How the vowel <o> is usually pronounced (13)

Phoneme Number Of Words Percentage Examples
ɒ1,29836'78%of /ɒv/
not /nɒt/
from /fɹɒm/
off /ɒf/
often /ˈɒfn̩/
long /ˈlɒŋ/
possible /ˈpɒsɪbl̩/
problem /ˈpɹɒbləm/
lot /lɒt/
probably /ˈpɹɒbəbli/
ə1,01728'82%information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/
second /ˈsɛkənd/
development /dɪˈvɛləpmənt/
political /pəˈlɪtɪkəl/
towards /təˈwɔːdz/
police /pəˈliːs/
person /ˈpɜːsən/
community /kəˈmjuːnɪti/
position /pəˈzɪʃən/
provide /pɹəˈvaɪd/
əʊ73720'88%also /ˈɔːl.səʊ/
go /ɡəʊ/
oh /əʊ/
old /ˈəʊld/
local /ˈləʊkl̩/
home /(h)əʊm/
almost /ɔːl.ˈməʊst/
so /səʊ/
only /ˈəʊnli/
moment /ˈməʊmənt/
ɔː2858'08%or /ɔː(ɹ)/
before /bɪˈfɔː/
important /ɪmˈpɔːtənt/
order /ˈɔːdə/
form /fɔːm/
sort /sɔːt/
therefore /ˈðɛəfɔː/
north /nɔːθ/
support /səˈpɔːt/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
ʌ1283'63%other /ˈʌðə(ɹ)/
come /kʌm/
government /ˈɡʌvə(n)mənt/
something /ˈsʌmθɪŋ/
company /ˈkʌmp(ə)ni/
money /ˈmʌni/
nothing /ˈnʌθɪŋ/
become /bɪˈkʌm/
once /wʌn(t)s/
mother /ˈmʌðə(ɹ)/
320'91%do /duː/
into /ˈɪn.tuː/
move /muːv/
movement /ˈmuːv.mənt/
lose /luːz/
improve /ɪmˈpɹuːv/
onto /ˈɒn.tuː/
prove /pɹuːv/
improvement /ɪmˈpɹuːvmənt/
remove /ɹɪˈmuːv/
ʊ90'26%together /tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
today /tʊˈdeɪ/
altogether /ɔːl.tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/
bosom /ˈbʊz(ə)m/
untoward /ˌʌn.tʊˈwɔːd/
Ø80'23%lesson /ˈlɛsn̩/
button /ˈbʌtn̩/
imprisonment /ɪmˈpɹɪzn̩.mənt/
mutton /ˈmʌtn̩/
canton /ˈkæntn̩/
bottomless /ˈbɒtm̩.ləs/
personage /ˈpɹsn̩ɨdʒ/
loess /ləːs/
ɑː70'20%prosperous /ˈpɹɑː.spɚ.əs/
consolation /ˌkɑːn.səˈleɪ.ʃən/
clockwork /klɑːkwɚk/
convoluted /ˈkɑːnvəˌluːtəd/
oddball /ˈɑːdˌbɔl/
mollify /ˈmɑːlɪfaɪ/
crosswind /ˈkɹɑːs.wɪnd/
ɐ20'06%upholstery /əˈpɐl.stɹi/
tonnage /ˈtɐnɪdʒ/
ɛ20'06%protective /pɹɛtɛktɪv/
electronically /ɪˌlɛkˈtɹɑn.ɪk.li/
ɵ20'06%arrogance /ˈæɹ.ɵ.ɡəns/
intonation /ɪntɵˈneɪʃən/
ɜː20'06%attorney /əˈtɜː(ɹ)ni/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list