How the vowel <i> is usually pronounced (11)

Phoneme Number Of Words Percentage Examples
ɪ4,90080'28%in /ɪn/
it /ɪt/
if /ɪf/
into /ˈɪn.tuː/
him /ˈhɪm/
think /θɪŋk/
being /ˈbiːɪŋ/
something /ˈsʌmθɪŋ/
little /ˈlɪtəl/
within /wɪðˈɪn/
77112'63%time /taɪm/
life /laɪf/
find /faɪnd/
high /haɪ/
night /naɪt/
right /ˈɹaɪt/
like /laɪk/
side /saɪd/
times /taɪmz/
child /t͡ʃaɪld/
ə2023'31%council /ˈkaʊn.səl/
policy /ˈpɒləsi/
similar /ˈsɪmələ/
authority /ɔːˈθɒɹəti/
security /sɪˈkjʊəɹəti/
responsible /ɹɪˈspɒnsəbl̩/
responsibility /ɹɪˌspɑnsəˈbɪlɪti/
direction /dəˈɹɛk.ʃən/
civil /ˈsɪv.əl/
administration /ədˌmɪnəˈstɹeɪʃən/
1181'93%police /pəˈliːs/
field /fiːld/
series /ˈsɪə.ɹiːz/
appropriate /əˈpɹəʊ.pɹiː.ɪt/
machine /məˈʃiːn/
relief /ɹɪˈliːf/
belief /bɪˈliːf/
brief /bɹiːf/
chief /tʃiːf/
routine /ɹuːˈtiːn/
ɜː641'05%first /fɜːst/
third /θɜː(ɹ)d/
sir /ˈsɜː(ɹ)/
girl /ˈɡɜːl/
birth /bɜːθ/
bird /bɜːd/
birthday /ˈbɜːθ.deɪ/
circuit /ˈsɜː.kɪt/
confirm /kənˈfɜːm/
circulation /ˌsɜː(ɹ).kjʊˈleɪ.ʃən/
ʌɪ340'56%client /ˈklʌɪənt/
china /tʃʌɪnə/
survive /səˈvʌɪv/
pipe /pʌɪp/
midnight /ˈmɪdnʌɪt/
mobile /ˈməʊbʌɪl/
ideally /ʌɪˈdɪəli/
retired /ɹɪˈtʌɪəd/
nicely /ˈnʌɪsli/
undermine /ʌndəˈmʌɪn/
ɛ60'10%friend /fɹɛnd/
friendly /ˈfɹɛndli/
friendship /ˈfɹɛndʃɪp/
girlfriend /ˈɡɝlfɹɛnd/
unfriendly /ʌnˈfɹɛn(d)li/
befriend /bɪˈfɹɛnd/
Ø50'08%efficiency /ɪˈfɪʃn̩si/
versatile /ˈvɝsətl̩/
academicals /ˌæk.əˈdɛm.ɪ.kl̩z/
gerbil /ˈdʒɝbl̩/
academical /ˌæk.əˈdɛm.ɪ.kl̩/
ē20'03%notorious /nō.tôrʹē.əs/
authoritarian /ô.thŏr'ĭ.târ'ē.ən/
æ10'02%timbre /ˈtæmbə(ɹ)/
aɪː10'02%synchronize /ˈsɪŋ.kɹə.naɪːz/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list