How the vowel <e> is usually pronounced (13)

Phoneme Number Of Words Percentage Examples
ə2,07335'06%other /ˈʌðə(ɹ)/
people /ˈpiːpəl/
government /ˈɡʌvə(n)mənt/
government /ˈɡʌvə(n)mənt/
however /hɑʊˈɛvə/
under /ˈʌndə(ɹ)/
never /ˈnɛv.ə(ɹ)/
number /ˈnʌmbə/
little /ˈlɪtəl/
system /ˈsɪstəm/
e1,86431'52%centre /ˈsen.tə(ɹ)/
element /ˈel.ɪ.mənt/
settlement /ˈset.l.mənt/
gesture /ˈd͡ʒest͡ʃə/
genetic /d͡ʒəˈnetɪk/
spectrum /ˈspektɹəm/
density /ˈden.sɪ.ti/
execution /ˌek.sɪˈkjuː.ʃən/
entity /ˈen.tɪ.ti/
presidency /ˈpɹezɪdənsi/
ɪ1,14119'30%between /bɪˈtwiːn/
before /bɪˈfɔː/
example /ɪɡˈzɑːmpəl/
business /ˈbɪz.nɪs/
development /dɪˈvɛləpmənt/
become /bɪˈkʌm/
market /ˈmɑːkɪt/
effect /ɪˈfɛkt/
believe /bɪˈliːv/
behind /bɪˈhaɪnd/
3996'75%be /biː/
he /ˈhiː/
she /ʃiː/
me /miː/
being /ˈbiːɪŋ/
seen /siːn/
keep /kiːp/
feel /fiːl/
real /ˈɹiːəl/
street /stɹiːt/
ɜː2384'03%service /ˈsɜːvɪs/
person /ˈpɜːsən/
certain /ˈsɜːtn̩/
personal /ˈpɜː.sən.əl/
herself /hɜːˈsɛlf/
per /pɜː(ɹ)/
term /tɜːm/
perfect /ˈpɜː.fɪkt/
alternative /ˌɒlˈtɜːnətɪv/
perfectly /ˈpɜːfɪktli/
Ø901'52%'ve /v/
often /ˈɒfn̩/
possible /ˈpɒsɪbl̩/
model /ˈmɒdl̩/
suddenly /ˈsʌdn̩li/
garden /ˈɡɑɹdn̩/
title /ˈtaɪtl̩/
responsible /ɹɪˈspɒnsəbl̩/
trouble /ˈtɹʌbl̩/
student /ˈstjuːdn̩t/
ɪə500'85%here /hɪə(ɹ)/
series /ˈsɪə.ɹiːz/
merely /ˈmɪəli/
atmosphere /ˈæt.məsˌfɪə(ɹ)/
severe /sɪˈvɪə/
beer /bɪə(ɹ)/
sheer /ˈʃɪə/
superior /suːˈpɪəɹi.ə(ɹ)/
inherent /ɪnˈhɪəɹənt/
criterion /kɹaɪˈtɪəɹi.ən/
190'32%eh /eɪ/
ballet /ˈbæl.eɪ/
creativity /kɹieɪˈtɪvɪti/
buffet /ˈbʊfeɪ/
foyer /ˈfɔɪ.eɪ/
duvet /ˈduːveɪ/
pe /peɪ/
debacle /deɪˈbɑː.kəl/
fete /feɪt/
peso /ˈpeɪsəʊ/
əː150'25%jersey /ˈdʒəːzi/
reverse /ɹɪˈvəːs/
verge /vəːd͡ʒ/
pertinent /ˈpəːtɪnənt/
certification /səːtɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/
germ /d͡ʒəːm/
ember /ˈɛm.bəː/
sliver /ˈslɪv.əː/
terminator /ˈtəː.mɪ.neɪ.tə/
mermaid /ˈməː.meɪd/
130'22%therein /ˈðeəɹˈɪn/
thereto /ˌðeəˈtuː/
therefrom /ˌðeəˈfɹɒm/
compere /ˈkɒmpeə/
ɒ60'10%entrepreneur /ˌɒn.tɹə.pɹəˈnɜː/
encore /ˈɒŋkɔː/
gendarme /ˈʒɒn.dɑːm/
ennui /ɒnˈwiː/
rentier /ˈɹɒntɪeɪ/
ɑː30'05%clerk /klɑːk/
derby /ˈdɑː(ɹ).bi/
penchant /ˈpɑːnʃɑn/
20'03%veneer /vəˈniə(ɹ)/
austerely /ɔˈstiəɹli/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list