How the vowel <a> is usually pronounced (11)

Phoneme Number Of Words Percentage Examples
æ2,01635'53%and /ænd/
that /ˈðæt/
at /æt/
have /hæv/
had /hæd/
can /kæn/
than /ðæn/
man /mæn/
as /æz/
national /ˈnæʃ(ə)nəl/
ə1,65729'20%company /ˈkʌmp(ə)ni/
important /ɪmˈpɔːtənt/
national /ˈnæʃ(ə)nəl/
political /pəˈlɪtɪkəl/
probably /ˈpɹɒbəbli/
actually /ˈæk.tʃʊ.ə.li/
real /ˈɹiːəl/
international /ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)l/
central /ˈsɛntɹəl/
usually /ˈjuːʒʊəli/
1,16420'51%make /meɪk/
take /teɪk/
same /seɪm/
case /keɪs/
came /keɪm/
place /pleɪs/
information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/
state /steɪt/
later /ˈleɪtə/
face /feɪs/
ɑː4447'83%are /ɑː(ɹ)/
last /lɑːst/
part /pɑːt/
party /ˈpɑː.ti/
example /ɪɡˈzɑːmpəl/
large /ˈlɑːd͡ʒ/
market /ˈmɑːkɪt/
car /kɑː/
father /ˈfɑː.ðə(ɹ)/
staff /stɑːf/
ɒ1532'70%alternative /ˌɒlˈtɜːnətɪv/
alternate /ˈɒlˌtɜː(ɹ).nət/
falconer /ˈfɒl.kən.ə(ɹ)/
falsehood /ˈfɒlsˌhʊd/
alternation /ˈɒl.təˌneɪ.ʃən/
mineralogy /ˌmɪnəˈɹɒlədʒi/
falsify /ˈfɒlsɪfaɪ/
diastolic /daɪəˈstɒlɪk/
blancmange /bləˈmɒn(d)ʒ/
stenographer /stəˈnɒɡɹəfə/
ɪ831'46%management /ˈmænɪdʒmənt/
private /ˈpɹaɪvɪt/
manager /ˈmæn.ɪ.dʒə/
appropriate /əˈpɹəʊ.pɹiː.ɪt/
village /ˈvɪlɪd͡ʒ/
surface /ˈsɝːfɪs/
image /ˈɪmɪd͡ʒ/
advantage /əd.ˈvɑːn.tɪdʒ/
damage /ˈdæmɪdʒ/
message /ˈmɛsɪdʒ/
ɔː601'06%also /ˈɔːl.səʊ/
always /ˈɔːl.weɪz/
although /ɔːlˈðəʊ/
small /smɔːl/
almost /ɔːl.ˈməʊst/
all /ɔːl/
talk /tɔːk/
hall /hɔːl/
ball /bɔːl/
call /kɔːl/
460'81%declare /dɪˈkleə/
variegated /ˈveəɹɪəˌɡeɪtɪd/
pare /peə(ɹ)/
declarer /dɪˈkleəɹə(ɹ)/
e300'53%cooperation /kowɑpəˈɹejʃən/
aesthetic /esˈθet.ɪk/
accumulation /ə.ˌkjum.jə.ˈle.ʃən/
anticipation /æn.tɪs.əˈpe.ʃən/
affiliate /əˈfɪl.i.et/
Ø150'26%local /ˈləʊkl̩/
cultural /ˈkʌlt͡ʃəɹl̩/
nominal /ˈnɒm.ɪnl̩/
pharmaceutical /ˌfɑɹməˈs(j)utɪkl̩/
impedance /ɪmˈpiːdn̩s/
offal /ˈɒfl̩/
wherewithal /ˌwɛə.wɪˈðl/
knowable /ˈnoʊəbl̩/
friable /ˈfɹaɪəbl̩/
vegetal /ˈvɛdʒɨtl̩/
ɛː60'11%carefully /ˈkɛːfəli/
careful /ˈkɛːfəl/
aerial /ˈɛːɹ.ɪ.əl/
thoroughfare /ˈθʌɹəfɛː/
libertarianism /lɪbəˈtɛːɹɪənɪz(ə)m/
barefooted /ˈbɛːfʊtɪd/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

    Write a comment about this list