How the vowel <u> is usually pronounced (18)

Phoneme Number Of Words Percentage Examples
ʌ1,06340'39%up /ʌp/
must /mʌst/
us /ʌs/
under /ˈʌndə(ɹ)/
number /ˈnʌmbə/
public /ˈpʌblɪk/
thus /ˈðʌs/
run /ɹʌn/
until /ʌnˈtɪl/
club /klʌb/
ju41715'84%used /juːzd/
during /ˈdjʊəɹɪŋ/
use /juːs/
using /ˈjuːzɪŋ/
community /kəˈmjuːnɪti/
usually /ˈjuːʒʊəli/
human /ˈ(h)juːmən/
value /ˈvæljuː/
situation /sɪtjuːˈeɪʃən/
due /djuː/
ə38814'74%upon /əˈpɒn/
difficult /ˈdɪfɪkəlt/
support /səˈpɔːt/
industry /ˈɪndəstɹi/
century /ˈsɛn.t͡ʃə.ɹiː/
nature /ˈneɪtʃə/
natural /ˈnæt͡ʃ.ə.ɹəl/
future /ˈfjuːt͡ʃə/
structure /ˈstɹʌktʃə(ɹ)/
success /səkˈsɛs/
1806'84%including /ɪnˈkluːdɪŋ/
true /tɹuː/
include /ɪnˈkluːd/
blue /bluː/
rule /ɹuːl/
truth /tɹuːθ/
suitable /ˈsuːtəbl/
conclusion /kənˈkluːʒən/
revolution /ˌɹɛvəˈluːʃən/
crucial /ˈkɹuː.ʃəl/
w1465'55%quite /kwaɪt/
question /ˈkwɛst͡ʃən/
language /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/
required /ɹɪˈkwaɪɹd/
quickly /ˈkwɪkli/
queen /kwiːn/
require /ɹɪˈkwaɪə/
quiet /ˈkwaɪ.ət/
frequently /ˈfɹiː.kwənt.li/
quick /kwɪk/
ʊ1445'47%put /pʊt/
full /fʊl/
education /ˌɛd͡ʒʊˈkeɪʃn̩/
actually /ˈæk.tʃʊ.ə.li/
fully /ˈfʊli/
actual /ˈæk.(t)ʃ(ʊ).əl/
pulled /pʊld/
rural /ˈɹʊɹəl/
educational /ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl/
output /ˈaʊtpʊt/
ɜː1345'09%church /t͡ʃɜːt͡ʃ/
turn /tɜːn/
survey /ˈsɜːveɪ/
return /ɹɪˈtɜːn/
occur /əˈkɜː/
urban /ˈɜːbən/
murder /ˈmɜːdə(ɹ)/
hurt /hɜːt/
furniture /ˈfɜːnɪtʃə/
returning /ɹɪˈtɜːnɪŋ/
702'66%particular /pɚˈtɪkjəlɚ/
particularly /pɚˈtɪkjəlɚli/
figure /ˈfɪɡjɚ/
failure /ˈfeɪlˌjɚ/
communist /ˈkɒmjənɪst/
departure /dɪˈpɑːtjə(ɹ)/
spectacular /spɛkˈtæk.jə.ləɹ/
accuracy /ˈæk.jɚ.ə.si/
ambulance /ˈæm.bjə.ləns/
stimulus /ˈstɪm.jə.ləs/
Ø542'05%building /ˈbɪldɪŋ/
buy /baɪ/
successful /səkˈsɛsfl̩/
build /bɪld/
guide /ɡaɪd/
buying /ˈbaɪ.ɪŋ/
guy /ɡaɪ/
guidance /ˈɡaɪdəns/
guitar /ɡɪˈtɑː(ɹ)/
buyer /ˈbaɪ.ə(ɹ)/
ʊə150'57%ensure /ɪnˈʃʊə/
surely /ˈʃʊ(ə)ɹli/
jury /ˈdʒʊəɹi/
assured /əˈʃʊəd/
maturity /məˈt͡ʃʊəɹəti/
assure /əˈʃʊə/
insure /ɪnˈʃʊə/
plural /ˈplʊə.ɹəl/
gruelling /ˈɡɹʊə.lɪŋ/
caricature /ˈkæɹɪkətʃʊɚ/
jʉː60'23%tuned /tjʉːnd/
simulate /sɪmjʉːleɪt/
ensue /ɛnˈsjʉː/
superannuation /ˈs(j)ʉːpəˌɹænjʉːˈæɪʃn̩/
superannuation /ˈs(j)ʉːpəˌɹænjʉːˈæɪʃn̩/
tuning /tjʉːnɪŋ/
ɪ50'19%business /ˈbɪz.nɪs/
busy /ˈbɪzi/
businessman /ˈbɪznəsmən/
lettuce /ˈlɛtɪs/
showbusiness /ˈʃoʊˌbɪznɪs/
40'15%bouquet /boʊˈkeɪ/
croquet /ˈkɹəʊkeɪ/
parquet /ˈpɑːkeɪ/
sobriquet /ˈsəʊ.bɹɪ.keɪ/
ɔː20'08%sure /ʃɔː/
reassuring /ɹiːəˈʃɔːɹɪŋ/
10'04%verdure /ˈvɜːdjɘ/
jɔː10'04%purely /ˈpjɔːli/
10'04%duodenal /ˌduəˈdinəl/
e10'04%burial /ˈbɛɹɪəl/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list