 • Virginian
 • gondwanatherian
 • Bradfieldian
 • Harrovian
 • Evertonian
 • Khwarizmian
 • Noachian
 • gaysian
 • nonproletarian
 • Gobannian
 • Güntherian
 • Hanakian
 • Lycian
 • Michiganensian
 • ethnomusician
 • Moesian
 • Sicanian
 • Narnian
 • North Carolinian
 • suburbian
 • xenophobian
 • Malaysian
 • Christian
 • art historian
 • Jawaiian
 • pterosaurian
 • Borstalian
 • struthonian
 • Nova Scotian
 • Cardiffian
 • cliometrician
 • astronomian
 • Bacchanalian
 • Stratfordian
 • Brusselian
 • Achaemenian
 • Eastern Herzegovinian
 • Martian
 • ceratosaurian
 • American Indian
 • metaphysitian
 • pseudomedian
 • Blackpudlian
 • Stocktonian
 • Vilmanian
 • grammatician
 • Aequian
 • Alabamian
 • Scandahoovian
 • antidisestablishmentarian
 • perfectibilian
 • pretorian
 • South Walian
 • Laconian
 • vilmanian
 • breatharian
 • Achæmenian
 • Cameronian
 • Afrabian
 • Rothbardian
 • Saskatchewanian
 • Scadian
 • Cliftonian
 • fastilarian
 • Cracovian
 • tauromachian
 • Salopian
 • anthropologian
 • tricenarian
 • Pretorian
 • Keswickian
 • Labradorian
 • Bolivarian
 • hadrosaurian
 • Orcadian
 • Æquian
 • Pastafarian
 • epistellar Jovian
 • Tocharian
 • antisabbatarian
 • eusuchian
 • Baconian
 • cracovian
 • Neanderthalian
 • Vilnian
 • Dionysian
 • Loegrian
 • Drusian
 • microradian
 • Indo-Iranian
 • sirenian
 • myxosporidian
 • Sogdian
 • Proto-Polynesian
 • Aberdonian
 • Malaŵian
 • pædiatrician
 • Ecuadorian
 • celesbian
 • Paphian
 • chapstick lesbian
 • Saskatonian
 • Ukrainian
 • Presbyterian
 • solitarian
 • bestiarian
 • Uranian
 • quinquagenarian
 • sublaplacian
 • Buffalonian
 • supercentenarian
 • Alsatian
 • chondropterygian
 • antitrinitarian
 • Pestalozzian
 • Aquarian
 • archosaurian
 • sublapsarian
 • Roumanian
 • Sardinian
 • Icarian
 • Philippian
 • Neonomian
 • doctrinarian
 • Cameroonian
 • Capetian
 • Wronskian
 • Cheskian
 • salpian
 • Mician
 • Millhillian
 • picoradian
 • Montessorian
 • Augustinian
 • Shirburnian
 • Cracowian
 • neobratrachian
 • Kantian
 • Bermudian
 • professional politician
 • Gaytonian
 • Bolivian
 • Aberginian
 • Djiboutian
 • supralapsarian
 • Malthusian
 • Messenian
 • Cistercian
 • coccidian
 • Trinidadian
 • Falerian
 • monotrysian
 • Tunisian
 • Afrasian
 • Ozarkian
 • emergency medical technician
 • somphospondylian
 • Vukovian
 • Capetonian
 • Hawai'ian
 • Salian
 • Horezmian
 • Erasmian
 • Trinidadian and Tobagonian
 • Ingrian
 • Warsovian
 • Reykjavikian
 • Caucasian
 • emergency physician
 • Mimantian
 • Falernian
 • Sharonian
 • Floridian
 • Blundellian
 • Nootkian
 • Leodensian
 • Lewesian
 • calypsonian
 • machine politician
 • Hawaiian
 • Oxfordian
 • Paracelsian
 • Elysian
 • Holmesian
 • saffian
 • periscian
 • sharonian
 • Leodiensian
 • Calamian
 • paracelsian
 • Arminian
 • Falestinian
 • Ishmaelian
 • postsectarian
 • fruitarian
 • Maharashtrian
 • matrician
 • Meletian
 • Samnian
 • Erastian
 • New Orleanian
 • biospherian
 • street musician
 • Achaian
 • Rosicrucian
 • champian
 • coguardian
 • Trinitarian
 • nonpolitician
 • virgularian
 • Novatian
 • West Virginian
 • Lucanian
 • cercarian
 • matrician
 • Megarian
 • Ilian
 • Serbian
 • Servian
 • practician
 • Kastorian
 • Daphnian
 • Lestrygonian
 • hexagenerian
 • Antwerpian
 • Scythian
 • Indoasian
 • Silesian
 • Galatian
 • Old Prussian
 • Algerian
 • militician
 • Fenian
 • Praguian
 • nonagrarian
 • Carlovingian
 • Schwarzian
 • Midgardian
 • Euronesian
 • arithmetitian
 • North Indian
 • Chagossian
 • Thermidorian
 • Sabellian
 • Sassanian
 • Perthian
 • Sirian
 • Cretian
 • crossopterygian
 • Bielorussian
 • Springfieldian
 • brutalitarian
 • Tamartian
 • Aetolian
 • Malabarian
 • Sabellian
 • Aotearoaian
 • neoceratopsian
 • Sorbian
 • Russian
 • Millian
 • Tyrrhenian
 • contractarian
 • Multician
 • political lesbian
 • Israelian
 • Spenserian
 • Stopfordian
 • actinian
 • Massachusettsian
 • appendicularian
 • Forlivian
 • nonagrian
 • Leucadian
 • Llandoverian
 • Habsburgian
 • rhynchocephalian
 • Rightpondian
 • Thibetian
 • Salvatorian
 • Morelian
 • solitudinarian
 • Boeotian
 • Lesvonian
 • Abu Dhabian
 • Ichkerian
 • semantician
 • Ionian
 • Nassuvian
 • Baxterian
 • biostatistician
 • Haytian
 • Riffian
 • microhistorian
 • Cluniacensian
 • Tyrsenian
 • kouxian
 • vegaquarian
 • Waterlandian
 • macropodian
 • Canuckistanian
 • Dworkinian
 • Parthian
 • Samogitian
 • Europasian
 • euthanasian
 • Columbian
 • attitudinarian
 • Azerbaijanian
 • Cromwellian
 • Southamptonian
 • propertarian
 • sphenosuchian
 • Gambian
 • Valdensian
 • demospongian
 • Bœotian
 • glibertarian
 • Norvicensian
 • Hawai`ian
 • Catalonian
 • Zonian
 • ultracrepidarian
 • Sicilian
 • Silhillian
 • Ivoirian
 • Slovakian
 • Fox Newsian
 • Benghazian
 • gorgonian
 • Abkhasian
 • miscellanarian
 • monodelphian
 • twistorian
 • Proto-Yeniseian
 • nonbilaterian
 • Capricornian
 • Hawaiʻian
 • Palæstinian
 • epistolarian
 • metapolitician
 • Micronesian
 • transbian
 • asklepian
 • Aukštaitian
 • Coventrian
 • Sofian
 • Tanzanian
 • Chian
 • Trifluvian
 • Ivorian
 • grobian
 • Hamiltonian
 • Ricardian
 • Antiscian
 • Mission Indian
 • inferobranchian
 • Dalecarlian
 • Gaussian
 • Gibraltarian
 • Laventillian
 • legalitarian
 • octagenarian
 • aerarian
 • Mobilian
 • Pondicherrian
 • Mysian
 • potamian
 • Frisian
 • Southcottian
 • Nikonian
 • brobdingnagian
 • Lotharingian
 • Hamiltonian
 • Camunian
 • Magnesian
 • ærarian
 • riparian
 • meatarian
 • mesomyodian
 • Ausonian
 • prian
 • Cyprian
 • Valdivian
 • vicenarian
 • Brabantian
 • nothingarian
 • Celestinian
 • Charlestonian
 • meatatarian
 • even-christian
 • Languedocian
 • gorgonopsian
 • onomastician
 • Syrophenician
 • Maldivian
 • Taswegian
 • pharmacian
 • Karmathian
 • Rascian
 • Grimbarian
 • Downtonian
 • Syrophoenician
 • Eudoxian
 • sexagenerian
 • plesiosaurian
 • Port Harcourtian
 • Bannian
 • Karmatian
 • British Columbian
 • Buffian
 • Abkhazian
 • Cancerian
 • medician
 • cigar store Indian
 • Iranian
 • bannian
 • Daunian
 • protorosaurian
 • Leicestrian
 • Abderian
 • Syrophœnician
 • Monarchian
 • Sotonian
 • Fuegian
 • Southeast Asian
 • noncivilian
 • Venusian
 • nullifidian
 • lissamphibian
 • materiarian
 • Samosatenian
 • Philistinian
 • Bahamian
 • Leonian
 • Graecian
 • documentarian
 • syrphian
 • Anatolian
 • Corkonian
 • Nevadian
 • Noetian
 • bioinformatician
 • Terreneuvian
 • medusian
 • Slovenian
 • Græcian
 • Swedenborgian
 • Terreneuvian
 • Samothracian
 • Scandinavian
 • Etonian
 • aularian
 • Barbadian
 • Latakian
 • viridian
 • Lothringian
 • Lydian
 • sabermetrician
 • Antarctician
 • Phaiakian
 • turiasaurian
 • pseudosuchian
 • Lemurian
 • graphician
 • Whedonian
 • Haileyburian
 • Schwenkfeldian
 • Senegambian
 • Udmurtian
 • Sierra Leonian
 • geopolitician
 • Carmathian
 • Bangkokian
 • nonequalitarian
 • Volynian
 • Norwegian
 • Dumnonian
 • Carmatian
 • amphisbaenian
 • Anglian
 • mesonychian
 • Tsakonian
 • valedictorian
 • Gergovian
 • vulgarian
 • Pamphylian
 • Saturnian
 • United Statesian
 • Kamiltonian
 • stereometrician
 • sublibrarian
 • lucernarian
 • Robertian
 • celibatarian
 • eutheriodontian
 • Transnistrian
 • strict vegetarian
 • Walachian
 • gyptian
 • haemosporidian
 • Swabian
 • Chilian
 • saturnian
 • United Statian
 • ganoidian
 • acoustician
 • rosarian
 • amphiscian
 • salientian
 • Peloponnesian
 • aphidian
 • Umbrian
 • nonequestrian
 • velocipedestrian
 • Lasallian
 • Xaverian
 • manzilian
 • alcyonarian
 • Americanian
 • Sabian
 • chilian
 • Sangamonian
 • Antarian
 • Arizonian
 • semibarbarian
 • semitertian
 • velocipedian
 • gold star lesbian
 • dictionarian
 • Gramscian
 • Oceanian
 • super-centenarian
 • onomatopoeian
 • Hegelian
 • Noranian
 • nutritarian
 • floscularian
 • postindian
 • noranian
 • Liburnian
 • Manzonian
 • alethinophidian
 • Central Asian
 • alumian
 • rubian
 • anthropophaginian
 • Comorian
 • pugeranian
 • Wallachian
 • Oliverian
 • Hattian
 • Marlburian
 • parkinsonian
 • Santerían
 • Slovincian
 • Gaditanian
 • Gran Colombian

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

  Write a comment about this list